Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри ДМ і ПТМ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 27
 • Item
  Дослідження засобів підвищення демпфувальної здатності кранів при проходженні стиків рейок
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Скрипка, Владислав; Skrypka, Vladyslav
  UK: У роботі проведено обґрунтування доцільності використання резильянсних конструкцій коліс мостових кранів, що дозволяють зменшити динамічні навантаження на металоконструкції кранів при проходженні стиків рейок та підвищити довговічність кранових коліс. EN: The paper substantiates the feasibility of using rubber structures of overhead crane wheels, which can reduce dynamic loads on the metal structures of cranes when passing rail joints and increase the durability of crane wheels.
 • Item
  Розробка методики проектування вантажної траверси як статично-невизначеної системи
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Лазарєв, Сергій; Lazariev, Serhii
  UK: У роботі виконано огляд конструктивних виконань траверс для транспортування труб, розробили методику та провели проектування спеціальної траверси для труб. EN: In the work, an overview of the structural designs of traverses for transporting pipes was performed, a methodology was developed and a special traverse for pipes was designed.
 • Item
  Дослідження перспективності концепції конструювання козлових кранів Q=50 т компанією KONECRANES
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Зух, Віктор; Zukh, Viktor
  UK: У роботі проведено аналіз конструкції польотних кранів фірми “KONECRANES” на прикладі козлового крану EN: In the work, an analysis of the design of overhead cranes of the "KONECRANES" company was carried out on the example of a gantry crane
 • Item
  Порівняльні дослідження функціональності прямих та шарнірно-зчленованих стрілових систем портових кранів.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Гришко, Володимир; Hryshko, Volodymyr
  UK: У роботі вирішені наступні завдання: збільшення довговічності порталів, полегшення ваги кранів за рахунок зміни типа стріли крана. EN: The work solves the following tasks: increasing the durability of portals, reducing the weight of cranes by changing the type of crane boom.
 • Item
  Технологія ремонтних робіт кранових металоконструкцій
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Хохлов, Андрій Сергійович; Khokhlov, Andrii S.; Хохлов, Андрей Сергеевич
  UK: У роботі був проведений аналіз пошкоджень металоконструкцій кранів. Аналіз засобів діагностування і методів боротьби з дефектами у зварних з’єднаннях. Проведене дослідження по залишковому ресурсу зварних швів. EN: The analysis of damages of metal structures of cranes was carried out in the work. Analysis of diagnostic tools and methods for fighting defects in welded joints. A study was conducted on the residual resource of welds. RU: В работе был проведен анализ повреждений металлоконструкций кранов. Анализ средств диагностики и методов борьбы с дефектами в сварочных соединениях. Проведено исследование по остаточному ресурсу сварочных швов .
 • Item
  Дослідження завалювального крана завода «Дніпроспецсталь» на предмет підвищення вантажопідйомності з 50 до 60 т
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Уманський, Вадим Анатолійович; Umanskyi, Vadym A.; Уманский, Вадим Анатольевич
  UK: Завалювальний мостовий кран встановлений в пічному прольоті сталеплавильного цеху заводу «Дніпроспецсталь». Одною з основних його функцій, це завалка шихти в електросталеплавильну пічь за допомогою бадді. В даний час використовується баддя, вантажопідйомність якої 50т. і лімітована номінальною вантажопідйомністю завалювального крану, що недостатньо для одноразового завантаження печі та потрібно робити дозавалку шихти. EN: Folding bridge crane is installed in the stove slip of the steelmaking shop of Dniprospetsstal. One of its main functions is the pumping of a mine into an electric furnace by means of a boddy. At present, the tug is used, the carrying capacity of which is 50 tons. and is limited by the nominal load carrying capacity of the floating crane, which is not enough for a single load of the furnace and a dozer of the mine is required. RU: Завалочный мостовой кран установлен в печном пролете сталеплавильного цеха завода «Днепроспецсталь». Одной из основных его функций, это завалка шихты в электросталеплавильную печь с помощью бадьи. В настоящее время используется бадья, грузоподъемность которой 50т. и лимитированная номинальной грузоподъемностью завалочного крана, недостаточно для одноразовой загрузки печи и нужно делать дозавалку шихты.
 • Item
  Дослідження болтових з`єднань металоконструкцій вантажопідйомних кранів
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Трошин, Максим Юрійович; Troshyn, Maksym Y.; Трошин, Максим Юрьевич
  UK: У проекті вирішені такі задачі: познайомилися з болтовими з’єднаннями в металоконструкції, з їх хімічним складом та механічними характеристиками. Аналізували аварії пов’язані з руйнуванням опп. Знайдено оптимальні варінти по конструктивній міцності болтів. EN: The project solves the following tasks: met with bolted joints in metal structures, with their chemical composition and mechanical characteristics. Аnalyzed crashes related to the destruction of op. Optimal variations on the structural strength of the bolts are found. RU: В проекте решены следующие задачи: познакомились с болтовыми соединениями в металлоконструкции, с их химическим составом и механическими характеристиками. Анализировали аварии связаны с разрушением опп. Найдены оптимальные варианты по конструктивной прочности болтов.
 • Item
  Аналіз та розробка обґрунтування переведення гакового мостового крана в магнітний
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Соболь, Павло Вікторович; Sobol, Pavlo V.; Соболь, Павел Викторович
  UK: Об'єктом дослідження є мостовий кран який встановлений на відкритій естакаді електросталеплавильного цеху заводу. Предметом дослідження є механізм головного підйому. Методи дослідження: розрахунково-аналітичний, з використанням програмних продуктів Основні положення роботи. Обрано електромагніт, встановлена випрямна установка та електроапаратура. Значимість роботи і висновки. Модернізований мостовий кран передбачає продуктивність при перевантажені вказаних матеріалів. EN: The object of the study is a bridge crane which is installed on an open pole of an electric steelmaking shop of the plant. The subject of the study is the mechanism of the main lifting. Methods of research: calculation and analytical, with the use of software products. Main provisions of work. Electromagnets are chosen, the rectifier installation and the electrical equipment are installed. In the nature of work and conclusions. An upgraded bridge crane assumes performance when overloaded with specified materials. RU: Объектом исследования является мостовой кран, который установлен на открытой эстакаде электросталеплавильного цеха завода. Предметом исследования является механизм главного подъема. Методы исследования: расчетно-аналитический, с использованием программных продуктов. Основные положения работы. Избран электромагнит, установленная выпрямительная установка и электроапаратура. Значимость работы и выводы. Модернизированный мостовой кран предусматривает производительность при перегружении указанных материалов.
 • Item
  Дослідження засобів стійкості стінок коробчастих прогінних балок
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Романюк, Олександра Олександрівна; Romaniuk, Oleksandra O.; Романюк, Александра Александровна
  UK: З метою дослідження засобів забезпечення стійкості стінок коробчастих прогінних балок був приведений аналіз різних методів, які приведені в літературних джерелах та розроблені автором даної випускної магістерської роботи. EN: In order to study the means of ensuring the stability of the walls of box-shaped run-up beams, an analysis of various methods, which are given in literary sources and developed by the author of this graduation work, was cited. RU: С целью исследования средств обеспечения устойчивости стенок коробчатых пролетных балок был приведен анализ различных методов, которые приведены в литературных источниках и разработанные автором данной выпускной магистерской работы
 • Item
  Особливості проектування спеціальних мостових кранів, що складаються з двох напівмостів
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Подоліанчук, Сергій Борисович; Podolianchuk, Serhii B.; Подолянчук, Сергей Борисович
  UK: В роботі розглянуті сучасні методи адитивного виробництва та області їх застосування. Виявлені основні труднощі, що виникають при проектуванні спеціальних мостів, що складаються з двох напівмостів. Отримано основні параметри та процес раціонального проектування коробчастого мостового крану. EN: In the work аdvanced methods of additive manufacturing and area of its application was studied. The main difficulties encountered in the design of special bridges, consisting of two half-wings are revealed. The basic parameters and the process of rational design of a box-type bridge crane are obtained. RU: В работе рассмотрены современные методы аддитивного производства и области их применения. Выявлены основные трудности, возникающие при проектировании специальных мостов, состоящие из двух полумостов. Получены основные параметры и процесс рационального проектирования коробчатого мостового крана.
 • Item
  Встановлення на механізмі підйому крана ваговимірювального пристрою
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Подковиров, Олександр Володимирович; Podkovyrov, Oleksandr V.; Подковыров, Александр Владимирович
  UK: В роботі досліджено існуючі методи вимірювання маси вантажу під час вантажно-розвантажувального процесу, відмічені існуючі недоліки техніки що використовується і запропоновані заходи по підвищенню точності виміру. EN: In this work the existing methods of measuring the mass of cargo during the loading and unloading process are investigated, existing deficiencies of the technology used and the measures proposed to increase the accuracy of the measurement are noted. RU: В работе исследованы существующие методы измерения массы груза при погрузочно-разгрузочном процессе, отмеченные существующие недостатки техники используемый и предложены меры по повышению точности измерения.
 • Item
  Аналіз та дослідження конструктивної варіативності кранів мостового типу
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Петрик, Катерина Сергіївна; Petryk, Kateryna S.; Петрик, Екатерина Сергеевна
  UK: В роботі розглянуті різні типи металоконструкцій крані мостового типу. Провели розрахунок металоконструкцій. Було проведенно порівняння розрахованих металоконструкцій. Знайдено економічно вігідний варіант металоконструкції. EN: Various types of metalwork cranes of the bridge type are considered in this work. Conducted calculation of metal structures. A comparison was made between designed metal structures. An economically viable version of metal construction is found. RU: В работе рассмотрены различные типы металлоконструкций кранов мостового типа. Провели расчет металлоконструкций. Было проведение сравнения рассчитанных металлоконструкций. Найдено экономически вигидний вариант металлоконструкции.
 • Item
  Розробка основ методики розрахунку механізмів кранів з граничними параметрами
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Мураховський, Артем Андрійович; Murakhovsky, Artem A.; Мураховский, Артем Андреевич
  UK: В роботі було розглянуто і проведено аналіз існуючих моделей вантажопідйомних кранів для підйому надважких вантажів і виявлено особливості їх механізмів підйому. Також було досліджено вплив кратності поліспасту на характеристики механізму підйому і встановлено, що через витрати на подолання сил тертя, перегину канату і проковзування в блоках Було знайдено граничний рівень вантажопідйомності одного механізму підйому, а саме Q = 2000 т. Для отримання найбільш якісних характеристик таких груп, в цій роботі був покладений початок розробленню основи методики проектування механізмів вантажопідйомних кранів з граничними параметрами і запропоновано ряд можливих компоновок механізму підйому в залежності від потрібної вантажопідйомності EN: In the work the analysis of existing models of hoisting cranes for lifting of heavy loads was considered and the features of their lifting mechanisms were revealed. Also, the effect of polispost multiplicity on the characteristics of the mechanism of lifting was investigated and it was established that due to the costs of overcoming the friction forces, bending of the rope and slipping in the blocks It was found the marginal level of lifting capacity of one lifting mechanism, namely Q = 2000 t. In order to obtain the most qualitative characteristics of such groups, in this work, the beginning of the development of the basis of the methodology for designing mechanisms of load-lifting cranes with boundary parameters was laid and a number of possible layouts of the lifting mechanism were proposed, depending on the required load-carrying capacity RU: В работе были рассмотрены и проведен анализ существующих моделей грузоподъемных кранов для подъема сверхтяжелых грузов и выявлены особенности их механизмов подъема. Также было исследовано влияние кратности полиспаста на характеристики механизма подъема и установлено, что из-за расходов на преодоление сил трения, перегиба каната и проскальзывания в блоках Было найдено предельный уровень грузоподъемности одного механизма подъема, а именно Q = 2000 т. Для получения наиболее качественных характеристик таких групп, в этой работе было положено начало разработке основы методики проектирования механизмов грузоподъемных кранов с предельными параметрами и предложен ряд возможных компоновок механизма подъема в зависимости от нужной грузоподъемности
 • Item
  Розробка пристосувань для контролю точності установки ходових коліс і контролю установки кранів на рейках
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Михайлов, Владислав Вадимович; Mikhailov, Vladislav V.; Михайлов, Владислав Вадимович
  UK: В результаті роботі зі створення пристосувань для контролю точності установки ходових коліс крана були розроблені робочі креслення і проведено комплекс заходів по вимірюванню та установці положень ходових коліс мостового крану. Ці пристосування дозволять здійснити контроль установки ходових коліс . EN: As a result of the work on the creation of adaptations for the control of the accuracy of the installation of running gears of the crane worked out drawings and carried out a set of measures to measure and install the provisions of the running wheels of the bridge crane. These adaptations will allow you to control the installation of running wheels. RU: В результатах работы по созданию приспособлений для контроля точности установки ходовых колес крана были разработаны рабочие чертежи и проведен комплекс мероприятий по измерению и установке положений ходовых колес мостового крана. Эти приспособления позволят осуществить контроль установки ходовых колес.
 • Item
  Дослідження методів стабілізації руху швидкохідних мостових кранів
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Малкін, Андрій Євгенійович; Malkin, Andrii E.; Малкин, Андрей Евгеньевич
  UK: На прямолінійність траєкторії руху мостових кранів впливає точність підкранової колії та точність роботи ходових коліс, що супроводжується коливанням його центру відносно ідеально прямої траєкторії. Все це призводить до виникнення відчутних бокових сил, що діють на колеса збоку підкранових рейок. Бокові сили викликають знос коліс, особливо, на кінцеві балки. Однією з головних причин перекосів кранів є неточність встановлення ходових коліс крана, а саме наявність перекосів та развалів коліс. EN: The straightness of the trajectory of the bridge cranes affects the precision of the crane track and the accuracy of the running wheels, which is accompanied by the fluctuation of its center relative to the ideal straight trajectory. All this leads to the emergence of tangible lateral forces acting on the wheels on the side of the crane rails. Side forces cause wear of the wheels, especially on the end beams. One of the main reasons for the faults of the cranes is the inaccuracy of the installation of the crane running wheels, namely the presence of skew and collapse of the wheels. RU: На прямолинейность траектории движения мостовых кранов влияет точность подкранового пути и точность работы ходовых колес сопровождается колебанием его центра относительно идеально прямой траектории. Все это приводит к возникновению ощутимых боковых сил, действующих на колеса со стороны подкрановых рельсов. Боковые силы вызывают износ колес, особенно на концевые балки. Одной из главных причин перекосов кранов является неточность установки ходовых колес крана, а именно наличие перекосов и развала колес.
 • Item
  Дослідження різнорежимності прогінних балок крупногабаритних кранів.
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Лазько, Христина Сергіївна; Lazko, Khrystyna S.; Лазько, Кристина Сергеевна
  UK: Об'єктом дослідження є металоконструкції рудно-козлових кранів, які здійснюють перевантаження шихтових матеріалів на рудному дворі доменного цеху. Мета роботи - обстеження металоконструкцій головних балок рудних перевантажувачів металургійного заводу «Запоріжсталь» та розрахунок групи режиму роботи балок цього крану (найбільш завантажених елементів), в залежності від завантаження, окремих проміжків. EN: The object of the study is the metal structures of the ore-gantry cranes, which carry out overload of charge materials in the ore court of the blast-furnace shop. The purpose of the work is to inspect the steel structures of the main beams of the ore reloaders of the Zaporizhstal metallurgical plant and to calculate the group of operation modes of the beams of this crane (the most loaded elements), depending on the load, individual intervals. RU: Объектом исследования является металлоконструкции рудно-козловых кранов, осуществляющих перегрузки шихтовых материалов на рудном дворе доменного цеха. Цель работы - обследование металлоконструкций главных балок рудных перегружателей металлургического завода «Запорожсталь» и расчет группы режима работы балок этого крана (наиболее загруженных элементов), в зависимости от загрузки, отдельных промежутков.
 • Item
  Визначення контактної міцності сталі ВКС-5 і ДІ-3А та способів їх підвищення
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Кучеренко, Андрій Юрійович; Kucherenko, Andrii Y.; Кучеренко, Андрей Юрьевич
  UK: Роботу присвячено визначенню контактної міцності сталі ВКС-5 і ДІ-3А та способу її підвищення. Для визначення контактної міцності пропонується використовувати установку МКВ-К, конструкції ВНДІ підшипникової промисловості. За допомогою випробувальних стендів МКВ-К виконані порівняльні випробування контактної міцності сталей ВКС-5 і ДІ-3А з цементацією та після ультразвукового зміцнення. Результати роботи мають прикладний характер та наукову новизну. Отримані невідомі раніше гарантовані довговічності N10 та середньологарифмічна витривалість N50 при навантаженні 4500 МПа. EN: The work is devoted to the definition the contact strength of the steel VKS-5 and DI-3A and a way to increase it. To determine the contact strength It is proposed to use the installation of MKV-K, the design of the VNII of the bearing industry. With the help of test benches MKV-K, comparative tests of contact strength of steels of VKS-5 and DI-3A with cementation and after ultrasonic strengthening were performed. The results of the work are applied and scientific novelty. Unidentified previously guaranteed durability N10 and average logistic endurance of N50 with load of 4500 MPa were obtained. RU: Работа посвящена определению контактной прочности стали ВКС-5 и ДИ-3А и способа ее повышения. Для определения контактной прочности предлагается использовать установку МКВ-К, конструкции ВНИИ подшипниковой промышленности. С помощью испытательных стендов МКВ-К выполнены сравнительные испытания контактной прочности сталей ВКС-5 и ДИ-3А с цементацией и после ультразвукового упрочнения. Результаты работы имеют прикладной характер и научную новизну. Полученные неизвестные ранее гарантированы долговечности N10 и середньологарифмична выносливость N50 при нагрузке 4500 МПа.
 • Item
  Способи визначення напружень в засобах безпеки для роботи на висоті
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Куліш, Артур Ігорович; Kulish, Artur I.; Кулиш, Артур Игоревич
  UK: В роботі спроектовано стенд для виміру максимальних навантажень в точках страховки. Вибрані составні елементи стенду. Був проведенний динамічний аналіз доступних амортизаторів ривка. EN: In the work, a stand was designed to measure the maximum loads at the insurance points. Selected composite elements of the stand. A dynamic analysis of available shock absorbers was carried out. RU: В работе спроектировано стенд для измерения максимальных нагрузок в точках страховки. Избранные составные элементы стенда. Был проведенный динамический анализ доступных амортизаторов рывка.
 • Item
  Дослідження нових і модернізація існуючих машин для механізації підйомно-транспортних і дорожніх робіт
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Ковальовський, Ігор Вікторович; Kovalevsky, Igor V.; Ковалевский, Игорь Викторович
  UK: В роботі розглянуто гусеничний екскаватор. Проведено розрахунки механізму підйому, механізму повороту, опорно-поворотного пристрою та механізму вильоту стріли. Також зроблені теоретичні дослідження міцності та витривалості металоконструкції стріли та розрахунок шарнірних спряжень. Модернизированный гусеничный экскаватор позволяет повысить грузоподъемность на 10% и расширить возможности работы новой машины. Произведенные расчеты показали, что большинство деталей и узлов машины не требуют замены или усиления при увеличении грузоподъемности экскаватора. EN: In the work the crawler excavator is considered. . The calculations of the lifting mechanism, the turning mechanism, the support-turning device and the departure mechanism of the arrow were made. Theoretical studies of strength and durability of the metal construction of the arrow and the calculation of hinges are also made. An upgraded crawler excavator allows you to increase the carrying capacity by 10% and expand the capabilities of the new machine. The calculated calculations showed that most parts and components of the machine do not require replacement or reinforcement when increasing the lifting capacity of the excavator. RU: В работе рассмотрен гусеничный экскаватор. Проведены расчеты механизма подъема, механизма поворота, опорно-поворотного устройства и механизма вылета стрелы. Также сделаны теоретические исследования прочности и выносливости металлоконструкции стрелы и расчет шарнирных сопряжений. Модернизированный гусеничный экскаватор позволяет повысить грузоподъемность на 10% и расширить возможности работы новой машины. Произведенные расчеты показали, что большинство деталей и узлов машины НЕ требуют замены или усиления при увеличении грузоподъемности экскаватора стандартное оборудование. Спроектировано вспомогательное технологическое оборудование.
 • Item
  Визначення впливу форми щелеп на зачерпуючу здатність грейфера
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Коваленко, Андрій Володимирович; Kovalenko, Andrіі V.; Коваленко, Андрей Владимирович
  UK: У даній роботі ми зупинилися на двоканатних грейферах Конструкція цих грейферів істотно не змінювалася з початку 20 століття, незважаючи на бурхливий розвиток Нових методів розрахунків і проектування EN: In this work, we stopped at the two-cable grabs. The design of these grabs has not changed significantly since the beginning of the 20th century, despite the rapid development of new methods of calculations and design RU: В данной работе ми остановились на двухканатных грейферах Конструкция этих грейферов существенно не изменялась с начала 20 века, несмотря на бурное развитие нових методов расчётов и проэктирования.