Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри УФК та С

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Теорія і методика обраного виду спорту» (Спортивні ігри) для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Брухно, Едуард Леонідович; Brukhno, Eduard L.
  UK: Наведені методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Теорія і методика обраного виду спорту» (Спортивні ігри) для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» EN: These methodological recommendations for coursework in the discipline "Theory and methodology of the selected sport" (Sports games) for students of the "bachelor" educational level of all forms of education in the specialty 017 "Physical culture and sports"
 • Item
  Методичні рекомендації з організації самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Педагогічні дослідження фізичного виховання та спорту» для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Чередниченко, Інна Анатоліївна; Cherednychenko, Inna A.; Корж, Наталія Леонідівна; Korzh, Nataliia L.; Чухланцева, Наталія Вікторівна; Chukhlantseva, Natalia V.; Брухно, Едуард Леонідович; Brukhno, Eduard L.; Напалкова, Тетяна Вадимівна; Napalkova, Tetiana V.
  UK: Наведені методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Педагогічні дослідження фізичного виховання та спорту» для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» EN: These methodological recommendations for the organization of independent and individual work in the educational discipline "Pedagogical studies of physical education and sports" for students of the "bachelor" educational level of all forms of education in the specialty 017 "Physical culture and sports"
 • Item
  Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технології підвищення спортивної майстерності» для студентів освітнього рівня «магістр» усіх форм навчання спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Чухланцева, Наталя Вікторівна; Chuhklantseva, Natalia V.; Чухланцева, Наталья Викторовна
  UK: Знання, засвоєння яких передбачає дисципліна є важливими і необхідними для фахової діяльності майбутніх спеціалістів. Питання, перелік тем доповідей до кожного практичного заняття та самостійна робота, яку необхідно виконати для отримання оцінки за кредитні модулі та в подальшому для здачі заліку та екзамену. EN: The knowledge, the assimilation of which the discipline provides, is important and necessary for the professional activities of future specialists. A question, a list of topics for reports for each practical lesson and independent work that must be completed to receive an assessment for credit modules and in the future to pass a test or exam. RU: Знания, усвоение которых предусматривает дисциплина является важными и необходимыми для профессиональной деятельности будущих специалистов. Вопрос, перечень тем докладов к каждому практическому занятию и самостоятельная работа, которую необходимо выполнить для получения оценки за кредитные модули и в дальнейшем для сдачи зачета и экзамена.
 • Item
  Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»
  (Зміст самостійної роботи, 2020) Чухланцева, Наталя Вікторівна; Chuhklantseva, Natalia V.; Чухланцева, Наталья Викторовна
  UK: Знання, засвоєння яких передбачає дисципліна є важливими і необхідними для фахової діяльності майбутніх спеціалістів. Питання, перелік тем доповідей до кожного практичного заняття та самостійна робота, яку необхідно виконати для отримання оцінки за кредитні модулі та в подальшому для здачі заліку. EN: The knowledge, the assimilation of which the discipline provides, is important and necessary for the professional activities of future specialists. A question, a list of topics for reports for each practical lesson and independent work that must be completed to receive an assessment for credit modules and in the future to pass a test. Знания, усвоение которых предусматривает дисциплина является важными и необходимыми для профессиональной деятельности будущих специалистов. RU: Вопрос, перечень тем докладов к каждому практическому занятию и самостоятельная работа, которую необходимо выполнить для получения оценки за кредитные модули и в дальнейшем для сдачи зачета.
 • Item
  Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія фізичної культури» для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Чухланцева, Наталя Вікторівна; Chuhklantseva, Natalia V.; Чухланцева, Наталья Викторовна
  UK: Знання, засвоєння яких передбачає дисципліна є важливими і необхідними для фахової діяльності майбутніх спеціалістів. Питання, перелік тем доповідей до кожного практичного заняття та самостійна робота, яку необхідно виконати для отримання оцінки за кредитні модулі та в подальшому для здачі заліку. EN: The knowledge, the assimilation of which the discipline provides, is important and necessary for the professional activities of future specialists. A question, a list of topics for reports for each practical lesson and independent work that must be completed to receive an assessment for credit modules and in the future to pass a test. RU: Знания, усвоение которых предусматривает дисциплина является важными и необходимыми для профессиональной деятельности будущих специалистов. Вопрос, перечень тем докладов к каждому практическому занятию и самостоятельная работа, которую необходимо выполнить для получения оценки за кредитные модули и в дальнейшем для сдачи зачета.
 • Item
  Методичні вказівки «Методика викладання прикладних вправ» з дисциплін «Гімнастика з методикою викладання» та «Основи гімнастики»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Захарова, Олена Миколаївна; Zakharova, Olena; Захарова, Елена Николаевна; Сметанін, Сергій Валентинович; Smetanin, Serhii; Сметанин, Сергей Валентинович
  UK: Методичні вказівки «Методика викладання прикладних вправ» з дисциплін «Гімнастика з методикою викладання» та «Основи гімнастики» допомогають оволодіти практичними навичками виконання окремих прикладних гімнастичних вправ, ознайомитися з основами методики їх навчання при роботі з різними контингентами, та мають надатии певний обсяг теоретичних знань, які у поєднанні з матеріалом інших дисциплін спеціальних курсів становитимуть підґрунтя професійного вдосконалення в обраній спеціальності. EN: Methodical instructions "Methods of teaching applied exercises" in the disciplines "Gymnastics with teaching methods" and "Fundamentals of gymnastics" helps to master the practical skills of individual applied gymnastic exercises, get acquainted with the basics of methods of teaching them to work with different contingents, and provide some theoretical knowledge , which in combination with the material of other disciplines of special courses will form the basis of professional development in the chosen specialty. RU: Методические указания «Методика преподавания прикладных упражнений» по дисциплинам «Гимнастика с методикой преподавания» и «Основы гимнастики» помогают овладеть практическими навыками выполнения отдельных прикладных гимнастических упражнений, ознакомиться с основами методики их обучения при работе с различными контингентами, и имеют придать ему определенный объем теоретических знаний , которые в сочетании с материалом других дисциплин специальных курсов составят основу профессионального совершенствования в избранной специальности.
 • Item
  Методичні вказівки «Основи теорії і методики оздоровчої гімнастики» (частина 2) з дисципліни «Основи гімнастики»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Захарова, Олена Миколаївна; Zakharova, Olena; Захарова, Елена Николаевна; Сметанін, Сергій Валентинович; Smetanin, Serhii; Сметанин, Сергей Валентинович
  UK: Методичні вказівки «Основи теорії і методики оздоровчої гімнастики» (частина 2) містять додатковий обсяг теоретичних відомостей, які у поєднанні з матеріалом попередньої частини та інших дисциплін спеціальних курсів становитимуть підґрунтя розуміння сутності оздоровчих методик лікувальної фізичної культури та їх можливостей у комплексі засобів фізичної терапії. EN: Methodical instructions "Fundamentals of the theory and methods of health gymnastics" (part 2) contain additional theoretical information, which in combination with the material of the previous part and other disciplines of special courses will form the basis for understanding the essence of health methods of therapeutic physical culture and their possibilities in physical therapy. RU: Методические указания «Основы теории и методики оздоровительной гимнастики» (часть 2) содержат дополнительный объем теоретических сведений, которые в сочетании с материалом предыдущей части и других дисциплин специальных курсов составят основу понимания сущности оздоровительных методик лечебной физической культуры и их возможностей в комплексе средств физической терапии.
 • Item
  Методичні вказівки «Основи теорії і методики оздоровчої гімнастики» (частина 1) з дисципліни «Основи гімнастики»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Захарова, Олена Миколаївна; Zakharova, Olena; Захарова, Елена Николаевна; Сметанін, Сергій Валентинович; Smetanin, Serhii; Сметанин, Сергей Валентинович
  UK: Методичні вказівки «Основи теорії і методики оздоровчої гімнастики» (частина 1) містять певний обсяг теоретичних знань, які у поєднанні з матеріалом інших дисциплін спеціальних курсів становитимуть підґрунтя розуміння сутності оздоровчих методик лікувальної фізичної культури та їх можливостей у комплексі засобів фізичної терапії. EN: Methodical instructions "Fundamentals of the theory and methods of health gymnastics" (part 1) contain a certain amount of theoretical knowledge, which in combination with material from other disciplines of special courses will form the basis for understanding the essence of health methods of physical therapy and their capabilities in physical therapy. RU: Методические указания «Основы теории и методики оздоровительной гимнастики» (часть 1) содержат определенный объем теоретических знаний, которые в сочетании с материалом других дисциплин специальных курсов составят основу понимания сущности оздоровительных методик лечебной физической культуры и их возможностей в комплексе средств физической терапии.
 • Item
  Методичні вказівки «Методика викладання акробатичних вправ в старшій школі» з дисципліни «Гімнастика з методикою викладання»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Захарова, Олена Миколаївна; Zakharova, Olena; Захарова, Елена Николаевна; Сметанін, Сергій Валентинович; Smetanin, Serhii; Сметанин, Сергей Валентинович
  UK: У методичних вказівках «Методика викладання акробатичних вправ в старшій школі» надано матеріал для навчання техніці виконання окремих акробатичних вправ і комбінацій та знайомства з основами методики їх навчання при роботі зі школярами старшого шкільного віку. EN: The methodical instructions "Methods of teaching acrobatic exercises in high school" provide material for teaching the technique of performing individual acrobatic exercises and combinations and acquaintance with the basics of methods of teaching them when working with high school students. RU: В методических указаниях «Методика преподавания акробатических упражнений в старшей школе» предоставлено материал для обучения технике выполнения отдельных акробатических упражнений и комбинаций и знакомства с основами методики их обучения при работе со школьниками старшего школьного возраста.
 • Item
  Методичні вказівки «Методика викладання акробатичних вправ в початковій та основній школі» з дисципліни «Гімнастика з методикою викладання»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Захарова, Олена Миколаївна; Zakharova, Olena; Захарова, Елена Николаевна; Сметанін, Сергій Валентинович; Smetanin, Serhii; Сметанин, Сергей Валентинович
  UK: У методичних вказівках «Методика викладання акробатичних вправ в початковій та основній школі» надано матеріал для навчання техніці виконання окремих акробатичних вправ та знайомства з основами методики їх навчання при роботі зі школярами різного віку. EN: In the methodical instructions "Methods of teaching acrobatic exercises in primary and secondary school" provided material for teaching the technique of performing individual acrobatic exercises and acquaintance with the basics of methods of teaching them when working with students of different ages. RU: В методических указаниях «Методика преподавания акробатических упражнений в начальной и основной школе» предоставлен материал для обучения технике выполнения отдельных акробатических упражнений и знакомства с основами методики их обучения при работе со школьниками разного возраста.
 • Item
  Курс лекцій «Структура та функції олімпійського спорту» з дисципліни «Олімпійський спорт»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Порада, Оксана Володимирівна; Porada, Oksana; Порада Оксана Владимировна; Захарова, Олена Миколаївна; Zakharova, Olena; Захарова, Елена Николаевна; Сметанін, Сергій Валентинович; Smetanin, Serhii; Сметанин, Сергей Валентинович
  UK: В курсі лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 017 «Фізична культура і спорт» і 227 «Фізична терапія та ерготерапія» розглядаються структура та функції олімпійського спорту, його керівні органи та принципи функціонування. Студенти мають отримати певний обсяг теоретичних знань, які у поєднанні з матеріалом інших дисциплін спеціальних курсів становитимуть підґрунтя професійного вдосконалення в обраній спеціальності. EN: In the course of lectures for full-time and part-time students majoring in 017 "Physical Culture and Sports" and 227 "Physical Therapy and Occupational Therapy" the structure and functions of Olympic sports, its governing bodies and principles of operation are considered. Students must obtain a certain amount of theoretical knowledge, which in combination with the material of other disciplines of special courses will form the basis of professional development in the chosen specialty. RU: В курсе лекций для студентов дневной и заочной форм обучения специальностей 017 «Физическая культура и спорт» и 227 «Физическая терапия и эрготерапия» рассматриваются структура и функции олимпийского спорта, его органы и принципы функционирования. Студенты должны получить определенный объем теоретических знаний, которые в сочетании с материалом других дисциплин специальных курсов составят основу профессионального совершенствования в избранной специальности
 • Item
  Курс лекцій «Методика викладання акробатичних вправ» з дисципліни «Гімнастика з методикою викладання»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Захарова, Олена Миколаївна; Zakharova, Olena; Захарова, Елена Николаевна; Сметанін, Сергій Валентинович; Smetanin, Serhii; Сметанин, Сергей Валентинович
  UK: Курс лекцій «Методика викладання акробатичних вправ» читається в рамках дисциплін «Гімнастика з методикою викладання» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 017 «Фізична культура і спорт» протягом першого та другого курсів. В рамках курсу студенти повинні оволодіти практичними навичками виконання окремих акробатичних вправ, ознайомитися з основами методики їх навчання при роботі зі школярами різного віку, та мають отримати певний обсяг теоретичних знань, які у поєднанні з матеріалом інших дисциплін спеціальних курсів становитимуть підґрунтя професійного вдосконалення в обраній спеціальності. EN: The course of lectures "Methods of teaching acrobatic exercises" is read in the disciplines "Gymnastics with methods of teaching" for full-time and part-time students majoring in 017 "Physical Culture and Sports" during the first and second years. As part of the course, students must master the practical skills of performing certain acrobatic exercises, get acquainted with the basics of their teaching methods when working with students of different ages, and must obtain a certain amount of theoretical knowledge, which in combination with other disciplines will form the basis of professional development. RU: Курс лекций «Методика преподавания акробатических упражнений» читается в рамках дисциплин «Гимнастика с методикой преподавания» для студентов дневной и заочной форм обучения специальностей 017 «Физическая культура и спорт» в течение первого и второго курсов. В рамках курса студенты должны овладеть практическими навыками выполнения отдельных акробатических упражнений, ознакомиться с основами методики их обучения при работе со школьниками разного возраста, должны получить определенный объем теоретических знаний, которые в сочетании с материалом других дисциплин специальных курсов составят основу профессионального совершенствования в избранной специальности.
 • Item
  Курс лекцій «Методика викладання прикладних вправ» з дисциплін «Гімнастика з методикою викладання» та «Основи гімнастики»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Захарова, Олена Миколаївна; Zakharova, Olena; Захарова, Елена Николаевна; Сметанін, Сергій Валентинович; Smetanin, Serhii; Сметанин, Сергей Валентинович
  UK: Курс лекцій «Методика викладання прикладних вправ» читається в рамках дисциплін «Гімнастика з методикою викладання» та «Основи гімнастики» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 017 «Фізична культура і спорт» і 227 «Фізична терапія та ерготерапія» протягом першого курсу. В рамках курсу студенти повинні оволодіти практичними навичками виконання окремих прикладних гімнастичних вправ, ознайомитися з основами методики їх навчання при роботі з різними контингентами, та мають отримати певний обсяг теоретичних знань, які у поєднанні з матеріалом інших дисциплін спеціальних курсів становитимуть підґрунтя професійного вдосконалення в обраній спеціальності. EN: The course of lectures "Methods of teaching applied exercises" is read in the disciplines "Gymnastics with teaching methods" and "Fundamentals of gymnastics" for full-time and part-time students majoring in 017 "Physical Culture and Sports" and 227 "Physical Therapy and Occupational Therapy" during the first year. As part of the course, students must master the practical skills of individual applied gymnastic exercises, get acquainted with the basics of their teaching methods when working with different contingents, and must obtain a certain amount of theoretical knowledge, which in combination with other disciplines will form the basis of professional development. RU: Курс лекций «Методика преподавания прикладных упражнений» читается в рамках дисциплин «Гимнастика с методикой преподавания» и «Основы гимнастики» для студентов дневной и заочной форм обучения специальностей 017 «Физическая культура и спорт» и 227 «Физическая терапия и Эрготерапия» в течение первого курса. В рамках курса студенты должны овладеть практическими навыками выполнения отдельных прикладных гимнастических упражнений, ознакомиться с основами методики их обучения при работе с различными контингентами, и должны получить определенный объем теоретических знаний, которые в сочетании с материалом других дисциплин специальных курсов составят основу профессионального совершенствования в избранной специальности.
 • Item
  Курс лекцій «Основи теорії і методики оздоровчої гімнастики» (частина 1) з дисципліни «Основи гімнастики»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Захарова, Олена Миколаївна; Zakharova, Olena; Захарова, Елена Николаевна; Сметанін, Сергій Валентинович; Smetanin, Serhii; Сметанин, Сергей Валентинович
  UK: Курс лекцій «Основи теорії і методики оздоровчої гімнастики» читається в рамках дисципліни «Основи гімнастики», що викладається студентам денної та заочної форм навчання спеціальності 227 «Фізична терапія та ерготерапія» протягом першого курсу. За час вивчення дисципліни майбутні фізичні терапевти та ерготерапевти повинні не лише оволодіти практичними навичками виконання окремих гімнастичних вправ та складання комплексів гімнастичних вправ відповідно до потреб реабілітаційних програм, ознайомитися з основами методики їх навчання при роботі з різними контингентами, але й мають отримати певний обсяг теоретичних знань, які у поєднанні з матеріалом інших дисциплін спеціальних курсів становитимуть підґрунтя розуміння сутності оздровчих методик лікувальної фізичної культури та їх можливостей у комплексі засобів фізичної терапії. EN: The course of lectures "Fundamentals of the theory and methods of health gymnastics" is read within the discipline "Fundamentals of gymnastics", which is taught to full-time and part-time students majoring in 227 "Physical Therapy and Occupational Therapy" during the first year. During the study of the discipline, future physical therapists and occupational therapists must not only master the practical skills of performing individual gymnastic exercises and compiling sets of gymnastic exercises in accordance with the needs of rehabilitation programs, get acquainted with the basics of their training when working with different contingents, but also , which in combination with the material of other disciplines of special courses will form the basis for understanding the essence of health-improving methods of therapeutic physical culture and their capabilities in the complex of means of physical therapy. RU: Курс лекций «Основы теории и методики оздоровительной гимнастики» читается в рамках дисциплины «Основы гимнастики», который преподается студентам дневной и заочной форм обучения специальности 227 «Физическая терапия и Эрготерапия» в течение первого курса. За время изучения дисциплины будущие физические терапевты и эрготерапевты должны не только овладеть практическими навыками выполнения отдельных гимнастических упражнений и составление комплексов гимнастических упражнений в соответствии с потребностями реабилитационных программ, ознакомиться с основами методики их обучения при работе с различными контингентами, но и должны получить определенный объем теоретических знаний , которые в сочетании с материалом других дисциплин специальных курсов составят основу понимания сущности оздровчих методик лечебной физической культуры и их возможностей в комплексе средств физической терапии.
 • Item
  Методичні рекомендації «Історія розвитку гімнастики» з дисциплін «Гімнастика з методикою викладання» та «Основи гімнастики»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Захарова, Олена Миколаївна; Zakharova, Olena; Захарова, Елена Николаевна; Сметанін, Сергій Валентинович; Smetanin, Serhii; Сметанин, Сергей Валентинович
  UK: У методичних рекомендаціях розглядаються основні етапи та тенденції історичного розвитку гімнастики як спортивної та навчальної дисципліни. EN: The methodical recommendations consider the main stages and trends of the historical development of gymnastics as a sports and educational discipline. RU: В методических рекомендациях рассматриваются основные этапы и тенденции исторического развития гимнастики как спортивной и учебной дисциплины.