Аналіз оптимального розв'язку задачі розподілу інвестицій в умовах статистичної невизначеності

No Thumbnail Available

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: Об’єкт дослідження – моделі динамічного програмування. Предмет дослідження – задача про розподіл інвестицій в умовах статистичної невизначеності. Мета роботи – провести аналіз оптимального розв'язку задачі розподілу інвестицій з нормальними вхідними параметрами для різних критеріїв оптимальності. Методи дослідження – метод повного перебору. У дипломній роботі було наведено програмний код для розв'язування задачі з нормальними вхідними параметрами для 30% відхилення методом перебору даних в пакеті MATLAB. Отримано оптимальні плани задачі розподілу інвестицій для 6000 запусків. Запропоновано різні варіанти критеріїв оптимальності. Проаналізовано оптимальні плани задачі для чотирьох критеріїв оптимальності. EN: The object of research - models of dynamic programming. The subject of research is the problem of investment distribution in conditions of statistical uncertainty. The purpose of the work is to analyze the optimal solution of the investment distribution problem with normal input parameters for different optimality criteria. Research methods - the method of complete search. In the thesis the program code for solving the problem with normal input parameters for 30% deviation by the method of data search in the MATLAB package was presented. The optimal plans of the investment distribution task for 6000 launches have been obtained. Different variants of optimality criteria are offered. The optimal problem plans for four optimality criteria are analyzed. RU: Объект исследования - модели динамического программирования. Предмет исследования - задача о распределении инвестиций в условиях статистической неопределенности. Цель работы - провести анализ оптимального решения задачи распределения инвестиций с нормальными входными параметрами для различных критериев оптимальности. Методы исследования - метод полного перебора. В дипломной работе был приведен программный код для решения задачи с нормальными входными параметрами для 30% отклонения методом перебора данных в пакете MATLAB. Получены оптимальные планы задачи распределения инвестиций для 6000 запусков. Предложены различные варианты критериев оптимальности. Проанализированы оптимальные планы задачи для четырех критериев оптимальности.

Description

Строкін Н.Г. Аналіз оптимального розв'язку задачі розподілу інвестицій в умовах статистичної невизначеності: магістерська робота / Н.Г. Строкін – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 51 с.

Keywords

Моделі динамічного програмування, Задача розподілу інвестицій в умовах статистичної невизначеності, Метод перебору, Matlab, Models of dynamic programming, Distribution problem with uniform distributed parameters, Модели динамического программирования, Задача распределения с равномерно распределенными параметрами, Метод перебора данных

Citation