Підручники, навчальні посібники кафедри ІТЕЗ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Волоконно-оптичні системи передачі інформації (частина 1)
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Щекотихін, Олег; Shchekotykhin, Oleg; Дмитренко, Віктор; Dmytrenko, Viktor; Єфименко, Микола; Yefymenko, Mykola; Проскурін, Микола; Proskurin, Mykola
  UK: Навчальний посібник складено з метою більш глибокого забезпечення аудиторної, дистанційної і самостійної роботи при вивченні дисципліни «ВОСПІ»; частина1 акцентує свою увагу на розгляді особливостей транспортних (раніш - магістральних) мереж і технологій. Призначено для студентів закладів вищої освіти усіх форм навчання по спеціальностям 172 - «Телекомунікації та радіотехніка», 123 -«Комп’ютерна інженерія», а також може бути використаний при вивченні відповідних дисциплін спеціальностей 151 - «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 122 - «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» і суміжним їх напрямам. Окрема подяка бувшому колезі к.т.н. В.П. Дмитренку, доц. каф. РТК за поради з якості перекладу навчального посібника на українську мову. EN: The study guide was compiled with the aim of more in-depth provision of classroom, remote and independent work when studying the discipline "VOSPI"; part 1 focuses its attention on the consideration of the peculiarities of transport (previously - trunk) networks and technologies. Intended for students of higher education institutions of all forms of study in specialties 172 - "Telecommunications and radio engineering", 123 - "Computer engineering", and can also be used when studying relevant disciplines in specialties 151 - "Automation and computer-integrated technologies" , 122 - "Computer science and information technology" and related areas. Special thanks to former colleague Ph.D. V.P. Dmytrenko, Assoc. café RTK for advice on the quality of the translation of the study guide into Ukrainian.workers, and practitioners.
 • Item
  Випробування радіоелектронних засобів. Навчальний посібник
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Поспеєва, Ірина Евгенівна; Шило, Галина Миколаївна; Куляба-Харитонова, Тетяна Іванівна; Pospeeva, Irina E.; Shilo, Galina M.; Kulyaba-Charitonova, Tatyana I.; Поспеева, Ирина Евгеньевна; Шило, Галина Николаевна; Куляба-Харитонова, Татьяна Ивановна
  UK: Розглянуто методи випробувань РЕЗ на впливи зовнішніх факторів, їх класифікація та методики проведення, принципи роботи та особливості конструкцій обладнання для випробувань. Приділяється увага сучасним методам випробувань на основі комп'ютерного моделювання з використанням САПР. EN: The methods of testing radio electronic devices for the influence of external factors, their classification and methods of carrying out, principles of operation and features of test equipment are considered. Attention is paid to modern test methods based on computer simulation using CAD RU: Рассмотрены методы испытаний РЭС на воздействие внешних факторов, их классификация и методики проведения, принципы работы и особенности испытательного оборудования. Уделяется внимание современным методам испытаний на основе компьютерного моделирования с использованием САПР