Якість інформаційних систем

Abstract

UK: На всіх етапах життєвого циклу складних технічних об’єктів питання верифікації є з найважливіших. Сучасні інформаційні системи (ІС) це складні програмно-апаратні комплекси, що вимагають всебічну верифікацію, але існуючи підходи не орієнтуються на одночасну верифікацію як програмного такі апаратного забезпечення складної вбудованої системи. Для автоматизації процесу верифікації інформаційних систем необхідно мати формалізовану модель, тому розділ 7 містить запропоновану авторами формалізовану модель верифікації інформаційних систем. Ефективним інструментом верифікації інформаційних систем є тестування, що дозволяє провести всебічну верифікацію всіх частин системи де були внесені зміни. Розділ 8 містить методи тестування програмного та апаратного забезпечення вбудованих систем, зокрема авторський модифікований метод регресійного тестування, що дозволяє автоматизувати процес формування взаємозалежних компонент при повторному тестуванні інформаційної системи. Дев’ятий розділ присвячений прикладам використання віддаленої лабораторії GOLDi при вивченні методів тестування вбудованих систем. EN: For all stages of life cycle of compound technical objects the questions of verification are highly important.Concurrent informational systems are compound systems consistes from software and hardware but existed approaches don’t concider complex verification of hardware and software of the embedded systems.For complex automatization of the informational system its important to have formalized model for objects included in the system and description of the processes of data transmition, so the chapter 7 consists developed by the authors the model of verification. One of the most effective instruments of verification is testing, which allow to provide verification of all modificated parts of the developing system. Chapter 8 depicts software and hardware testing techniques, including modificated method for regression testing, which allow to form automatevly list of connected compotents of the system within the repeated testing of the informational system. Chapter 9 devoted for examples of online lab GOLDi developed by Integrated Communication Systems Group at the Il menau University of Technology usage for the tasks of teaching of the embedded systems testing teqniques. RU: На всех этапах жизненного цикла сложных технических объектов вопросы верификации являются одними из важнейших. Современные информационные системы (ИС) это сложные программно-аппаратные комплексы, требующие всесторонней верификации, но существующие подходы не ориентируются на одновременную верификацию как программного, так и аппаратного обеспечения сложной встроенной системы. Для автоматизации процесса верификации информационных систем необходимо иметь формализованную модель, поэтому раздел 7 содержит предложенную авторами формализованную модель верификации информационных систем. Эффективным инструментом верификации информационных систем является тестирование, которое позволяет провести всестороннюю верификацию всех частей системы, где были внесены изменения. Глава 8 содержит методы тестирования программного и аппаратного обеспечения встроенных систем, в том числе авторский модифицированный метод регрессионного тестирования, позволяет автоматизировать процесс формирования взаимосвязанных компонент при повторном тестировании информационной системы. Девятый раздел посвящен примерам использования удаленной лаборатории GOLDi при изучении методов тестирования встроенных систем.

Description

Табунщик, Г.В. Якість інформаційних систем / Г.В. Табунщик, Т.І. Каплієнко // Віддалений та віртуальний інструментарій в інжинірингу: Монографія. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 154 – 204.

Keywords

метрики, якість, тестирование, життєвий цикл, metrics, quality, testing, life cycle, метрики, качество, тестування, жизненный цикл

Citation