Підручники, навчальні посібники кафедри РТ та Т

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Міліметрові хвилі та їх застосування в медицині
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Бугрова, Тетяна Іванівна; Логачова, Людмила Михайлівна; Bugrova, Tetyana I.; Logachova, Ludmyla M.; Бугрова, Татьяна Ивановна; Логачева, Людмила Михайловна
  UK: Розглянуто загальні принципи взаємодії радіохвиль НВЧ діапазону з біологічними об’єктами. Викладено основи їх інформаційної, теплової та лікувальної дії на організм людини. Наведено принципи дії ММХ на різних резонансних частотах для лікування виразок, травм, офтальмологічних захворювань, в якості стимулятора кістково-мозкового кровотворення, для регулювання ферментативної активності мікроорганізмів та посилення імунітету людського організму. Приділяється увага сучасним засобам НВЧ терапії в галузі неінвазивного діагностування захворювань та в хірургії. Призначено для студентів, що навчаються за напрямом «Біомедична електроніка» всіх форм навчання. EN: The general principles of interaction of microwave radio waves with biological objects are considered. The basics of their informational, thermal and therapeutic effect on the human body are presented. The principles of MMW action at different resonant frequencies for the treatment of ulcers, injuries, ophthalmic diseases, as a stimulator of bone marrow hematopoiesis, for regulating the enzymatic activity of microorganisms and strengthening the immunity of the human body are presented. Attention is paid to modern means of microwave therapy in the field of non-invasive disease diagnosis and surgery. This book can be useful for students who are specialized in "Biomedical Electronics" of all forms of education. RU: Рассмотрены общие принципы взаимодействия радиоволн СВЧ диапазона с биологическими объектами. Изложены основы их информационной, тепловой и лечебного воздействия на организм человека. Приведены принципы действия ММХ на различных резонансных частотах для лечения язв, травм, офтальмологических заболеваний, в качестве стимулятора костно-мозгового кроветворения, для регулирования ферментативной активности микроорганизмов и усиления иммунитета человеческого организма. Уделяется внимание современным средствам СВЧ терапии в области неинвазивного диагностирования заболеваний и в хирургии. Предназначено для студентов, обучающихся по направлению «Биомедицинская электроника» всех форм обучения.
 • Item
  Поля і хвилі в телекомунікації
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Дмитренко, Віктор Панкратович; Романенко, Сергій Миколайович; Мороз, Гаррі Володимирович; Dmitrenko, Victor P.; Romanenko, Sergey N.; Moroz, Garry V.; Дмитренко, Виктор Панкратович; Романенко, Сергей Николаевич; Мороз, Гарри Владимирович
  UK: В навчальному посібнику розглянуто основні поняття і закони класичної електродинаміки, властивості та параметри основних різновидів телекомунікаційних напрямних систем класичного та інтегрального типів, методи аналізу електричних кіл з розподіленими параметрами, основні різновиди частотновибіркових кіл з наголосом на їх інтегральне виконання. Проведено аналіз випромінювальних структур з різними типами поляризації класичного та інтегрального виконання, в тому числі для мобільного зв’язку. Посібник містить велику кількість ілюстрацій, прикладів вирішення типових задач, задачі для самостійного вирішення та переліки запитань для самоконтролю засвоєння знань за кожною темою. Призначено для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» усіх форм навчання. EN: The learning book discusses the basic concepts and laws of classical electrodynamics, properties and parameters of the main varieties of telecommunication wave guiding systems of the classical and integral type, methods for analyzing electrical circuits with distributed parameters, and the main varieties of frequency-selective circuits with an emphasis on their integral performance. The analysis is conducted for radiating structures with different types of polarization in the classical and integrated versions, including for mobile communications. The manual contains a large number of illustrations, examples of solving for the typical problems, tasks for independent solution and lists of questions for self-monitoring of knowledge on each topic. The learning book is intended for students of specialty 172 "Telecommunications and radio engineering" of all forms of studying. RU: В учебном пособии рассмотрены основные понятия и законы классической электродинамики, свойства и параметры основных разновидностей телекоммуни-кационных направляющих систем классического и интегрального типа, методы анализа электрических цепей с распределенными параметрами, основные разновидности частотновибирающих цепей с уклоном на их интегральное исполнение. Проведен анализ излучающих структур с разными типами поляризации в классическом и интегральном исполнении, в том числе для мобильной связи. Пособие содержит большое количество иллюстраций, примеров решения типовых задач, задачи для самостоятельного решения и перечни вопросов для самоконтроля полученных знаний по каждой теме. Пособие предназначено для студентов специальности 172 «Телекоммуникации и радиотехника» всех форм обучения.
 • Item
  Поширення земних радіохвиль та мобільний зв’язок
  (Запорізький національний технічний університет, 2019) Логачова, Людмила Михайлівна; Бугрова, Тетяна Іванівна; Logachova, Ludmyla M.; Bugrova, Tetyana I.; Логачева, Людмила Михайловна; Бугрова, Татьяна Ивановна
  UK: Посібник сприяє вивченню загальних принципів поширення земних радіохвиль. В ньому викладено основи поширення хвиль в неоднорідній атмосфері над сферичною земною поверхнею. Наведено принципи розрахунку послаблення напруженості поля та класифікацію основних моделей радіотрас, як відкритих, так і з перешкодами різного типу, в тому числі такими, що екранують поле. Приділено увагу сучасним моделям послаблення радіохвиль в умовах щільної забудови у мегаполісах, а також всередині будівель і приміщень. Посібник призначений для студентів, що навчаються за напрямом «Радіотехніка», для дисциплін «Електродинаміка та поширення радіохвиль», «Поширення земних радіохвиль» для студентів спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка”. EN: The book is devoted to the study of the general principles of the propagation of terrestrial radio waves. It describes the basics of propagation of waves in a heterogeneous atmosphere over a spherical earth's surface. The principles of modelling the attenuation of the field strength and the classification of the main models of the radio paths, both open and with obstacles of various types, including those that shield the field, are given. Attention is paid to modern models of propagation of radio waves in conditions of dense building in metropolices as well as within buildings and premises. The book is intended for students studying in the field of Radio engineering, for disciplines "Electrodynamics and the propagation of radio waves", "Distribution of terrestrial radio waves" for students of specialty 172 "Telecommunications and radio engineering". RU: Пособие посвящено изучению общих принципов распространения земных радиоволн. В нем изложены основы распространения радиоволн в неоднородной атмосфере над сферической земной поверхностью. Приведены принципы расчета ослабления напряженности поля и классификация основных моделей радиотрасс, как открытых, так и с препятствиями различного типа, в том числе и экранирующими поле. Уделяется внимание современным моделям ослабления радиоволн в условиях плотной застройки в мегаполисах, а также внутри зданий и помещений. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению «Радиотехника» для дисциплин «Электродинамика и распространение радиоволн», «Распространение земных радиоволн» для студентов специальности 172 «Телекоммуникации и радиотехника»