Волоконно-оптичні системи передачі інформації (частина 1)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: Навчальний посібник складено з метою більш глибокого забезпечення аудиторної, дистанційної і самостійної роботи при вивченні дисципліни «ВОСПІ»; частина1 акцентує свою увагу на розгляді особливостей транспортних (раніш - магістральних) мереж і технологій. Призначено для студентів закладів вищої освіти усіх форм навчання по спеціальностям 172 - «Телекомунікації та радіотехніка», 123 -«Комп’ютерна інженерія», а також може бути використаний при вивченні відповідних дисциплін спеціальностей 151 - «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 122 - «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» і суміжним їх напрямам. Окрема подяка бувшому колезі к.т.н. В.П. Дмитренку, доц. каф. РТК за поради з якості перекладу навчального посібника на українську мову. EN: The study guide was compiled with the aim of more in-depth provision of classroom, remote and independent work when studying the discipline "VOSPI"; part 1 focuses its attention on the consideration of the peculiarities of transport (previously - trunk) networks and technologies. Intended for students of higher education institutions of all forms of study in specialties 172 - "Telecommunications and radio engineering", 123 - "Computer engineering", and can also be used when studying relevant disciplines in specialties 151 - "Automation and computer-integrated technologies" , 122 - "Computer science and information technology" and related areas. Special thanks to former colleague Ph.D. V.P. Dmytrenko, Assoc. café RTK for advice on the quality of the translation of the study guide into Ukrainian.workers, and practitioners.

Description

Щекотіхін О. В. Волоконно-оптичні системи передачі інформації : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. В. Щекотіхін, В. П. Дмитренко, М. В. Єфименко, М. П. Проскурін – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 114 с.

Keywords

оптичне волокно, лінія передачі, джерело випромінення, лазерний діод, optical fiber, transmission line, laser diode, laser diode

Citation