Дослідження впливу шуму на рекурентні діаграми часових рядів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: Об’єкт дослідження - короткі часові ряди Предмет дослідження - метод рекурентних діаграм Мета дипломної роботи - дослідження впливу випадкового зовнішнього шуму на рекурентні діаграми регулярних і хаотичних часових рядів. В дипломній роботі розглянуто методологію побудови рекурентних діаграм та їх кількісного аналізу; розроблено програмне забезпечення для побудови рекурентних діаграм часових рядів та їх кількісної оцінки; досліджено вплив зовнішнього шуму на рекурентні діаграми часових рядів; продемонстровано застосування методу рекурентних діаграм до аналізу добового енергоспоживання електрометалургійного підприємства EN: The object of study is short time series The subject of study is the method of recurrent diagrams The purpose of the thesis is to study the impact of random external noise on recurrent diagrams of regular and chaotic time series. The thesis examines the methodology of constructing recurrent diagrams and their quantitative analysis; software was developed for constructing recurrent time series charts and their quantitative assessment; the effect of external noise on recurrent diagrams of time series was investigated; the application of the method of recurrent diagrams to the analysis of daily energy consumption of an electrometallurgical enterprise is demonstrated RU: Объект исследования – короткие временные ряды Предмет исследования – метод рекуррентных диаграмм Цель дипломной работы – исследование влияния случайного внешнего шума на рекуррентные диаграммы регулярных и хаотических временных рядов. В дипломной работе рассмотрена методология построения рекуррентных диаграмм и их количественного анализа; разработано программное обеспечение для построения рекуррентных диаграмм временных рядов и их количественной оценки; исследовано влияние внешнего шума на рекуррентные диаграммы временных рядов; продемонстрировано применение метода рекуррентных диаграмм к анализу суточного энергопотребления электрометаллургического предприятия

Description

Дівоча І.О. Дослідження впливу шуму на рекурентні діаграми часових рядів: дипломна робота / І.О. Дівоча – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 68 с.

Keywords

Часовий ряд, Рекурентна діаграма, Time series, Recursive diagram, Recursive diagram, Random noise, Временной ряд, Рекуррентная диаграмма, Случайный шум, Випадковий шум

Citation