Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри ОП і НС

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Выбор новых шумо- и виброзащитных материалов для использования в кузнечно-прессовых цехах
  (Запорізький національний технічний університет, 2013) Єрьомін, Євген Віталійович; Еремин, Евгений Витальевич; Eremin, Eugen V.
  UK: Приводиться аналіз причин підвищених рівнів шуму та вібрації при виконанні технологічних операцій холодного та гарячого деформування металів та сплавів у ковальсько-пресових цехах, що є актуальним з огляду на необхідність поліпшення умов праці. Метою роботи є вибір новітніх шумо- та віброзахисних матеріалів та розробка рекомендацій щодо їх використання на дільницях та у приміщеннях ковальсько-пресових цехів. Наукова новизна роботи полягає в тому, що розроблені рекомендації враховують специфічні властивості нових матеріалів, що дає змогу найбільш ефективно використовувати їх для мінімізації негативного впливу шума- та вібрації на працівників. Практична цінність результатів роботи полягає в тому, що в роботі надано чіткі рекомендації щодо використання конкретних шумо- та віброзахисних матеріалів для тих виробничих зон, де їх властивості забезпечать найбільшу ефективність. EN: The analysis of the causes of high levels of noise and vibration in the performance of manufacturing operations cold and hot deformation of metals and alloys in forging shops, which is important given the need to improve working conditions. The aim is to choose the latest proof and vibro-protection materials and recommendations for their use in the premises of polling stations and forging shops. Scientific novelty lies in the fact that recommendations take into account the specific properties of new materials, allowing most effectively use them to minimize the negative impact of noise and vibration on workers. The practical value of the work lies in the fact that the work provided clear guidance on the use of specific proof and vibro-protection materials for the production of those areas where their properties provide the greatest efficiency. RU: Проводится анализ причин повышенных уровней шума и вибрации при выполнении технологических операций холодного и горячего деформирования металлов и сплавов в кузнечно-прессовых цехах, является актуальным, учитывая необходимость улучшения условий труда. Целью работы является выбор новейших шумо- и виброзащитных материалов и разработка рекомендаций по их использованию на участках и в помещениях кузнечно-прессовых цехов. Научная новизна работы заключается в том, что разработанные рекомендации учитывают специфические свойства новых материалов, что позволяет наиболее эффективно использовать их для минимизации негативного влияния шума и вибрации на работников. Практическая ценность работы заключается в том, что в работе предоставлены четкие рекомендации по использованию конкретных шумо- и виброзащитных материалов для тех производственных зон, где их свойства обеспечат наибольшую эффективность.
 • Item
  Increasing the safety of operation of shunt reactor РОМ 50000/500 taking into account the pressure of the structure on soil
  (Запорізький національний технічний університет, 2014) Барибін, Олег Валерійович; Барыбин, Олег Валерьевич; Baribin, Oleg V.
  UK: В роботі проведено аналіз можливості встановлення та експлуатації шунтуючого реактора РОМ 50000/500 на площадці Запорізької АЕС з піщаним ґрунтом середньої крупності, що є актуальним для забезпечення стабільності положення великогабаритних конструкцій. Метою роботи є розрахунок сили тиску, що передається на піщані ґрунти. Наукова новизна роботи полягає в тому, що проведено аналіз можливості безпечної експлуатації реактора з урахуванням його конструкції та нестабільності ґрунту. Практична цінність результатів роботи полягає в тому, що надано чіткі рекомендації щодо розташування масивних апаратів на нестабільних ґрунтах. EN: The analysis of possibility of installation and operation of shunt reactor РОМ 50000/500 at Zaporizhzhya nuclear electric power station on a sandy soil of medium size was carried out, that is topical for guaranteeing the stability of position of large structures. The purpose of the work is to calculate pressure forces transmitted to sandy soils. The scientific novelty of the work consists in the analysis of possibility of safe operation of the reactor according to its design and instability of the soil. The practical importance of the work consists in providing of precise recommendations for location of massive equipment on unstable soil RU: В работе проведен анализ возможности установления и эксплуатации шунтирующего реактора РОМ 50000/500 на площадке Запорожской АЭС с песчаным грунтом средней крупности, что является актуальным для обеспечения стабильности положения крупногабаритных конструкций. Целью работы является расчет силы давления, которое передается на песчаные грунты. Научная новизна работы состоит в том, что проведен анализ возможности безопасной эксплуатации реактора с учетом его конструкции и нестабильности грунта. Практическая ценность результатов работы состоит в том, что предоставлены четкие рекомендации, касающиеся размещения массивных аппаратов на нестабильных грунтах.