Підручники, навчальні посібники кафедри МВ та І

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Навчальний посібник «Обладнання для новітніх технологій»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Солоха, Василь; Бойко, Ігор; Карнаух, Володимир; Івщенко, Леонід; Коцюба, Віктор
  UK: Розглядаються питання, пов’язані з металорізальними верстатами, які повинні мати високу гнучкість, надійність, продуктивність і точність роботи: багатоцільовими та багатокоординатними верстатами з ЧПК. Описані їх компонування, особливості конструкцій окремих механізмів, систем керування та способи розробки керуючих програм. Висвітлені питання модернізації застарілих моделей верстатів з ЧПК. EN: Issues related to metal-cutting machines, which must have high flexibility, reliability, productivity and accuracy of work, are considered: multi-purpose and multi-coordinate CNC machines. Their layout, design features of individual mechanisms, control systems, and ways of developing control programs are described. The issues of modernization of outdated models of machines with CNC are highlighted.
 • Item
  Дослідження та випробування механічних систем: навчальний посібник
  (Запорізький національний технічний університет, 2009) Астанін, В’ячеслав; Зайончковський, Генадій; Солоха, Василь; Astanin, V.; Zajonchkovsky, G.; Solokha, V.
  UK: Розглянуто наукові та технічні питання проведення досліджень та випробувань механічних систем: планування та проведення експериментів; сучасні засоби вимірювання параметрів механічних систем; випробування на міцність матеріалів та конструктивних елементів механічних систем EN: Scientific and technical issues of research and testing of mechanical systems are considered: planning and conducting experiments; modern means of measuring the parameters of mechanical systems; strength testing of materials and structural elements of mechanical systems
 • Item
  Термінологічний словник-довідник з трибології (український, російський, англійський): Навчальний посібник.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2018) Кубіч, Вадим Іванович; Kubich, Vadim I.; Кубич, Вадим Иванович; Івщенко, Леонід Йосипович; Ivschenko, Leonid J.; Ивщенко, Леонид Иосифович; Фролов, Михайло Володимирович; Frolov, M. V.; Фролов, Михаил Владимирович
  UK: У посібнику надано визначення термінів та короткі відомості, які відносяться до тертя, зношування, мащення, будови поверхневих шарів і методам їх дослідження. EN: The manual provides definitions of terms and brief information that relates to friction, wear, lubrication, the structure of surface layers and methods for their study. RU: В пособии приведены определения терминов и кратки сведения, которые относятся к трению, изнашиванию, смазке, строению поверхностных слоев и методам их исследования.