Підручники, навчальні посібники кафедри У та ЗМП

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Глосарій до навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Онуфрієнко, Галина Сергіївна; Onufrienko, Halyna S.; Онуфриенко, Галина Сергеевна
  UK: У глосарії подано пояснення з коментарями та прикладами до 305 слів і словосполучень, використовуваних в усній та писемній професійній комунікації. Глосарій першого видання підготовлено на виконання завдань першого етапу «Галузеві термінології у сфері їх наукової фіксації» (2015-2016рр.) кафедральної НДР 08515 та доповнено відповідно до завдань нової кафедральної НДР 06211 «Текст у сучасній професійній комунікації українською мовою» (2021-2024). У глосарії подано пояснення з коментарями та прикладами до 305 слів і словосполучень, використовуваних в усній та писемній професійній комунікації. Для здобувачів вищої бакалаврської освіти, які опановують обов’язкову дисципліну «Українська мова (за професійним спрямуванням)», а також для магістрантів й аспірантів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання і всіх, хто прагне поглибити знання для вдосконалення мовної, термінологічної та комунікативної компетентностей, у тому числі в рамках нововведених спецкурсів, зокрема «Українська наукова мова», «Культура наукового мовлення», «Культура фахового спілкування», «Прикладна риторика», «Практика мовної комунікації». EN: The Glossary is arranged for the tasks performance of the first phase of the "Industrial terminology in the domain of their scientific fixing" (2015-2016) of the academic department of the scientific research №08515. Research work 06211 "Text in modern professional communication in the Ukrainian language" (2021-2024). The explanations with the additional comments, the examples numbering up to 305 words with the phrases, exploited in both oral and written professional communication are presented in the Glossary. For the students of all the specialties of both daytime and remote forms of studying, acquiring higher education qualification degree "Bachelor" and acquiring the mandatory discipline "Ukrainian language (for professional purposes)" as well as for Masters, post-graduate students, and anyone who wants to deepen their knowledge of the basic and complex concepts within the language and the cultural-linguistic courses, including the "Ukrainian scientific language", the "Culture of scientific speech", the "Culture of professional communication", the "Applied rhetorics", and the "Practical application of communication".
 • Item
  Історія світової культури
  (Дике поле, 2009) Дєдков, Микола Васильович; Сигида, Галина Анатоліївна; Шаповалов, Георгій Іванович; Спудка, Ірина Миколаївна; Васильчук, Тетяна Василівна; Dyedkov, Mykola V.; Sygyda, Galyna A.; Shapovalov, Georgi I.; Spudka, Iryna M.; Vasilchuk, Tatyana V.; Дедков, Николай Васильевич; Сыгыда, Галина Анатольевна; Шаповалов, Георгий Иванович; Спудка, Ирина Николаевна; Васильчук, Татьяна Васильевна
  UK: У навчальному посібнику теоретичні питання логічно пов’язані з викладом історії культурного розвитку людства. Автори змогли уніфікувати знання зі сфери філософії, соціології, історії, мистецтвознавства; представили їх в адаптованому вигляді для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. В мереживо загальноосвітнього культурного поступу органічно вплетена культурна спадщина українського народу. Навчальний посібник розраховано на викладачів і студентів, а також читачів, яких цікавить теорія і історія культури, непрості проблеми розвитку української культури на тлі загальноцивілізаційної еволюції EN: In the textbook, the theoretical questions are logically related to the presentation of the history of cultural development of mankind. The authors were able to unify knowledge in the field of philosophy, sociology, history, art history; presented them in an adapted form for students of technical specialties of higher educational institutions of III-IV levels of accreditation. The cultural heritage of the Ukrainian people is organically woven into the lace of general cultural progress. The textbook is designed for teachers and students, as well as readers interested in the theory and history of culture, the difficult problems of Ukrainian culture against the background of general evolution RU: В учебном пособии теоретические вопросы логично связаны с изложением истории культурного развития человечества. Авторы смогли унифицировать знания из сферы философии, социологии, искусствоведения, представили их в адаптивном виде для технических специальностей высших учебных заведений ІІІ-ІV уровней аккредитации. В сеть общеобразовательного культурного продвижения органично вплетено культурное наследие украинского наследия. Учебное пособие рассчитано на преподавателей и студентов, а также читателей, которых интересует теория и история культуры, непростые проблемы развития украинской культуры на фоне общецивилизационной эволюции
 • Item
  Риторика. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
  (Центр учбової літератури, 2008) Онуфрієнко, Галина Сергіївна; Онуфриенко, Галина Сергеевна; Onufrienko, Halyna S.
  UK: Це ґрунтовний навчальний посібник, у якому в оригінальний спосіб систематизовано висвітлено основоположні поняття і категорії загальної та прикладної риторики. Для студентів гуманітарних, економічних, юридичних факультетів, а також усіх, хто здобуває вищу освіту у ВНЗ України і прагне досконало знати принципи, закони, норми, правила, механізм та секрети переконливого ефективного вербального спілкування за професійних і життєвих ситуацій. EN: This is a thorough tutorial in which in an original way the basic concepts and categories of general and applied rhetoric are systematically covered. The content of the manual provides active technology of knowledge acquisition, a high degree of motivation of educational activity, develops creative abilities and skills of independent work that corresponds to the purposes and priorities of the Bologna process. For students of humanities, economics, law, as well as all those who receive higher education in Ukrainian universities and seek to know the principles, laws, norms, rules, mechanism and secrets of convincing effective verbal communication in professional and life situations. RU: Учебное пособие состоит из семи разделов, которые охватывают все весомые аспекты общей и прикладной риторики. Содержание и структура первых пяти разделов побуждают пользователей к активному поиску новых знаний, анализу извлеченной информации благодаря трем взаимосвязанным видам мыслительно-речевой деятельности (усвоение теории, выполнение практических заданий, эффективное и убеждающее общение), обсуждение проблемных ситуаций способствует развитию самостоятельности, аналитичности, логичности и критичности мышления. Это фундаментальное учебное пособие, в котором оригинальным способом систематизировано освещены основополагающие понятия и категории общей и прикладной риторики. Своим содержанием пособие обеспечивает активную технологию получения знаний, высокую степень мотивации учебной деятельности, развивает креативные способности и навыки самостоятельной работы, соответствующие целям и приоритетам Болонского процесса. Для студентов гуманитарных, экономических, юридических факультетов, а также всех, кто получает высшее образование в вузах Украины и стремится в совершенстве знать принципы, законы, нормы, правила, механизм и секреты убедительного эффективного вербального общения профессиональных и жизненных ситуаций.
 • Item
  Науковий стиль української мови: Навчальний посібник з алґоритмічними приписами
  (Центр учбової літератури, 2009) Онуфрієнко, Галина Сергіївна; Онуфриенко, Галина Сергеевна; Onufrienko, Halyna S.
  UK: В основу навчального посібника покладено науково обґрунтовану та методично апробовану ідею навчання української наукової мови в контексті прогресивної концепції діяльнісного підходу та в умовах Болонського процесу. Для студентів закладів вищої освіти, а також для магістрантів, аспірантів, викладачів і всіх, хто цікавиться механізмами функціонування сучасної наукової мови та прагне сформувати й вдосконалити індивідуальну програму пізнавальної діяльності через самостійну роботу з різними джерелами наукової інформації. EN: The textbook is based on a scientifically sound and methodologically tested idea of teaching the Ukrainian scientific language in the context of a progressive concept of activity approach and in the context of the Bologna process. For students of higher educational institutions, as well as for undergraduates, graduate students, teachers and anyone interested in the functioning of modern scientific language and seeking to form and improve an individual program of cognitive activity through independent work with various sources of scientific information. RU: В основу учебного пособия положена научно обоснованная и методически апробированная идея обучения украинскому научному языку в контексте прогрессивной концепции деятельностного подхода и в условиях Болонского процесса. Для студентов высших учебных заведений, а также для магистрантов, аспирантов, преподавателей и всех, кто интересуется функционированием современного научного языка и стремится сформировать и усовершенствовать индивидуальную программу познавательной деятельности через самостоятельную работу с различными источниками научной информации.