Наукові статті кафедри ПЗ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 42
 • Документ
  Development of a method for compressing images on the basis of jpeg algorithm
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Федорченко, Євген Миколайович; Fedorchenko, Ievgen M.; Федорченко, Евгений Николаевич; Олійник, Андрій Олександрович; Oliinyk, Andriy O.; Олейник, Андрей Александрович; Степаненко, Олександр Олексійович; Stepanenko, Olexandr O.; Степаненко, Александр Алексеевич; Корнієнко, Сергій Костянтинович; Korniienko, Serhii K.; Корниенко, Сергей Константинович
  UK: У роботі розглянуто проблему оптимізації зображень, а саме зменшення фізичного розміру зображення, шляхом якомога меншого погіршення якості. Запропоновано модифікацію JPEG-алгоритму стиснення, що полягає у додатковому квантуванні спектру після дискретного косинусного перетворення та подачі його на кодер Хаффмана, який робить стиснення ще більш ефективним. Розроблено метод вирішення задачі оптимізації зображень, який дозволяє отримати зображення з меншим розміром та більшим коефіцієнтом стиснення при збереженні оптимальної якості. EN: The paper considers the problem of image optimization, namely the reduction of the physical size of the image by minimizing the deterioration. A modification of the JPEG compression algorithm is proposed, which consists in additional quantization of the spectrum after discrete cosine transformation and its submission to the Huffman encoder, which makes compression even more efficient. A method for solving the problem of image optimization has been developed, which allows to obtain images with a smaller size and a higher compression ratio while maintaining optimal quality. RU: В работе рассмотрена проблема оптимизации изображений, а именно уменьшение физического размера изображения, путем можно меньшего ухудшения качества. Предложена модификация JPEG-алгоритма сжатия, заключается в дополнительном квантовании спектра после дискретного косинусного преобразования и подачи его на кодер Хаффмана, который делает сжатия еще более эффективным. Разработан метод решения задачи оптимизации изображений, который позволяет получить изображение с меньшим размером и большим коэффициентом сжатия при сохранении оптимального качества.
 • Документ
  Розробка генетичного методу для прогнозування показників здоров'я населення на основі моделей нейронної мережі
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Федорченко, Євген Миколайович; Fedorchenko, Ievgen M.; Федорченко, Евгений Николаевич; Олійник, Андрій Олександрович; Oliinyk, Andriy O.; Олейник, Андрей Александрович; Степаненко, Олександр Олексійович; Stepanenko, Olexandr O.; Степаненко, Александр Алексеевич; Зайко, Тетяна Анатоліївна; Zaiko, Tetiana A.; Зайко, Татьяна Анатольевна; Корнієнко, Сергій Костянтинович; Korniienko, Serhii K.; Корниенко, Сергей Константинович
  UK: Запропоновано генетичний метод для прогнозування показників здоров’я населення на основі нейромережевих моделей. Принципова відмінність запропонованого генетичного методу від існуючих аналогів полягає у використанні диплоїдного набору хромосом в особин популяції, яка еволюціонує. Така модифікація робить залежність фенотипу особини від генотипу менш детермінованою і, врешті, сприяє збереженню різноманітності генофонду популяції і варіабельності ознак фенотипу впродовж виконання алгоритму. Крім цього, за-пропоновано модифікацію генетичного оператору мутацій. EN: A genetic method for predicting population health indicators based on neural network models has been proposed. The fundamental difference between the proposed genetic method and existing analogues is the use of a diploid set of chromosomes in individuals of the evolving population. This modification makes the dependence of the phenotype of the individual on the genotype less deterministic and, ultimately, helps to preserve the diversity of the gene pool of the population and the variability of phenotype traits during the execution of the algorithm. In addition, a modification of the genetic operator of mutations is proposed. RU: Предложено генетический метод для прогнозирования показателей здоровья населения на основе нейросетевых моделей. Принципиальное отличие -предлагаемого генетического метода от существующих аналогов заключается в использовании диплоидного набора хромосом у особей популяции, которая эволюционирует. Такая модификация делает зависимость фенотипа особи от генотипа менее детерминированной и, наконец, способствует сохранению разнообразия генофонда популяции и вариабельности признаков фенотипа в течение выполнения алгоритма. Кроме этого, предложено модификацию генетического оператору мутаций.
 • Документ
  Розробка еволюційних алгоритмів у задачах управління асортиментом мережевих аптек
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Федорченко, Євген Миколайович; Fedorchenko, Ievgen M.; Федорченко, Евгений Николаевич; Олійник, Андрій Олександрович; Oliinyk, Andriy O.; Олейник, Андрей Александрович; Степаненко, Олександр Олексійович; Stepanenko, Olexandr O.; Степаненко, Александр Алексеевич; Корнієнко, Сергій Костянтинович; Korniienko, Serhii K.; Корниенко, Сергей Константинович
  UK: У статті досліджуються проблеми та існуючі методи оптимізації фінансових показників мережевих аптек. Запропоновано генетичний метод з модифікацією оператора мутації для вирішення даної проблеми. Принципова відмінність розробленого генетичного алгоритму, порівняно з існуючими аналогами, полягає в можливості керування математичним розподілом значень рішення, що дозволяє запобігти передчасній збіжності генетичного алгоритму та використати всі запропоновані гени у долях згідно з обраною моделлю розподілу. Крім цього, запропоновано три модифікації генетичного оператора мутацій. EN: The article explores the problems and existing methods of optimizing the financial performance of network pharmacies. Proposed a genetic method with the modification of the mutation operator to solve the problem of managing the range of pharmaceutical products based on evolutionary methods. The fundamental difference between the developed genetic algorithm and its existing counterparts is the ability to control the mathematical distribution of the values of the solution, which prevents premature convergence of the genetic algorithm and uses all proposed genes in fractions according to the chosen distribution model. In addition, three modifications to the genetic operator of mutations are proposed. RU: В статье исследуются проблемы и существующие методы оптимизации финансовых показателей сетевых аптек. Предложено генетический метод с модификацией оператора мутации для решения данной проблемы. Принципиальное отличие разработанного генетического алгоритма по сравнению с существующими аналогами, заключается в возможности управления математическим распределением значений решение, позволяющее предотвратить преждевременную сходимости генетического алгоритма и использовать все предложенные гены в судьбах соответствии с выбранной моделью распределения. Кроме этого, предложено три модификации генетического оператора мутаций.
 • Документ
  Development of a genetic algorithm for placing power supply sources in a distributed electric network
  (Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019) Федорченко, Євген Миколайович; Fedorchenko, Ievgen M.; Федорченко, Евгений Николаевич; Олійник, Андрій Олександрович; Oliinyk, Andriy O.; Олейник, Андрей Александрович; Степаненко, Олександр Олексійович; Stepanenko, Olexandr O.; Степаненко, Александр Алексеевич; Зайко, Тетяна Анатоліївна; Zaiko, Tetiana A.; Зайко, Татьяна Анатольевна; Корнієнко, Сергій Костянтинович; Korniienko, Serhii K.; Корниенко, Сергей Константинович
  UK: Розглянуто проблему обґрунтування розвитку складних розподільних систем електропостачання як ієрархія завдань, на першому етапі якої є розв’язання завдання вибору раціональної конфігурацій системи електропостачання. Розроблено математичну модель рішення задачі оптимального розміщення декількох джерел живлення i закріплення за ними споживачів в системі електропостачання з використанням алгоритмів генетичного програмування. Запропоновані методи дозволяють отримати побудову оптимальної траси лінії електропередачі, що зв'язує споживача з джерелом живлення, з урахуванням обмежень на місцевості. EN: The problem of substantiation of development of complex distribution systems of power supply as a hierarchy of tasks at the first stage of which there is a decision of a problem of a choice of rational configurations of system of power supply is considered. A mathematical model for solving the problem of optimal placement of several power supplies and securing consumers for them in the power supply system using genetic programming algorithms has been developed. The proposed methods allow to obtain the construction of the optimal route of the transmission line that connects the consumer to the power supply, taking into account the constraints on the ground. RU: Рассмотрена проблема обоснования развития сложных распределительных систем электроснабжения как иерархия задач, на первом этапе которой является решение задачи выбора рациональной конфигурации системы электроснабжения. Разработана математическая модель решения задачи оптимального размещения нескольких источников питания i закрепления за ними потребителей в системе электроснабжения с использованием алгоритмов генетического программирования. Предложенные методы позволяют получить построение оптимальной трассы линии электропередачи, связывающей потребителя с источником питания, с учетом ограничений на местности.
 • Документ
  Адміністратор аукціонних торгів
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Корнієнко, Сергій Костянтинович; Охмак, В’ячеслав Олександрович; Korniienko, Serhii K.; Okhmak, Vyacheslav A.; Корниенко, Сергей Константинович; Охмак, Вячеслав Александрович
  UK: Описано автоматизовану систему, призначену для адміністрування проведення Internet-аукціонів EN: Described is an automated system designed to administer Internet-auctions RU: Описана автоматизированная система, предназначенная для администрирования проведения Internet-аукционов
 • Документ
  Автоматизована стеганографічна система
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Корнієнко, Сергій Костянтинович; Романюта, Ігор Вікторович; Korniienko, Serhii K.; Romanyuta, Igor V.; Корниенко, Сергей Константинович; Романют, Игорь Викторович
  UK: Описано автоматизовану систему, призначену для шифрування повідомлень шляхом прихованого додавання тексту до цифрового зображення EN: An automated system designed for encryption of messages by the hidden addition of text to a digital image RU: Описана автоматизированная система, предназначенная для шифрации сообщений путем скрытого добавления текста в цифровое изображение
 • Документ
  Автоматизована графічна система підтримки тренерського процесу
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Корнієнко, Сергій Костянтинович; Дубонос, Андрій Сергійович; Korniienko, Serhii K.; Dubos, Andriy Sergeevich; Корниенко, Сергей Константинович; Дубонос, Андрей Сергеевич
  UK: Описано автоматизовану систему, призначену для спрощення роботи тренера щодо побудови тактичної моделі гри команди, ведення обліку складу команди, розкладу матчів і тренувань. EN: Described is an automated system designed to simplify the trainer's work on building a tactical model of a team game, keeping track of team composition, scheduling matches and training. RU: Описана автоматизированная система, предназначенная для упрощения работы тренера по построению тактической модели игры команды, ведения учета состава команды, расписания матчей и тренировок.
 • Документ
  Інформаційне забезпечення web-порталу образотворчого мистецтва
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Корнієнко, Сергій Костянтинович; Леощенко, Сергій Дмитрович; Лисечко, Олександр Олегович; Korniienko, Serhii K.; Leoschenko, Sergiy D.; Lisechko, Oleksandr O.; Корниенко, Сергей Константинович; Леощенко, Сергій Дмитрович; Лисечко, Олександр Олегович
 • Документ
  Автоматизована система відбору спортсменів шляхом багатокритеріального вибору альтернатив методом згортання нечітких чисел
  (Центральноукраїнський національний технічний університет, 2017) Корнієнко, Сергій Костянтинович; Морока, Дмитро Юрійович; Korniienko, Serhii K.; Moroka, Dmitry Y.; Корниенко, Сергей Константинович; Морока, Дмитрий Юрьевич
  UK: Запропоновано методику на основі багатокритеріального вибору альтернатив методом згортання нечітких чисел для пошуку гравців до спортивних клубів EN: The method is based on the multicriteria choice of alternatives by the method of folding the fuzzy numbers for the search of players to the sports clubs. RU: Предложена методика на основе многокритериального выбора альтернатив методом свертывания нечетких чисел для поиска игроков в спортивных клубов
 • Документ
  Автоматизована система «Trener»
  (Центральноукраїнський національний технічний університет, 2017) Корнієнко, Сергій Костянтинович; Дубонос, Андрій Сергійович; Korniienko, Serhii K.; Dubos, Andriy Sergeevich; Корниенко, Сергей Константинович; Дубонос, Андрей Сергеевич
  UK: Описано автоматизовану систему, призначену для спрощення роботи тренера щодо побудови тактичної моделі гри команди, ведення обліку складу команди, розкладу матчів і тренувань. EN: Described is an automated system designed to simplify the trainer's work on building a tactical model of a team game, keeping track of team composition, scheduling matches and training. RU: Описана автоматизированная система, предназначенная для упрощения работы тренера по построению тактической модели игры команды, ведения учета состава команды, расписания матчей и тренировок.
 • Документ
  Розробка методики багатокритеріального вибору альтернатив методом згортання нечітких чисел для пошуку гравців до спортивних клубів
  (Національна металургійна академія України, 2017) Корнієнко, Сергій Костянтинович; Морока, Дмитро Юрійович; Korniienko, Serhii K.; Moroka, Dmitry Y.; Корниенко, Сергей Константинович; Морока, Дмитрий Юрьевич
  UK: Запропоновано методику на основі багатокритеріального вибору альтернатив методом згортання нечітких чисел для пошуку гравців до спортивних клубів EN: The method is based on the multicriteria choice of alternatives by the method of folding the fuzzy numbers for the search of players to the sports clubs. RU: Предложена методика на основе многокритериального выбора альтернатив методом свертывания нечетких чисел для поиска игроков в спортивных клубов
 • Документ
  Автоматизация управления информационными потоками торгового центра
  (Запорізький національний технічний університет, 2010) Корниенко, Сергей Константинович; Зайко, Татьяна Анатольевна; Korniienko, Serhii K.; Zaiko, Tetiana A.; Корнієнко, Сергій Костянтинович; Зайко, Тетяна Анатоліївна
  UK: Описано архітектуру та основні функції розробленої логістичної інформаційної системи. EN: The architecture and main functions developed logistics information system are described. RU: Описаны архитектура и основные функции разработанной логистической информационной системы.EN: The architecture and main functions developed logistics information system are described. RU: Описаны архитектура и основные функции разработанной логистической информационной системы.
 • Документ
  Автоматизована система обробки інформаційних потоків торговельного центру
  (Житомирський державний технологічний університет, 2010) Корнієнко, Сергій Костянтинович; Зайко, Тетяна Анатоліївна; Korniienko, Serhii K.; Zaiko, Tetiana A.; Корниенко, Сергей Константинович; Зайко, Татьяна Анатольевна
  UK: Описано архітектуру та основні функції розробленої логістичної інформаційної системи. EN: The architecture and main functions developed logistics information system are described. RU: Описаны архитектура и основные функции разработанной логистической информационной системы.
 • Документ
  Использование структур данных в планировщике операционной системы реального времени
  (Севастопольський національний технічний університет, 2009) Зайцев, Сергій Олексійович; Корнієнко, Сергій Костянтинович; Zaycev, Serhii O.; Korniienko, Serhii K.; Зайцев, Сергей Алексеевич; Корниенко, Сергей Константинович
  UK: Описано планувальник операційної системи, призначеної для управління вбудованим пристроєм, а також структури даних, що використовуються для зберігання черги подій EN: An operating system scheduler designed to manage the embedded device is described, and the data structures used to store the event queue RU: Описан планировщик операционной системы, предназначенной для управления встроенным устройством, а также структуры данных, используемые для хранения очереди событий
 • Документ
  Операционная система реального времени для встраиваемых устройств
  (Запорізький національний технічний університет, 2008) Зайцев, Сергей Алексеевич; Корниенко, Сергей Константинович; Zaycev, Serhii O.; Korniienko, Serhii K.; Зайцев, Сергій Олексійович; Корнієнко, Сергій Костянтинович
  UK: Описано ядро багатозадачної вбудованої операційної системи, що призначена для керування вбудованим пристроєм. Описано основні принципи функціонування вбудованої операційної системи. EN: Described multitask core embedded operating system designed to manage embedded devices. The basic principles of functioning of the built-in operating system are described. RU: Описаны ядро многозадачной встроенной операционной системы, предназначенной для управления встроенным устройством. Описаны основные принципы функционирования встроенной операционной системы.
 • Документ
  Програмний комплекс «Емулятор CPU i8080»
  (Черкаський національний технічний університет, 2004) Корнієнко, Сергій Костянтинович; Korniienko, Serhii K.; Корниенко, Сергей Константинович; Клименко, Володимир Анатолійович; Klimenko, Volodimir A.; Клименко, Владимир Анатольевич; Клименко, Володимир Володимирович; Klimenko, Volodimir V.; Клименко, Владимир Владимирович
  UK: Розглядаються переваги використання емуляції мікропроцесорних систем. Описуються архітектура та функції емулятора. EN: Consider the advantages of emulation microprocessor systems. It describes the architecture and functionі of emulator. RU: Рассматриваются преимущества использования эмуляции микропроцессорных систем. Описываются архитектура и функции эмулятора.
 • Документ
  Автоматизована система обробки інформаційних потоків торговельного центру
  (Запорізький національний технічний університет, 2010) Корнієнко, Сергій Костянтинович; Корниенко, Сергей Константинович; Korniienko, Serhii K.; Зайко, Тетяна Анатоліївна; Zaiko, Tetiana A.; Зайко, Татьяна Анатольевна
  UK: Розглянуто основні поняття інформаційної логістики. Проведено аналіз інформаційних потоків торговельного підприємства та основних вимог, які висуваються до логістичних систем. Запропоновано архітектуру та описані функції розробленої логістичної інформаційної системи. EN: The mainnotions of the information logistics areconsidered. The analysis of trade enterprise information flows and main requirements, presented to logistic system, is executed. The architecture of designed logistic information system is offered and its functions are described. RU: Рассмотрены основные понятия информационной логистики. Проведен анализ информационных потоков торгового центра и основных требований, предъявляемых к логистическим системам. Предложена архитектура и описаны функции разработанной логистической информационной системы.
 • Документ
  Операционная система для встраиваемых устройств
  (Запорізький національний технічний університет, 2008) Зайцев, Сергій Олексійович; Zaycev, Serhii O.; Зайцев, Сергей Алексеевич; Корнієнко, Сергій Костянтинович; Korniienko, Serhii K.; Корниенко, Сергей Константинович
  UK: Проведено аналіз ринку сучасних операційних систем для вбудованих пристроїв. Розроблено ядро багатозадачної вбудованої операційної системи, що призначена для керування вбудованим пристроєм. Описано основні принципи функціонування вбудованої операційної системи та моделі розробки вбудованих додатків та драйверів. EN: Modern embedded operating system market analysis has been performed. Multitasking operating system kernel for embedded device control has been developed. Major embedded operating system functioning concepts has been described, embedded applications and driver programming model has been suggested. RU: Проведен анализ рынка современных операционных систем для встраиваемых устройств. Разработано ядро многозадачной операционной системы, предназначенной для управления встраиваемым устройством. Описаны основные принципы функционирования встраиваемой операционной системы и предложены модели разработки встраиваемых приложений и драйверов.
 • Документ
  Многокритериальная оптимизация процесса проектирования печатного монтажа
  (Запорізький національний технічний університет, 2000) Ткачев, Едуард Іванович; Tkachev, Edward I.; Ткачев, Эдуард Иванович; Корнієнко, Сергій Костянтинович; Korniienko, Serhii K.; Корниенко, Сергей Константинович
  UK: Розглядаються питання багатокритеріальної оптимізації процесу проектування друкованого монтажу. Показується вплив окремих етапів проектування на якість виробу в цілому. Робиться оцінка якісних та кількісних характеристик об’єкту проектування. Наводиться обгрунтування цільових функцій автоматизованого проектування. Розглядаються питання організації трасування друкованих з’єднань. EN: Questions of multicriteria optimizing printed montage designing process are examined. Separate stages of designing influence on quality of manufacture as a whole is shown. Evaluation of designing object qualitative and quantitative references is made. Computer aided design purpose functions basis is given. Questions of printed connections routing organization are examined. RU: Рассматриваются вопросы многокритериальной оптимизации процесса проектирования печатного монтажа. Показывается влияние отдельных этапов проектирования на качество изделия в целом. Производится оценка качественных и количественных характеристик объекта проектирования. Приводится обоснование целевых функций автоматизированного проектирования. Рассматриваются вопросы организации трассировки печатных соединений.
 • Документ
  Електронний англо-російсько-український глосарій з інформатики
  (Запорізький національний технічний університет, 2000) Корнієнко, Сергій Костянтинович; Korniienko, Serhii K.; Корниенко, Сергей Константинович; Кусаков, Ігор Володимирович; Kusakov, Igor V.; Кусаков, Игорь Владимирович; Скачко, Лідія Павлівна; Skachko, Lidiya P.; Скачко, Лидия Павловна
  UK: Аналізуються проблеми машинного перекладу. Розглядається архітектура глосарія. Описуються особливості реалізації окремих його компонентів. EN: The problems of machine translation. The architecture glossary. The features of realization of its individual components. RU: Анализируются проблемы машинного перевода. Рассматривается архитектура глоссария. Описываются особенности реализации отдельных его компонентов.