Наукові статті кафедри ЕТ та П

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Стан і тенденції розвитку ІТ-ринку в Україні в сучасних умовах
  (Науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій, 2021) Чумак, Олена Василівна; Chumak, Olena V.; Чумак, Елена Васильевна
  UK: У статті обґрунтовано важливість сфери інформаційних технологій для економіки України в контексті світових інтеграційних процесів. Досліджено проблеми та тенденції, які спостерігаються на вітчизняному ІТ-ринку впродовж останніх років та визначено фактори, що їх викликають. Доведено стрімкий динамічний розвиток досліджуваної галузі в умовах глобальної, всеохоплюючої «цифровізації» національних економік, проаналізовано основні економічні показники та міжнародні рейтинги України в сучасному ІТ-сегменті. Проаналізовано особливості, рівень та стан розвитку галузі інформаційних технологій України на фоні інших країн – гравців ІТ-ринку. Визначено ряд важливих напрямів в ІТ-сегменті, популярність яких зросла через пандемію, зокрема: ІТ-безпека, хмарні системи, інтелектуальна праця в розробці з правом власності, які в найближчому майбутньому будуть приносити значні прибутки їх розробникам. Встановлено основні перешкоди з боку держави на шляху модернізації української ІТ-сфери та її інтеграції в інформаційний європейський простір, запропоновано шляхи їх усунення. EN: In the article the importance of the sphere of information technologies for the economy of Ukraine in the context of world integration processes was grounded. The author examined the problems and the trends observed on the domestic IT- market in recent years and identified the factors that cause them; proved rapid dynamic development of the studied industry in the context of the global all-encompassing digitalization of national economies, and analyzed basic economic indicators and international ratings of Ukraine in the modern IT-segment. In the article analyzes the features of functioning, the level and state of development of the information technology industry in Ukraine compared to other countries - the IT market players were analyzed. The author has identified important directions in the IT-segment, whose popularity has grown due to the pandemic, namely: IT-Security, cloud systems, intellectual work to develop with ownership, which in the near future will bring significant profits their developers; main obstacles by the state were established on the path of modernization of the Ukrainian IT-sphere and its integration into the European information space. The author suggested measures to solve them, including: identify IT industry as a priority sector and develop a system of incentives and support for its development; optimize the legislation and improve the regulation of IT sector; create a favorable and transparent fiscal system; increase IT companies access to investment; promote the development of an internal competitive IT market, and improve the quality of national education in the field of information technology; organize promotion of Ukrainian products on foreign markets; create a positive IT image of Ukraine as the largest producer and supplier of information and communication products in Europe, making our country a great European center for the implementation of research and development and research and development work. In the article identifies a number of characteristics that are attractive to the modern Ukrainian IT industry, namely: awareness of the need for automation of the information management process and data preservation for gaining competitive advantages; desire to increase the productivity of business and gaining competitive advantages; growing interest of companies and organizations in business solutions to improve efficiency; growing professionalism among contracting companies and IT professionals, which contributes to a more competent choice of technologies for business tasks taking into account the future development. RU: В статье обоснована важность сферы информационных технологий для экономики Украины в контексте мировых интеграционных процессов. Исследованы проблемы и тенденции, которые можно наблюдать в последние годы на отечественном ІТ-рынке и определены факторы, которые их вызывают. Доказано стремительное динамическое развитие исследуемой отрасти в условиях глобальной, всеохватывающей «цифровизации» национальных экономик, проанализированы основные экономические показатели и международные рейтинги Украины в современном ІТ-сегменте. Проанализирован особенности функционирования, уровень и состояние развития отрасли информационных технологий Украины на фоне других стран – игроков ІТ-рынка. Определено ряд важных направлений в ІТ-сегменте, популярность которых выросла через пандемию, в частности: ІТ-безопасность, облачные системы, интеллектуальный труд по разработке с правом собственности, которые в ближайшем будущем будут приносить существенную прибыль их разработчикам. Установлены основные барьеры со стороны государства на пути модернизации украинской ІТ-сфери и её интеграции в информационное европейское пространство, предложены основные пути их устранения.
 • Item
  Інноваційні технології – важлива складова трансформаційних змін в агропромисловому комплексі України
  (Національний металургійна академія України,, 2019) Чумак, Олена Василівна; Chumak, Olena V.; Чумак, Елена Васильевна; Лук’яненко, Наталія Едуардівна; Lukyanenko, Natalia E.; Лукьяненко, Наталья Эдуардовна
  UK: У статті розглянуто основні тенденції розвитку агропромислового комплексу України в умовах глобалізаційних змін, пов’язаних із посиленням конкурентної боротьби за забезпечення сталих позицій національних економік на світовому ринку праці та поглибленням їх спеціалізації. Доведено потужний потенціал українського АПК, особливо у виробництві органічної продукції, що значно перевищує потреби внутрішнього ринку, позитивний вплив на його розвиток широкого впровадження і застосування досягнень генної інженерії, сучасних ІТ та біо-технологій. Проаналізовані особливості, причини і наслідки гальмування трансформаційних змін в інноваційному напрямку в агропромисловій сфері вітчизняної економіки, що найчастіше мають негативний вплив на ефективне використання і розвиток людського потенціалу в країні. Для мінімізації та усунення негативних наслідків цих проблем запропоновано конкретні заходи активізації діяльності органів державної та регіональної влади щодо законодавчої та фінансово-кредитної, інформаційно-консалтингової та науково-дослідної підтримки аграрного сектора економіки, визначено нові підходи до становлення та трансформації існуючої системи агробізнесу на інноваційній основі з максимальним використанням економічного, природно-ресурсного та людського аграрного потенціалу країни. EN: The article considers the main trends in the development of the agro-industrial complex of Ukraine in the context of globalization changes associated with increased competition to ensure a stable position of national economies in the world labor market and deepen their specialization. The strong potential of the Ukrainian agro-industrial complex, especially in the production of organic products, which significantly exceeds the needs of the domestic market, the positive impact on its development, widespread implementation and application of advances in genetic engineering, modern IT and biotechnology. Features, causes and consequences of inhibition of transformational changes in the innovative direction in the agro-industrial sphere of the domestic economy, which often have a negative impact on the efficient use and development of human potential in the country, are analyzed. To minimize and eliminate the negative consequences of these problems, specific measures are proposed to intensify the activities of state and regional authorities on legislative and financial-credit, information-consulting and research support of the agricultural sector, identify new approaches to the formation and transformation of the existing agribusiness system on an innovative basis. with maximum use of economic, natural resources and human agricultural potential of the country.. RU: В статье рассмотрены основные тенденции развития агропромышленного комплекса Украины в условиях глобализационных изменений, связанных с усилением конкурентной борьбы за обеспечение устойчивых позиций национальных экономик на мировом рынке труда и углублением их специализации. Доказано мощный потенциал украинского АПК, особенно в производстве органической продукции, который значительно превышает потребности внутреннего рынка, показано положительное влияние на его развитие широкого внедрения и применения достижений генной инженерии, современных ИТ и био-технологий. Проанализированы особенности, причины и последствия торможения трансформационных изменений в инновационном направлении в агропромышленной сфере отечественной экономики, негативное влияние на эффективное использование и развитие человеческого потенциала в стране. Для минимизации и устранения негативных последствий этих проблем предложены конкретные меры по активизации деятельности органов государственной и региональной власти в сфере законодательной и финансово-кредитной, информационно-консалтинговой и научно-исследовательской поддержки аграрного сектора экономики, определены новые подходы к становлению и трансформации существующей системы агробизнеса на инновационной основе с максимальным использованием экономического, природно-ресурсного и человеческого аграрного потенциала страны.
 • Item
  Проблеми модернізації національного виробництва в умовах транзитивних змін економіки
  (Національний гірничий університет, 2016) Чумак, Олена Василівна; Chumak, Olena V.; Чумак, Елена Васильевна
  UK: У статті досліджуються основні проблеми процесу модернізації національного виробництва, вирішення яких допоможе подолати системні кризові явища в різних сферах життя українського суспільства. Визначено фактори, що перешкоджають прориву української економіки в інноваційному напрямку та прорахунки державної інвестиційної політики. Доведено необхідність виведення країни на більш високий щабель цивілізаційного розвитку, особливо в умовах глобалізації, через першочергове вирішення триєдиного завдання – подолання корупції, переходу до інноваційного типу відтворення й оптимізації політики модернізації національного виробництва на державному, регіональному та галузевому рівнях. EN: The article analyzes the main problems of the modernization of national production, a solution which will help to overcome the systemic crisis in the various spheres of Ukrainian society. The factors preventing the breakthrough of the Ukrainian economy in the innovative direction and failures of state investment policy have been defined. The necessity of taking the country to a higher level of civilized development is stated, especially under the conditions of globalization, through priority of the resolving the triune task, overcoming corruption, transition to innovative type of re-production and optimization policy of modernization of national production at national, regional and sectoral levels. RU: В статье исследуются основные проблемы процесса модернизации национального производства, решение которых поможет преодолеть системные кризисные явления в разных сферах жизнедеятельности украинского. Определены факторы, мешающие прорыву украинской экономики в инновационном направлении и просчёты государственной инвестиционной политики. Доказана необходимость выведения страны на более высокий уровень цивилизационного развития, особенно в условиях глобализации, через первоочередное решение триединой задачи – преодоления коррупции, перехода к инновационному типу воспроизводства и оптимизации политики модернизации национального производства на государственном, региональном и отраслевом уровнях.
 • Item
  Особливості інноваційного розвитку економіки України: регіональний аспект
  (Одеський національний економічний університет, 2015) Чумак, Олена Василівна; Chumak, Olena V.; Чумак, Елена Васильевна; Федорченко, Ольга Костянтинівна; Fedorchenko, Oiga K.; Федорченко, Ольга Константиновна
  UK: Стаття присвячена аналізу особливостей інноваційного розвитку регіонів в сучасних умовах, проблемам і шляхам оптимізації на інноваційній основі структурної організації регіональних промислових комплексів в Україні, дослідженню проблем раціонального та ефективного використання існуючого науково-технічного, ресурсного та інноваційного потенціалу кожного регіону, зокрема Запорізької області, для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. В роботі показано роль кластерного підходу у забезпеченні прискореного розвитку економіки України на основі інноваційних регіональних кластерів; визначено основні організаційно-економічні заходи щодо регіональних структурних змін в національній економіці в умовах переведення її на інноваційну модель розвитку; запропоновані шляхи удосконалення державної та регіональної політики регулювання інноваційної діяльності, розвитку інноваційного бізнесу на рівні регіонів через підтримку наукомістких виробництв в країні. EN: The paper is devoted to analysis of peculiarities of regional innovative development in modern conditions, as well as to problems and ways of structural organization optimization of regional production complexes in Ukraine on innovative basis. The problems of rational and effective potential of each region, in particular Zaporozhzhye region, for rise of home economy competitiveness are investigated. The paper shows the role of cluster approach for ensuring of accelerated development of Ukrainian economy on the basis of innovative regional clusters; the main organizational – economical measures on the regional structure change in national economy in conditions of its transition on innovative development model are defined. The ways of improvement of state and regional policy of the innovative activity regulation, development of innovative business at the regional level by means of science intensive production in the country are proposed. RU: Статья посвящена анализу особенностей инновационного развития регионов в современных условиях, проблемам и путям оптимизации на инновационной основе структурной организации региональных промышленных комплексов в Украине, исследованию проблем рационального и эффективного использования научно-технического, ресурсного и инновационного потенциала каждого региона, в частности Запорожской области, для повышения конкурентоспособности отечественной экономики. В работе показано роль кластерного подхода в обеспечении ускоренного развития экономики Украины на основе инновационных региональных кластеров, определено основные организационно-экономические мероприятия по изменению региональных структур в национальной экономике в условиях переведения ее на инновационную модель развития, предложены пути усовершенствования государственной и региональной политики регулирования инновационной деятельности, развития инновационного бизнеса на уровне регионов через поддержку наукоёмких производств в стране.
 • Item
  Демографічні проблеми в Україні та їх вплив на стан і розвиток національної економіки в сучасних умовах
  (Приморські економічні студії, 2019) Чумак, Олена Василівна; Chumak, Olena V.; Чумак, Елена Васильевна; Федорченко, Ольга Костянтинівна; Fedorchenko, Oiga K.; Федорченко, Ольга Константиновна
  UK: У статті розглянуто основні тенденції розвитку економіки України в умовах загострення демографічних проблем, пов’язаних із низькою народжуваністю, з прогресуючим старінням населення, високою його смертністю та незадовільним станом здоров’я, інтенсивною зовнішньою міграцією. Досліджена негативна динаміка основних демографічних показників населення країни, яка свідчить про суттєві перепони на шляху подальшого прогресивного розвитку національної економіки та інших сфер життя українського суспільства. Проаналізовані причини, мотиви, характер і наслідки міграції населення України, що найчастіше мають негативний вплив на ефективне використання і розвиток людського потенціалу в країні. Для мінімізації та усунення негативних наслідків цих проблем запропоновано конкретні заходи активізації діяльності органів державної та регіональної влади щодо оптимізації демографічної та міграційної політики з метою підвищення рівня народжуваності населення і охорони здоров’я громадян, мінімізації рівня передчасної смертності, адаптації всіх сфер суспільства до наслідків старіння населення, збільшення рівня зайнятості серед молоді та жінок, створення ефективного механізму регулювання міграційних процесів в умовах європейської інтеграції та глобалізації. EN: The world demographic problems affect the interests of all mankind. The greatest demographic contradiction that exists between countries in the global world is the rate of population growth. In developing countries, the level of population growth is the highest. And in economically developed countries, the peculiarity of growth is reflected in the reduction of the population, which is due to low birth rates and aging of the population. This group of countries also includes Ukraine. The article highlights world demographic problems that affect the interests of all mankind and shows that the greatest demographic contradiction that exists between countries in the global world is the rate of population growth. The paper reveals the main tendencies of the Ukrainian economy development in the context of the aggravation of the demographic crisis associated with low fertility, with the progressive aging of the population, its high mortality and unsatisfactory state of health, and intensive external migration. The dynamics of the main demographic indicators of the country's population, which become significant obstacles on the way of further progressive development of the national economy and other spheres of Ukrainian society life, is studied. The causes and motives of migration evoked by the unsatisfactory state of the economy and the level of incomes, the massive poverty of the population, which make Ukrainians to leave their country and seek a better fate abroad, are analyzed. The consequences of the migration of the population of Ukraine for the further economic development of the country and its labor potential are determined, which, on the one hand, increases the opportunities for the domestic workforce for career development, professional realization and increase of incomes, and on the other hand - they influence the state of the national economy negatively as a whole. , namely: creating a labor shortage in separate segments of the labor market; promote the elimination of skilled and intellectual labor potential and reduce its quality; reduce the number of able-bodied active population; devalue specialists; break family ties; create conditions for the loss of ethnic characteristics and cultural self-identification. Measures are proposed to solve the demographic situation in the country by increasing the effectiveness of the state policy in order to create the necessary conditions for stimulating the increase of the birth rate, reducing the mortality rate, increasing the number of workplaces, increasing the cost of the health care system modernization, improving the educational and professional level of the population, minimizing negative consequences of the intensification of migration processes. RU: В статье рассмотрены основные тенденции развития экономики Украины в условиях обострения демографических проблем, связанных с низкой рождаемостью, с прогрессирующим старением населения, высокой его смертностью и неудовлетворительным состоянием здоровья, интенсивной внешней миграцией. Исследована отрицательная динамика основных демографических показателей населения страны, которая свидетельствует о наличии существенных преград на пути дальнейшего прогрессивного развития национальной экономики и других сфер жизни украинского общества. Проанализированы причины, мотивы, характер и последствия миграции населения Украины, что чаще всего имеют негативное влияние на эффективное использование и развитие человеческого потенциала в стране. Для минимизации и устранения негативных последствий этих проблем предложены конкретные меры активизации деятельности органов государственной и региональной власти относительно оптимизации демографической и миграционной политики с целью повышения уровня рождаемости населения и здравоохранения граждан, минимизации уровня преждевременной смертности, адаптации всех сфер общества к последствиям старения населения, увеличения уровня занятости среди молодежи и женщин, создание эффективного механизма регулирования миграционных процессов в условиях европейской интеграции и глобализации