Напружено-деформований стан волокнистих композиційних матеріалів в умовах в’язкопружного деформування

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет «Запорізька політехніка»

Анотація

UK:Запропоновано підхід, що є розвитком моментної схеми скінченних елементів у вигляді методу переміщень на основі варіаційного принципу Лагранжа для визначення напружено-деформованого стану в’язкопружного композиційного матеріалу. Розроблено спеціальний просторово-часовий скінченний елемент, який враховує в’язкопружні властивості матриці матеріалу та пружні властивості волокон. The paper proposes an approach that builds the moment scheme of finite elements in the form of the displacement method based on the Lagrange principle to determination of the stress-strain state of viscoelastic fibrous composite structures. A special space-time finite element taking into account the material matrix viscoelastic properties and the elastic properties of the fibers has been developed. Диссертация посвящена определению напряженно-деформированного состояния волокнистых композиционных материалов, в которых в качестве матрицы использован материал, обладающий свойствами вязкоупругости, а в качестве армирующего материала – упругие волокна. Наличие в композиционном материале компонентов, обладающих разными механическими и физическими свойствами, обуславливает новые свойства материала.

Опис

Мізерна О.Л. Напружено-деформований стан волокнистих композиційних матеріалів в умовах в’язкопружного деформування [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Мізерна Олена Леонідівна. – Запоріжжя, 2021. – 23 с.

Ключові слова

волокнистий композиційний матеріал, в’язкопружність, напружено-деформований стан, моментна схема скінченних елементів, просторово-часова апроксимація, fibrous composite, viscoelasticity, stress-strain state, moment scheme of finite elements, spatio-temporal approximation, волокнистый композиционный материал, вязкоупругость, напряженно-деформированное состояние, моментная схема конечных элементов, пространственно-временная аппроксимация

Бібліографічний опис