Наукові статті кафедри КС та М

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 106
 • Item
  Модель отримання практичних вмінь з комп’ютерної інженерії
  (Baltija Publishing, 2024) Киричек, Галина Григорівна; Kyrychek, Halyna H.
  UK: У статті запропоновано багаторівневий підхід до викладання мережевих дисциплін з використанням систем мережевого моделювання та емуляції з позицій навчання та перевірки знань. Застосування модульного принципу дозволяє створювати моделі максимально адекватних мереж і отримувати більш надійні результати. Мета дослідження – встановити зв’язок впровадження систем імітаційного моделювання та емуляції мережевих об’єктів у навчальний процес із підвищенням якості засвоєння знань та отримання практичних навичок. Об’єктом дослідження є процес побудови моделі отримання практичних навичок на прикладі вивчення мережевих дисциплін. Предмет – моделі, методи та програмні засоби підвищення якості засвоєння знань і вмінь у процесі навчання. Основними завданнями є адаптація учасників навчального процесу до зростаючого потоку знань, вільне орієнтування в масивах знань, застосування спеціалізованих систем для вдосконалення практичних навичок, уміння швидко знаходити та використовувати всі доступні ресурси. Важливим напрямком використання систем моделювання, емуляції та проектування з метою підвищення ефективності навчання, а також застосування розрахунків у моделюванні роботи реальних об’єктів є набуття практичних навичок у підготовці висококваліфікованих спеціалістів з комп’ютерної інженерії. Інші методи навчання, які базуються на візуалізації функціональних можливостей об’єкта, що вивчається, можуть гарантувати краще засвоєння теоретичних знань і підвищення рівня практичних навичок при вивченні технологій систем передачі даних. Впровадження методів моделювання роботи об’єктів, використання інтелектуальних обчислень, розуміння фізичних процесів у середовищі передачі та використання штучного інтелекту, покращує якість отриманих знань, пов’язаних з проектуванням та реалізацією систем передачі даних різного призначення. Автором розглянуто закономірності розподілу часу на засвоєння знань учасниками навчального процесу. Показано, що засвоєння знань і вмінь досить добре описується експоненціальним законом для малих обсягів і гамма-розподілом для мас знань. На прикладах показано підтвердження теоретичних припущень експериментальними даними. Визначено етапи поєднання моделі процесу навчання отримання знань із процесом підвищення їх якості та отримання практичних навичок при застосуванні систем імітаційного моделювання.. EN: The paper proposes a multi-level approach to teaching network disciplines using network modeling and emulation systems from the standpoint of learning and testing knowledge. The application of the modular principle allows you to create models of maximally adequate networks and obtain more reliable results. The purpose of the study is to establish the connection between the introduction of simulation modeling systems and emulation of network objects into the educational process and improving the quality of knowledge acquisition and obtaining practical skills. The object of the research is the process of building a model of obtaining practical skills on the example of studying network disciplines. The subject is models, methods and software tools for improving the quality of acquiring knowledge and skills in the learning process. The main tasks are the adaptation of the participants of the educational process to the growing flow of knowledge, free orientation in the arrays of knowledge, application of specialized systems to improve practical skills, and the ability to quickly find and use all available resources. Acquiring practical skills in the training of highly qualified specialists in computer engineering is an important direction of using modeling systems, emulation and design in order to increase the effectiveness of training, as well as the application of calculations in modeling the operation of real objects. Other methods of learning, which are based on visualization of the functionality of the object being studied, can guarantee better assimilation of theoretical knowledge and improvement of the level of practical skills when studying technologies of data transmission systems. Implementation methods of modeling the working of objects, using intelligent calculations, understanding physical processes in the environment of transmission and use of artificial intelligence, improve the quality of acquired knowledge related to the design and implementation of data transmission systems for different purposes. The author considered the time distribution regularities for the assimilation of knowledge by the participants of the educational process. It is shown that the acquisition of knowledge and skills is quite well described by the exponential law for small volumes and the gamma distribution for masses of knowledge. The examples show the confirmation of theoretical assumptions by experimental data. The stages of combining the model of the learning process for obtaining knowledge with the process of improving its quality and obtaining practical skills when applying simulation modeling systems are defined.
 • Item
  Модульна реалізація процесів передачі даних
  (Видавництво ПП “Астрая”, 2024) Киричек, Галина Григорівна; Зуй, Микита Сергійович; Kyrychek, Halyna H.; Zui, Mykyta S.
  UK: Моделювання додатку з безпечної передачі даних між мережними пристроями слід починати з побудови схеми варіантів використання. Базуючись на цій схемі можливе подальше поглиблення і розробка алгоритмів, визначення сутностей та інше. Метою дослідження є реалізація додатку з безпечної передачі даних між мережними пристроями. Об’єктом дослідження є процес реалізації мережевого додатку з підтримки безпечної передачі даних. Предметом дослідження є моделі та методи реалізації мережевого додатку. EN: Modeling an application for secure data transfer between network devices should begin with the construction of a scheme of use cases. Based on this scheme, further deepening and development of algorithms, definition of entities, etc. is possible. The purpose of the study is to implement an application for secure data transfer between network devices. The object of the study is the process of implementing a network application to support secure data transmission. The subject of research is models and methods of network application implementation.
 • Item
  Система кешування даних в розгалуженій мікросервісній архітектурі
  (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2024) Киричек, Галина Григорівна; Тягунова, Марія Юріївна; Братчиков, Володимир Володимирович; Bratchykov, Volodymyr V.; Kyrychek, Halyna H.; Tiahunova, Mariia Yu.
  UK: На даний час технологія кешування даних є ключовою в інформаційних системах при забезпеченні їх швидкодії та ефективності. Вона включає збереження копій даних у сховищах швидкої дії, таких як оперативна пам’ять, з метою подальшого доступу до них, без необхідності повторного запиту первинних джерел інформації. Метою роботи є дослідження методів та засобів автоматизації кешування даних у розгалуженій мікросервісній архітектурі та реалізація системи автоматизованого кешування для веб-платформ з метою впровадження етапів кешування даних. Об’єктом дослідження є процес реалізації високопродуктивної системи кешування даних для розгалуженої мікросервісної архітектури із використанням архітектури token ring та інструментів синхронізації між нодами. Предметом дослідження є моделі, методи та засоби автоматизації кешування даних у розгалуженій мікросервісній архітектурі. Система реалізована із використанням архітектури token ring та має механізми синхронізації між вузлами. Для створення моделі системи та реалізації кешування обрано фреймворк Spring Boot та інструмент Maven у середовищі Intelijj IDEA. Процес розгалуженого кешування виконаний за допомогою Maven, Docker та із використанням власного реалізованого механізму кешування та синхронізації даних для розгалуженої мікросервісної архітектури. Для реалізації системи проаналізовані три популярні мови програмування: Java, Phyton, C# за чотирма основними критеріями: швидкодія, екосистема, підтримка розподілених систем, масштабованість та підтримка операцій. Враховуючи переваги в швидкості, можливості масштабування та наявність великої кількості бібліотек обрана мова програмування Java. Авторами проведено дослідження продуктивності системи, в порівнянні з існуючими рішеннями на основі аналізу швидкісних характеристик використання механізму кешування. Реалізована високопродуктивна система кешування даних в розгалуженій мікросервісній архітектурі істотно підвищує якість послуг, які дозволяють зберігати та отримувати доступ до даних швидше, зменшуючи навантаження на сервери та оптимізуючи мережеві ресурси. EN: Currently, data caching technology is key in information systems while ensuring their speed and efficiency. It involves saving copies of data in high-speed storage, such as RAM, in order to access them later, without the need to re-request the original sources of information. The purpose of the work is to research the methods and data caching automation tools in a branched microservice architecture and the implementation of an automated caching system for web platforms with the aim of implementing stages of data caching. The object of research is the process of implementing a high-performance data caching system for a branched microservice architecture using the token ring architecture and synchronization tools between nodes. The subject of research are models, methods and data caching automation tools in a branched microservice architecture. The system is implemented using the token ring architecture and has synchronization mechanisms between nodes. To create a system model and implement caching, the Spring Boot framework and the Maven tool in the Intelijj IDEA environment were chosen. The distributed caching process is implemented using Maven, Docker, and using our own implemented data caching and synchronization mechanism for distributed microservice architecture. To implement the system, three popular programming languages: Java, Python, C# were analyzed according to four main criteria: speed, ecosystem, support for distributed systems, scalability and support for operations. Given the advantages in speed, scalability and the availability of a large number of libraries, the Java programming language was chosen. The authors conducted a study of the system performance in comparison with existing solutions based on the analysis of the speed characteristics of the caching mechanism use. The implemented high-performance data caching system in a branched microservice architecture significantly improves the quality of services that allow you to store and access data faster, reducing the load on servers and optimizing network resources.
 • Item
  Реалізація технологій для розгортання програм у контейнері
  (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2023) Киричек, Галина Григорівна; Тягунова, Марія Юріївна; Смірнов, Владислав Вікторович; Kyrychek, Halyna H.; Tiahunova, Mariia Yu.; Smirnov, Vladyslav V.
  UK: Застосування віртуалізації та контейнеризації в хмарі, створює рівень абстракції між апаратними ресурсами та програмними компонентами, спрощуючи управління ресурсами та підвищуючи їх ефективність. Усі ці фактори підкреслюють важливість впровадження додатків у хмарі, як фундаментальної стратегії сучасних організацій, що прагнуть зберегти конкурентоспроможність та адаптивність в умовах постійних змін та зростаючих вимог інформаційного ринку. Метою роботи є дослідження методів та реалізація технологій для розгортання програм у контейнері. Об'єктом дослідження є процес реалізації системи розгортання програм у контейнері із використанням Google Kubernetes Engine, Terraform та Tekton. Предметом дослідження є моделі, методи та засоби реалізації системи розгортання програм у контейнері. Виходячи з того, що контейнери є самодостатніми віртуальними середовищами, які містять додатки та їх залежності, маємо можливість ефективно створювати, розгортати і керувати контейнерами для різних хмарних додатків і сервісів, забезпечуючи гнучкість та оптимальне використання ресурсів. Цей підхід сприяє швидкому масштабуванню додатків і забезпечує їх єдність у різних середовищах хмарного обчислення. Само розгортання застосунків, пов’язане з використанням інтерфейсів і стандартів взаємодії між частинами системи, розташованими в хмарі, що потребує підтримки обміну даними та ресурсами через мережу, використовуючи методи балансування та віртуалізації. Тому важливим є створення модульних та незалежних компонентів, які є масштабованими і розгортаються окремо. Також, балансування завантаження є методом, що використовується в інформаційних системах та комп'ютерних мережах з метою розподілу запитів, завдань та трафіку між різними серверами або ресурсами для досягнення найкращої продуктивності, надійності та доступності системи. А віртуалізація є технологією, яка дозволяє створювати віртуальні версії обчислювальних, мережевих, та інших ресурсів, забезпечуючи абстракцію між апаратними ресурсами та програмними засобами або сервісами, які їх використовують. EN: Application of virtualization and containerization in the cloud creates a level of abstraction between hardware resources and software components, simplifying resource management and increasing their efficiency. All these factors emphasize the importance of implementing applications in the cloud, as a fundamental strategy of modern organizations that seek to maintain competitiveness and adaptability in the face of constant changes and growing requirements of the information market. The purpose of the work is to research methods and implement technologies for deploying applications in a container. The object of research is the process of implementing a system of deploying applications in a container using Google Kubernetes Engine, Terraform and Tekton. The subject of research is the models, methods and means of implementation of the application deployment system in the container. Based on the fact that containers are self-sufficient virtual environments that contain applications and their dependencies, we have the ability to efficiently create, deploy and manage containers for various cloud applications and services, ensuring flexibility and optimal use of resources. This approach facilitates the rapid scaling of applications and ensures their unity in different cloud computing environments. Application deployment itself involves the use of interfaces and standards of interaction between parts of the system located in the cloud, which requires support for the exchange of data and resources over the network, using methods of balancing and virtualization. Therefore, it is important to create modular and independent components that are scalable and deployable separately. Also, load balancing is a method used in information systems and computer networks to distribute requests, tasks and traffic between different servers or resources to achieve the best performance, reliability and availability of the system. And virtualization is a technology that allows you to create virtual versions of computing, network, and other resources, providing abstraction between hardware resources and software or services that use them.
 • Item
  Дослідження застосування контейнерних технологій для розгортання програм на суперкомп’ютерах
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Киричек, Галина Григорівна; Смірнов, Владислав Вікторович; Тягунова, Марія Юріївна; Kyrychek, Halyna H.; Smirnov, Vladyslav V.; Tiahunova, Mariia Yu.
  UK: Стаття присвячена аналізу та дослідженню можливостей використання контейнерних технологій для спрощення та прискорення розгортання програм на суперкомп’ютерах. У статті розкрито основні характеристики та особливості контейнерних технологій, їх переваги та недоліки у порівнянні з віртуалізованим методом розгортання програм, зокрема з точки зору ефективності, ресурсоємності, безпеки та відмовостійкості. Також розглянуто застосування Kubernetes як інструменту для керування контейнерами на суперкомп’ютерах. Дослідження показало, що контейнери дозволяють значно спростити процес розгортання програм на суперкомп’ютерах, скоротити час на підготовку програмного забезпечення та зменшити ризик виникнення відмов обладнання. Контейнери також дозволяють ефективно створювати та масштабувати розподілені системи обчислень, що може поліпшити продуктивність виконання завдань у таких середовищах. Контейнеризація також вирішує проблему ізоляції робочих навантажень на суперкомп’ютерах, що покращує безпеку та захист даних. EN: The article is devoted to a review and study of the use of container technologies for deploying programs on supercomputers. In today's scientific and commercial world, there is an increasing need to work in the cloud on distributed highly loaded systems for the process of collecting, analyzing and processing big data, as well as for receiving software services from remote locations. This is due to the need to improve critical aspects in the areas of maritime navigation, construction, and science. Deployment of programs based on the principle of virtual machines has a long and extensive process of creation and maintenance, containers are gaining relevance, because from the point of view of software development for mobility and supportability, microservices have become relevant, against the background of heavy monolithic architectures. The article discusses the basic principles of container technologies, their advantages and disadvantages, including efficiency, resource costs, security, and fault tolerance. The method of containerized deployment of programs on supercomputers is compared, and its advantages over the traditional, virtualized method are demonstrated. The principles and importance of adhering to the SaaS, PaaS and IaaS models that Kubernetes operates on are considered. Also, the direct use of Kubernetes as a tool for deploying and managing containers on supercomputers. The study showed that the use of containers can simplify the deployment of programs on supercomputers, reduce the time for software preparation, and reduce the risk of hardware failure. The use of containers allows you to efficiently create and scale distributed computing systems, which can significantly improve the efficiency of tasks in such environments. We will use Kubernetes as the main tool for creating and orchestrating resources in the HPC environment. Docker is used as a container entity. We will conduct a practical deployment of resources and their management.
 • Item
  Моделювання робочих характеристик безшовної мережі на базі технології MIKROTIK CAPSMAN
  (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2023) Киричек, Галина Григорівна; Тягунова, Марія Юріївна; Латишев, Андрій Вячеславович; Kyrychek, Halina H.; Tiahunova, Mariia Yu.; Latyshev, Andrii V.
  UK:На даний час TamoGraph Site Survey є потужним та зручним інструментом для збору, візуалізації та аналізу даних у мережах Wi-Fi стандарту ІЕЕЕ 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Для впровадження та експлуатації бездротових мереж потрібні професійні програмні продукти, які дозволяють значно спростити виконання таких складних та трудомістких завдань як побудова карт покриття, аналіз інтерференції та рівня сигналу, розподіл Wi-Fi-каналів тощо. Метою роботи є реалізація безпроводової безшовної мережі для створення публічної зони бездротового доступу або мережі Wi-Fi (зони безшовного покриття), що охоплює всю територію навчального закладу, а також проведення дослідження стандарту ІЕЕЕ 802.11ax, методом моделювання робочих характеристик безшовної мережі на базі технології Mikrotik CAPsMAN, із метою підвищення рівня інформатизації при наданні сучасних послуг. Об'єктом дослідження є процес моделювання робочих характеристик, безшовної мережі на базі стандарту ІЕЕЕ 802.11ах. Предметом дослідження є моделі, методи, програмні та інструментальні засоби моделювання робочих характеристик, безшовної мережі на базі технології Mikrotik CAPsMAN. У рамках дослідження запропоновано модель сегмента мережі для стандарту IEEE 802.11ax, яка враховує витрати часу на доступ до фізичного рівня та рівня каналу передачі даних. Модель також враховує сценарії передачі як для одного, так і для декількох користувачів як низхідної, так і висхідної лінії зв’язку під час розрахунку пропускної здатності каналу в мережах IEEE 802.11ax. Недоліком цієї моделі є те, що вона не враховує втрати фізичного рівня та вплив різнорідного трафіку. Крім того, багато припущень, таких як однакова відстань усіх станцій, відсутність прихованих вузлів і умови насичення мережі, також можуть змінити загальну пропускну здатність мережі. В роботі для кожного діапазону частот аналізуються три випадки для трьох показників, такі як: рівень сигналу; відношення сигнал/шум та прогнозована фізична швидкість. EN: Currently, TamoGraph Site Survey is a powerful and convenient tool for collecting, visualizing and analyzing data in Wi-Fi networks of the standard IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax. The implementation and operation of wireless networks requires professional software products that allow you to significantly simplify the implementation of such complex and time-consuming tasks as the construction of coverage maps, analysis of interference and signal level, distribution of Wi-Fi channels, etc. The aim of the work is the implementation of a wireless seamless network to create a public wireless access zone or a Wi-Fi network (seamless coverage zone) covering the entire territory of the educational institution, as well as conducting research the IEEE 802.11ax standard, using the method of modeling the operating characteristics of a seamless network based on Mikrotik technology CAPsMAN, with the aim of increasing the level of informatization in the modern services provision. The object of research is the process of modeling the operating characteristics of a seamless network based on the IEEE 802.11ax standard. The subject of the research is models, methods, software and tools for simulating operational characteristics of a seamless network based on Mikrotik CAPsMAN technology. As part of the research, a network segment model for the IEEE 802.11ax standard is proposed, which takes into account the time spent on accessing the physical layer and the data link layer. The model also considers both single-user and multi-user transmission scenarios for both downlink and uplink when calculating link capacity in IEEE 802.11ax networks. The disadvantage of this model is that it does not take into account physical layer losses and the impact of heterogeneous traffic. In addition, many assumptions, such as the same distance of all stations, no hidden nodes, and network saturation conditions, can also change the overall network throughput. In the paper, for each frequency range, three examples are analyzed for three indicators, such as: signal level; signal-to-noise ratio and predicted physical speedproject implementation.
 • Item
  Автоматизоване тестування веб-платформ з використанням Java та Selenium
  (Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2022) Киричек, Галина Григорівна; Тягунова, Марія Юріївна; Курач, Анна Ігорівна; Kirichek, Galina G.; Tiahunova, Mariia Yu.; Kurach, Anna I.; Киричек, Галина Григорьевна; Тягунова, Мария Юрьевна; Курач, Анна Игоревна
  UK: На даний час тестування програмного забезпечення є одним із основних етапів забезпечення контролю його якості та ефективності використання. Перехід на автоматизацію дозволяє скоротити час тес-тування і значно прискорити цій процес. Система, яка пропонується для реалізації, дозволить швидше та якісніше виконувати автоматизовані тести. Метою роботи є реалізація системи автоматизованого тестування веб-платформ із використанням мови програмування Java та інструменту Selenium, з підтримкою усіх популярних браузерів і операційних систем. Для досягнення основної мети пропонується вирішити наступні завдання: дослідити аналоги систем автоматизованого тестування; реалізувати метод автоматизованого тестування веб-платформ із використанням мови програмування Java та інструменту Selenium; розробити алгоритм запуску тестів в рамках системи для різних браузерів та операційних систем; навести метод автоматизованого тестування із використанням Maven та Selenium Web Driver та результати тестування системи в порівнянні з аналогами. Наукова новизна. Авторами пропонується застосовувати загальний фреймворк автоматизованого тестування, як систему, набір умов, концепцій та практик, спрямованих на перевикористання, зменшення витрат на підтримку, підвищення надійності, швидкості та якості виконання тестів, включаючи його використання широким колом фахівців, включаючи розробників та спеціалістів з ручного тестування. Висновком, у роботі є те, що структура тестів реалізована за допомогою анотацій, що є зрозумілою для користувача та інфор-мує систему про призначення поміченого коду. Окрім цього, при запуску та виконанні автоматизованих тестів за допомогою TestNG, використовується багатопотоковість, яка дозволяє одночасно виконувати декілька тестів. Перевагою системи є: підтримка різних браузерів та операційних систем; кращі швидкісні характеристики; детальна система звітів за результатами тестувань; умовна безкоштовність та реалізація проекту з відкритим вихідним кодом. EN: Currently, software testing is one of the main stages of ensuring control over its quality and efficiency. Switching to automation reduces test time and significantly speeds up the process. The system proposed for implementation will allow you to perform automated tests faster and better. The aim of the work is to implement an automated testing system of web platforms using the Java programming language and the Selenium tool, with support for all popular browsers and operating systems. To achieve the main aim, it is proposed to solve the following tasks: to research the analogs of automated testing systems; to implement a method of automated testing of web platforms using the Java programming language and the Selenium tool; to develop an algorithm for running tests within the system for different browsers and operating systems; to give the method of automated testing using Maven and Selenium Web Driver and the results of testing the system in comparison with analogs. Scientific novelty. The authors proposed to use the general framework of automated testing as a system, set of conditions, concepts, and practices aimed at reuse, reduce maintenance costs, improve reliability, speed, and quality of test performance, including its use by a wide range of professionals, including developers and specialists in manual testing. The conclusion of the paper is that the structure of the tests is implemented using annotations, which are understandable to the user and inform the system about the purpose of the observed code. In addition, when running and running automated tests with TestNG, multithreading is used, which allows you to run multiple tests at the same time. The advantages of the system are: support for different browsers and operating systems; best speed characteristics; detailed system of reports on test results; conditional free and open source project implementation. RU: В настоящее время тестирование программного обеспечения является одним из основных этапов обеспечения контроля качества и эффективности использования. Переход на автоматизацию позволяет сократить время тестирования и значительно ускорить этот процесс. Предлагаемая для реализации система позволит быстрее и качественнее выполнять автоматизированные тесты. Целью работы является реализация системы автоматизированного тестирования веб-платформ с использованием языка программирования Java и инструмента Selenium с поддержкой всех популярных браузеров и операционных систем. Для заслуги основной цели предлагается решить следующие задачки: изучить аналоги систем автоматизированного тестирования; реализовать метод автоматизированного тестирования веб-платформ с использованием языка программирования Java и инструмента Selenium; разработать алгоритм запуска тестов в рамках системы для разных браузеров и операционных систем; привести метод автоматизированного тестирования с помощью Maven и Selenium Web Driver и результаты тестирования системы по сравнению с аналогами. Научная новизна. Авторами предлагается применять общий фреймворк автоматизированного тестирования как систему, набор условий, концепций и практик, направленных на переиспользование, уменьшение затрат на поддержку, повышение надежности, скорости и качества выполнения тестов, включая его использование широким кругом специалистов, включая разработчиков и специалистов по ручному тестированию. . Выводом в работе является то, что структура тестов реализована с помощью аннотаций, что понятно пользователю и информирует систему о назначении замеченного кода. Кроме этого, при запуске и выполнении автоматизированных тестов с помощью TestNG используется многопоточность, которая позволяет одновременно выполнять несколько тестов. Преимуществом системы есть: поддержка различных браузеров и операционных систем; лучшие скоростные характеристики; подробная система отчетов по результатам тестирований; условная бесплатность и реализация проекта с открытым исходным кодом.
 • Item
  Оптичні аналого-цифрові перетворювачі УВЧ діапазону паралельного типу: огляд підходів і конструкцій
  (Вінницький національний технічний університет, 2021) Проскурін, Микола Петрович; Proskurin, Nikolay P.; Проскурин, Николай Петрович
  UK: В статті наведено огляд запатентованих способів і конструкцій оптичного АЦП паралельного типу УВЧ діапазону, їх складових, проведено огляд конст-руктивно-технологічних рішень (КТР) в патентах автора у порівнянні з попередніми розробками пристроїв такого типу, зроблено висновки EN: The article provides an overview of the patented methods and designs of an optical ADC of the parallel type of the UHF range, their components, an overview of the design and technological solutions (DTS) in the author's patents in comparison with previous developments of devices of this type is made, conclusions are drawn RU: В статье приведен обзор запатентованных способов и конструкций оптического АЦП параллельного типа УВЧ диапазона, их составляющих, проведен обзор конструктивно-технологических решений (КТР) в патентах автора по сравнению с предыдущими разработками устройств такого типа, сделаны выводы
 • Item
  Управління конфігурацією серверів на основі Ansible
  (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2022) Киричек, Галина Григорівна; Kirichek, Galina G.; Киричек, Галина Григорьевна; Щетінін, Микита Олексійович; Shchetinin, Mykyta O.; Щетинин, Никита Алексеевич
  UK: У роботі запропоновано модель системи управління конфігурацією серверів і метод її програмної реалізації. У ході реалізації системи вирішено такі завдання: досліджені та порівняні наявні системи управління конфігурацією серверів; проведено аналіз і вибір технологій для реалізації системи управління; змодельована система управління; розгорнутий і налаштований майстер-сервер; на майстерсервері конфігуровано систему управління та проведена її інтеграція з графічним інтерфейсом; створені сценарії для розгортання серверів із різними операційними системами й конфігураціями; проведено тестування реалізованої системи. Система включає графічний інтерфейс клієнта, сервер управління Ansible та клієнтські сервери. Для управління системою икористовується графічний інтерфейс із відкритим вихідним кодом AWX, який взаємодіє із сервером управління й користувачем. Як хостингплатформу для розгортання проєкту обрано сучасну хмарну хостинг-платформу Google Cloud. Сервер управління Ansible містить список клієнтських серверів і їх груп, сценарії, написані з використання мов Python та YAML, убудовані та сторонні модулі, написані мовою Python і плагіни. Графічний інтерфейс AWX як базу даних використовує PostgreSQL. Для виконання сценаріїв сервер управління конфігурацією підключається до клієнтських серверів за допомогою протоколу SSH. Метою роботи є проведення досліджень, вибір методів конфігурування серверів на основі різних операційних систем і реалізація системи управління конфігурацією серверів з метою вдосконалення процесу їх налаштування й конфігурації. Об’єктом дослідження є процес реалізації системи управління конфігурацією серверів. Предметом дослідження є моделі, методи, алгоритми та програмні засоби реалізації цієї системи. Ручне розгортання серверів займає вдвічі більше часу при розгортанні з попередньо встановленими вебсервером, сервером баз даних і службою PHP-FPM і навіть у чотири рази більше часу при розгортанні серверів із базовою конфігурацією. Одержаний результат можна використовувати для розгортання серверів із різними операційними системами та конфігураціями EN: The paper proposes a model of server configuration management system and a method of its software implementation. During the implementation of the system the following tasks were solved: researched and compared existing server configuration management systems; conducted analysis and selection of technologies for the implementation of the management system; simulated control system; deployed and configured master server; the control system is configured on the master server and its integration with the graphical interface is carried out; created scenarios for deploying servers with different operating systems and configurations and tested the implemented system. The system includes a graphical client interface, Ansible management server, and client servers. The system is managed by an open-source graphical user interface AWX, which interacts with the management server and the user. The modern cloud hosting platform Google Cloud was chosen as the hosting platform for the project deployment. Ansible management server contains a list of client servers and their groups, scripts written using Python and YAML, embedded and third-party modules written in Python, and plugins. The AWX GUI uses PostgreSQL as the database. And to run scripts, the configuration management server connects to client servers using SSH. The purpose of the work is to conduct research, select methods for configuring servers based on different operating systems, and implement a server configuration management system to improve the process of setting up and configuring them. The research object is the process of implementing a server configuration management system. The research subject is models, methods, algorithms, and software tools for implementing this system. Deploying servers manually takes twice as long to deploy with a pre-installed web server, database server, and PHP-FPM, and even four times as long to deploy servers with a basic configuration. The result can be used to deploy servers with different operating systems and configurations. RU: В работе предложена модель системы управления конфигурацией серверов и способ ее программной реализации. В ходе реализации системы решены следующие задачи: исследованные и сопоставимые системы управления конфигурацией серверов; проведен анализ и выбор технологий для реализации системы управления; смоделированная система управления; развернутый и настроенный мастер-сервер; на мастер-сервере конфигурирована система управления и проведена ее интеграция с графическим интерфейсом; созданы сценарии для развертывания серверов с разными операционными системами и конфигурациями; проведено тестирование реализуемой системы. Система включает в себя графический интерфейс клиента, сервер управления Ansible и клиентские серверы. Для управления системой используется графический интерфейс с открытым исходным кодом AWX, который взаимодействует с сервером управления и пользователем. В качестве хостингплатформы для развертывания проекта выбрана современная облачная хостинг-платформа Google Cloud. Сервер Ansible управления содержит список клиентских серверов и их групп, сценарии, написанные с использованием языков Python и YAML, встроенные и посторонние модули, написанные на языке Python и плагины. Графический интерфейс AWX в качестве базы данных использует PostgreSQL. Для выполнения сценариев сервер управления конфигурацией подключается к клиентским серверам с помощью протокола SSH. Целью работы является проведение исследований, выбор методов конфигурирования серверов на основе различных операционных систем и реализация системы управления конфигурацией серверов с целью усовершенствования процесса их настройки и конфигурации. Объектом исследования является процесс реализации системы управления конфигурацией серверов. Предметом исследования есть модели, методы, алгоритмы и программные средства реализации этой системы. Ручное развертывание серверов занимает вдвое больше времени при развертывании с предварительно установленными веб-сервером, сервером баз данных и службой PHP-FPM и даже в четыре раза больше времени при развертывании серверов с базовой конфигурацией. Полученный результат можно использовать для развертывания серверов с разными операционными системами и конфигурациями.
 • Item
  Воспі малої довжини для розподілених вбудованих систем автономних транспортних засобів
  (НУБіП, м.Київ, 2021) Нікітенко, Олексій Олександрович; Проскурін, Микола Петрович; Nikitenko, O. O.; Proskurin, Nikolay P.; Проскурин, Николай Петрович; Никитенко, Алексей Александрович
  UK: Представлено огляд локального ВОСП типу МОСТ (кільцеві структури з'єднаних модулів з трансіверами). Додавання в модулі МК дозволить підвищити надійність управління вузлом, що відмовив, за рахунок його перехоплення функціонуючим сусіднім модулем. EN: An overview of the local VOSPI of the MOST type (ring structures of connected modules with transceivers) is presented. Adding an MC to each module will increase the reliability of control of a failed node due to its interception by a functioning neighboring module. RU: Представлен обзор локальной ВОСПИ типа MOST (кольцевые структуры соединенных модулей с трансиверами). Добавление в каждый модуль МК позволит повысить надежность управления отказавшим узлом за счет его перехвата функционирующим соседним модулем.
 • Item
  Програмний комплекс із підтримки розподіленої взаємодії мережевих пристроїв та додатків
  (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2021) Рудьковський, Олексій Русланович; Киричек, Галина Григорівна; Rudkovskyi, Oleksyi R.; Kirichek, Galina G.; Рудьковский, Алексей Русланович; Киричек, Галина Григорьевна
  UK: У роботі запропоновано модель системи та метод програмної реалізації протоколу з підтримки безпечної взаємодії мережних пристроїв та додатків. У процесі реалізації системи й алгоритму її роботи найбільшу увагу приділено безпеці обміну даними і їх обробки. Для різних типів вузлів рекомендується використання різних типів пакетів. При цьому маршрутизатор повинен підтримувати безпеку передачі даних, не маючи до них доступу. Як базову запропоновано використовувати оверлейну мережу, поклавши функції передачі інформації на більш низькі рівні, абстрагувавшись таким чином від мережі передачі даних, операційної системи і технологій, що використовуються. Метою роботи є проведення досліджень та реалізація програмного забезпечення для підтримки безпечної розподіленої взаємодії мережних пристроїв та додатків. Авторами пропонується об’єднати переваги мережі Ethereum та хмарних сервісів, у результаті чого розробники отримають можливість створювати додатки, використовуючи будь-яку мову програмування. EN: The paper proposes a system model and a method of software implementation of the protocol to support secure interaction of network devices and applications. In the process of implementing the system and the algorithm of its operation, the greatest attention is paid to the security of data exchange and processing. It is recommended to use different types of packages for different types of nodes. In this case, the router must maintain the security of data transmission without having access to them. As a basic, it is proposed to use an overlay network, putting the functions of information transfer at lower levels, thus abstracting from the data network, operating system and technologies used. The paper proposes to combine the advantages Ethereum network and cloud services. As a result, developers will be able to create applications using any programming language. RU: В работе предложена модель системы и метод программной реализации протокола по поддержке безопасного взаимодействия сетевых устройств и приложений. В процессе реализации системы и алгоритма ее работы наибольшее внимание уделено безопасности обмена данными и их обработки. Для разных типов узлов рекомендуется использование пакетов разных типов. При этом маршрутизатор должен поддерживать безопасность передачи данных, не имея к ним доступа. Как базовую, предложено использовать оверлейную сеть, переложив функции передачи информации на более низкие уровни, абстрагировавшись таким образом от сети передачи данных, операционной системы и используемых технологий. Целью работы является проведение исследований и реализация программного обеспечения для поддержки безопасного распределенного взаимодействия сетевых устройств и приложений. Авторами предлагается объединить преимущества сети Ethereum и облачных сервисов, в результате чего разработчики получат возможность создавать приложения, используя любой язык программирования.
 • Item
  Електронні та оптоелектронні логічні схеми: порівняння їх схемотехнічної побудови
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Проскурін, Микола Петрович; Proskurin, Nikolay P.; Проскурин, Николай Петрович
  UK: Наведено огляд типів оптронів для логічних базисів, виділено переваги базису nАБО-НІ (підфункція: монтажне nАБО за рахунок використання пасивних Y- подібних оптичних розгалужувачів EN: An overview of the types of optocouplers for logical bases is given, the advantages of the nOR-NOT basis are highlighted (subfunction: mounting nOR) due to the use of passive Y-like optical splitters RU: Приведен обзор типов оптронов для логических базисов, выделено преимущества базиса nИЛИ-НЕ (подфункция: монтажное nИЛИ) за счет использования пассивныхY- подобных оптических разветвителей
 • Item
  Віртуалізація хостів на основі PROXMOX VE в умовах надлишкового використання ресурсів
  (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2021) Киричек, Галина Григорівна; Гаркуша, Вячеслав Юрійович; Kirichek, Galina G.; Harkusha Viacheslav Y.; Киричек, Галина Григорьевна; Гаркуша, Вячеслав Юрьевич
  UK: Метою роботи є проведення аналізу принципів віртуалізації і механізмів розподілення ресурсів у Proxmox VE та його модифікація для оптимізації використання ресурсів серверу системи. Об’єктом дослідження є система віртуалізації хостів на базі Proxmox VE в умовах надлишкового використання ресурсів. Предметом дослідження є моделі, методи, інструментальне та програмне забезпечення для реалізації системи віртуалізації хостів на базі Proxmox VE. Авторами, для виконання віртуалізації, обрано підхід з використанням QEMU емулятору, шляхом створення віртуальних машин з самостійним ядром. EN: The aim of the work is to analyze the principles of virtualization and resource allocation mechanisms in Proxmox VE and its modification to optimize the use of system server resources. The object of the research is the virtualization hosts system based on Proxmox VE in the conditions of excessive using resources. The subject of the research are models, methods, tools and software for the implementation of the virtualization hosts system based on Proxmox VE. The authors, for implementation of virtualization, chose the approach using QEMU emulator, by creating virtual machines with independent core. RU: Целью работы является проведение анализа принципов виртуализации и механизмов распределения ресурсов в Proxmox VE и его модификация для оптимизации использования ресурсов сервера системы. Объектом исследования является система виртуализации хостов на базе Proxmox VE в условиях избыточного использования ресурсов. Предметом исследования являются модели, методы, инструментальное и программное обеспечение для реализации системы виртуализации хостов на базе Proxmox VE. Авторами, для выполнения виртуализации, выбран подход с использованием QEMU эмулятор, путем создания виртуальных машин с самостоятельным ядром.
 • Item
  Вибір базису оптоелектронних логічних схем
  (Оргкомітет МНІК "Конференція онлайн", 2021) Проскурін, Микола Петрович; Proskurin, Nikolay P.; Проскурин, Николай Петрович
  UK: Проведено огляд логічних базисів для електронних ІС, виділено переваги базису nАБО-НІ для оптоелектронних ІС, що засновані на паралельному розташуванні ФД n вхідних змінних і/або можливості формування пасивної частини (підфункція nАБО) за рахунок використання Y- подібних оптичних розгалужувачів EN: A review of the logical bases for electronic ICs is carried out, the advantages of the nOR-NOT basis for optoelectronic ICs are highlighted, based on the parallel arrangement of PDs of n input variables and/or the possibility of forming a passive part (nOR subfunction) due to the use of Y-like optical splitters RU: Проведен обзор логических базисов для электронных ИС, выделены преимущества базиса nИЛИ-НЕ для оптоэлектронных ИС, основанные на параллельном расположении ФД n входных переменных и/или возможности формирования пассивной части (подфункция nИЛИ) за счет применения Y- подобных оптических разветвителей
 • Item
  Використання kanban-методу при організації розробки програмного забезпечення
  (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2020) Киричек, Галина Григорівна; Чубіч, Анна Ігорівна; Kirichek, Galina G.; Chubich, Anna I.; Киричек, Галина Григорьевна; Чубич, Анна Игоревна
  UK: В роботі проведено аналіз існуючих різновидів Kanban-дошок, які використовуються при розробці програмного забезпечення та наведено процес організації роботи команди за основними принципами Kanban-методу. Метою роботи є проведення досліджень та реалізація методу роботи команди з розробки програмного забезпечення за принципами Kanban-методу. Об’єктом дослідження є процес організації роботи команди при розробці програмного забезпечення. Предметом є моделі, методи, алгоритми та інструменти реалізації Kanban-методу. EN: The paper analyzes the existing examples of Kanban boards used for software development and elaborates the process of organizing teamwork based on the basic principles of Kanban methodology. The purpose of the work is to conduct research and implementation of the method of team software development for principles Kanban-method. The research object is the organization process of team’s work in software development. The subject is models, methods, algorithms and tools for implementing Kanban method. RU: В работе проведен анализ существующих разновидностей Kanban-досок, которые используются при разработке программного обеспечения и приведены процесс организации работы команды по основным принципам Kanban-метода. Целью работы является проведение исследований и реализация метода работы команды по разработке программного обеспечения на принципах Kanban-метода. Объектом исследования является процесс организации работы команды при разработке программного обеспечения. Предметом есть модели, методы, алгоритмы и инструменты реализации Kanban-метода.
 • Item
  Апаратне забезпечення вбудованих систем: від плат на дискретних ІС до одноплатних комп`ютерів.
  (Оргкомитет МНИК "Конференция онлайн", 2020) Проскурін, Микола Петрович; Proskurin, Nikolay P.; Проскурин, Николай Петрович
  UK: Проведено огляд конструктивно-технологічних рішень (КТР) для розробки вбудованих систем (ВС), надано їх характеристики. Показано розвиток їх у напряму збільшення кількості зв`язків, інтерфейсів, АЦП, ЦАП, адаптивності і універсальності під різноманітні завдання. EN: The review of design and technological solutions (ВTЫ) for the development of embedded systems (ES) is carried out, their characteristics are provided. Their development is shown in the direction of increasing the number of connections, interfaces, ADCs, DACs, adaptability and versatility for various tasks of ES. RU: Проведен обзор конструктивно-технологических решений (КТР) для разработки встроенных систем (ВС), предоставлено их характеристики. Показано развитие их в направлении увеличения количества связей, интерфейсов, АЦП, ЦАП, адаптивности и универсальности под различные задачи ВС.
 • Item
  Планарний оптичний аналого-цифровий перетворювач (АЦП) «випромінювання-код» паралельного типу УВЧ диапазону
  (ДУ Житомирська політехніка, 2020) Проскурін, Микола Петрович; Proskurin, Nikolay P.; Проскурин, Николай Петрович
  UK: Проведено огляд конструктивно-технологічних рішень (КТР) паралельного оптичного аналог-цифрового перетворювача (АЦП) випромінювання-код на дискретних елементах. Наголошено на концепті планарної конструкцій для досягнення УВЧ діапазону, запропоновані підходи виготовлення її в інтегральному вигляді, а всього АЦП - як гібридну монолітну оптоелектронну ІС. EN: A review of design and technological solutions (DTS) of parallel optical analog-to-digital converter (ADC) radiation-code on discrete elements. Emphasis is placed on the concept of planar structures for achievement of UHF range, proposed approaches to their manufacture in integrated form, and the whole ADC - as a hybrid monolithic optoelectronic IC. RU: Проведен обзор конструктивно-технологических решений (КТР) параллельного оптического аналог-цифрового преобразователя (АЦП) излучение-код на дискретных элементах. Отмечен концепт планарной конструкции для достижения УВЧ диапазона, предложенные подходы изготовления ее в интегральном виде, а всего АЦП - как гибридную монолитную оптоэлектронную ИС.
 • Item
  Тези. Малорозрядні структури для паралельних обчислень
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Проскурін, Микола Петрович; Proskurin, Nikolay P.; Проскурин, Николай Петрович
  UK: Наведені КТР пульсирів, ОЦІС, їх комбінацій, які можуть бути взяті для створення однорідних обчислювальних середовищ (ООС) на основі малорозрядних обчислювальних комірок з електричними і/або оптичними зв`язками між ними. EN: The given CTS pulsars, ODICs, their combinations which can be taken for creation of homogeneous computing environments (HCE) on the basis of low-discharge computing cells with electric and /or optical communications between them. RU: Приведены КТР пульсиров, ОЦИС, их комбинаций, которые могут быть взяты для создания однородных вычислительных сред (ОВС) на основе малоразрядных вычислительных ячеек с электрическими и/или оптическими связями между ними.
 • Item
  Тези. Оптичні аналого-цифрові перетворювачі прямої дії для цифрових систем
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Проскурін, Микола Петрович; Proskurin, Nikolay P.; Проскурин, Николай Петрович
  UK: Проведено огляд пристроїв: паралельні АЦП прямої дії, які використовують принципи прямого перетворення вимірювальної величини в код і мають відповідну внутрішню будову (архітектуру), яка це забезпечує. EN: A review of devices: parallel ADCs of direct action, which use the principles of direct conversion of the measured value into code and have the appropriate internal structure (architecture), which provides this. RU: Проведен обзор устройств: паралельные АЦП прямого действия, использующие принципы прямого преобразования измеряемой величины в код и имеют соответствующую внутреннее строение (архитектуру), которая это обеспечивает.
 • Item
  Параллельные оптические аналого-цифровые преобразователи УВЧ диапазона
  (ОНАЗ ім. Попова О.С., 2020) Проскурін, Микола Петрович; Proskurin, Nikolay P.; Проскурин, Николай Петрович
  UK: Наведено огляд підходів, конструкцій паралельних оптичних аналого-цифрових перетворювачів (АЦП: пряме преоб-разование типу інтенсивність випромінювання - двоіче-ний код). Проведено аналіз, запропоновані конструк-тивно-технологічні рішення (КТР) по щодо суттєвого покращення їх основних характеристик: введення властивостей адаптивності і декількох режимів вимірювання, розширення діапазону і збільшення точності через вимірювань, підвищення швидкодії АЦП EN: A review of approaches, designs of parallel optical analog-to-digital converters (ADC: Direct conversion of the type of radiation intensity - binary code) is given. The analysis is carried out, constructive-technological solutions (KTR) are proposed for a significant improvement in their main characteristics: introduction of properties adaptability and several measurement modes,expanding the range and increasing the accuracy of measurements, improving the performance of the ADC RU: Приведен обзор подходов, конструкций параллельных оптических аналого-цифровых преобразователей (АЦП: прямое преобразование типа интенсивность излучения - двоичный код). Проведен анализ, предложены конструктивно-технологические решения (КТР) по существенному улучшению их основных характеристик: введение свойств адаптивности и нескольких режимов измерения, расширение диапазона и увеличение точности через измерений, повышение быстродействия АЦП