Наукові статті кафедри М і ТЛВ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Управління природою вкраплень та властивостями сталі
  (Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Гонтаренко, Володимир Іванович; Gontarenko, Vladimir I.; Гонтаренко, Владимир Иванович; Титаренко, Валерій Олексійович; Titarenko, Valery A.; Титаренко, Валерий Алексеевич; Бажміна, Евеліна Анатоліївна; Bazhmina, Evelina A.; Бажмина, Эвелина Анатольевна
  UK: Досліджено два напрями поліпшення якості електросталі: підвищення чистоти щодо шкідливих домішок і раціональні процеси модифікування. EN: Two directions of improving the quality of electrical steel were researched: increasing the purity of harmful impurities and rational modification processes. RU: Исследовано два направления улучшения качества электростали: повышение чистоты по вредным примесям и рациональные процессы модифицирования.
 • Item
  Особливості виробництва і контролю якості високоякісної вуглецевої литої сталі
  (Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Національний технічний університет України «КПІ» ім. І. Сікорського, 2020) Бялік, Гаррі Абрамович; Bialik, Garry A.; Бялик, Гарри Абрамович; Гонтаренко, Володимир Іванович; Gontarenko, Vladimir I.; Гонтаренко, Владимир Иванович; Бажміна, Евеліна Анатоліївна; Bazhmina, Evelina A.; Бажмина, Эвелина Анатольевна
  UK: Розроблена раціональна технологія виробництва високоякісної литої вуглецевої сталі для невеликих виливків в індукційних тигельних електропечах малої ємності. Для визначення вмісту вуглецю та сірки замість коштовних спектральних аналізаторів, вартість яких суттєво збільшує собівартість готової продукції, пропонується заснований на методі Л (ГОСТ1778-70) металографічний метод оцінки кількості структурних складових сталі, визначення вмісту силіцію проводиться на спеціально розробленому приладі, заснованому на методі ТЕРС. Для реалізації металографічних методів аналізу з метою оперативного виготовлення шліфів розробили та виготовили для пробопідготовки мінілабораторію, яка містила малогабаритний відрізний верстат, одношпиндельний шліфувально-полірувальний верстат з комплектом абразивних дисків різної зернистості та фетрових шаржованих алмазною пастою полірувальних дисків, спрощений металографічний мікроскоп ММУ-3 з відеокамерою, вакуумний пробовідбірник для відбирання проби рідкого металу в процесі плавки, прилад для визначення вмісту кремнію в сталі. EN: A rational technology was developed for the production of high-quality cast carbon steel for small castings in small-capacity induction crucible furnaces. In order to determine the carbon and sulfur content, instead of expensive spectral instruments, the cost of which significantly increases the cost of finished products, a metallographic method based on method L (GOST1778-70) for quantitative evaluation of the structural components of steel is proposed. Silicon content was determined using a specially developed device based on the TEMF method. In order to implement metallographic methods of analysis and with the aim of the rapid manufacture of specimens, a mini laboratory was developed and produced, which consists of a small-size cutting machine, a single-spindle grinding and polishing machine with a set of abrasive wheels of different grain sizes and felt polishing discs impregnated with diamond paste, a simplified metallographic microscope MMU-3 with a video camera, a vacuum sampler for sampling liquid metal during smelting process, a device for determining silicon content in steel. RU: Разработана рациональная технология производства высококачественной литой углеродистой стали для небольших отливок в индукционных печах малой емкости. Для определения содержания углерода и серы вместо дорогостоящих спектральных приборов, стоимость которых существенно увеличивает себестоимость готовой продукции, предлагается основанный на методе Л (ГОСТ1778-70) металлографический способ количественной оценки структурных составляющих стали, определение содержания кремния проводилось на специально разработанном приборе, основанном на методе ТЭДС. Для реализации металлографических методов анализа с целью оперативного изготовления шлифов разработали и изготовили для пробоподготовки минилабораторию, которая содержит малогабаритный отрезной станок, одношпиндельный шлифовально-полировальный станок с комплектом абразивных кругов разной зернистости и фетровых шаржированных алмазной пастой полировальных дисков, упрощенный металлографический микроскоп ММУ-3, с видеокамерой, вакуумный пробоотборник для отбора пробы жидкого металла в процессе плавки, прибор для определения содержания кремния в стали.
 • Item
  Визначення показників міцності по мікротвердості сталі
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Гонтаренко, Володимир Іванович; Gontarenko, Vladimir I.; Гонтаренко, Владимир Иванович; Кравчук, Артур Едуардович; Kravchuk, Arthur E.; Кравчук, Артур Едуардович
  UK: Розглянуті питання прогнозування властивостей готового литва за його мікротвердістю EN: The problem of prognostication of the finished casting properties by its microhardness was examined RU: Рассмотрены вопросы прогнозирования свойств готового литья по его микротвердости
 • Item
  Застосування технологій 3D друку у литті за витоплюваними моделями
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Савінок, Олександр Олександрович; Savinok, Olexander O.; Савинок, Александр Александрович; Гонтаренко, Володимир Іванович; Gontarenko, Vladimir I.; Гонтаренко, Владимир Иванович; Сергієнко, Ольга Сергіївна; Sergienko, Olga S.; Сергиенко, Ольга Сергеевна
  UK: Показано застосування технологій 3D друку у литті за витоплюваними моделями EN: The application of 3D printing technology in investment casting was examined RU: Показано применение технологий 3D печати в литье по выплавляемым моделям
 • Item
  Особенности технологии выплавки литой углеродистой стали с неметаллическими включениями оптимальной формы
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Бялік, Гаррі Абрамович; Bialik, Garry A.; Бялик, Гарри Абрамович; Наумик, Валерій Владиленович; Naumik, Valeriy V.; Наумик, Валерий Владиленович; Гонтаренко, Володимир Іванович; Gontarenko, Vladimir I.; Гонтаренко, Владимир Иванович; Мохнач, Річард Едуардович; Mohnach, Richard E.; Мохнач, Ричард Эдуардович; Єгорченков, Олександр Олексійович; Egorchenkov, Alexander A.; Егорченков, Александр Алексеевич
  UK: Розроблена система вимірювання напруги для навантаження і деформацій готових виробів. Визначено вплив форми неметалевих включень на властивості сталі EN: Stress measurement system for loading and deformation of finished products was designed. The influence of the shape of non-metallic inclusions on the properties of steel was determined RU: Разработана система измерения напряжения для погрузки и деформаций готовых изделий. Определено влияние формы неметаллических включений на свойства стали
 • Item
  Адитивні технології у ливарному виробництві
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Савінок, Олександр Олександрович; Savinok, Olexander O.; Савинок, Александр Александрович; Гонтаренко, Володимир Іванович; Gontarenko, Vladimir I.; Гонтаренко, Владимир Иванович; Сергієнко, Ольга Сергіївна; Sergienko, Olga S.; Сергиенко, Ольга Сергеевна
  UK: Розглянуто питання застосування 3D друку для виготовлення моделей в ливарному виробництві EN: The problem of using 3D printing for the manufacture of models in the foundry was examined RU: Рассмотрены вопросы применения 3D печати для изготовления моделей в литейном производстве
 • Item
  Неметалеві включення та властивості сталі
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Гонтаренко, Володимир Іванович; Gontarenko, Vladimir I.; Гонтаренко, Владимир Иванович; Титаренко, Валерій Олексійович; Titarenko, Valery A.; Титаренко, Валерий Алексеевич
  UK: Розглянуто показники механічних властивостей фракційномодифікованої плавки сталі 09Г2. Ефект модифікування проявлявся в збільшенні ударної в’язкості в 1,5-2 рази EN: The mechanical properties indicators of fraction- modified steel melting 09Г2 are considered. The modification effect was manifested in an increase of 1,5-2 times the impact strength RU: Рассмотрены показатели механических свойств фракционномодифицированной плавки стали 09Г2. Эффект модифицирования проявлялся в увеличении ударной вязкости в 1,5-2 раза
 • Item
  Методика испытаний металлов на усталость
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Бялік, Гаррі Абрамович; Bialik, Garry A.; Бялик, Гарри Абрамович; Гонтаренко, Володимир Іванович; Gontarenko, Vladimir I.; Гонтаренко, Владимир Иванович
  UK: Досліджено методом випробувань малоциклову утомленість з жорстким навантаженням в умовах чистого згину. Спостерігали зародження і поширення тріщин в ході випробувань EN: Low-cycle fatigue was investigated by a test method with a hard load under pure bending conditions. The emergence and propagation of cracks was observed during the tests RU: Исследована методом испытаний малоцикловая усталость с жесткой нагрузкой в условиях чистого изгиба. Наблюдали зарождение и распространение трещин в ходе испытаний
 • Item
  Високотемпературні дослідження
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Гонтаренко, Володимир Іванович; Gontarenko, Vladimir I.; Гонтаренко, Владимир Иванович
  UK: За допомогою високотемпературної установки створені умови найбільш наближені до дійсних експлуатаційних характеристик роботи жароміцних сплавів EN: The conditions created most closely to the actual operating characteristics of the heat-resisting alloys with the help of the high-temperature installation RU: С помощью высокотемпературной установки созданы условия наиболее приближенные к действительным эксплуатационным характеристикам работы жаропрочных сплавов
 • Item
  Аспекти використання 3D
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Бажміна, Евеліна Анатоліївна; Bazhmina, Evelina A.; Бажмина, Эвелина Анатольевна; Гонтаренко, Володимир Іванович; Gontarenko, Volodymyr I.; Гонтаренко, Владимир Иванович; Герасименко, Володимир Валерійович; Gerasimenko, Volodymyr V.; Герасименко, Владимир Валерьевич
  UK: Створення нових матеріалів і їх використання потребує застосування класичних моделей 3D EN: EN: Creating new materials and their using requires the use of classic 3D models RU: Создание новых материалов и их использование требует применения классических моделей 3D
 • Item
  Расширение методики обучения студентов в вузах
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Бажміна, Евеліна Анатоліївна; Bazhmina, Evelina A.; Бажмина, Эвелина Анатольевна; Гонтаренко, Володимир Іванович; Gontarenko, Volodymyr I.; Гонтаренко, Владимир Иванович; Гаркавенко, Валентина Романівна; Garkavenko, Valentina R.; Гаркавенко, Валентина Романовна
  UK: Складність навчального процесу студентів в вузах пов’язано з розширенням методики навчання студентів EN: It is known that secondary raw materials contain different impurities in different quantity. Considered the smelting of steel with the use of secondary raw materials with impurities of non-ferrous metals RU: Сложность учебного процесса студентов в вузах связано с расширением методики обучения студентов
 • Item
  Виплавка сталі з використанням вторинної сировини з домішками кольорових металів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Гонтаренко, Володимир Іванович; Gontarenko, Volodymyr I.; Гонтаренко, Владимир Иванович; Бялік, Гаррі Абрамович; Bialik, Garry A.; Бялик, Гарри Абрамович; Марченко, Дмитро Миколайович; Marchenko, Dmitry N.; Марченко, Дмитрий Николаевич; Бажміна, Евеліна Анатоліївна; Bazhmina, Evelina A.; Бажмина, Эвелина Анатольевна
  UK: Відомо, що вторинна сировина вміщає різні домішки в різній кількості. Розглянули виплавку сталі з використанням вторинної сировини з домішками кольорових металів EN: It is known that secondary raw materials contain different impurities in different quantity. Considered the smelting of steel with the use of secondary raw materials with impurities of non-ferrous metals RU: Известно, что вторичное сырье вмещает различные примеси в разном количестве. Рассмотрели выплавку стали с использованием вторичного сырья с примесями цветных металлов
 • Item
  Неметаллические включения и свойства подшипниковой стали
  (Proceedings of the International Scientific Conference December 1, 2017 in the city St. Andrews, Scotland, UK, 2017) Гонтаренко, Володимир Іванович; Gontarenko, Volodymyr I.; Гонтаренко, Владимир Иванович; Бажміна, Евеліна Анатоліївна; Bazhmina, Evelina A.; Бажмина, Эвелина Анатольевна; Карась, Олександр Олександрович; Karas, Alexander A.; Карась, Александр Александрович
  UK: Досліджено вплив неметалевих включень на властивості стали ШХ15СГ. Визначено залежність змісту включень і контактна витривалість підшипникової сталі. Вивчено властивості стали різними технологіями виплавки EN: The influence of non-metallic inclusions on steel, the grade ШХ15СГ was researched. The relationship of inclusion content and contact durability of bearing steel has been determined. Properties of steel with different technologies of smelting were studied RU: Исследовано влияние неметаллических включений на свойства стали ШХ15СГ. Определены зависимость содержания включений и контактная выносливость подшипниковой стали. Изучены свойства стали различными технологиями выплавки
 • Item
  Металлургические факторы и свойства стали
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Шульте, Юрій Августович; Shulte, Yuri A.; Шульте, Юрий Августович; Гонтаренко, Володимир Іванович; Gontarenko, Volodymyr I.; Гонтаренко, Владимир Иванович; Титаренко, Валерій Олексійович; Titarenko, Valery A.; Титаренко, Валерий Алексеевич
  UK: Розроблялись металургійні фактори, які найбільш впливають на якісні показники механічних властивостей сталі EN: Metallurgical factors, most influencing the qualitative indicators of the mechanical properties of steel were developed RU: Разрабатывались металлургические факторы, наиболее влияющие на качественные показатели механических свойств стали
 • Item
  Технології 3D друку у ливарному виробництві
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Савінок, Олександр Олександрович; Savinok, Olexander O.; Савинок, Александр Александрович; Гонтаренко, Володимир Іванович; Gontarenko, Vladimir I.; Гонтаренко, Владимир Иванович; Сергієнко, Ольга Сергіївна; Sergienko, Olga S.; Сергиенко, Ольга Сергеевна
  UK: Ливарне виробництво як ніяка інша галузь машинобудування потребує створення нових моделей для підвищення продуктивності отримання виливків EN: Foundry production as a branch of engineering requires the creation of new models to increase the productivity of obtaining castings RU: Литейное производство как никакая другая отрасль машиностроения требует создания новых моделей для повышения производительности получения отливок
 • Item
  Прибор для экспресс-анализа содержания железа в пыли доменного производства, осажденной с помощью электрофильтров
  (Запорізький національний технічний університет, 2014) Дуда, Валерій Іванович; Duda, Valery I.; Дуда, Валерий Иванович; Bialik, Garry A.; Бялик, Гарри Абрамович; Гонтаренко, Володимир Іванович; Gontarenko, Volodymyr I.; Гонтаренко, Владимир Иванович; Бялік, Гаррі Абрамович
  UK: Розглянута конструкція розробленого приладу для аналізу вмісту заліза в пилу доменного виробництва EN: The developed device for the analysis of iron content in blast furnace dust was considered RU: Рассмотрена конструкция разработанного прибора для анализа содержания железа в пыли доменного производства
 • Item
  Повышение чистоты электрошлаковой стали ШХ15СГШ по неметаллическим включениям
  (Одеса: Друкарня «Друкарик», 2017) Гонтаренко, Владимир Иванович; Gontarenko, Volodymyr I.; Гонтаренко, Володимир Іванович
  UK: Переваги та актуальність системи навчання із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій та електронних навчальних ресурсів EN: Advantages and аctuality of learning systems using information and communication technologies and e-learning resources RU: Сравнение результатов загрязненности неметаллическими включениями стали ШХ15СГШ электродуговой и электрошлаковой выплавки и повышение чистоты стали
 • Item
  Особливості формування неметалевих включень в литій вуглецевій сталі, яка виплавлена в індукційних електропечах малої ємкості
  (Запорізький національний технічний університет, 2015) Бялік, Гаррі Абрамович; Bialik, Garry A.; Бялик, Гарри Абрамович; Гонтаренко, Володимир Іванович; Gontarenko, Volodymyr I.; Гонтаренко, Владимир Иванович; Бажміна, Евеліна Анатоліївна; Bazhmina, Evelina A.; Бажмина, Эвелина Анатольевна
  UK: Розглянуто питання удосконалення технологічного процесу виплавки литих вуглецевих сталей в індукційних печах малої ємкості. Встановлено, що традиційні методи комплексного кінцевого розкислення малих обсягів вуглецевої сталі призводять до утворення в металі скупчень неметалевих включень, що істотно знижують показники ударної в’язкості. Запропоновано оптимальний варіант модифікування малих обсягів вуглецевої сталі силікокальцієм без попереднього розкислення алюмінієм, який забезпечує подрібнення і рівномірний розподіл елементів макро- мікроструктури, глобулярізацію неметалевих включень і стабільне істотне підвищення ударної в’язкості. EN: The problem of improvement of technological process for smelting of cast carbon steels in induction furnaces of small volume was examined. Determined was that conventional methods of complex ultimate deoxidation of small volumes of carbon steel cause the aggregates formation of non-metal impurities, with considered decrease in impact elasticity indices. That is why optional methods for modification with silicocalcium was proposed for small volumes of carbon without preliminary deoxidation with aluminum which predetermines downsizing and even distribution of macro- and microstructure elements, globulization of non-metallic inclusions and stable significant increase in impact elasticity RU: Рассмотрен вопрос совершенствования технологического процесса выплавки литых углеродистых сталей в индукционных печах малой емкости. Установлено, что традиционные методы комплексного конечного раскисления малых объемов углеродистой стали приводят к образованию в металле скоплений неметаллических включений, существенно снижающих показатели ударной вязкости. Предложен оптимальный вариант модифицирования малых объемов углеродистой стали силикокальцием без предварительного раскисления алюминием, который обеспечивает измельчение и равномерное распределение элементов макро- микроструктуры, глобуляризацию неметаллических включений и стабильное существенное повышение ударной вязкости.
 • Item
  Підвищення фізико-механічних властивостей економнолегованих литих сталей
  (Запорізький національний технічний університет, 2015) Бялік, Гаррі Абрамович; Бялик, Гарри Абрамович; Bialik, Garry A.; Мохнач, Річард Едуардович; Мохнач, Ричард Эдуардович; Mohnach, Richard E.; Гонтаренко, Володимир Іванович; Гонтаренко, Владимир Иванович; Gontarenko, Volodymyr I.
  UK: Розглянуто завдання ефекту отримання високоміцних економнолегованих низьковуглецевих сталей на прикладі використання нового типу модифікаторів. У результаті аналізу теоретичних передумов автори доводять можливість отримання комплексу властивостей, властивих легованим середньовуглецевим сталям, на низьковуглецевих сталях у разі застосування нового модифікатора, а так само застосування загартування з міжкритичного інтервалу температур (МКІ). EN: The problem to consider the effect of receipt of high durable economy alloyed low-carbon steel on the example of the use of new type of modifiers is studied. As a result of analysis of theoretical pre-conditions authors prove possibility of receipt of complex of properties inherent alloyed middling carbon steel, on low-carbon steel in case of application of new modifier, and similarly applications of tempering from the intercritical interval of temperatures (IIT). RU: Рассмотрена задача эффекта получения высокопрочных экономнолегированных низкоуглеродистых сталей на примере использования нового типа модификаторов. В результате анализа теоретических предпосылок авторы доказывают возможность получения комплекса свойств, присущих легированным среднеуглеродистым сталям, на низкоуглеродистых сталях в случае применения нового модификатора, а также применения закалки из межкритического интервала температур (МКИ).