Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030102 «Психологія» у Запорізькому національному технічному університеті

Abstract

UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації напряму підготовки 6.030102 «Психологія» за першим (бакалаврським) рівнем підготовки у Запорізькому національному технічному університеті з ліцензованим обсягом 40 осіб на денному та 60 осіб на заочному відділенні. EN: GENERAL CONCLUSION: Based on the analysis of materials submitted for accreditation and the results of the accreditation expertise, the expert board concludes that it is possible to accredit training program 6.030102 “Psychology” according to the first (bachelor’s) level of education at Zaporizhzhia National Technical University with a license number of 40 (forty) persons for full-time form and 60 (sixty) persons for part-time form. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании анализа представленных на аккредитацию материалов и результатов аккредитационной экспертизы комиссия делает вывод о возможности аккредитации направления подготовки 6.030102 «Психология» по первому (бакалаврскому) уровню подготовки в Запорожском национальном техническом университете с лицензионным объемом 40 человек на дневном и 60 человек на заочном отделении.

Description

Голова експертної комісії – Яланська Світлана Павлівна, завідувач кафедри загальної, вікової та практичної психології Полтавського національного педагогічного університету, доктор психологічних наук, професор Член експертної комісії – Портницька Наталія Федорівна, доцент кафедри теоретичної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат психологічних наук

Keywords

експертний висновок, акредитація, психологія, бакалавр, expert conclusion, accreditation, psychology, bachelor, экспертное заключение, аккредитация, психология, бакалавр

Citation