Монографії кафедри ПЗ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Интеллектуальные средства диагностики и прогнозирования надежности авиадвигателей
  (Запорізький національний технічний університет, 2003) Дубровін, Валерій Іванович; Dubrovin, Valeriy I.; Дубровин, Валерий Иванович; Субботін, Сергій Олександрович; Богуслаєв, Олександр Вячеславович; Яценко, В. К.; Subbotin, Sergiy O.; Boguslaev, Alexander V.; Yatsenko, V. K.; Субботин, Сергей Александрович; Богуслаев, Александр Вячеславович
  UK: Розглянуто експериментально-статистичні методи діагностики і прогнозування надійності авіадвигунів в процесі виробництва і в експлуатації, що містять елементи штучного інтелекту. Значну увагу приділено вирішенню практичних завдань. EN: The experimental-statistical methods of diagnostics and forecasting of reliability of aviation engines in the process of production and operation containing elements of artificial intelligence are considered. Considerable attention is paid to the solution of practical problems. RU: Рассмотрены экспериментально-статистические методы диагностики и прогнозирования надежности авиадвигателей в процессе производства и в эксплуатации, содержащие элементы искусственного интеллекта. Значительное внимание уделено решению практических задач.
 • Item
  Неітеративні, еволюційні та мультиагентні методи синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей. Монографія
  (Запорізький національний технічний університет, 2009) Олійник, Андрій Олександрович; Oliinyk, Andriy O.; Олейник, Андрей Александрович; Субботін, Сергій Олександрович; Subbotin, Sergiy O.; Субботин, Сергей Александрович; Олійник, Олексій Олександрович; Oliinyk, Oleksiy O.; Олейник, Алексей Александрович
 • Item
  Віддалений та віртуальний інструментарій в інжинірингу. Монографія
  (Дике Поле, 2015) Пархоменко, Анжеліка Володимирівна; Пархоменко, Анжелика Владимировна; Parkhomenko, Anzhelika V.; Табунщик, Галина Володимирівна; Табунщик, Галина Владимировна; Tabunshchyk, Galyna V.; Поляков, Михайло Олексійович; Поляков, Михаил Алексеевич; Poliakov, Muhailo O.; Гладкова, Ольга Миколаївна; Гладкова, Ольга Николаевна; Gladkova, Olga M.; Каплієнко, Тетяна Ігорівна; Каплиенко, Татьяна Игоревна; Kapliienko, Tetiana I.; Ларіонова, Тетяна Юріївна; Ларионова, Татьяна Юрьевна; Larionova, Tetuyna Y.
  UK: Книга містить основні концепції використання віртуальних, керованих дистанційно пристроїв, а також розподілених віддалених лабораторій. Розглянуті можливості їх використання при проектуванні вбудованих систем, для розробки систем керування складними електротехнічними установками і комплексами та для оцінювання якості вбудованих систем. EN: The book contains basic concepts for the use of virtual, managed remote devices, as well as distributed remote laboratories. The possibilities of their implementation in the design of embedded systems, for the development of control systems for complex electrical installations and complexes as well as for assessing the quality of embedded systems are considered. RU: Книга содержит основные концепции использования виртуальных, управляемых дистанционно устройств, а также распределенных удаленных лабораторий. Рассмотрены возможности их использования при проектировании встроенных систем, для разработки систем управления сложными электротехническими установками и комплексами и для оценки качества встроенных систем.
 • Item
  New Teaching Approaches in Technology
  (Constantine the Philosopher University in Nitra, 2017) Tabunshchyk, Galyna V.; Табунщик, Галина Володимирівна; Табунщик, Галина Владимировна; Arras, Peter; Kolot, Yelizaveta; Kozik, Tomáš; Kultan, Jaroslav; Kuna, Peter; Ölvecký, Miroslav; Poljovka, Peter; Vaněček, David
  UK: Монографія «Нові підходи до викладання інженерних дисциплін» є результатом виконання проекту Tempus DesIRE під назвою Development of Embedded System Courses with Implementation of Innovative Virtual Approaches for Integration of Research, Education and Production in UA, GE, AM. Книга складається з трьох основних розділів: e-learningметоди в освіті, Інформаційні технології у віддалених експериментах та технічні аспекти конструювання віддалених експериментів. Кожна частина містить декілька підрозділів що тематично орієнтовані на завдання віддалених експериментів в рамках ії використання в освіті. EN: The textbook "New Teaching Approaches in Engineering" is an output from implementation of the Tempus DesIRE Project titled Development of Embedded System Courses with Implementation of Innovative Virtual Approaches for Integration of Research, Education and Production in UA, GE, AM. The texts consist of three main chapters: E-learning Methods in Education, Information Technologies in Remote Experiments and Technical Aspects of Construction Remote Experiments. Each chapter contains several subchapters that are thematically oriented on the issue of remote experiments in terms of their use in educational practice. RU: Монография «Новые подходы к преподаванию инженерных дисциплин» является результатом выполнения проекта Tempus DesIRE под названием Development of Embedded System Courses with Implementation of Innovative Virtual Approaches for Integration of Research, Education and Production in UA, GE, AM. Книга состоит из трех основных разделов: e-learning методы в образовании, Информационные технологии в отдаленных экспериментах и технические аспекты конструирования удаленных экспериментов. Каждая часть содержит несколько подразделов тематически ориентированные на задачи отдаленных экспериментов в рамках их использования в обучении.
 • Item
  Якість інформаційних систем
  (Видавництво «Дике Поле», 2015) Табунщик, Галина Володимирівна; Табунщик, Галина Владимировна; Tabunshchyk, Galyna V.
  UK: На всіх етапах життєвого циклу складних технічних об’єктів питання верифікації є з найважливіших. Сучасні інформаційні системи (ІС) це складні програмно-апаратні комплекси, що вимагають всебічну верифікацію, але існуючи підходи не орієнтуються на одночасну верифікацію як програмного такі апаратного забезпечення складної вбудованої системи. Для автоматизації процесу верифікації інформаційних систем необхідно мати формалізовану модель, тому розділ 7 містить запропоновану авторами формалізовану модель верифікації інформаційних систем. Ефективним інструментом верифікації інформаційних систем є тестування, що дозволяє провести всебічну верифікацію всіх частин системи де були внесені зміни. Розділ 8 містить методи тестування програмного та апаратного забезпечення вбудованих систем, зокрема авторський модифікований метод регресійного тестування, що дозволяє автоматизувати процес формування взаємозалежних компонент при повторному тестуванні інформаційної системи. Дев’ятий розділ присвячений прикладам використання віддаленої лабораторії GOLDi при вивченні методів тестування вбудованих систем. EN: For all stages of life cycle of compound technical objects the questions of verification are highly important.Concurrent informational systems are compound systems consistes from software and hardware but existed approaches don’t concider complex verification of hardware and software of the embedded systems.For complex automatization of the informational system its important to have formalized model for objects included in the system and description of the processes of data transmition, so the chapter 7 consists developed by the authors the model of verification. One of the most effective instruments of verification is testing, which allow to provide verification of all modificated parts of the developing system. Chapter 8 depicts software and hardware testing techniques, including modificated method for regression testing, which allow to form automatevly list of connected compotents of the system within the repeated testing of the informational system. Chapter 9 devoted for examples of online lab GOLDi developed by Integrated Communication Systems Group at the Il menau University of Technology usage for the tasks of teaching of the embedded systems testing teqniques. RU: На всех этапах жизненного цикла сложных технических объектов вопросы верификации являются одними из важнейших. Современные информационные системы (ИС) это сложные программно-аппаратные комплексы, требующие всесторонней верификации, но существующие подходы не ориентируются на одновременную верификацию как программного, так и аппаратного обеспечения сложной встроенной системы. Для автоматизации процесса верификации информационных систем необходимо иметь формализованную модель, поэтому раздел 7 содержит предложенную авторами формализованную модель верификации информационных систем. Эффективным инструментом верификации информационных систем является тестирование, которое позволяет провести всестороннюю верификацию всех частей системы, где были внесены изменения. Глава 8 содержит методы тестирования программного и аппаратного обеспечения встроенных систем, в том числе авторский модифицированный метод регрессионного тестирования, позволяет автоматизировать процесс формирования взаимосвязанных компонент при повторном тестировании информационной системы. Девятый раздел посвящен примерам использования удаленной лаборатории GOLDi при изучении методов тестирования встроенных систем.