Науково-практичний семінар (23 листопада 2016 р.)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Сучасні моделі інформаційного та бібліографічного обслуговування НБ ЗНУ
  (Запорізький національний технічний університет, 2016) Чала, Ніна Миколаївна; Chala, Nina M.; Чала, Нина Николавена; Агоян, Оксана Миколаївна; Agoyan, Oksana M.; Агоян, Оксана Николавена
  UK: У статті розглянуто питання ефективності та якості роботи Наукової бібліотеки ЗНУ, основна увага зосереджена на сучасних моделях інформаційного та бібліографічного обслуговування користувачів. EN: In the article the questions of efficiency and quality of work of ZNU Scientific Library are considered, the main attention is focused on modern models of information and bibliographic service of users. RU: В статье рассмотрены вопросы эффективности и качества работы Научной библиотеки ЗНУ, основное внимание сосредоточено на современных моделях информационного и библиографического обслуживания пользователей.
 • Item
  Інституційний репозитарій ТДАТУ як інформаційна система відкритого доступу до наукових публікацій
  (Запорізький національний технічний університет, 2016) Журавська, Аліна Геннадіївна; Zhuravska, Alina G.; Журавская, Алина Геннадиевна
  UK: У статті розглянуті питання щодо створення та формування інституційного репозитарія Таврійського державного агротехнологічного університету, розміщення наукових статей в електронному архіві, яке сприяє підвищенню наукового рейтингу не тільки викладача, а і всього ВНЗ як в національних, так і світових рейтингах серед університетів, завдяки відкритості наукових ресурсів. EN: The article deals with the issues of creation and formation of the Institutional Repository of the Taurian State Agrotechnological University, the placement of scientific articles in the electronic archive, which promotes the scientific rating of not only the teacher but the entire university both in the national and world rankings among the universities due to the openness of scientific resources.RU: В статье рассмотрены вопросы создания и формирования институционального репозитария Таврического государственного агротехнологического университета, размещения научных статей в электронном архиве, которое способствует повышению научного рейтинга не только преподавателя, но и всего вуза как в национальных, так и мировых рейтингах среди университетов, благодаря открытости научных ресурсов .
 • Item
  Грані співпраці бібліотеки і науковців: сучасні тенденції (досвід роботи НБ Таврійського ДАТУ)
  (Запорізький національний технічний університет, 2016) Семенюк, Наталія Михайлівна; Semenyk, Nataliy M.; Семенюк, Наталья Михайловна
  UK: Стаття присвячена досвіду роботи НБ Таврійського ДАТУ в освоюванні нових інформаційно-бібліотечних технологій. EN: The article is devoted to the experience of the scientific library of the Taurian SATU in the development of new information and library technologies RU: Статья посвящена опыту работы НБ Таврического ДАТУ в освоении новых информационно-библиотечных технологий.
 • Item
  Електронні ресурси наукової бібліотеки ЗНТУ: трансформація у часі
  (Запорізький національний технічний університет, 2016) Коваленко, Олена Валентинівна; Kovalenko, Olena V.; Коваленко, Елена Валентиновна
  UK: Стаття присвячена огляду електронних ресурсів наукової бібліотеки ЗНТУ. Розглянута структура електронних ресурсів бібліотеки, яка включає власні, мережеві та придбані електронні інформаційні ресурси. EN: The article is devoted to the review of electronic resources of the scientific library of ZNTU. The structure of the library's electronic resources, including own, network and purchased electronic information resources is considered. RU: Статья посвящена обзору электронных ресурсов научной библиотеки ЗНТУ. Рассмотрена структура электронных ресурсов библиотеки, включая собственные, сетевые и приобретенные электронные информационные ресурсы.
 • Item
  База данных трудов преподавателей, сотрудников и студентов ЗНТУ. Институциональный репозитарий как один из источников ее пополнения
  (Запорізький національний технічний університет, 2016) Міщенко, Ірина Олександрівна; Mishchenko, Iryna O.; Мищенко, Ирина Александровна
  UK: Стаття присвячена базі даних праць викладачів, співробітників і студентів ЗНТУ. Розглядаються джерела її поповнення: списки публікацій вчених на сайтах кафедр університету, дари викладачів, наукометричних баз даних, інституційний репозитарій. EN: The article is devoted to the database of the works of teachers, employees and students of ZNTU. The sources of its replenishment are considered: lists of publications of scientists on the sites of the departments of the university, gifts of teachers, scientometric databases, institutional repository. RU: Статья посвящена базе данных трудов преподавателей, сотрудников и студентов ЗНТУ. Рассматриваются источники ее пополнения: списки публикаций ученых на сайтах кафедр университета, дары преподавателей, наукометрические базы данных, институциональный репозитарий.
 • Item
  Виртуальная справочно-библиографическая служба научной библиотеки ЗНТУ: опыт создания и функционирования в социальных сетях
  (Запорізький національний технічний університет, 2016) Тахмазова, Марія Дмитрівна; Tahmazova, Mariya D.; Тахмазова, Мария Дмитриевна
  UK: Розглядається досвід створення довідково-бібліографічного служби в соціальній мережі «Вконтакте», показані основні переваги використання такого виду обслуговування. EN: The experience of creation of reference and bibliographic service in the social network "Vkontakte" is considered, the main advantages of using this type of service are shown. RU: Рассматривается опыт создания справочно-библиографической службы в социальной сети «Вконтакте», показаны основные преимущества использования такого вида обслуживания.
 • Item
  Бібліотеки вищих навчальних закладів Запорізької області в інформаційному забезпеченні науки та освіти
  (Запорізький національний технічний університет, 2016) Кучерук, Раїса Іванівна; Kucheruk, Raisa I.; Кучерук, Раиса Ивановна
  UK: Для досягнення якості освіти, успішного її розвитку визначальним є рівень інформаційного бібліотечного обслуговування, максимальне забезпечення навчальної та наукової діяльності вузу навчально-методичними комплексами, доступом до світових баз даних. EN: To achieve the quality of education, its successful development is determined by the level of information library services, the maximum provision of educational and scientific activities of the university by educational and methodological complexes, access to world databases. RU: Для достижения качества образования, успешного ее развития определяющим является уровень информационного библиотечного обслуживания, максимальное обеспечение учебной и научной деятельности вуза учебно-методическими комплексами, доступ к мировым базам данных.
 • Item
  Потенціал і переваги використання соціальних медіа в бібліотеці (на прикладі наукової бібліотеки ЗНТУ)
  (Запорізький національний технічний університет, 2016) Пилипенко, Наталія Володимирівна; Pylypenko, Nataliya V.; Пилипенко, Наталья Владимировна
  UK: У статті розглядається та аргументується необхідність активного використання соціальних медіа для комунікацій із користувачами бібліотеки і задоволення їх інформаційних потреб. Визначено особливості сучасного етапу та перспективи подальшого розвитку інтернет-представництв бібліотеки в соціальних мережах. EN: The article discusses and argues the need for active use of social media for communication with library users and satisfaction of their information needs. The specifics of the current stage and the prospects for further development of the library's online offices in social networks. RU: В статье рассматривается и аргументируется необходимость активного использования социальных медиа для коммуникаций с пользователями библиотеки и удовлетворение их информационных потребностей. Определены особенности современного этапа и перспективы дальнейшего развития интернет-представительств библиотеки в социальных сетях.