Наукові праці Кафедри автомобілів: до 117 річниці створення Запорізького національного технічного університету : бібліографічний покажчик

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет "Запорізька політехніка"

Abstract

UK: Бібліографічний покажчик відображає праці Кафедри автомобілів Запорізького національного технічного університету. До видання увійшли бібліографічні описи друкованих праць за період 1959–2017 рр. Покажчик містить нарис з історії створення, розвитку та сьогодення кафедри, іменний покажчик авторів праць. Метою даного покажчика є ознайомлення читачів з науковою діяльністю кафедри, відображення праць викладачів та співробітників кафедри за 1959-2017 роки. До складу покажчика увійшли монографії, підручники та навчальні посібники, статті з періодичних видань, матеріали конференцій і семінарів, авторські свідоцтва та патенти, депоновані рукописи, інформаційні листки, дисертації й автореферати. EN: : The bibliographic index reflects the works of the Automobiles Department of Zaporizhzhia National Technical University. The publication includes bibliographic descriptions of printed works for the period 1959-2017. The index contains an essay on the creation history, development and present of the department, a personal index of authors works. The purpose of this index is to acquaint readers with the scientific activities of the department, reflecting the works of teachers and staff of the department for 1959-2017. The index includes monographs, textbooks and manuals, articles from periodicals, conference and seminar materials, copyright certificates and patents, deposited manuscripts, fact sheets, dissertations and abstracts. RU: Библиографический указатель отображает труды Кафедры автомобилей Запорожского национального технического университета. В издание вошли библиографические описания печатных трудов за период 1959-2017 гг. Указатель содержит очерк из истории создания, развития и настоящего времени кафедры, именной указатель авторов трудов. Целью данного указателя является ознакомление читателей с научной деятельностью кафедры, отражение трудов преподавателей и сотрудников кафедры за 1959-2017 годы. В состав указателя вошли монографии, учебники и учебные пособия, статьи из периодических изданий, материалы конференций и семинаров, авторские свидетельства и патенты, депонированные рукописи, информационные листки, диссертации и авторефераты.

Description

Наукові праці Кафедри автомобілів : до 117 річниці створення Запорізького національного технічного університету : бібліографічний покажчик / упоряд. О. Ю. Бут ; відп. ред. Р. І. Кучерук. – Запоріжжя : Наукова бібліотека ЗНТУ, 2017. – 117 с.

Keywords

Zaporizhzhia Polytechnic National University, automotive industry, automobiles Department, bibliographic publications, scientific works, Національний університет «Запорізька політехніка», автомобілебудування, Кафедра автомобілів, бібліографічні видання, наукові праці, Национальный университет «Запорожская политехника», автомобилестроение, Кафедра автомобилей, библиографические издания, научные труды

Citation