281 «Публічне управління та адміністрування»

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Регіональне управління» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем у Запорізькому національному технічному університеті
    (Запорізький національний технічний університет, 2018-12-28) Експертна комісія з акредитаційної експертизи підготовки магістрів на кафедрі менеджменту; Экспертная комиссия по аккредитационной экспертизе подготовки магистров на кафедре менеджмента; Expert board for accreditation examination of Masters’ training at the Department of Management
    UK: Висновок: У результаті проведеної експертизи експертна комісія встановила, що Запорізький національний технічний університет спроможний здійснювати підготовку за освітньо-професійною програмою «Регіональне управління» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти з ліцензованим обсягом 20 осіб. EN: Conclusion: As per the results of the examination, the expert board has concluded that Zaporizhzhia National Technical University can train specialists in Applied materials science, 281 Public Management and Administration, 28 Public Management and Administration field of knowledge for the second (Master’s) degree with the licence for 20 students RU: Вывод: В результате проведенной экспертизы экспертная комиссия установила, что Запорожский национальный технический университет способен осуществлять подготовку по образовательно-профессиональной программе «Региональное управление» специальности281 «Публичное управление и администрирование» отрасли знаний 28 «Публичное управление и администрирование» второго ( магистерского) уровня высшего образования с лицензированным объемом 20 человек.