Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри журналістики

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 52
 • Item
  Кваліфікаційна робота магістра на тему «Ретроспективна інтерпретація історії України в документальних радіофільмах: від задуму до звучання в ефірі»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Тристан, Олена Іванівна; Trystan, Olena
  UK: У кваліфікаційній роботі магістра здійснюється аналіз особливостей створення документальних радіофільмів. Автором розглядаються жанрово-тематичні особливості радіофільмів, етапи їх створення, взаємодія вербальних й невербальних засобів, а також окреслюється специфіка використання документальних записів. EN: The master's thesis analyzes the specifics of creating radio documentaries. The author examines the genre-thematic features of radio films, the stages of their creation, the interaction of verbal and non-verbal means, and also outlines the specifics of using documentary recordings.
 • Item
  Кваліфікаційна робота магістра на тему «Конфліктно-чутливі теми в регіональних мережевих медіа»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Тарусов, Владислав Олександрович; Tarusov, Vladyslav
  UK: У кваліфікаційній роботі магістра досліджується конфліктно-чутлива тематика регіональних мережевих видань, аналізуються основні принципи ефективного розкриття проблематики конфліктно-вразливих груп, узагальнюються рекомендації щодо збору інформації з конфліктно-чутливих тем. EN: The master's thesis examines conflict-sensitive topics in regional online media, analyses the basic principles of effective coverage of issues of conflict-vulnerable groups, and summarises recommendations for collecting information on conflict-sensitive topics.
 • Item
  Кваліфікаційна робота магістра на тему «Комунікаційний супровід діяльності закладів вищої освіти»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Наумовець, Олександр Олександрович; Naumovets, Oleksandr
  UK: У кваліфікаційній роботі магістра окреслюються особливості комунікаційного супроводу діяльності закладів вищої освіти. Автором розглядаються інструменти комунікації пресслужб закладів вищої освіти України в соціальних мережах. EN: The master's thesis outlines the features of communication support of higher education institutions. The author examines the tools of communication of press services of higher education institutions in Ukraine in social networks.
 • Item
  Кваліфікаційна робота магістра на тему «Зміщення вектору повсякдення в репортажній фотографії під час повномасштабної російсько-української війни»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Мордвінов, Сергій Георгійович; Mordvinov, Serhii
  UK: У кваліфікаційній роботі магістра визначено зміни у повсякденному житті українців (у 2022-2023 рр.), відображені в репортажних фотографіях. Автором розглядаються специфіка сучасних фоторепортажів та особливості відображення повсякдення в репортажних фотографіях. EN: The master's thesis are determined the changes in the everyday life of Ukrainians (in 2022-2023), reflected in reportage photographs. The author examines the specifics of modern photo reports and the features of everyday life in report photos.
 • Item
  Кваліфікаційна робота магістра на тему «Спецпроект журналу «Військо України» «Історії українських воїнів»: особливості контенту і структури, жанрова специфіка»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Малюцький, Віктор Олексійович; Maliutskyi, Viktor
  UK: У кваліфікаційній роботі магістра окреслюються особливості контенту і структури збірок спецпроєкту «Історії українських воїнів», жанрова політика авторів матеріалів EN: In the master's thesis, the features of the content and structure of the collections of the special project «Istorii Ukrainskykh Voiniv» («History of Ukrainian Warriors») are outlined, along with the genre policy of the authors of the materials.
 • Item
  Кваліфікаційна робота магістра на тему «Специфіка висвітлення діяльності місцевих органів державної влади у регіональних інтернет-медіа»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Кошурникова, Валерія Валеріївна; Koshurnykova, Valeriia
  UK: У кваліфікаційній роботі магістра вивчаються особливості висвітлення діяльності органів місцевої влади в різних видах регіональних онлайн-медіа – як в офіційних джерелах, так і на сайтах інтернет-видань. Автором розглядаються закономірності функціонування регіональних інтернет-медіа, завдання та функції інформаційно-комунікаційної діяльності органів влади на регіональному рівні та основні ракурси висвітлення діяльності органів влади у запорізьких онлайн-медіа. EN: The master’s thesis observes the peculiarities of coverage of the local authorities activities in various types of regional online media, both in official sources and on the websites of online publications. The author examines the patterns of functioning of the regional internet media, the tasks and functions of information and communication activities of authorities at the regional level, and the main angles of coverage of the authorities activities in Zaporizhzhia online media.
 • Item
  Кваліфікаційна робота магістра на тему «Комунікативні стратегії публіцистики Оксани Забужко»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Ігнатенко, Андрій Ігорович; Ihnatenko, Andrii
  UK: У кваліфікаційній роботі магістра окреслюються механізми реалізації комунікативної стратегії у публіцистиці Оксани Забужко EN: The master thesis describes mechanisms of implementation of communication strategy in Oksana Zabuzhko’s opinion journalism.
 • Item
  Кваліфікаційна робота магістра на тему «Специфіка функціонування мультимедійних проєктів медіахолдингу NV»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Божко, Лідія Костянтинівна; Bozhko, Lidiia
  UK: У кваліфікаційній роботі магістра здійснюється аналіз принципів функціонування та засобів реалізації онлайн-стратегіії мультимедійних проєктів медіахолдингу NV. EN: The master's thesis analyzes the principles of functioning and means of implementing the online strategy of multimedia projects of the NV media holding.
 • Item
  Кваліфікаційна робота магістра на тему «Інформаційна діяльність органів місцевого самоврядування»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Анзін, Дмитро Геннадійович; Anzin, Dmytro
  UK: У кваліфікаційній роботі магістра досліджені основні напрями та інструменти інформаційної діяльності територіальних громад Запорізької області, що не перебувають під окупацією. Акцентовано на процесах цифровізації інформаційного обміну та використанні е-ресурсів, які наразі пропонує держава як мобільні інструменти комунікації локального та національного рівнів. Проаналізовані основні ресурси інформаційної діяльності територіальних громад серед яких ключове місце посідають брендування, маркетингові комунікації та інструменти цифрової трансформації. Під час війни вони виявилась ефективними засобами реалізації національної безпекової та гуманітарної політики, засобом внутрішньої консолідації та покращення життя місцевих жителів. EN: The Master's thesis, the main directions and tools of information activity of the territorial communities of the Zaporizhzhia region, which are not under occupation, were investigated. Emphasis is placed on the processes of digitalization of information exchange and the use of e-resources, which are currently offered by the state as mobile communication tools at the local and national levels. The main resources of information activity of territorial communities are analyzed, among which branding, marketing communications and tools of digital transformation occupy a key place. During the war, they proved to be effective means of implementing the national security and humanitarian policy, a means of internal consolidation and improving the lives of local residents.
 • Item
  Магістерська робота на тему «Регіональний фактчекінг в Україні: особливості реалізації формату»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Яковенко, Вікторія Олегівна; Yakovenko, Viktoriia
  UK: У магістерській роботі досліджується явище фактчекінгу на рівні діяльності регіональних видань, аналізується процес виникнення регіонального фактчеку як результату освітніх проєктів для журналістів, визначаються тематичні та методологічні особливості регіонального фактчекінгу. EN: The master's thesis examines the phenomenon of fact-checking at the level of activity of regional publications, analyzes the process of the emergence of regional fact-checking as a result of educational projects for journalists, determines the thematic and methodological features of regional fact-checking.
 • Item
  Магістерська робота на тему «Особливості висвітлення російсько-української війни національними інформаційними агентствами»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Шульженко, Анжеліка Сергіївна; Shulzhenko, Anzhelika
  UK: У магістерській роботі здійснюється аналіз діяльності інформаційних агентств, які висвітлюють події повномасштабної російсько-української війни. Автором розглядаються структурні особливості та жанрове наповнення інформагентств під час висвітлення подій російсько-української війни, а також мовностилістичні особливості новин та специфіка функціонування телеграм-каналів досліджуваних агентств. Особливу увагу звернено на інформаційну насиченість спеціалізованого ІА «АрміяInform», роль і значення якого під час повномасштабної війни стала вагомою в українському інформаційному просторі. EN: The master's work analyzes the activities of news agencies that cover the events of the full-scale Russian-Ukrainian war. The author examines the structural features and genre content of news agencies during the coverage of the events of the Russian-Ukrainian war, as well as linguistic and stylistic features of the news and the specifics of the functioning of the investigated agencies' telegram channels. Particular attention is paid to the information saturation of the specialized IA «ArmyInform», the role and importance of which during the full-scale war became significant in the Ukrainian information space.
 • Item
  Магістерська робота на тему «Публічні Telegram-канали як кросмедійна платформа для ЗМІ»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Шишкіна, Софія Олексіївна; Shyshkina, Sofiia
  UK: У магістерській роботі висвітлюються особливості використання журналістами публічних Telegram-каналів у якості кросмедійної платформи. Автором розглядаються трансформаційні процеси та нові явища у галузі журналістики (конвергенція, мультиплатформність, кросмедіатизація) EN: The master's thesis highlights the peculiarities of journalists' use of public Telegram channels as a cross-media platform. The author considers transformational processes and new phenomena in the field of journalism (convergence, multi-platform, cross-mediatization).
 • Item
  Магістерська робота на тему «Гендерні стереотипи в сучасних реаліті-шоу: транслювання новітніх наративів»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Хубулова, Дарина Ігорівна; Khubulova, Darina
  UK: У магістерській роботі досліджується вплив та наслідки прояву гендерних стереотипів, необхідність транслювання через реаліті-шоу та ЗМІ гендерної рівності та визначається можливість привертання уваги людей до хибних стереотипів EN: The master's thesis explores the impact and consequences of gender stereotypes, the need to broadcast gender equality through reality shows and the media and determines the possibility of drawing people's attention to false stereotypes
 • Item
  Магістерська робота на тему «Сатиричний дискурс політичних програм Майкла Щура «Телебачення Торонто» та Богдана Амосова «Без кісток»»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Скрипка, Аліна Игорівна; Skrypka, Alina I.
  UK: У магістерській роботі вперше здійснюється спроба аналізу особливостей функціонування сатири в соціально-політичній комунікації (на матеріалі авторських сатиричних проєктів Майкла Щура (Романа Вінтонова) «Телебачення Торонто» та Богдана Амосова «Без кісток»). З’ясовується, що серед головних функцій сатири в соціально-політичному медіапросторі можна виокремити критику негативних політичних явищ, емоційний вплив на адресата інформації, репрезентацію авторської позиції журналіста. EN: In the master's thesis, for the first time, there is an attempt to analyze the peculiarities of satire functioning in socio-political communication (on the material of the satirical projects of Michael Schur (Roman Vintonov) "Toronto TV" and Bogdan Amosov "Without Bones"). It was found that among the dominant functions of satire in the socio-political media space we can distinguish the criticism of negative political phenomena, the emotional impact on the recipient of information, the representation of the author's position of the journalist.
 • Item
  Магістерська робота на тему «Патогенний текст як засіб маніпуляції в новинах українських національних телеканалів»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Рула, Наталія Володимирівна; Rula, Nataliia
  UK: У магістерській роботі досліджуються особливості новин українських національних телеканалів. Розглянуто риси патогенності телевізійних медіатекстів на рівні змісту, форми, засоби вираження та методи здійснення патогенного впливу на аудиторію EN: The master's thesis examines the peculiarities of the news of Ukrainian national TV channels. Features of the pathogenicity of television media texts at the level of content, forms, means of expression and methods of pathogenic impact on the audience are considered
 • Item
  Магістерська робота на тему «Особливості жанрового дискурсу в дитячому науково-популярному виданні»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Ратушняк, Аліна Сергіївна; Ratushniak, Alina
  UK: У магістерській роботі окреслюються особливості жанрового дискурсу в дитячому науково-популярному природничому виданні «Колосок», виявляється проблемно-тематична та жанрова специфіка публікацій (композиційно-стильові та тематичні особливості матеріалів, своєрідність виявлення жанроутворювальних факторів). EN: The master's thesis is devoted to genre discourse features of a popular natural science magazine for children «Kolosok», it outlines topical and genre features of publications (compositional and stylistic as well as topical features of the materials, the unique nature of genre-forming factors)
 • Item
  Магістерська робота на тему «Специфіка функціонування формату розмовного радіо в українському медіапросторі»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Рагімов, Табріз Бахадур огли; Rahimov, Tabriz
  UK: У магістерській роботі досліджуються специфіка та принципи функціонування формату розмовного радіо в українському медіапросторі EN: The master's thesis examines the specifics and principles of operation of the talk radio format in the Ukrainian media space
 • Item
  Магістерська робота на тему «Особливості портретно-біографічного дискурсу в рекламно-інформаційному виданні»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Слинько, Родіон Олександрович; Slynko, Rodion
  UK: У магістерській роботі окреслюються особливості портретно-біографічного дискурсу в інформаційно-рекламному виданні «VIP club», розглядається специфіка синтезу жанрових різновидів у публікаціях біографічного спрямування (життєва історія, портретний та біографічний нарис, есе, інтерв’ю) EN: The master's thesis outlines peculiarities of portrait and biographical discourse in information-advertising publication «VIP club», it is devoted to the synthesis of genre varieties features in biographical publications (life story, portrait and biographical feature article, essay, interview)
 • Item
  Магістерська робота на тему «Імерсивна журналістика: генеза та досвід українських медіа»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Проніна, Карина Юріївна; Pronina, Karyna
  UK: У магістерській роботі здійснюється аналіз зразків української імерсивної журналістики. Автором розглядаються формати журналістики занурення, форми та технології, які використовують журналісти для створення імерсивних сюжетів, а також визначаються перспективи розвитку української імерсивної журналістики. EN: The master's thesis analyzes samples of Ukrainian immersive journalism. The author examines the formats of journalism, forms and technologies that journalists use to create immersive stories, as well as determines the prospects for the development of Ukrainian immersive journalism.
 • Item
  Магістерська робота на тему «Етнографічний портрет як елемент сучасного тревел-шоу: виражально-зображальні особливості»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Косевич, Анастасія Олександрівна; Kosevych, Anastasiia
  UK: У магістерській роботі окреслено поняття «візуальний контент», «візуальна медіакомунікація», з’ясовано типологічні ознаки сучасних телевізійних тревел-шоу, визначено основні прийоми етнографічного портретування при відображенні культури повсякдення «чужих» EN: The master's thesis outlines the concepts of "visual content", "visual media communication", the typological features of modern television travel shows are clarified, the main methods of ethnographic portraiture when depicting culture are defined