Нестаціонарна деформація циліндричної оболонки у пружному просторі під дією поверхневих навантажень, що розширюються

Ескіз недоступний

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний університет

Анотація

UK: Розглянуто тривимірний пружний простір з циліндричною включенням підкріпленим оболонкою. Розглянуто випадки, коли на поверхню оболонки діють вісесиметричні динамічні нормальні навантаження. Рух простору описувався динамічними рівняннями теорії пружності, а рух оболонки описувався трьома методами: динамічними рівняннями теорії пружності, рівняннями, які враховують поперечний зсув та інерцію обертання (оболонка типу Тимошенко), а також класичними рівняннями теорії тонких оболонок, які ґрунтуються на гіпотезі Кірхгофа-Лява. Задача розв’язана методом інтегральних перетворень Фур’є (за осьовою змінною), та Лапласа (за змінною часу), обернення яких проводилось чисельно. Отримані результати проілюстровано графічно. EN: A three-dimensional elastic space with a cylindrical inclusion reinforced by a shell was considered. Cases when axisymmetric dynamic normal loads act on the surface of the shell were considered. The movement of space was described by the elastic theory dynamic equations, and the movement of the shell was described by three methods: the elastic theory dynamic equations, equations that take into account transverse shift and rotational inertia (the Tymoshenko’s shell), as well as the thin shells classical equations, which are based on the Kirchhoff-Love hypothesis. The problem was solved by the method of integral Fourier transforms (for the axial variable) and Laplace (for the time variable), the inversion of which was obtained numerically. The obtained results were illustrated graphically.

Опис

Нестаціонарна деформація циліндричної оболонки у пружному півпросторі під дією навантажень, що розшиються / А.В. Пожуєв, А.В Фасоляк // Вісник Запорізького національного університету (Серія: Фізико-математичні науки). – № 1. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – С. 200-213

Ключові слова

Механіка де формівного твердого тіла, Mechanics of a deformable solid body

Бібліографічний опис