6.030102 «Психологія»

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030102 «Психологія» у Запорізькому національному технічному університеті
    (Запорізький національний технічний університет, 2018-05-31) Експертна комісія з проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030102 «Психологія» у Запорізькому національному технічному університеті; Экспертная комиссия по проведению аккредитационной экспертизы подготовки бакалавров направления подготовки 6.030102 «Психология» в Запорожском национальном техническом университете; Expert Board on accreditation expertise of Bachelor’ training according to training program 6.030102 “Psychology” at Zaporizhzhia National Technical University
    UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації напряму підготовки 6.030102 «Психологія» за першим (бакалаврським) рівнем підготовки у Запорізькому національному технічному університеті з ліцензованим обсягом 40 осіб на денному та 60 осіб на заочному відділенні. EN: GENERAL CONCLUSION: Based on the analysis of materials submitted for accreditation and the results of the accreditation expertise, the expert board concludes that it is possible to accredit training program 6.030102 “Psychology” according to the first (bachelor’s) level of education at Zaporizhzhia National Technical University with a license number of 40 (forty) persons for full-time form and 60 (sixty) persons for part-time form. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании анализа представленных на аккредитацию материалов и результатов аккредитационной экспертизы комиссия делает вывод о возможности аккредитации направления подготовки 6.030102 «Психология» по первому (бакалаврскому) уровню подготовки в Запорожском национальном техническом университете с лицензионным объемом 40 человек на дневном и 60 человек на заочном отделении.