Бєліков Сергій Борисович: біобібліографічний покажчик

Abstract

UK: Біобібліографічний покажчик відображає праці С.Б. Бєлікова, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри фізичного матеріалознавства, ректора Запорізького національного технічного університету. До видання ввійшли бібліографічні описи друкованих праць за період 1976–2012 рр. Покажчик містить хроніку життя та діяльності вченого, нарис про нього, іменний покажчик співавторів праць. EN: The bibliographic index reflects the works of S.B. Belikov, Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Physical Materials Science, Rector of the Zaporizhzhia National Technical University. The publication includes bibliographic descriptions of printed works for the period 1976-2012. The index contains a chronicle of the life and work of the scientist, an essay on him, a co-author of the works. RU: Библиографический указатель отражает труды С.Б. Беликова, доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой физического материаловедения, ректора Запорожского национального технического университета. В издание вошли библиографические описания печатных работ за период 1976-2012 гг. Указатель содержит хронику жизни и деятельности ученого, очерк о нем, именной указатель соавторов работ.

Description

Бєліков Сергій Борисович: біобібліографічний покажчик / упоряд. Г. В. Медведева, О. Ю. Бут, К. В. Бессага; відп. ред. Р. І. Кучерук. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. - 62 с.

Keywords

Бєліков Сергій Борисович, наукова діяльність, бібліографічний опис, ректор, Запорізький національний технічний університет, Belikov Sergey Borisovich, scientific activity, bibliographic description, rector, Zaporozhie National Technical University, Беликов Сергей Борисович, научная деятельность, библиографическое описание, ректор, Запорожский национальный технический университет

Citation