Напружено-деформований стан та чисельне моделювання силових конструкцій аерокосмічного машинобудування

Thumbnail Image

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: Дисертаційна робота присвячена розробці аналітико-чисельних методів до аналізу напружено-деформованого стану та стійкості підкріплених оболонкових конструкцій аерокосмічної техніки складної конфігурації при статичному комбінованому навантаженні з урахуванням особливостей геометричної форми та характеру деформування матеріалу. З використанням методу початкових параметрів у матричній формі із застосуванням асимптотичних методів запропоновано підхід до розв’язку задач стійкості оболонкових конструкцій складної геометричного конфігурації з урахуванням дискретного розташування проміжних шпангоутів. Запропоновано алгоритм аналізу стійкості конструкції типу «бочка-оживало». EN: The dissertation is devoted to the development of analytical and numerical methods for the analysis of stress–strain state and stability of reinforced shells tructures for air space technology of complex configuration under static combined loading taking into account the peculiarities of geometric shape and nature of material deformation. Using the method of initial parameters in matrix form using asymptotic methods, an approach to solving the problems of stability of shell structures of complex geometric configuration, taking into account the discrete arrangement of intermediate frames. The algorithm of the analysis of stability of a design like "barrel-revived" is offered. RU: Диссертационная работа посвящена разработке аналитико-численных методов к анализу напряженно-деформированного состояния и стойкости подкрепленных оболочечных конструкций аэрокосмической техники сложной конфигурации при статическом комбинированном нагружении с учетом особенностей геометрической формы и характера деформирования материала. С использованием метода начальных параметров в матричной форме с применением асимптотических методов предложен подход к решению задач стойкости оболочечных конструкций сложной геометрической конфигурации с учетом дискретного расположения промежуточных шпангоутов. Предложен алгоритм анализа стойкости конструкции типа «бочка-оживало».

Description

Дегтяренко, П. Г. Напружено-деформований стан та чисельне моделювання силових конструкцій аерокосмічного машинобудування: дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 / Дегтяренко Павло Глібович. – Запоріжжя, 2021. – 163 с.

Keywords

складені оболонкові системи, чисельні і асимптотичні методи, сингулярні диференціальні рівняння із змінними коефіцієнтами, напружено-деформований стан, composite shell systems, numerical and asymptotic methods, singular differential equations with variable coefficients, stress-strain state, сложные оболочечные системы, численные и асимптотические методы, сингулярные дифференциальные уравнения с переменными коэффициентами, напряженно-деформированное состояние

Citation