Збірники конференцій

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 14–15 травня 2024 р.)
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Погребна, Вікторія Леонідівна; Pogrebnaya, Viktoriya; Островська, Наталія Василівна; Ostrovska, Natalia; Коваль, Владислав Олександрович; Кoval, Vladyslav; Щербина, Сергій Степанович; Shcherbyna, Serhii
  UK: У збірнику розміщено матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», яка відбулася 14–15 травня 2024 року. Коло обговорених проблем: стратегічні напрямки розвитку теорії та практики соціальної роботи, питання соціальної політики в світі та Україні, теоретико-методологічні і прикладні проблеми сучасної журналістики, проблеми та перспективи психологічної науки в Україні. Для науковців, викладачів закладів вищої освіти, а також аспірантів і студентів соціально-гуманітарних факультетів. EN: The collection contains the materials of the 5th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference "Society and Personality in Modern Communication Discourse", which took place on May 14-15, 2024. The range of problems discussed: strategic directions for the development of the theory and practice of social work, issues of social policy in the world and Ukraine, theoretical-methodological and applied problems of modern journalism, problems and prospects of psychological science in Ukraine. For scientists, teachers of higher education institutions, as well as postgraduate students and students of social and humanitarian faculties.
 • Item
  Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Губарь, Олена Василівна; Gubar, Olena V.
  UK: Зібрані тези доповідей, заслуханих на міжнародній науково- практичній конференції серед студентів, викла-дачів, науковців, молодих учених і аспірантів. Збірка відображає широ-кий спектр тематики наукових дослід-жень, які проводяться у Національно-му університеті «Запорізька політех-ніка». Збірка розрахована на широкий загал дослідників та науковців. EN: Collected abstracts of reports presented at the international scientific and practical conference among students, faculty, researchers, young scientists, and graduate students. The collection reflects a wide range of topics of scientific research conducted at the National University "Zaporizhzhia Polytechnic." The collection is intended for a broad audience of researchers and scientists.
 • Item
  Сучасні технології в оздоровчій діяльності. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Запоріжжя, 01 березня 2024 року
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024)
  UK: Збірник містить тези доповідей студентів та молодих учених спеціальностей 227 Фізична терапія, ерготерапія. В розміщених матеріалах відображено широкий спектр тематики наукових досліджень медичної та педагогічної сфер, наведено результати досліджень з діагностики, лікування, реабілітації, оздоровчої фізичної культури. Збірник розраховано на широкий загал дослідників та науковців в галузі фізичної терапії та ерготерапії, а також фізичної, реабілітаційної, спортивної медицини, фізичного виховання та спорту. EN: The collection contains abstracts of students and young scientists majoring in 227 Physical Therapy, Ergotherapy. The published materials reflect a wide range of topics of scientific research in the medical and pedagogical fields, present the results of research on diagnosis, treatment, rehabilitation, health-improving physical activities. The collection is intended for a wide range of researchers and scientists in the field of physical therapy and ergotherapy, as well as physical, rehabilitation, sports medicine, physical education and sports.
 • Item
  Сучасні тренди соціально-економічних перетворень та інтелектуалізації суспільства в умовах сталого розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 10 листопада 2023 року
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023)
  UK: В матеріалах ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тренди соціально-економічних перетворень та інтелектуалізації суспільства в умовах сталого розвитку» розкрито основні сучасні тенденції та актуальні проблеми економіки в умовах глобалізації, стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації. Представлено сучасні тренди соціально-економічних перетворень та інтелектуалізації суспільства в умовах сталого розвитку. EN: In the materials of the II International scientific and practical conference "Modern trends of socio-economic transformations and intellectualization of society in the conditions of sustainable development" the main modern trends and current problems of the economy in the conditions of globalization, strategic priorities of the transformation of the economy in the conditions of digitalization are revealed. Modern trends of socio-economic transformations and intellectualization of society in conditions of sustainable development are presented.
 • Item
  Тиждень науки – 2023. Юридичний факультет. Тези доповідей щорічної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя 24-28 квітня 2023 року
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023)
  UK: Зібрані тези доповідей, заслуханих на щорічній конференції серед серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. Збірка відображає широкий спектр тематики наукових досліджень, які проводяться на Юридичному факультеті Національного університету «Запорізька політехніка». Збірка розрахована на широкий загал дослідників та науковців. EN: Collected summaries of reports heard at the annual conference among students, teachers, scientists, young scientists and graduate students. The collection reflects a wide range of topics of scientific research conducted at the Faculty of Law of the NU Zaporizhia Polytechnic. The collection is intended for a wide range of researchers and scientists.
 • Item
  Сучасні аспекти фізичної терапії та ерготерапії: досягнення, проблеми, шляхи вирішення. ІV Науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю, м. Запоріжжя, 9-10 листопада 2023 року
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023)
  UK: Збірник містить тези доповідей спеціалістів з фізичної терапії та ерготерапії. В розміщених матеріалах відображено широкий спектр тематики наукових досліджень медичної та педагогічної сфер, наведено результати досліджень з діагностики, лікування та реабілітації порушень у стані здоров’я всіх верств населення. Збірник розраховано на широкий загал дослідників та науковців в галузі фізичної терапії та ерготерапії, а також фізичної, реабілітаційної та спортивної медицини. EN: The collection contains abstracts of specialists in physical therapy and ergotherapy. The published materials reflect a wide range of topics of scientific research in the medical and pedagogical spheres, present the results of research on the diagnosis, treatment and rehabilitation of health disorders of all segments of the population. The collection is intended for a wide range of researchers and scientists in the field of physical therapy and ergotherapy, as well as physical, rehabilitation and sports medicine.
 • Item
  Сучасні технології в оздоровчій діяльності. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Запоріжжя, 3 березня 2023 року
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023)
  UK: Збірник містить тези доповідей студентів та молодих вчених спеціальностей 227 Фізична терапія, ерготерапія та 017 Фізична культура та спорт. В розміщених матеріалах відображено широкий спектр тематики наукових досліджень медичної та педагогічної сфер, наведено результати досліджень з діагностики, лікування, реабілітації, фізичного виховання та спорту. Збірник розраховано на широкий загал дослідників та науковців в галузі фізичної терапії та ерготерапії, а також фізичної, реабілітаційної, спортивної медицини, фізичного виховання та спорту. EN: The collection contains abstracts of students and young scientists majoring in 227 Physical Therapy, Ergotherapy and 017 Physical Culture and Sports. The published materials reflect a wide range of topics of scientific research in the medical and pedagogical fields, present the results of research on diagnosis, treatment, rehabilitation, physical education and sports. The collection is intended for a wide range of researchers and scientists in the field of physical therapy and ergotherapy, as well as physical, rehabilitation, sports medicine, physical education and sports.
 • Item
  Світові досягнення і сучасні тенденції розвитку туризму та готельно-ресторанного господарства: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 10 листопада 2023 року
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023)
  UK: В матеріалах ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Світові досягнення і сучасні тенденції розвитку туризму та готельно-ресторанного господарства» відображені сучасний стан, тенденції й перспективи розвитку туризму та готельно-ресторанного господарства; актуальні проблеми туризму та готельно-ресторанного бізнесу України під час воєнного стану; економічні, соціально-психологічні, організаційно-правові аспекти розвитку туризму та готельно-ресторанного господарства. EN: The materials of the International scientific and practical conference "World achievements and modern trends in the development of tourism and hotel and restaurant industry" are presented. They reflect the current state, trends and prospects for the development of tourism and the hotel and restaurant industry; current problems of tourism and hotel and restaurant business of Ukraine during martial law; economic, socio-psychological, organizational and legal aspects of the development of tourism and the hotel and restaurant industry.
 • Item
  Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 року
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023)
  UK: Зібрані тези доповідей, заслуханих на міжнародній науково- практичній конференції серед студентів, викла-дачів, науковців, молодих учених і аспірантів. Збірка відображає широ-кий спектр тематики наукових дослід-жень, які проводяться у Національно-му університеті «Запорізька політех-ніка». Збірка розрахована на широкий загал дослідників та науковців. EN: Collected abstracts of reports presented at the international scientific and practical conference among students, faculty, researchers, young scientists, and graduate students. The collection reflects a wide range of topics of scientific research conducted at the National University "Zaporizhzhia Polytechnic." The collection is intended for a broad audience of researchers and scientists.
 • Item
  Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали IV-ої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 10-11 травня 2023 року
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023)
  UK: Збірник містить стислий виклад доповідей і повідомлень учасників IV-ої Міжнародної науково-практичної конференція «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності». Конференція спрямована на пошук шляхів розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в умовах трансформаційних змін в економіці України. EN: The publication contains a summary of reports and reports of the participants of the IV International scientific-practical conference "Strategic priorities of business development, trade and exchange activities". The conference is aimed at finding ways to develop entrepreneurship, trade and exchange activities in the context of transformational changes in the economy of Ukraine.
 • Item
  Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25–26 травня 2023 року
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023)
  UK: Зібрані тези доповідей, заслуханих на міжнародній науково-практичній конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. Збірка відображає широкий спектр тематики наукових досліджень, які проводяться у Національному університеті «Запорізька політехніка». Збірка розрахована на широкий загал дослідників та науковців. EN: Collected abstracts of reports heard at an international scientific and practical conference among students, teachers, scientists, young scientists and postgraduate students. The collection reflects a wide range of topics of scientific research conducted at Zaporizhia Polytechnic National University. The collection is intended for a wide range of researchers and scientists.
 • Item
  Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 13–14 квітня 2023 року
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023)
  UK: Зібрано тези доповідей, заслуханих на Четвертій всеукраїнській науково-практичній конференції EN: Summaries of reports heard at the Fourth All-Ukrainian Scientific and Practical Conference have been collected.
 • Item
  Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 12-14 грудня 2022 року
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2022-12)
  UK: Зібрані тези доповідей, заслуханих на щорічній науково-практичній конференції серед учених, науковців викладачів, студентів, і аспірантів. Збірка відображає широкий спектр тематики наукових досліджень, які проводяться у відповідних галузях. Збірка розрахована на широкий загал дослідників та науковців. EN: Collected abstracts of reports heard at the annual scientific and practical conference among scientists, scientists, teachers, students, and graduate students. The collection reflects a wide range of topics of scientific research conducted in the relevant fields. The collection is intended for a wide range of researchers and scientists.
 • Item
  Актуальні проблеми перекладознавства, текстології і дискурсології : тези доповідей III Всеукраїнської інтернет- конференції здобувачів вищої освіти, м. Запоріжжя, 18 листопада 2022 року
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022)
  UK: У збірнику представлені результати досліджень з актуальних проблем перекладознавства, текстології, дискурсології та методики викладання іноземних мов. Цільовою аудиторією є фахівці з філології та перекладознавства, студенти філологічних факультетів. EN: The edition contains the results of scientific research on the topical problems of translation studies, textology, discourse, and methodology of foreign language teaching. It is intended for specialists in philology and translation studies as well as for students of philological departments.
 • Item
  Інформаційні технології: теорія і практика: Тези V Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (Запоріжжя-Харків-Дніпро, 10 червня 2022 р.)
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2022)
  UK: У збірнику представлені тези доповідей V Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, яка мала відбутися 17-18 березня 2022 р. в Національному університеті «Запорізька політехніка», але через військову агресію російської федерації була проведена 10 червня 2022 р. в онлайн форматі. Конференція присвячується до 100-річчя Харківського національного університету міського господарства ім. О.Бекетова. Розглянуто результати досліджень та перспективи розвитку інформаційних технологій. Збірник призначений для науково-технічних підприємств, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів і студентів. EN: The collection presents abstracts of reports of the 5th All-Ukrainian Internet Conference of Higher Education Applicants and Young Scientists, which was supposed to be held on March 17-18, 2022 at Zaporizhia Polytechnic National University, but due to the military aggression of the Russian Federation, it was held online on June 10, 2022. format The conference is dedicated to the 100th anniversary of Kharkiv National University of Urban Economy named after O. Beketova. The results of research and prospects for the development of information technologies are considered. The collection is intended for scientific and technical enterprises, teachers of higher educational institutions, doctoral students, graduate students and students.
 • Item
  Світові досягнення і сучасні тенденції розвитку туризму та готельно-ресторанного господарства. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25 листопада 2022 року
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022)
  UK: У матеріалах конференції відображені сучасний стан, тенденції й перспективи розвитку туризму та готельно-ресторанного господарства; актуальні проблеми туризму та готельно-ресторанного бізнесу України під час воєнного стану; вплив пандемії COVID-19 на індустрію гостинності світу та України; економічні, соціально-психологічні, організаційно-правові аспекти розвитку туризму та готельно-ресторанного господарства. EN: The materials of the conference reflect the current state, trends and prospects of the development of tourism and the hotel and restaurant industry; current problems of tourism and hotel and restaurant business of Ukraine during martial law; the impact of the COVID-19 pandemic on the hospitality industry of the world and Ukraine; economic, socio-psychological, organizational and legal aspects of the development of tourism and the hotel and restaurant industry. RU: В материалах конференции отражены современное состояние, тенденции и перспективы развития туризма и гостинично-ресторанного хозяйства; актуальные проблемы туризма и гостинично-ресторанного бизнеса Украины во время военного положения; влияние пандемии COVID-19 на индустрию гостеприимства мира и Украины; экономические, социально-психологические, организационно-правовые аспекты развития туризма и гостинично-ресторанного хозяйства.
 • Item
  Сучасні аспекти фізичної терапії та ерготерапії: досягнення, проблеми, шляхи вирішення. Матеріали ІІІ Науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю, м. Запоріжжя, 20–21 жовтня 2022 року
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022)
  UK: Збірник містить тези доповідей спеціалістів з фізичної терапії та ерготерапії. В розміщених матеріалах відображено широкий спектр тематики наукових досліджень медичної та педагогічної сфер, наведено результати досліджень з діагностики, лікування та реабілітації порушень у стані здоров’я всіх верств населення. Збірник розраховано на широкий загал дослідників та науковців в галузі фізичної терапії та ерготерапії, а також фізичної, реабілітаційної та спортивної медицини. EN: The digest contains thesises of reports by specialists in physical therapy and ergotherapy. The posted materials reflect a wide range of scientific research topics in the medical and pedagogical fields, the results of research on diagnosis, treatment and rehabilitation of disorders in the state of health of all segments of the population are given. The digest is intended for a wide range of researchers and scientists in the field of physical therapy and ergotherapy, as well as physical, rehabilitation and sports medicine.
 • Item
  Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції 16–17 червня 2022 року
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022)
  UK: Зібрано тези доповідей, заслуханих на Третій всеукраїнській науково-практичній конференції EN: Summaries of reports heard at the Third All-Ukrainian Scientific and Practical Conference have been collected. RU: Собраны тезисы докладов, заслушанных на Третьей всеукраинской научно-практической конференции.
 • Item
  Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах: Збірник тез ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції, м. Запоріжжя, 07– 08 жовтня 2021 року
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021)
  UK: До збірника увійшли тези доповідей ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції, які відображають широкий спектр наукових досліджень в галузі ливарного виробництва, металургії чорних і кольорових металів і сплавів. Збірник розрахован на широкий загал дослідників та науковців. EN: The collection includes abstracts of reports of the XVІ International Scientific and Technical Conference, reflecting a wide range of scientific research in the field of foundry, metallurgy of ferrous and non-ferrous metals and alloys. The collection is designed for a wide range of researchers and scientists. RU: В сборник вошли тезисы докладов ХVІ Международной научно-технической конференции, отражающие широкий спектр научных исследований в области литейного производства, металлургии черных и цветных металлов и сплавов. Сборник рассчитан на широкий круг исследователей и ученых.
 • Item
  Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 року
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020)
  UK: Зібрано тези доповідей, заслуханих на Всеукраїнській науково-практичній конференції. Збірка відображає широкий спектр наукових досліджень в галузі транспортних систем і технологій. Збірка розрахована на широкий загал дослідників та науковців. EN: Abstracts of reports heard at the All-Ukrainian scientific-practical conference are collected. The collection reflects a wide range of research in the field of transport systems and technologies. The collection is designed for a wide range of researchers and scientists. RU:Собрано тезисы докладов, заслушанных на научно-практической конференции. Сборник отражает широкий спектр научных исследований в области транспортных систем и технологий. Сборник рассчитан на широкий круг исследователей и ученых.