Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри ІБ та Н

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 109
 • Документ
  Алгоритм шифрування аналогового бездротового відеосигналу на основі хаотичних сигналів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Яценко, Дмитро Юрійович; Yatsenko, Dmytro
  UK: В роботі розглянуто особливості вже існуючих методів шифрування аналогового відеосигналу, та розроблено новий метод шиірування на основі хаотичних сигналів EN: The paper examines the features of already existing methods of encrypting an analog video signal, and develops a new method based on chaotic encryption.
 • Документ
  Аналіз кіберзагроз на об’єктах критичної інфраструктури держави.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Янковський, Вадим Сергійович; Yankovskyi, Vadym
  UK: В роботі проаналізовано сучасні методи та засоби для захисту об’єктів критичної інфраструктури, розроблені рекомендації для покращення захисту та розроблена програма для аналізу мережевого трафіку. EN: The paper analyzes contemporary methods and tools for protecting critical infrastructure objects, provides recommendations for enhancing protection, and develops a program for network traffic analysis. provided for improving these measures.
 • Документ
  Аналіз ризиків для покращення якості управлінні проектами
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шаров, Микита Юрійович; Harov, Mykyta Y.
  UK: В магістерській роботі розглянуто розвиток теоретичних положень, розробка методичних та практичних рекомендацій щодо оцінки ризиків проекту з урахуванням особливостей процесів проектного управління в організації. EN: The master's work considered the development of theoretical provisions, the development of methodological and practical recommendations for assessing project risks, taking into account the peculiarities of project management processes in the organization.
 • Документ
  Аналіз і оцінка ефективності системи менеджменту якості підприємства електронної галузі
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шаров, Данило Юрійович; Harov, Danilo Y.
  UK: В магістерській роботі розглянуто створення системи менеджменту якості (СМЯ) передбачається широке використання можливостей системи.. Запропоноване рішення базується на програмних продуктах, які забезпечують постійний оперативний облік, планування та впровадження змін у всій організації та кожному окремому процесі EN: The creation of a quality management system (QMS) is considered in the master's thesis. The proposed solution is based on software products that provide constant operational accounting, planning and implementation of changes in the entire organization and each individual process.
 • Документ
  Аналіз методик співпраці між Blue Team та Red Team в галузі кібербезпеки
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Чухно, Іван Сергійович; Chukhno, Ivan
  UK: В роботі проаналізовано сучасні стратегії взаємодії між Blue Team та Red Team та зроблені рекомендації для покращення цих заходів EN: The current strategies of interaction between the Blue Team and Red Team have been analyzed in the work, and recommendations have been provided for improving these measures.
 • Документ
  Дослідження методів захисту інформації в локальних комп’ютерних мережах
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Халін, Максим Євгенович; Khalin, Maksim E.
  UK: В магістерській роботі розглянуто різні рівні захисту інформаціі в локальних комп’ютерних мережа та які загрози існують інформаційної інфраструктури та підвищення якості навчального процесу під час підготовки фахівців в галузі кібербезпеки. Практичним результатом магістерської роботи є розробка лабораторного практикуму, що включає чотири лабораторні роботи, три практичних і одну теоретичну. EN: The master's thesis examines different levels of information protection in local computer networks and what threats exist
 • Документ
  Інфрачервоне поглинання компонентів зі сферичними металевими впливами
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Суворова, Марина Анатоліївна; Suvorova, Marina
  UK: Вплив розмірних ефектів на електричне і магнітне дипольне поглинання електромагнітного випромінювання ансамблем сферичних металевих наночастинок EN: The influence of dimensional effects on the electric and magnetic dipole absorption of electromagnetic radiation by an ensemble of spherical metal nanoparticles
 • Документ
  Оптичні властивості метал-графенових нанострижнів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Суворов, Олександр Ігорович; Suvorov, Oleksandr
  UK: Анізотропія фактора підсилення поля в ахіральних одностінних вуглецевих нанотрубках EN: Anisotropy of the field enhancement factor in achiral single-walled carbon nanotubes
 • Документ
  Аналіз методів захисту інформації в системі хмарних обчислень в Україні
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Прудка, Наталія Сергіївна; Prudka, Natalia
  UK: В роботі розглянуто аналіз методів захисту інформації в системі хмарних обчислень в Україні EN: The paper examines the аnalysis of information protection methods in the cloud computing system in Ukraine
 • Документ
  Проектування та розробка програмного застосунку деанонімізіції користувачів у одноранговому протоколі BitTorrent в рамках OSINT-розвідки
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Орловський, Данило Ігорович; Orlovskyi, Danilo
  UK: В роботі розглянута деанонімізіція користувачів у одноранговому протоколі BitTorren EN: The paper considers the deanonymization of users in the BitTorren peer-to-peer protocol
 • Документ
  Дослідження процесів генерації яскравих і насичених кольорів у масиві металевих наночастинок на підкладці
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Оліфір, Костянтин Андрійович; Olifir, Kostyantyn
  UK: Об’єктом дослідження є ансамблі напівсферичних металевих частинок на діелектричній підкладці; предметом дослідження є їх колірні характеристики. EN: The object of research is ensembles of hemispherical metal particles on a dielectric substrate; the subject of research is their color characteristics.
 • Документ
  Аналіз сучасного стану кібербезпеки банківської та фінансової структури України
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Нікулін, Сергій Анатолійович; Nikulin, Serhii
  UK: Робота включає аналіз нормативно-правової бази, організаційних та технічних заходів, що застосовуються для забезпечення кібербезпеки банківської та фінансової структури. Проведено порівняльний аналіз кібербезпеки банківської та фінансової структури України з іншими країнами світу. EN: The work includes an analysis of the legal framework, organizational and technical measures used to ensure the cyber security of the banking and financial structure. A comparative analysis of the cyber security of the banking and financial structure of Ukraine with other countries of the world was conducted.
 • Документ
  Розробка методики контролю фотоіндукованої полімеризації»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Неменуща, Олена Олексіївна; Nemenushcha, Olena
  UK: Вироблення рекомендацій стосовно складу та структури металевих наночастинок для плазмонної ініціації реакцій полімеризації. Об’єктом дослідження виступають моно- та біметалеві наночастинки; предметом дослідження є процес прискорення реакцій полімеризації плазмонними наночастинками. EN: Development of recommendations on the composition and structure of metal nanoparticles for plasmon initiation of polymerization reactions. The object of research is mono - and bimetallic nanoparticles; the subject of research is the process of accelerating polymerization reactions by plasmon nanoparticles.
 • Документ
  Розробка перспективної методики калібрування вольтамперметра М2038
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Лісогурський, Дмитро Костянтинович; Lisohurskyi, Dmytro
  UK: Загальний розділ. Магнітоелектричні вимірювальні прилади. Опис вимірювальних і випробувальних установок правила роботи з ними. Розробка мето- дики калібрування вольтамперметра М2038. EN: General section. Magnitoelectric measuring machines devices. Description of measuring and testing setting the rules for working with them. The development of metho calibrating the voltmeter M2038.
 • Документ
  Впровадження методики вимірювання параметрів оптичного волокна для контролю якості електронних комунікаційних послуг підприємства ТОВ «ТВОЙ НЕТ»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Кривоус, Андрій Сергійович; Kryvous, Andrii
  UK: В роботі розглянуто особливості методики вимірювання параметрів оптичного волокна для запобігання та усунення аварій на лініях зв`язку. EN: The paper discusses the features of the methodology for measuring optical fiber parameters to prevent and address emergencies in communication lines.
 • Документ
  Дослідження методів та засобів оцінки ризиків інформаційної безпеки
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Коцюруба, Руслан Борисович; Kotsiuruba, Ruslan B.
  UK: В магістерській роботі розглянуті базові стандарти в сфері управління та оцінки ризиків інформаційної безпеки, що визначають вимоги до засобів захисту та надають рекомендації щодо використання тих чи інших методів аналізу та обробки ризиків. EN: The master's thesis examines the basic standards in the field of information security risk management and assessment, which determine the requirements for protective equipment and provide recommendations for the use of certain methods of risk analysis and processing.
 • Документ
  Кібервійна: сучасний стан, виклики та загрози
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Кладько, Кирило Сергійович; Kladko, Kyrylo
  UK: В роботі проаналізовано сучасний стан, виклики та загрози, що становить собою кібервійна,, створено та проаналізовано потенційний сценарій кібератак та розроблені рекомендації щодо розвитку законодавства та для протидії кібератакам. EN: The paper analyzes the current state, challenges and threats that constitute cyberwar, created and analyzed a potential scenario of cyberattacks, and developed recommendations for the development of legislation and for countering cyberattacks.
 • Документ
  Розробка стандарту остаточного контролю продукції АТ «Мотор Січ»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Журавльова, Олена Миколаївна; Zhuravlova, Olena
  UK: В першому розділі даної роботи зібрані положення щодо впровадження, обліку, внесення змін, контролю за впровадженням стандартів підприємства та їх ролі. Ці поняття дають зрозуміти про постійний порядок дій, які направлені на їх безпосереднє виконання для забезпечення високої якості продукції. У другому розділі представлені загальні положення щодо видів технічного контролю та вимог до фахівців, які виконують контроль. Відмічено, що мета підприємства – це контроль якості продукції в процесі виробництва та ремонту продукції. Контроль виконується для забезпечення впевненості в тому, що виробничий процес здійснюється в керованих умовах і продукція виробляється, ремонтується відповідно до вимог КД, НД та ТД, а спеціалісти які її перевіряють, є компетентними у цьому питанні. Третій розділ є практичною частиною даної роботи. В ньому описаний один з дуже важливих елементів у системі якості, такий, як остаточна перевірка деталей, складальних одиниць, виробів спеціалістами ВТК. Остаточна перевірка здійснюється для запобігання випуску неякісної продукції замовнику. Описана в роботі система заходів повинна працювати на підприємстві злагоджено і постійно, щоб підприємство було спроможно своєчасно поставляти постачальнику якісну та надійну продукцію. Тому технічний контроль якості на підприємстві полягає в забезпеченні випуску високоякісної і комплектної продукції згідно з чинними стандартами та технічними вимогами. За для вдосконалення та поліпшення перевірки якості продукції, треба постійно проводити підвищення кваліфікації робітників ВТК та міняти людей на робочих місцях для розширення професійного кругозору. EN: In the first section of this work, provisions on implementation, accounting, changes, control over the implementation of enterprise standards and their role are collected. These concepts make it clear about the permanent order of actions, which are aimed at their immediate implementation to ensure high quality of products. The second chapter presents general provisions on types of technical control and requirements for specialists who perform control. It was noted that the purpose of the enterprise is product quality control in the process of production and repair of products. The control is carried out to ensure that the production process is carried out under controlled conditions and the products are manufactured and repaired in accordance with the requirements of KD, ND and TD, and the specialists who check it are competent in this matter. The third section is the practical part of this work. It describes one of the very important elements in the quality system, such as the final inspection of parts, assembly units, and products by VTK specialists. The final inspection is carried out to prevent the release of low-quality products to the customer. The system of measures described in the work must work at the enterprise in a coordinated and continuous manner so that the enterprise is able to deliver high-quality and reliable products to the supplier in a timely manner. Therefore, technical quality control at the enterprise consists in ensuring the production of high-quality and complete products in accordance with current standards and technical requirements. In order to improve and improve product quality control, it is necessary to constantly improve the qualifications of VTK workers and change people at workplaces to expand their professional horizons.
 • Документ
  Підвищення ефективності фотовольтаїчних елементів за рахунок впровадження металевих наночастинок
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Дугін, Віталій Олександрович; Dugin, Vitaliy A.
  UK: У магістерській роботі дослідженно розмірно-частотні залежності ефективностей поглинання і розсіювання, радіаційні ефективності та коефіцієнти відбивання сонячних батарей із вбудованими сферичними та дисковими наночастинками. А також досліджено вплив розміру і геометрії наночастинок на можливість покращення технічних характеристик сонячних елементів. EN: The master's thesis investigated the size-frequency dependences of absorption and scattering efficiencies, radiation efficiencies and reflection coefficients of solar cells with embedded spherical and disk nanoparticles. The effect of the size and geometry of nanoparticles on the possibility of improving the technical characteristics of solar cells was also investigated.
 • Документ
  Дослідження застосування режимів шифрування блокових шифрів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Дейнега, Вадим Романович; Deineha, Vadym
  UK: У роботі розглядаються стандарти симетричного шифрування та їх режими, що мають різне застосування у захисті інформації. EN: The thesis examines symmetric encryption standards and their modes, which have different applications in information protection.