Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» у Запорізькому національному технічному університеті

Abstract

UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» за першим (бакалаврським) рівнем підготовки у Запорізькому національному технічному університеті з ліцензованим обсягом 50 осіб на денному та 50 осіб на заочному відділенні. EN: GENERAL CONCLUSION: Based on the analysis of materials submitted for accreditation and the results of the accreditation expertise, the expert board concludes that it is possible to accredit training program 6.030301 “Journalism” according to the first (bachelor’s) level of education at Zaporizhzhya National Technical University with a license number of 50 (fifty) persons for full-time form and 50 (fifty) persons for part-time form. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании анализа представленных на аккредитацию материалов и результатов аккредитационной экспертизы комиссия делает вывод о возможности аккредитации направления подготовки 6.030301 «Журналистика» по первому (бакалаврскому) уровню подготовки в Запорожском национальном техническом университете с лицензионным объемом 50 человек на дневном и 50 человек на заочном отделении.

Description

Голова експертної комісії – Ткаченко Олена Григорівна, завідувач кафедри журналістики та філології Сумського державного університету, доктор філологічних наук, професор. Член експертної комісії – Василик Любов Євгенівна, доцент кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор наук із соціальних комунікацій

Keywords

експертний висновок, акредитація, журналістика, бакалавр, expert conclusion, accreditation, journalism, bachelor, экспертное заключение, аккредитация, журналистика

Citation