Положення про підрозділи НУ "Запорізька політехніка"

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Положення по кафедру «Транспортні технології» Транспортного факультету Національного університету «Запорізька політехніка»
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2021) Кафедра «Транспортні технології»; Department of Transport Technologies; Кафедра «Транспортные технологии»
  UK: Положення по кафедру «Транспортні технології» Транспортного факультету Національного університету «Запорізька політехніка» є документом, що регламентує діяльність кафедри EN: Regulations on the Department of Transport Technologies of the Faculty of Transport of the National University "Zaporizhzhya Polytechnic" is a document governing the activities of the department RU: Положения по кафедру «Транспортные технологии» Транспортная факультета Национального университета «Запорожская политехника» является документом, регламентирующим деятельность кафедры
 • Item
  Положення про Організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка»
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2019) Навчальний відділ; Навчально-методичний відділ
  UK: Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка» є основним нормативним документом, що регламентує організацію та здійснення освітнього процесу в Університеті відповідно до законодавства України та стандартів вищої освіти. EN: Regulations on the organization of the educational process at the National University "Zaporizhzhіa Polytechnic" is the main normative document governing the organization and implementation of the educational process at the University in accordance with the laws of Ukraine and higher education standards. RU: Положение об организации учебного процесса в Национальном университете «Запорожская политехника» является основным нормативным документом, регламентирующим организацию и осуществление учебного процесса в Университете в соответствии с законодательством Украины и стандартами высшего образования.
 • Item
  Положення про факультет економіки та управління Національного університету «Запорізька політехніка»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020-03-12) Факультет економіки та управління; Faculty of Economics and Management; Факультет экономики и управления
  UK: Положення "Про факультет економіки та управління " розроблене відповідно до чинного законодавства України та на основі "Типового положення про факультет Національного університету «Запорізька політехніка» і є документом, який регламентує діяльність факультету економіки та управління Національного університету «Запорізька політехніка». EN: Regulation "On the chair Faculty of Economics and Management designed according to the current legislation of Ukraine and based on the "Model Regulations on the faculty of «Zaporizhzhia Polytechnic» National university and a document which regulates the activity of the Faculty of Economics and Management of «Zaporizhzhia Polytechnic» National university RU: Положение "О факультете экономики и управления" разработано в соответствии с действующим законодательством Украины и на основе "Типового положения о факультете Национального университета «Запорожская политехника» и является документом, регламентирующим деятельность факультета экономики и управления Национального университета «Запорожская политехника»
 • Item
  Положення про кафедру українознавства та загальної мовної підготовки гуманітарного факультету Національного університету «Запорізька політехніка»
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2021-06) Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки; Кафедра украиноведения и общей языковой подготовке; Department of Ukrainian Studies and General Language Training
  UK: Положення "Про кафедру "Українознавства та загальної мовної підготовки" розроблене відповідно до чинного законодавства України та на основі "Типового положення про кафедру Запорізького національного технічного університету" і є документом, який регламентує діяльність кафедри "Українознавства та загальної мовної підготовки" Національного університету «Запорізька політехніка». EN: Regulation "On the chair" Ukrainian Studies and General Language Training " designed according to the current legislation of Ukraine and based on the "Model Regulations on the department of Zaporizhzhya National Technical University" and a document which regulates the activity of the "Ukrainian Studies and General Language Training " of «Zaporizhzhia Polytechnic» National university. RU: Положение "О кафедре "Украиноведения и общей языковой подготовки" разработано в соответствии с действующим законодательством Украины и на основе "Типового положения о кафедре Национального университета «Запорожская политехника» и является документом, регламентирующим деятельность кафедры "Украиноведения и общей языковой подготовки Национального университета «Запорожская политехника»
 • Item
  Положення про гуманітарний факультет Національного університету «Запорізька політехніка»
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2021-06) Гуманітарний факультет; Faculty of humanities; Гуманитарный факультет
  UK: Положення "Про Гуманітарний факультет" розроблене відповідно до чинного законодавства України та на основі "Типового положення про факультет Національного університету «Запорізька політехніка»" і є документом, який регламентує діяльність Гуманітарного факультету Національного університету «Запорізька політехніка». EN: Regulation "On the chair Faculty of Humanities designed according to the current legislation of Ukraine and based on the "Model Regulations on the faculty of «Zaporizhzhia Polytechnic» National university" and a document which regulates the activity of the Faculty of Humanities of «Zaporizhzhia Polytechnic» National university RU: Положение "О Гуманитарном факультете" разработано в соответствии с действующим законодательством Украины и на основе "Типового положения о факультете Национального университета «Запорожская политехника»" и является документом, регламентирующим деятельность Гуманитарного факультета Национального университета «Запорожская политехника»
 • Item
  Положення про інженерно-фізичний факультет фізико-технічного інституту Національного університету «Запорізька політехніка»
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2021-03) Інженерно-фізичний факультет; Инженерно-физический факультет; Physics and Engineering Department
  UK: Положення "Про Інженерно-фізичний факультет фізико-технічного інституту Національного університету «Запорізька політехніка» розроблене відповідно до чинного законодавства України та на основі "Типового положення про факультет Національного університету «Запорізька політехніка» і є документом, який регламентує діяльність Інженерно-фізичного факультету Національного університету «Запорізька політехніка». EN: Regulations on the Physics and Engineering Department of the Institute of Physics and Engineering of National University “Zaporizhzhia Polytechnic” designed according to the current legislation of Ukraine and based on the "Model Regulations on the faculty of National University “Zaporizhzhia Polytechnic” and a document which regulates the activity of the Physics and Engineering Department of National University “Zaporizhzhia Polytechnic”. RU: Положение «Об Инженерно-физическом факультете физико-технического института Национального университета «Запорожская политехника»» разработано в соответствии с действующим законодательством Украины и на основании «Типового положения о факультете Национального университета «Запорожская политехника» и является документом, регламентирующим деятельность Инженерно-физического факультета Национального университета «Запорожская политехника».
 • Item
  Положення про Навчально-науково-виробничий комплекс "Запорізький регіональний центр політехнічної освіти" Національного університету «Запорізька політехніка»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Керівництво Навчально-науково-виробничого комплексу "Запорізький регіональний центр політехнічної освіти"; Administration of the Educational, research and production complex; Руководство Учебно-научно-производственного комплекса "Запорожский региональный центр политехнического образования"
  UK: Основними напрямками роботи ННВК "Запорізький регіональний центр політехнічної освіти» є організація та проведення освітнього процесу за видами навчальних занять з дисциплін підготовчих курсів відповідно до затверджених навчальних планів і графіків освітнього процесу для підготовки громадян України до складання зовнішнього незалежного оцінювання, вступу до закладів вищої освіти України, планування та організація заходів щодо оцінки якості та підвищення рівня педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників та здійснення контролю якості викладання дисциплін науково-педагогічними працівниками. EN: Educational, research and production complex "Zaporizhzhia Regional Center for Polytechnic Education" is a structural unit of the university. The main activities of ERPC "Zaporizhzhia Regional Center for Polytechnic Education" are organizing and conducting the educational process according to the class type on the disciplines of preparatory courses on basis of the curricula and schedules of the educational process approved to prepare citizens of Ukraine for external independent testing, entering higher education institutions of Ukraine, planning and organizing activities to assess the quality and improve the level of pedagogical skills of research and teaching staff, controlling the quality of teaching by research and teaching staff. RU: Основными направлениями работы УНПК "Запорожский региональный центр политехнического образования» является организация образовательного процесса по дисциплинам подготовительных курсов в соответствии с утвержденными учебными планами и графиками для подготовки граждан Украины к сдаче внешнего независимого оценивания, поступления в высшие учебные заведения Украины , планирование и организация мероприятий по оцениванию и повышению уровня педагогического мастерства научно-педагогических работников и контроля качества преподавания дисциплин.
 • Item
  Положення про кафедру «Фінанси, банківська справа та страхування» факультету економіки та управління Економіко-гуманітарного інституту НУ «Запорізька політехніка»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Кафедра фінансів, банківської справи та страхування; Кафедра финансов, банковского дела и страхования; Department of Finance, Banking and Insurance
  UK: Положення про кафедру розроблено відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність кафедри "Фінансів, банківської справи та страхування" НУ «Запорізька політехніка» EN: Regulations on the department are developed in accordance with the current legislation of Ukraine and are a document that regulates the activities of the Department of "Finance, Banking and Insurance" NU "Zaporizhzhya Polytechnic" RU: Положение о кафедре разработано в соответствии с действующим законодательством Украины и является документом, регламентирующим деятельность кафедры "Финансов, банковского дела и страхования" НУ «Запорожская политехника»
 • Item
  Положення про кафедру «Облік і оподаткування» факультету економіки та управління економіко-гуманітарного інституту Національного університету «Запорізька політехніка»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Кафедра обліку і оподаткування; Department of Accounting and Taxation; Кафедра учета и налогообложения
  UK: Розроблено кафедрою обліку і оподаткування Національного університету «Запорізька політехніка» (НУ «Запорізька політехніка») Міністерства освіти і науки України відповідно до «Типового положення про кафедру НУ «Запорізька політехніка» на заміну Положення про кафедру від 01 березня 2017 року EN: Developed by the Department of Accounting and Taxation of the National University "Zaporozhye Polytechnic" (NU "Zaporozhye Polytechnic") of the Ministry of Education and Science of Ukraine in accordance with the "Standard Regulations on the Department of NU "Zaporozhye Polytechnic" to replace the Regulations on the Department dated March 1, 2017 RU: Разработано кафедрой учета и налогообложения Национального университета «Запорожская политехника» (НУ «Запорожская политехника») Министерства образования и науки Украины в соответствии с «Типовым положением о кафедре НУ «Запорожская политехника» на замену Положения о кафедре от 1 марта 2017
 • Item
  Положення по кафедру «Транспортні технології» Транспортного факультету Національного університету «Запорізька політехніка»
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2020) Кафедра «Транспортні технології»; Кафедра «Транспортные технологии»; Department of Transport Technologies
  UK: Положення по кафедру «Транспортні технології» Транспортного факультету Національного університету «Запорізька політехніка» є документом, що регламентує діяльність кафедри. EN: Regulations on the Department of Transport Technologies of the Faculty of Transport of the National University "Zaporizhzhia Polytechnic" is a document governing the activities of the department. RU: Положение про кафедру «Транспортные технологии» Транспортного факультета Национального университета «Запорожская политехника» является документом, регламентирующим деятельность кафедры.
 • Item
  Положення про Наукову бібліотеку Національного університету «Запорізька політехніка»
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2019) Наукова бібліотека Національного університету «Запорізька політехніка», Научная библиотека Национального университета «Запорожская политехника»; The library of the National University Zaporizhzhia Polytechnic
  UK: Положення визначає процеси організації та забезпечення діяльності наукової бібліотеки Національного університету «Запорізька політехніка», встановлює вимоги до змісту роботи бібліотеки, закріплює її завдання та функції EN: The Guideline defines the processes of the organization and the operation of National University Zaporizhzhia Polytechnic scientific library, establishes requirements for the library services, and fixes its tasks and functions RU: Положение определяет процессы организации и обеспечения деятельности научной библиотеки Национального университета «Запорожская политехника», устанавливает требования к содержанию работы библиотеки, закрепляет ее задания и функции
 • Item
  Положення про кафедру «Міжнародні економічні відносини» Національного університету «Запорізька політехніка»
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2019) Кафедра міжнародних економічних відносин; Кафедра международных экономических отношений; Department of International Economic Relations
  UK: Положення «Про кафедру міжнародні економічні відносини НУ «Запорізька політехніка» розроблене відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність кафедри міжнародних економічних відносин Національного університету «Запорізька політехніка». EN: Regulations on the Department of International Economic Relations of NU «Zaporizhzhia Polytechnic» designed according to the current legislation of Ukraine. It is a document which regulates the activity of the International Economic Relations Department of National University «Zaporizhzhia Polytechnic». RU: Положение «Про кафедру международные экономические отношения НУ «Запорожская политехника» разработано в соответствии с действующим законодательством Украины и является документом, регламентирующим деятельность кафедры международных экономических отношений Национального университета «Запорожская политехника».
 • Item
  Положення про кафедру «Дизайн» факультету будівництва, архітектури та дизайну Національного університету «Запорізька політехніка»
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2019) Department of «Design»; Кафедра «Дизайн»
  UK: Положення про кафедру «Дизайн» факультету будівництво, архітектура та дизайн Національного університету «Запорізька політехніка» розроблене відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність кафедри «Дизайн» Національного університету «Запорізька політехніка». EN: Regulations on the Department of «Design» at the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Design of «National University Zaporizhzhia Polytechnic» designed according to the current legislation of Ukraine. It is a document which regulates the activity of the «Design» Department of National University «Zaporizhzhia Polytechnic» RU: Положение о кафедре «Дизайн» факультета строительства, архитектуры и дизайна Национального университета «Запорожская политехника» разработано в соответствии с действующим законодательством Украины и является документом, регламентирующим деятельность кафедры «Дизайн» Национального университета«Запорожская политехника»
 • Item
  Положення про кафедру «Радіотехніка та телекомунікації» факультету радіоелектроніки та телекомунікацій Національного університету «Запорізька політехніка»
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2019) Кафедра «Радіотехніка та телекомунікації»; Кафедра «Радиотехника и телекоммуникации»; Department of «Radioengineering and telecommunications»
  UK: Положення про кафедру «Радіотехніка та телекомунікації» факультету радіоелектроніки та телекомунікацій Національного університету «Запорізька політехніка» розроблене відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність кафедри радіотехніки та телекомунікацій Національного університету «Запорізька політехніка». EN: Regulations on the Department of «Radioengineering and Telecommunications» at the Faculty of Radio Electronics and Telecommunications of «National University Zaporizhzhia Polytechnic» designed according to the current legislation of Ukraine. It is a document which regulates the activity of the «Radioengineering and Telecommunications» Department of National University «Zaporizhzhia Polytechnic» RU: Положение о кафедре «Радиотехника и телекоммуникации» факультета радиоэлектроники и телекоммуникаций Национального университета «Запорожская политехника» разработано в соответствии с действующим законодательством Украины и является документом, регламентирующим деятельность кафедры радиотехники и телекоммуникаций Национального университета «Запорожская политехника»
 • Item
  Положення про кафедру «Інформаційні технології електронних засобів» факультету радіоелектроніки та телекомунікацій Національного університету «Запорізька політехніка»
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2019) Кафедра Інформаційні технології електронних засобів; Кафедра Информационные технологии электронных средств; Department of Information Technologies of Electronic Devices
  UK: «Положення про кафедру «Інформаційні технології електронних засобів» факультету радіоелектроніки та телекомунікацій Національного університету «Запорізька політехніка» розроблене відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність кафедри прикладної математики Національного університету «Запорізька політехніка». EN: «Regulations on the Department of Applied Mathematics at the Faculty of Radio Electronics and Telecommunications of «National University Zaporizhzhia Polytechnic» designed according to the current legislation of Ukraine. It is a document which regulates the activity of the Applied Mathematics Department of National University «Zaporizhzhia Polytechnic». RU: «Положение о кафедре «Информационные технологии электронных средств» факультета радиоэлектроники и телекоммуникаций Национального университета «Запорожская политехника» разработано в соответствии с действующим законодательством Украины и является документом, регламентирующим деятельность кафедры прикладной математики Национального университета «Запорожская политехника».
 • Item
  Положення про Лабораторію технічного прогресу Національного університету «Запорізька політехніка»
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2019) Лабораторія технічного прогресу; Лаборатория технического прогресса; Laboratory of technological progress
  UK: «Положення про Лабораторію технічного прогресу» Національного університету «Запорізька політехніка» розроблене відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність лабораторії технічного прогресу Національного університету «Запорізька політехніка». EN: «Regulations on the Laboratory of technological progress of «National University Zaporizhzhia Polytechnic» designed according to the current legislation of Ukraine. It is a document which regulates the activity of the Laboratory of technological progress of National University «Zaporizhzhia Polytechnic». RU:«Положение о Лаборатории технического прогресса Национального университета «Запорожская политехника» разработано в соответствии с действующим законодательством Украины и является документом, регламентирующим деятельность лаборатории технического прогресса Национального университета «Запорожская политехника».
 • Item
  Положення про кафедру двигунів внутрішнього згорання Національного університету «Запорізька політехніка»
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2019) Кафедра двигунів внутрішнього згорання; Кафедра двигателей внутреннего сгорания; Department of Internal Combustion Engines
  UK: Положення про кафедру двигунів внутрішнього згорання Національного університету «Запорізька політехніка» розроблене відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність кафедри двигунів внутрішнього згорання Національного університету «Запорізька політехніка». EN: Regulations on the Department of Internal Combustion Engines of «National University Zaporizhzhia Polytechnic» designed according to the current legislation of Ukraine. It is a document which regulates the activity of the Department of Internal Combustion Engines of National University «Zaporizhzhia Polytechnic». RU: Положение о кафедре двигателей внутреннего сгорания Национального университета «Запорожская политехника» разработано в соответствии с действующим законодательством Украины и является документом, регламентирующим деятельность кафедры двигателей внутреннего сгорания Национального университета «Запорожская политехника».
 • Item
  Положення про кафедру «Прикладна математика» факультету радіоелектроніки та телекомунікацій Національного університету «Запорізька політехніка»
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2019) Кафедра прикладної математики; Кафедра прикладной математики; Department of Applied Mathematics
  UK: «Положення про кафедру «Прикладна математика» факультету радіоелектроніки та телекомунікацій Національного університету «Запорізька політехніка» розроблене відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність кафедри прикладної математики Національного університету «Запорізька політехніка». EN: «Regulations on the Department of Applied Mathematics at the Faculty of Radio Electronics and Telecommunications of «National University Zaporizhzhia Polytechnic» designed according to the current legislation of Ukraine. It is a document which regulates the activity of the Applied Mathematics Department of National University «Zaporizhzhia Polytechnic». RU: «Положение о кафедре «Прикладная математика» факультета радиоэлектроники и телекоммуникаций Национального университета «Запорожская политехника» разработано в соответствии с действующим законодательством Украины и является документом, регламентирующим деятельность кафедры прикладной математики Национального университета «Запорожская политехника».
 • Item
  Положення про транспортний факультет машинобудівного інституту Національного університету «Запорізька політехніка»
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2019) Транспортний факультет Національного університету; Транспортный факультет Национального университета; Transport Faculty; Транспортний факультет Національного університету «Запорізька політехніка»; Transport Faculty of National University “Zaporizhzhia Polytechnic”; Транспортный факультет Национального университета «Запорожская политехника»
  UK: Положення "Про Транспортний факультет машинобудівного інституту Національного університету «Запорізька політехніка» розроблене відповідно до чинного законодавства України та на основі "Типового положення про факультет Національного університету «Запорізька політехніка» і є документом, який регламентує діяльність Транспортного факультету Національного університету «Запорізька політехніка». EN: Regulations on the Transport Faculty of Machine building institute of National University “Zaporizhzhia Polytechnic” designed according to the current legislation of Ukraine and based on the "Model Regulations on the faculty of National University “Zaporizhzhia Polytechnic” and a document which regulates the activity of the Transport Faculty of National University “Zaporizhzhia Polytechnic”. RU: Положение «О Транспортном факультете машиностроительного института Национального университета «Запорожская политехника»» разработано в соответствии с действующим законодательством Украины и на основании «Типового положения о факультете Национального университета «Запорожская политехника» и является документом, регламентирующим деятельность Транспортного факультета Национального университета «Запорожская политехника».