Наукові статті кафедри М та Л

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Можливості інклюзивного розвитку регіону в контексті сучасної парадигми маркетингу
    (Класичний приватний університет, 2019) Павлішина, Ніна Михайлівна; Pavlishyna, Nina M.; Павлишина, Нина Михайловна; Кочнова, Ірина Валентинівна; Kochnova, Iryna V.; Кочнова, Ирина Валентиновна
    UK: У статті досліджено сутність категорій «регіон», «економічне зростання», «інклюзивний розвиток» та умови їх розвитку. Проведено огляд розвитку парадигм маркетингу у періоді. Надано визначення парадигмі холістичного маркетингу та обгрунтовано приналежність відомих концепцій маркетингу до певної парадигми. Виявлено відповідність типів економічного розвитку етапам розвитку парадигм маркетингу. Обгрунтовано взаємозв’язок парадигм, концепцій маркетингу та типів економічного зростання. Виділено комплекс причин, що зумовлюють актуальність проблематики дослідження можливості інклюзивного розвитку регіону маркетинговим інструментарієм. Зроблено висновки, що в контексті парадигми холістичного маркетингу можливо реалізувати гармонійний тип інклюзивного розвитку. Ця можливість забезпечуєтся доцільним використанням інструментарію територіального маркетингу та має стати одним зі стратегічних завданнь розвитку регіону. EN: The article explores the essence of the categories "region", "economic growth", "inclusive development" and the conditions of their development. A review of the development of marketing paradigms in the period was conducted. The definition of the paradigm of holistic marketing is given and the affiliation of well-known marketing concepts to a particular paradigm is substantiated. The correspondence of types of economic development to the stages of development of marketing paradigms is revealed. The interrelation of paradigms, marketing concepts and types of economic growth is substantiated. The complex of reasons, which determine the relevance of the study of the possibility of inclusive development of the region by marketing tools, is highlighted. It is concluded that in the context of the paradigm of holistic marketing it is possible to realize the harmonious type of inclusive development. This opportunity is provided by the expedient use of territorial marketing tools and should become one of the strategic tasks of the region's development. RU: В статье исследована сущность категорий «регион», «экономический рост», «инклюзивный развитие» и условия их развития. Проведен обзор развития парадигм маркетинга в периоде. Дано определение парадигме холистического маркетинга и обоснованно принадлежность известных концепций маркетинга к определенной парадигме. Выявлено соответствие типов экономического развития этапам развития парадигм маркетинга. Обоснованна взаимосвязь парадигм, концепций маркетинга и типов экономического роста. Выделен комплекс причин, обусловливающих актуальность проблематики исследования возможности инклюзивного развития региона маркетинговым инструментарием. Сделаны выводы, что в контексте парадигмы холистического маркетинга возможно реализовать гармоничный тип инклюзивного развития. Эта возможность обеспечивается целесообразным использованием инструментария территориального маркетинга и должна стать одной из стратегических задач развития региона.