Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Регіональне управління» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем у Запорізькому національному технічному університеті

Abstract

UK: Висновок: У результаті проведеної експертизи експертна комісія встановила, що Запорізький національний технічний університет спроможний здійснювати підготовку за освітньо-професійною програмою «Регіональне управління» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти з ліцензованим обсягом 20 осіб. EN: Conclusion: As per the results of the examination, the expert board has concluded that Zaporizhzhia National Technical University can train specialists in Applied materials science, 281 Public Management and Administration, 28 Public Management and Administration field of knowledge for the second (Master’s) degree with the licence for 20 students RU: Вывод: В результате проведенной экспертизы экспертная комиссия установила, что Запорожский национальный технический университет способен осуществлять подготовку по образовательно-профессиональной программе «Региональное управление» специальности281 «Публичное управление и администрирование» отрасли знаний 28 «Публичное управление и администрирование» второго ( магистерского) уровня высшего образования с лицензированным объемом 20 человек.

Description

Голова експертної комісії: Гавкалова Наталія Леонідівна - завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету імені Степана Кузнеця, доктор економічних наук, професор; член експертної комісії: Романенко Катерина Михайлівна - декан факультету менеджменту та освітніх інновацій Дніпровської академії неперервної освіти,доктор наук з державного управління, професор

Keywords

експертний висновок, акредитація, регіональне управління, магістр, еxpert opinion, accreditation, regional administration, master's degree, экспертное заключение, аккредитация, региональное управление, магистр

Citation