Відомості про самоаналіз освітньо-професійної програми «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі самоаналізу група забезпечення робить висновок про відповідність програми вимогам 2-го освітньо-професійного рівня та пропонує розпочати процедуру акредитації освітньо-професійної програми «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» за другим (магістерським) рівнем в Національному університеті «Запорізька політехніка» EN: THE GENERAL CONCLUSION: On the basis of self-examination, the program's support team concludes that the requirements for the programs of the 2nd educational-professional level are in compliance and proposes to start the procedure of accreditation of the educational-professional program «Intelligence technologies in microsystem radioelectronic engineering» in the specialty 172 “Telecommunications and Radioengineering” at the second (master's) level of higher education at National University «Zaporizhzhia Polytechnic» RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании самоанализа группа обеспечения делает вывод о соответствии программы требованиям 2-го образовательно-профессионального уровня и предлагает начать процедуру аккредитации образовательно-профессиональной программы «Интеллектуальные технологии микросистемной радиоэлектронной техники» специальности 172 «Телекоммуникации и радиотехника» отрасли знаний 17 «Электроника и телекоммуникации» по второму (магистерскому) уровню высшего образования в Национальном университете «Запорожская политехника»

Description

Гарант Освітньо-професійної програми Шило Галина Миколаївна, д.т.н., завідувач кафедри «Інформаційні технології електронних засобів»

Keywords

акредитація, інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки, магістр, accreditation, intelligence technologies in microsystem radioelectronic engineering, мasters, аккредитация, магистр, интеллектуальные технологии микросистемной радиоэлектронной техники

Citation