Наукові праці кафедри обладнання і технології зварювального виробництва : бібліографічний покажчик : до 50-річчя заснування Кафедри обладнання і технології зварювального виробництва та 115-річниці створення Запорізького національного технічного університету

Abstract

UK: Бібліографічний покажчик відображає праці Кафедри обладнання і технології зварювального виробництва Запорізького національного технічного університету. До видання увійшли бібліографічні описи друкованих праць за період 1954–2015 рр. Покажчик містить нарис з історії створення, розвитку та сьогодення кафедри, іменний покажчик авторів праць. EN: The bibliographic index reflects the work of the Department of equipment and technology of welding production of the Zaporizhzhia National Technical University. The publication contains bibliographic descriptions of printed works for the period 1954-2015. The index contains an essay on the history of the creation, development and present of the department, the personal index of the authors of works. RU: Библиографический указатель отражает труда Кафедры оборудования и технологии сварочного производства Запорожского национального технического университета. В издание вошли библиографические описания печатных работ за период 1954-2015 гг. Указатель содержит очерк по истории создания, развития и настоящее кафедры, именной указатель авторов работ.

Description

Наукові праці кафедри обладнання і технології зварювального виробництва : бібліографічний покажчик : до 50-річчя заснування Кафедри обладнання і технології зварювального виробництва та 115-річниці створення Запорізького нац. техн. університету / упоряд. О. Ю. Бут, К. В. Бессага; відп. ред. Р. І. Кучерук. - Запоріжжя : Наукова бібліотека ЗНТУ, 2015. - 200 с.

Keywords

monographs, textbooks, teaching aids, conference materials, scientific activity of the department, nominal index, chronological index, works of teachers, монографії, підручники, навчальні посібники, матеріали конференцій, наукова діяльність кафедри, іменний покажчик, хронологічний покажчик, праці викладачів, монографии, учебники, учебные пособия, материалы конференций, научная деятельность кафедры, именной указатель, хронологический указатель, труды преподавателей

Citation