Положення про Навчально-науково-виробничий комплекс "Запорізький регіональний центр політехнічної освіти" Національного університету «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: Основними напрямками роботи ННВК "Запорізький регіональний центр політехнічної освіти» є організація та проведення освітнього процесу за видами навчальних занять з дисциплін підготовчих курсів відповідно до затверджених навчальних планів і графіків освітнього процесу для підготовки громадян України до складання зовнішнього незалежного оцінювання, вступу до закладів вищої освіти України, планування та організація заходів щодо оцінки якості та підвищення рівня педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників та здійснення контролю якості викладання дисциплін науково-педагогічними працівниками. EN: Educational, research and production complex "Zaporizhzhia Regional Center for Polytechnic Education" is a structural unit of the university. The main activities of ERPC "Zaporizhzhia Regional Center for Polytechnic Education" are organizing and conducting the educational process according to the class type on the disciplines of preparatory courses on basis of the curricula and schedules of the educational process approved to prepare citizens of Ukraine for external independent testing, entering higher education institutions of Ukraine, planning and organizing activities to assess the quality and improve the level of pedagogical skills of research and teaching staff, controlling the quality of teaching by research and teaching staff. RU: Основными направлениями работы УНПК "Запорожский региональный центр политехнического образования» является организация образовательного процесса по дисциплинам подготовительных курсов в соответствии с утвержденными учебными планами и графиками для подготовки граждан Украины к сдаче внешнего независимого оценивания, поступления в высшие учебные заведения Украины , планирование и организация мероприятий по оцениванию и повышению уровня педагогического мастерства научно-педагогических работников и контроля качества преподавания дисциплин.

Description

Навчально-науково-виробничий комплекс «Запорізький регіональний центр політехнічної освіти» є структурним підрозділом університету

Keywords

положення, навчально-науково-виробничий комплекс, підвищення кваліфікації, курси, перепідготовка кадрів, Regulations, Educational, research and production complex, professional development, courses, staff retraining, положение, учебно-научно-производственный комплекс, повышение квалификации, курсы, переподготовка кадров

Citation