Підручники, навчальні посібники кафедри ФКОНВС

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Розвиток швидкісно-силових якостей та спеціальної витривалості спортсменок високого класу у спортивному командному фітнесі
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Атаманюк, Світлана Іванівна; Atamanyuk, Svitlana I.; Атаманюк, Светлана Ивановна; Пасічна, Тетяна Володимирівна; Pasichna, Tetiana V.; Пасичная, Татьяна Владимировна; Голєва, Наталія Павлівна; Goleva, Nataliia P.; Голева, Наталия Павловна
  UK: Фізичним навантаженням у спорті, як правило, передує один з яскравих проявів стомлення - тимчасове зниження працездатності. У навчальному посібнику розкриті базові концепції процесу відновлення спортсменок високої кваліфікації після виконання навантаження з проявом спеціальної витривалості. Швидкість відновлення ЧСС різна у динаміці МЦ. Характер відновлення у спортсменок вегетативних показників - ЧД і ЧСС змінюється циклічно і свідчить про високі адаптаційні можливості. Це важливо в практиці спортивного тренування. Велика швидкість відновлення у ці фази свідчить, що оптимальним станом організму спортсменок для виконання повторних тренувальних навантажень у порівнянні з предменструальною, менструальною та овуляторною фазами є постовуляторна та постменструальна. Охарактеризовано процес відновлення функцій організму спортсменок після виконання навантаження на витривалість з урахуванням індивідуальних особливостей жіночого організму. Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів, докторантів, викладачів з фізичної культури EN: Physical activity in sports, as a rule, is inherent in one of the brightest manifestations of the onset of fatigue - a temporary decrease in performance. The training manual reveals the basic concepts of the recovery process of highly qualified athletes after performing a load with a manifestation of special endurance. Heart rate recovery is different in the dynamics of the MC. The nature of the athletes' recovery of vegetative indicators - BH and heart rate changes cyclically and indicates high adaptive capabilities. This is important in the practice of sports training. The high speed of recovery in these phases indicates that the optimal state of the body of athletes to perform repeated training loads compared with the premenstrual, menstrual and ovulatory phases are postovulatory and postmenstrual. The process of restoring the body functions of athletes after performing an endurance load is described, taking into account the individual characteristics of the female body. The manual is designed for students, graduate students, doctoral students, physical education teachers RU: Физическим нагрузкам в спорте, как правило, присуще одно из ярких проявлений наступившего утомления – временное снижение работоспособности. В учебном пособии розкрыты базовые концепции процесса восстановления спортсменок высокой квалификации после выполнения нагрузки с проявлением специальной выносливости. Скорость восстановления ЧСС различна в динамике МЦ. Характер восстановления спортсменок вегетативных показателей – ЧД и ЧСС изменяется циклически и свидетельствует о высоких адаптационных возможностях. Это важно в практике спортивной тренировки. Большая скорость восстановления в эти фазы свидетельствует, что оптимальным состоянием организма спортсменок для выполнения повторных тренировочных нагрузок по сравнению с предменструальной, менструальной и овуляторной фазами являются постовуляторная и постменструальная. Охарактеризовано процесс восстановления функций организма спортсменок после выполнения нагрузки на выносливость с учетом индивидуальных особенностей женского организма. Учебное пособие рассчитано на студентов, аспирантов, докторантов, преподавателей по физической культуре
 • Item
  Процес фахової підготовки у формуванні технічного мислення майбутніх бакалаврів машинобудування
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2018) Терьохіна, Ольга Леонідівна; Терёхина, Ольга Леонидовна; Terehina, Olga L.
  UK: У посібнику розглянуто проблему формування технічного мислення у майбутніх бакалаврів машинобудування та здійснено теоретичне обґрунтування й експериментальну перевірку організаційно-педагогічних умов, що забезпечують її вирішення в процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-машинобудівників. Визначено зміст поняття «технічне мислення майбутніх бакалаврів машинобудування» як здатність використовувати комплекс інтелектуальних процесів (понятійне, образне, практичне, оперативно-алгоритмічне мислення та володіння мовою техніки) в їх поєднанні для усвідомлення суттєвих властивостей та відношень об’єктів професійно-технічної діяльності й ефективного і раціонального вирішення її завдань. Обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування технічного мислення у бакалаврів машинобудування. Структурно-функціональна модель процесу формування технічного мислення визначає параметри організації цього процесу, ґрунтується на комплексному формуванні компонентів технічного мислення та реалізується в ході чотирьох етапів: мотиваційно-цінністного, змістового, базового, професійно-діяльнісного та інтегративного аналітико-коригуючого. Експериментально доведено ефективність структурно-функціональної моделі й розроблених організаційно-педагогічних умов формування технічного мислення майбутніх бакалаврів машинобудування. EN: The manual considers the problem of the formation of technical thinking in future bachelors of engineering and carried out a theoretical justification and experimental verification of organizational and pedagogical conditions providing it decisions in the training of future mechanical engineers. The content of the concept of “technical thinking of future bachelors is defined Engineering ”as the ability to use a complex of intellectual processes (Conceptual, figurative, practical, operational-algorithmic thinking and language skills techniques) in their combination to realize the essential properties and relationships of objects professional and technical activities and effective and rational solutions to its problems. The organizational and pedagogical conditions for the formation of technical thinking are substantiated. at bachelors of mechanical engineering. Structural and functional process model the formation of technical thinking determines the parameters of the organization of this process, based on the integrated formation of components of technical thinking and implemented in four stages: motivational-value-oriented, substantive, basic, professionally-active and integrative analytical and corrective. The effectiveness of the structural-functional model and developed organizational and pedagogical conditions for the formation of technical thinking future bachelors of engineering. RU: В пособии рассмотрена проблема формирования технического мышления у будущих бакалавров машиностроения и осуществлено теоретическое обоснование и экспериментальную проверку организационно-педагогических условий, обеспечивающих ее решения в процессе профессиональной подготовки будущих инженеров-машиностроителей. Определено содержание понятия «техническое мышление будущих бакалавров машиностроения »как способность использовать комплекс интеллектуальных процессов (Понятийное, образное, практическое, оперативно-алгоритмическое мышление и владение языком техники) в их сочетании для осознания существенных свойств и отношений объектов профессионально-технической деятельности и эффективного и рационального решения ее задач. Обоснованы организационно-педагогические условия формирования технического мышления у бакалавров машиностроения. Структурно-функциональная модель процесса формирования технического мышления определяет параметры организации этого процесса, основывается на комплексном формировании компонентов технического мышления и реализуется в ходе четырех этапов: мотивационно-ценностно, содержательного, базового, профессионально-деятельностного и интегративного аналитико-корректирующего. Экспериментально доказана эффективность структурно-функциональной модели и разработанных организационно-педагогических условий формирования технического мышления будущих бакалавров машиностроения.
 • Item
  Физическая и функциональная подготовленность спортсменов занимающихся академической греблей
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2019) Рімар, Юрій Іванович; Римар, Юрий Иванович; Rimar, Yuriy I.; Атаманюк, Світлана Іванівна; Атаманюк, Светлана Ивановна; Atamanyuk, Svitlana I.; Журавльов, Юрій Генадійович; Журавлёв, Юрий Генадиевич; Guravlev, Yuriy G.
  UK: У посібнику підкреслюється, що при побудові тренувальних занять з початківцями спортсменами, основна увага повинна приділятися збільшенню головним чином обсягу, а не інтенсивності тренувальних навантажень, інші фахівці вказують на необхідність вже на першому році занять домагатися чіткого виконання окремих елементів техніки, дотримання правильної форми рухів, треті пов'язують ефективність початкової підготовки виключно з кількістю придбаних рухових умінь і навичок, з розвитком фізичних здібностей, четверті акцентують увагу на тому, що особливістю планування окремих занять на першому етапі багаторічного вдосконалення є їх комплексність, більшою мірою відповідає психічним і функціональним особливостям дітей. EN: The allowance emphasizes that when building training sessions with novice athletes, the main attention should be paid to increasing mainly the volume rather than the intensity of training loads, other experts point out the need for the first year of training to achieve clear implementation of individual elements of the technique, observing the correct form of movements, still others relate the effectiveness of initial training exclusively to the number of acquired motor skills and the development of physical abilities; fourth emphasize that the peculiarity of planning individual classes at the first stage of long-term improvement is their complexity, which is more consistent with the mental and functional characteristics of children. RU: В пособие подчеркивается, что при построении тренировочных занятий с начинающими спортсменами, основное внимание должно отводиться увеличению главным образом объема, а не интенсивности тренировочных нагрузок, другие специалисты указывают на необходимость уже на первом году занятий добиваться четкого выполнения отдельных элементов техники, соблюдения правильной формы движений, третьи связывают эффективность начальной подготовки исключительно с количеством приобретенных двигательных умений и навыков, с развитием физических способностей, четвертые акцентируют внимание на том, что особенностью планирования отдельных занятий на первом этапе многолетнего совершенствования является их комплексность, в большей степени соответствующая психическим и функциональным особенностям детей.