Бібліографічні покажчики

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Радіоелектроніка, інформатика, управління: до 25-ї річниці заснування наукового журналу «Радіоелектроніка, інформатика, управління» : бібліографічний покажчик
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Бут, Олена Юріївна; But, Olena Y.; Медведева, Галина Володимирівна; Medvedeva, Galina V.
  UK: Бібліографічний покажчик відображає бібліографічні описи статей з анотаціями. До видання увійшли бібліографічні описи статей, опублікованих у журналі в 1999–2024 рр. (1588 назв). Метою покажчика є ознайомлення фахівців у галузі радіоелектроніки та телекомунікації, математичного та комп’ютерного моделювання, нейроінформатики та інтелектуальних систем, інформаційних технологій та управління у технічних системах з інформацією про публікації вчених та фахівців у цьому науковому виданні. EN: The bibliographic display shows bibliographic descriptions of articles with annotations. Until now, bibliographical descriptions of articles published in the journal in 1999–2024 have been updated. (1588 names). The purpose of the index is familiarization of specialists in radioelectronics and telecommunications, mathematical and computer modeling, neuroinformatics and intelligent systems, information technologies and control in technical systems with information about the publications of scientists and specialists in this scientific journal.
 • Item
  Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в Україні та світі: рекомендаційний бібліографічний покажчик
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Лось, Наталія Іванівна; Los, Natalia I.; Лось, Наталия Ивановна
  UK: Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською та англійською мовами за 2009-2021 роки (308 назв). Метою бібліографічного покажчика «Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в Україні та світі» є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з дослідженнями стану страхового ринку та перспективами подальшого розвитку. EN: The bibliographic index is based on materials from books, articles from magazines, Internet resources in Ukrainian and English for 2009-2021 (308 titles). The purpose of the bibliographic index "Problems and prospects of the insurance market in Ukraine and the world" is to acquaint teachers and students of economic specialties of higher education institutions with research on the state of the insurance market and prospects for further development. RU: Библиографический указатель составлен по материалам книг, статей из журналов, интернет-ресурсов на украинском и английском языках за 2009-2021 годы (308 наименований). Цель библиографического указателя «Проблемы и перспективы развития страхового рынка в Украине и мире» - ознакомление преподавателей и студентов экономических специальностей высших учебных заведений с исследованиями состояния страхового рынка и перспективами дальнейшего развития.
 • Item
  Інноваційні технології в управлінні підприємством : рекомендаційний бібліографічний покажчик
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Бут, Олена Юріївна; But, Olena Y.; Бут, Елена Юрьевна
  UK: Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською та англійською мовами за 2004-2021 роки (276 назв). Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей (маркетологів та менеджерів) вищих навчальних закладів з технологіями, методами та прикладами вирішення стратегічних, антикризових завдань управління підприємствами в державному та корпоративному секторах в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому. EN: The bibliographic index is based on materials from books, articles from magazines, Internet resources in Ukrainian and English for 2004-2021 (276 titles). The purpose of the bibliographic index is to acquaint teachers and students of economic specialties (marketers and managers) of higher education institutions with technologies, methods and examples of solving strategic, anti-crisis tasks of enterprise management in public and corporate sectors in social production and the state as a whole. RU: Библиографический указатель составлен по материалам книг, статей из журналов, интернет-ресурсов на украинском и английском языках за 2004-2021 годы (276 названий). Целью библиографического указателя является ознакомление преподавателей и студентов экономических специальностей (маркетологов и менеджеров) вузов с технологиями, методами и примерами решения стратегических, антикризисных задач управления предприятиями в государственном и корпоративном секторах в определенной отрасли общественного производства и государства в целом.
 • Item
  Електронна торгівля в умовах цифровізації економіки : рекомендаційний бібліографічний покажчик
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Мозгова, Катерина Валеріївна; Mozgova, Kateryna V.; Мозговая, Екатерина Валериевна
  UK: Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською, англійською та російською мовами за 2016-2021 роки (377 назв). Мета покажчика полягає у розкритті суті, змісту та ролі електронної торгівлі в сучасному секторі світової та вітчизняної економіки. EN: The bibliographic index is based on materials from books, articles from magazines, Internet resources in Ukrainian, English and Russian for 2016-2021 (377 titles). The purpose of the index is to reveal the essence, content and role of e-commerce in the modern sector of the world and domestic economy. RU: Библиографический указатель составлен по материалам книг, статей из журналов, интернет-ресурсов на украинском, английском и русском языках за 2016-2021 годы (377 названий). Цель указателя состоит в раскрытии сущности, содержания и роли электронной торговли в современном секторе мировой и отечественной экономики.
 • Item
  Рідкісні та цінні видання у фонді наукової бібліотеки (1804-1945 рр.) : рекомендаційний бібліографічний покажчик
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Пазинич, Тетяна Дмитрівна; Pazynych, Tetiana D.; Пазынич, Татьяна Дмитриевна
  UK: До даного покажчика відібрана література, видана протягом 1843-1945рр. (178 назв). В основному це література з природничих та технічних наук, а також художні видання. Характеризуючи літературу покажчика за мовною ознакою, можна стверджувати наступне: переважають видання російською мовою, на другому місці – україномовна література, і лише третє місце займають рідкісні видання німецькою, англійською та французькою мовами. Покажчик розрахований як на професорсько-викладацький склад, науковців, студентів, архівних, бібліотечних працівників, так і на всі категорії користувачів, які цікавляться історичним розвитком природничих та технічних наук. EN: For this index, selected literature published during 1843-1945years (178 titles). These are mainly literature on natural and technical sciences, as well as art editions. Characterizing the literature of the index by language feature, one can state the following: editions in Russian prevail, Ukrainian-language literature is in second place, and only the third place is occupied by rare editions in German, English and French. The index is designed both for faculty members, researchers, students, archivists, librarians, and for all categories of users who are interested in the historical development of natural and technical sciences. RU: Для данного указателя отобрана литература, изданная в течение 1843-1945гг. (178 названий). В основном это литература по естественным и техническим наукам, а также художественные издания. Характеризуя литературу указателя по языковому признаку, можно утверждать следующее: преобладают издания на русском языке, на втором месте - украиноязычная литература, и лишь третье место занимают редкие издания на немецком, английском и французском языках. Указатель рассчитан как на профессорско-преподавательский состав, научных работников, студентов, архивных, библиотечных работников, так и на все категории пользователей, которые интересуются историческим развитием естественных и технических наук.
 • Item
  Сучасний стан та тенденції розвитку туризму: світовий та національний досвід : рекомендаційний бібліографічний покажчик
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Лось, Наталія Іванівна; Los, Natalia I.; Лось, Наталия Ивановна
  UK: Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською, російською та англійською мовами за 2008-2020 роки (256 назв). Метою покажчика є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з методами та принципами підвищення рівня комплексного обслуговування туристів, зростанням індивідуалізації потреб клієнтів, змінами структури туристичних потоків, широким використанням інформаційних технологій в туризмі. EN: The bibliographic index is based on materials from books, articles from magazines, online resources in Ukrainian, Russian and English for 2008-2020 (256 titles). The purpose of the index is to acquaint teachers and students of economic specialties of higher education institutions with methods and principles of increasing the level of comprehensive tourist services, increasing individualization of customer needs, changes in the structure of tourist flows, widespread use of information technology in tourism. RU: Библиографический указатель составлен по материалам книг, статей из журналов, интернет-ресурсов на украинском, русском и английском языках по 2008-2020 годы (256 названий). Целью указателя является ознакомление преподавателей и студентов экономических специальностей высших учебных заведений с методами и принципами повышения уровня комплексного обслуживания туристов, ростом индивидуализации потребностей клиентов, изменениями структуры туристических потоков, широким использованием информационных технологий в туризме.
 • Item
  Стратегії публічного управління : рекомендаційний бібліографічний покажчик
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Бут, Олена Юріївна; But, Olena Y.; Бут, Елена Юрьевна
  UK: Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською та англійською мовами за 2009-2020 роки (415 назв). Метою бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів та студентів економічних та правознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів з технологіями, методами та прикладами вирішення стратегічних завдань управління в державному та корпоративному секторах в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому. EN: The bibliographic index is compiled on the basis of books, articles from magazines, internet resources in ukrainian and english for 2009-2020 (415 titles). The purpose of the bibliographic index is to acquaint teachers and students of economics and law specialties of higher education institutions with technologies, methods and examples of solving strategic management problems in the public and corporate sectors in a particular field of social production and the state as a whole. RU: Библиографический указатель составлен по материалам книг, статей из журналов, интернет-ресурсов на украинском и английском языках за 2009-2020 годы (415 назв.). Целью библиографического указателя является ознакомление преподавателей и студентов экономических и правоведческих специальностей высших учебных заведений с технологиями, методами и примерами решения стратегических задач управления в государственном и корпоративном секторах в определенной отрасли общественного производства и государства в целом.
 • Item
  Перспективи розвитку зеленої економіки : рекомендаційний бібліографічний покажчик:
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Крохмаль, Тамара Миколаївна; Krohmal, Tamara M.; Крохмаль, Тамара Николаевна
  UK: Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською та російською мовами за 2008-2020 роки (203 назви). Метою покажчика є ознайомлення викладачів і студентів з розвитком зеленої енергетики у різних галузях економіки. EN: The bibliographic index is compiled on the basis of books, articles from magazines, internet resources in ukrainian and russian for 2008-2020 (203 titles). The purpose of the index is to acquaint teachers and students with the development of green energy in various sectors of the economy. RU: Библиографический указатель составлен по материалам книг, статей из журналов, интернет-ресурсов на русском и украинском языках по 2008-2020 годы (203 названия). Целью указателя является ознакомление преподавателей и студентов с развитием зеленой энергетики в различных отраслях экономики.
 • Item
  Організація навчального процесу для здобувачів юридичної освіти : рекомендаційний бібліографічний покажчик
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Мозгова, Катерина Валеріївна; Mozgova, Kateryna V.; Мозговая, Екатерина Валериевна
  UK: Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською, англійською та російською мовами за 2015-2020 роки (198 назв). Мета покажчика полягає як у висвітленні теоретичних засад правничої діяльності, так й у наданні методичних рекомендацій щодо правового виховання і навчання у вищих навчальних закладах. EN: The bibliographic index is based on materials from books, articles from magazines, Internet resources in Ukrainian, English and Russian for 2015-2020 (198 titles). The purpose of the index is to highlight the theoretical foundations of legal activity, as well as to provide guidelines for legal education and training in higher education. RU: Библиографический указатель составлен по материалам книг, статей из журналов, интернет-ресурсов на украинском, английском и русском языках за 2015-2020 годы (198 названий). Цель указателя заключается как в освещении теоретических основ правовой деятельности, так и в предоставлении методических рекомендаций относительно правового воспитания и обучения в высших учебных заведениях.
 • Item
  Наукові публікації професорсько-викладацького складу Національного університету «Запорізька політехніка» в наукометричній базі даних SCOPUS за 2019-2020 рр. : бібліографічний покажчик літератури
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Міщенко, Ірина Олександрівна; Mishchenko, Iryna O.; Мищенко, Ирина Александровна
  UK: Бібліографічний покажчик складено за матеріалами наукометричної бази даних Scopus, охоплює період авторських публікацій з 2019 року по 2020 рік включно. Бібліографічні дані про документи представлені англійською мовою. Метою запропонованого бібліографічного покажчика є ознайомлення викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів з публікаційною активністю науковців університету в наукових фахових виданнях, які індексуються в наукометричній базі даних Scopus. EN: The bibliographic index is compiled on the basis of the scientometric database Scopus, covers the period of author's publications from 2019 to 2020 inclusive. Bibliographic data on documents are presented in English. The purpose of the proposed bibliographic index is to acquaint teachers, graduate students and students of higher educational institutions with the publishing activity of university scientists in scientific journals, which are indexed in the scientometric database Scopus. RU: Библиографический указатель составлен по материалам наукометрической базы данных Scopus, охватывает период авторских публикаций с 2019 года по 2020 включительно. Библиографические данные о документах представлены на английском языке. Целью предложенного библиографического указателя является ознакомление преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений с публикационной активностью ученых университета в научных изданиях, индексируются в наукометрическими базе данных Scopus.
 • Item
  Наукові праці Кафедри автомобілів: до 117 річниці створення Запорізького національного технічного університету : бібліографічний покажчик
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2017) Бут, Олена Юріївна; But, Olena Y.; Бут, Елена Юрьевна
  UK: Бібліографічний покажчик відображає праці Кафедри автомобілів Запорізького національного технічного університету. До видання увійшли бібліографічні описи друкованих праць за період 1959–2017 рр. Покажчик містить нарис з історії створення, розвитку та сьогодення кафедри, іменний покажчик авторів праць. Метою даного покажчика є ознайомлення читачів з науковою діяльністю кафедри, відображення праць викладачів та співробітників кафедри за 1959-2017 роки. До складу покажчика увійшли монографії, підручники та навчальні посібники, статті з періодичних видань, матеріали конференцій і семінарів, авторські свідоцтва та патенти, депоновані рукописи, інформаційні листки, дисертації й автореферати. EN: : The bibliographic index reflects the works of the Automobiles Department of Zaporizhzhia National Technical University. The publication includes bibliographic descriptions of printed works for the period 1959-2017. The index contains an essay on the creation history, development and present of the department, a personal index of authors works. The purpose of this index is to acquaint readers with the scientific activities of the department, reflecting the works of teachers and staff of the department for 1959-2017. The index includes monographs, textbooks and manuals, articles from periodicals, conference and seminar materials, copyright certificates and patents, deposited manuscripts, fact sheets, dissertations and abstracts. RU: Библиографический указатель отображает труды Кафедры автомобилей Запорожского национального технического университета. В издание вошли библиографические описания печатных трудов за период 1959-2017 гг. Указатель содержит очерк из истории создания, развития и настоящего времени кафедры, именной указатель авторов трудов. Целью данного указателя является ознакомление читателей с научной деятельностью кафедры, отражение трудов преподавателей и сотрудников кафедры за 1959-2017 годы. В состав указателя вошли монографии, учебники и учебные пособия, статьи из периодических изданий, материалы конференций и семинаров, авторские свидетельства и патенты, депонированные рукописи, информационные листки, диссертации и авторефераты.
 • Item
  Ефективність державного управління в умовах глобалізації: рекомендаційний бібліографічний покажчик
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Крохмаль, Тамара Миколаївна; Krohmal, Tamara M.; Крохмаль, Тамара Николаевна
  UK: Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською та російською мовами за 2008-2019 роки (203 назви).Метою покажчика є ознайомлення викладачів і студентів з формами і методами державного управління в різних сферах суспільного життя. EN: The bibliographic index is based on materials from books, articles from magazines, Internet resources in Ukrainian and Russian for 2008-2019 (203 titles). The purpose of the index is to familiarize teachers and students with the forms and methods of public administration in various areas of public life. RU: Библиографический указатель составлен по материалам книг, статей из журналов, интернет-ресурсов на украинском и русском языках за 2008-2019 годы (203 названия).Целью указателя является ознакомление преподавателей и студентов с формами и методами государственного управления в различных сферах общественной жизни.
 • Item
  Психологія діяльності людини : рекомендаційний бібліографічний покажчик
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Міщенко, Ірина Олександрівна; Mishchenko, Iryna O.; Мищенко, Ирина Александровна
  UK: Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсівукраїнською, російською та англійськоюмовами за 1996-2019 роки (291 назва). Метою покажчика є ознайомленнявикладачів і студентів з психологією окремих видів діяльностілюдини. EN: The bibliographic index is based on materials from books, articles from magazines, online resources in Ukrainian, Russian and English for 1996-2019 (291 titles). The purpose of the index is to familiarize teachers and students with the psychology of individual human activities. RU: Библиографический указатель составлен по материалам книг, статей из журналов, интернет-ресурсовна на украинском, русском и английском языках с1996 по 2019 годы (291 название). Целью указателя является ознакомление преподавателей и студентов с психологией отдельных видов деятельности человека.
 • Item
  Корпоративна культура та бізнес-клімат в організаці: рекомендаційний бібліографічний покажчик
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Бут, Олена Юріївна; But, Olena Y.; Бут, Елена Юрьевна
  UK: Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською, російською та англійською мовами за 2002-2019 роки (230 назв). Метою покажчика є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з методами та принципами корпоративної культури на підприємствах, технологіями управління корпоративною культурою, рішенням конфліктних ситуацій в компаніях. EN: The bibliographic index is based on materials from books, articles from magazines, online resources in Ukrainian, Russian and English for 2002-2019 (230 titles).The purpose of the index is to familiarize teachers and students of economic specialties of higher educational institutions with the methods and principles of corporate culture in enterprises, corporate culture management technologies, and conflict resolution in companies. RU: Библиографический указатель составлен по материалам книг, статей из журналов, интернет-ресурсов на украинском, русском и английском языках за 2002-2019 годы (230 названий). Целью указателя является ознакомление преподавателей и студентов экономических специальностей высших учебных заведений с методами и принципами корпоративной культуры на предприятиях, технологиями управления корпоративной культурой, решением конфликтных ситуаций в компаниях.
 • Item
  Фінансова система України в умовах економічних перетворень: рекомендаційний бібліографічний покажчик
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Лось, Наталія Іванівна; Los, Natalia I.; Лось, Наталия Ивановна
  UK: Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсів українською, російською та англійською мовами за 2007-2019 роки (349 назв). Метою покажчика є ознайомлення викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з фінансовою системою як складової соціально-економічного розвитку країни, яка полягає у використанні та реалізації сукупності відповідних економічних заходів, механізмів фінансово-економічного регулювання у взаємозв'язку з стратегічними пріоритетами розбудови країни з метою забезпечення суспільних потреб, збалансованого, довгострокового розвитку національної економіки. EN: The bibliographic index is compiled from books, magazines, online resources in Ukrainian, Russian and English for 2007-2019 (349 titles). The purpose of the index is to familiarize teachers and students of economic specialties of higher education institutions with the financial system as a component of socio-economic development of the country, which is to use and implement a set of relevant economic measures, mechanisms of financial and economic regulation in conjunction with the strategic priorities of the country's development in order to provision of social needs, balanced, long-term development of the national economy. RU: Библиографический указатель составлен по материалам книг, статей из журналов, интернет-ресурсов на украинском, русском и английском языках по 2007-2019 годы (349 названий). Целью указателя является ознакомление преподавателей и студентов экономических специальностей высших учебных заведений с финансовой системой как составляющей социально-экономического развития страны, которая заключается в использовании и реализации совокупности соответствующих экономических мер, механизмов финансово-экономического регулирования во взаимосвязи со стратегическими приоритетами развития страны с целью обеспечения общественных потребностей, сбалансированного, долгосрочного развития национальной экономики.
 • Item
  Організація наукової та науково-дослідної роботи: рекомендаційний бібліографічний покажчик
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Мозгова, Катерина Валеріївна; Мозговая, Екатерина Валериевна; Mozgova, Kateryna V.
  UK: Бібліографічнийпокажчикскладено за матеріалами книг, статей з журналів, інтернет-ресурсівукраїнською, англійською та російськоюмовами за 2010-2019 роки (360назв).Мета покажчика полягає як у висвітленні теоретичних засад науково-дослідної діяльності так й у наданні методичних рекомендацій щодо виконання конкретних видів наукових, навчально-дослідних, дисертаційних та інших робіт. EN: The bibliographic index is based on materials from books, articles from magazines, Internet resources in Ukrainian, English and Russianfor 2010-2019 (360 titles). The purpose of the indicator is both to cover the theoretical foundations of research activities and toprovide methodological recommendations for theimplementation of specific types of scientific, research, dissertation and other works. RU: Библиографический указатель составлен по материалам книг, статей из журналов, интернет-ресурсов на украинском, английском и русском языках за 2010-2019 годы (360 названий). Цель указателя заключается как в освещении теоретических основ научно-исследовательской деятельности, так и в предоставлении методических рекомендаций по выполнению конкретных видов научных, учебно-исследовательских, диссертационных и других работ.
 • Item
  Наукові праці кафедри обладнання і технології зварювального виробництва : бібліографічний покажчик : до 50-річчя заснування Кафедри обладнання і технології зварювального виробництва та 115-річниці створення Запорізького національного технічного університету
  (Запорізький національний технічний університет, 2015) Бут, Олена Юріївна; But, Olena Y.; Бут, Елена Юрьевна; Бессага, Катерина Валеріївна; Bessaga, Kateryna V.; Бессага, Екатерина Валерьевна; Кучерук, Раїса Іванівна; Kucheruk, Raisa I.; Кучерук, Раиса Ивановна
  UK: Бібліографічний покажчик відображає праці Кафедри обладнання і технології зварювального виробництва Запорізького національного технічного університету. До видання увійшли бібліографічні описи друкованих праць за період 1954–2015 рр. Покажчик містить нарис з історії створення, розвитку та сьогодення кафедри, іменний покажчик авторів праць. EN: The bibliographic index reflects the work of the Department of equipment and technology of welding production of the Zaporizhzhia National Technical University. The publication contains bibliographic descriptions of printed works for the period 1954-2015. The index contains an essay on the history of the creation, development and present of the department, the personal index of the authors of works. RU: Библиографический указатель отражает труда Кафедры оборудования и технологии сварочного производства Запорожского национального технического университета. В издание вошли библиографические описания печатных работ за период 1954-2015 гг. Указатель содержит очерк по истории создания, развития и настоящее кафедры, именной указатель авторов работ.
 • Item
  Бєліков Сергій Борисович: біобібліографічний покажчик
  (Запорізький національний технічний університет, 2013) Медведева, Галина Володимирівна; Medvedeva, Galyna V.; Медведева, Галина Владимировна; Бут, Олена Юріївна; But, Olena Y.; Бут, Елена Юрьевна; Бессага, Катерина Валеріївна; Bessaga, Kateryna V.; Бессага, Екатерина Валерьевна
  UK: Біобібліографічний покажчик відображає праці С.Б. Бєлікова, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри фізичного матеріалознавства, ректора Запорізького національного технічного університету. До видання ввійшли бібліографічні описи друкованих праць за період 1976–2012 рр. Покажчик містить хроніку життя та діяльності вченого, нарис про нього, іменний покажчик співавторів праць. EN: The bibliographic index reflects the works of S.B. Belikov, Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Physical Materials Science, Rector of the Zaporizhzhia National Technical University. The publication includes bibliographic descriptions of printed works for the period 1976-2012. The index contains a chronicle of the life and work of the scientist, an essay on him, a co-author of the works. RU: Библиографический указатель отражает труды С.Б. Беликова, доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой физического материаловедения, ректора Запорожского национального технического университета. В издание вошли библиографические описания печатных работ за период 1976-2012 гг. Указатель содержит хронику жизни и деятельности ученого, очерк о нем, именной указатель соавторов работ.
 • Item
  Рідкісні та цінні видання в бібліотеках вищих навчальних закладів Запорізької області
  (Запорізький національний технічний університет, 2012) Кучерук, Раїса Іванівна; Kucheruk, Raisa I.; Кучерук, Раиса Ивановна; Васецька, Тетяна Іванівна; Vasetskaya, Tetyana I.; Васецкая, Татьяна Ивановна
  UK: В збірці представлені тези та тексти доповідей, що були заслухані на науково-практичній конференції бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації «Рідкісні та цінні видання в бібліотеках вищих навчальних закладів Запорізької області», яка відбулася 5 грудня 2012 р. в науковій бібліотеці Запорізького національного технічного університету. Видання розраховане на широкий загал дослідників та науковців EN: The collection contains abstracts and texts of papers that were were heard at the scientific-practical conference of libraries of higher educational institutions of the III-IV levels of accreditation "Rare and valuable publications in libraries of higher educational institutions of the Zaporozhie region", which was held on December 5, 2012 in the scientific library of the Zaporozhie National Technical University. The publication is intended for a wide range of researchers and scientists RU: В сборнике представлены тезисы и тексты докладов, которые были заслушаны на научно-практической конференции библиотек высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации «Редкие и ценные издания в библиотеках высших учебных заведений Запорожской области», которая состоялась 5 декабря 2012 в научной библиотеке Запорожского национального технического университета. Издание рассчитано на широкий круг исследователей и ученых