Підручники, навчальні посібники кафедри ПЗ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Teaching and subjects on bio-medical engineering. Тextbook for university students studying in the specialties of the branches of knowledge 12 "Information technology", 17 "Electronics and telecommunications" and 15 "Automation and instrumentation", and also in the specialty 163 "Biomedical Engineering".
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Пітер, Аррас; Девід, Луенго; Peter, Arras; David, Luengo; Питер, Аррас; Дэвид, Луэнго; Субботін, Сергій Олександрович; Пархоменко, Анжеліка Володимирівна; Гладкова, Ольга Миколаївна; Туленков, Артем Вячеславович; Залюбовський, Ярослав Ігорович; Пархоменко, Андрій Валентинович; Табунщик, Галина Володимирівна; Каплієнко, Тетяна Ігорівна; Петрова, Ольга Анатоліївна; Шаломєєв, Вадим Анатолійович; Айкін, Микита Дмитрович; Subbotin, Sergiy O.; Parkhomenko, Anzhelika V.; Gladkova, Olga M.; Tulenkov, Artem V.; Zalyubovskiy, Yaroslav I.; Parkhomenko, Andriy V.; Tabunshchyk, Galyna V.; Kapliienko, Tetiana I.; Petrova, Olga Anatoliyivna; Shalomeev, Vadim A.; Aikin, Nikita D.; Субботин, Сергей Александрович; Пархоменко, Анжелика Владимировна; Гладкова, Ольга Николаевна; Туленков, Артем Вячеславович; Залюбовский, Ярослав Игоревич; Пархоменко, Андрей Валентинович; Табунщик, Галина Владимировна; Каплиенко, Татьяна Игоревна; Петрова, Ольга Анатольевна; Шаломеев, Вадим Анатольевич; Айкин, Никита Дмитриевич
  UK: Ця книга була створена в рамках проєкту BIOART «Інноваційна багатопрофільна навчальна програма зі штучних імплантатів для отримання ступеня бакалавра/магістра в галузі біоінженерії (586114-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP)». Робота об'єднує ряд обраних розділів та резюме статей на теми з нової розробленої навчальної програми. Книга задумана як навчальний посібник, у якому викладається методологія навчальної програми BIOART, її впровадження у консорціум для створення нових надійних та сучасних навчальних програм для підготовки інженерів для біомедичних галузях. EN: This book originated from the BIOART-project “Innovative Multidisciplinary Curriculum in Artificial Implants for Bio-Engineering BSc/MSc Degrees (586114-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2- CBHE-JP)”. The work groups a number of selected chapters and summaries of papers on topics from the new developed curricula. The book is intended to be an educational book, outlining the methodology in the curricula BIOART, its introducing in the consortium to build new robust and modern curricula to prepare engineers for the bio-medical fields. RU: Эта книга была создана в рамках проекта BIOART «Инновационная многопрофильная учебная программа по искусственным имплантатам для получения степени бакалавра / магистра в области биоинженерии (586114-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP)». Работа объединяет ряд избранных глав и резюме статей по темам из новой разработанной учебной программы. Книга задумана как учебное пособие, в котором излагается методология учебной программы BIOART, ее внедрение в консорциум для создания новых надежных и современных учебных программ для подготовки инженеров для биомедицинских областей.
 • Item
  Прототипування біомедичних пристроїв та конструкцій. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями галузей знань 12 «Інформаційні технології», 17 «Електроніка та телекомунікації» та 15 «Автоматизація та приладобудування»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Пархоменко, Анжеліка Володимирівна; Гладкова, Ольга Миколаївна; Пархоменко, Андрій Валентинович; Parkhomenko, Anzhelika V.; Gladkova, Olga M.; Parkhomenko, Andriy V.; Пархоменко, Анжелика Владимировна; Гладкова, Ольга Николаевна; Пархоменко, Андрей Валентинович
  UK: Розглянуто особливості процесу прототипування при проєктуванні біомедичних пристроїв та конструкцій. Викладено основні принципи віртуального та фізичного прототипування. Наведено практичні приклади створення прототипів кіберпротезу верхньої кінцівки людини та спінального імпланта в середовищі Creo. EN: The features of the prototyping process in the design of biomedical devices and structures are considered. The basic principles of virtual and physical prototyping are outlined. Practical examples of creating prototypes of a human upper limb cyber prosthesis and a spinal implant in the Creo environment are presented. RU: Рассмотрены особенности процесса прототипирования при проектировании биомедицинских устройств и конструкций. Изложены основные принципы виртуального и физического прототипирования. Представлены практические примеры создания прототипов киберпротеза верхней конечности человека и спинального импланта в среде Creo.
 • Item
  Вбудовані біомедичні системи та бездротові сенсорні мережі. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями галузей знань 12 «Інформаційні технології», 17 «Електроніка та телекомунікації» та 15 «Автоматизація та приладобудування»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Пархоменко, Анжеліка Володимирівна; Туленков, Артем Вячеславович; Гладкова, Ольга Миколаївна; Залюбовський, Ярослав Ігорович; Parkhomenko, Anzhelika V.; Tulenkov, Artem V.; Gladkova, Olga M.; Zalyubovskiy, Yaroslav I.; Пархоменко, Анжелика Владимировна; Туленков, Артем Вячеславович; Гладкова, Ольга Николаевна; Залюбовский, Ярослав Игоревич
  UK: Розглянуто особливості процесу проєктування вбудованих біомедичних систем, зокрема носимих пристроїв для контролю показників фізичного стану людини. Викладено основні принципи побудови бездротових сенсорних мереж. Наведено практичні приклади створення систем віддаленого моніторингу показників фізичного стану пацієнтів, а також мікроклімату медичних приміщень. EN: The features of the design process for embedded biomedical systems, in particular, wearable devices for monitoring indicators of a person's physical condition are considered. The main principles of building wireless sensor networks are stated. Practical examples of the creation of systems for remote monitoring of indicators of the physical state of patients, as well as the microclimate of medical premises are presented. RU: Рассмотрены особенности процесса проектирования встроенных биомедицинских систем, в частности, носимых устройств для контроля показателей физического состояния человека. Изложены главные принципы построения беспроводных сенсорных сетей. Представлены практические примеры создания систем удаленного мониторинга показателей физического состояния пациентов, а также микроклимата медицинских помещений.
 • Item
  Проєктування інформаційної інфраструктури медичних та телемедичних систем
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Табунщик, Галина Володимирівна; Tabunshchyk, Galyna V.; Табунщик, Галина Владимировна
  UK: Навчальний посібник містить підходи та засоби аналізу, проєктування та моделювання програмного забезпечення медичних та телемедичних систем. Видання призначене для студентів комп’ютерних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також може бути використаним аспірантами, науковими та педагогічними працівниками, фахівцями-практиками. EN: The textbook contains approaches and tools for analysis, design and modeling of medical and telemedicine software. The publication is intended for students majoring in computer science in higher education, and can also be used by graduate students, researchers and educators, practitioners. RU: Учебное пособие включает подходы и средства анализа, проектирования и моделирования программного обеспечения медицинских и телемедицинских систем. Издание предназначено для студентов компьютерных специальностей высших учебных заведений, а также может быть использовано аспирантами, научными и педагогическими работниками, специалистами-практиками.
 • Item
  «Автоматизоване проєктування електронних засобів в середовищах CREO та ALTIUM DESIGNER
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Пархоменко, Анжеліка Володимирівна; Притула, Анатолій Вікторович; Крищук, Володимир Миколайович; Parkhomenko, Anzhelika V.; Prytula, Anatoliy V.; Krishchuk, Volodymyr N.; Пархоменко, Анжелика Владимировна; Притула, Анатолий Викторович; Крищук, Владимир Николаевич
  UK: Розглянуто особливості програмної підтримки процесу системного інженерного проєктування електронних засобів. Викладено основні принципи організації сучасних CAD/CAM/CAE – систем. Наведено практичний приклад створення та дослідження віртуального прототипу контрольно-вимірювального пристрою в середовищах Creo та Altium Designer. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями галузей знань 12 «Інформаційні технології», 17 «Електроніка та телекомунікації» та 15 «Автоматизація та приладобудування», а також може використовуватись інженерами, аспірантами і студентами інших спеціальностей для отримання знань та практичного досвіду роботи з системами автоматизованого проєктування. EN: The features of software support of the process of system engineering design of electronic means are considered. The basic principles of modern CAD / CAM / CAE - systems organization are stated. The practical example of creating and researching the virtual prototype of a control and measuring device in Creo and Altium Designer environments is given. The manual is intended for students of higher educational institutions in specialties of the fields of knowledge 12 "Information Technology", 17 "Electronics and Telecommunications" and 15 "Automation and Instrumentation". It can be also used by engineers, graduate students and students of other specialties for gaining knowledge and practical experience with computer-aided design systems. RU: Рассмотрены особенности программной поддержки процесса системного инженерного проектирования электронных средств. Изложены основные принципы организации современных CAD / CAM / CAE - систем. Приведен практический пример создания и исследования виртуального прототипа контрольно-измерительного устройства в средах Creo и Altium Designer. Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям отраслей знаний 12 «Информационные технологии», 17 «Электроника и телекоммуникации» и 15 «Автоматизация и приборостроение», а также может использоваться инженерами, аспирантами и студентами других специальностей для получения знаний и практического опыта работы с системами автоматизированного проектирования.
 • Item
  Комп’ютерні методи інтелектуальної обробки даних
  (Запорізький національний технічний університет, 2013) Дубровін, Валерій Іванович; Dubrovin, Valeriy I.; Дубровин, Валерий Иванович; Твердохліб, Юлія Володимирівна; Tverdokhlib, Julia V.; Твердохлеб, Юлия Владимировна
  UK: Розглянуто як класичні методи дослідження структури сигналів (кореляційний та спектральний аналіз), так і цілий ряд спеціальних методів, призначених для вивчення процесів із змінними характеристиками (вейвлет-аналіз). Особливу увагу приділено сучасним методам аналізу нестаціонарних випадкових процесів. Для викладачів, науковців і студентів комп’ютерних спеціальностей вищих навчальних закладів. EN: Considered as the classical methods of researching the structure of signals (correlation and spectral analysis), as well as a number of special methods for studying processes with variable characteristics (wavelet analysis). Particular attention is paid to modern methods of analysis of nonstationary random processes. For teachers, scientists and students of computer specialties of higher educational institutions. RU: Рассмотрены как классические методы исследования структуры сигналов (корреляционный и спектральный анализ), так и целый ряд специальных методов, предназначенных для изучения процессов с переменными характеристиками (вейвлет-анализ). Особое внимание уделено современным методам анализа нестационарных случайных процессов. Для преподавателей, научных работников и студентов компьютерных специальностей высших учебных заведений.
 • Item
  Статистичні критерії
  (Запорізький національний технічний університет, 1998) Дубровін, Валерій Іванович; Dubrovin, Valeriy I.; Дубровин, Валерий Иванович
  UK: Наведена методика використання статистичної перевірки гіпотез при дослідженні процесів та об'єктів. EN: The method of statistical testing of hypotheses is given in the study of processes and objects. RU: Приведенная методика использования статистической проверки гіпотез при исследовании процессов и объектов.
 • Item
  Ідентифікація та оптимізація складних технічних процесів і об’єктів
  (Запорізький національний технічний університет, 1998) Дубровін, Валерій Іванович; Dubrovin, Valeriy I.; Дубровин, Валерий Иванович
  UK: Розглянуті експериментально-статистичні методи оптимізації складних об’єктів керування. Значну увагу приділено вирішенню практичних задач. EN: Experimental-statistical methods of optimization of complex control objects are considered. Considerable attention is paid to solving practical problems. RU: Рассмотрены экспериментально-статистические методы оптимизации сложных объектов управления. Значительное внимание уделено решению практических задач.
 • Item
  Верифікація та валідація цифрових систем управління
  (Видавництво «Дике Поле», 2017) Табунщик, Галина Володимирівна; Tabunshchyk, Galyna V.; Табунщик, Галина Владимировна; Каплієнко, Тетяна Ігорівна; Kapliienko, Tetiana I.; Каплиенко, Татьяна Игоревна; Каплієнко, Олександр Олегович; Kapliienko, Oleksandr O.; Каплиенко, Александр Олегович; Ван Мероде, Дірк; Van Merode, Dirk; Ван Мероде, Дирк
  UK: Навчальний посібник містить підходи та засоби аналізу, верифікації та валідації цифрових систем керування. Видання призначене для студентів спеціальностей комп’ютерні науки та програмна інженерія вищих навчальних закладів, а також може бути корисним для студентів спеціальностей електричні апарати та радіотехніка та телекомунікації. Практичні завдання можуть бути використанні аспірантами, науковими та педагогічними працівниками, фахівцями-практиками. EN: The textbook includes approaches and tools for analyzing, verifying and validating digital control systems. The publication is intended for students of the specialties of computer sciences and software engineering of higher educational establishments, as well as electrical apparatuses and radio engineering and telecommunications can be useful for students of specialties. Practical tasks can be used by graduate students, scientific and pedagogical workers, and practitioners. RU: Учебное пособие содержит подходы и средства анализа, верификации и валидации цифровых систем управления. Издание предназначено для студентов специальностей компьютерные науки и программная инженерия высших учебных заведений, а также может быть полезным для студентов специальностей электрические аппараты и радиотехника и телекоммуникации. Практические задания могут быть использованы аспирантами, научными и педагогическими работниками, специалистами-практиками.
 • Item
  Комп'ютерні технології статистичної обробки даних
  (Запорізький національний технічний університет, 2015) Томашевський, Олександр Володимирович; Tomashevsky, Olexander V.; Томашевский, Александр Владимирович; Рисіков, Валерій Павлович; Rysikov, Valeriy P.; Рысиков, Валерий Павлович
  UK: Викладені теоретичні відомості та розглянуті комп’ютерні технології для основних методів статистичної обробки даних. Зроблен аналіз існуючих програм і пакетів статистичної обробки даних. На прикладах вирішення конкретних задач з різних галузей науки і техніки показано використання комп’ютерних технологій. EN: Theoretical information is presented and computer technologies for the basic methods of statistical data processing are considered. The analysis of existing programs and packages of statistical data processing is made. Examples of solving specific problems from various fields of science and technology show the use of computer technology. RU: Изложены теоретические сведения и рассмотрены компьютерные технологии для основных методов статистической обработки данных. Сделан анализ существующих программ и пакетов статистической обработки данных. На примерах решения конкретных задач из различных областей науки и техники показано использование компьютерных технологий.
 • Item
  Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень
  (Запорізький національний технічний університет, 2008) Субботін, Сергій Олександрович; Subbotin, Sergiy O.; Субботин, Сергей Александрович
  UK: Книга містить систематизований виклад математичних основ і методів опису, побудови та застосування моделей знань в системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень. Розглянуто семантичні, фреймові та нейро-нечіткі мережі, продукційні та логічні моделі. Поряд із класичними методами та моделями запропоновано оригінальні авторські розробки, що дозволяють оматизувати побудову блоків підтримки прийняття рішень інтелектуальних систем. Наведено опис програмних засобів, що реалізують розглянуті методи та моделі. EN: The book contains a systematic exposition of mathematical foundations and methods for describing, constructing and applying knowledge models in artificial intelligence systems and supporting adoption solutions. Semantic, frame and neural-fuzzy networks, production and logical models are considered. Along with classical methods and models original author's development, allowing otamizyvaty building blocks of decision support for intelligent systems. The description of the software that implements the methods and models is presented. RU: Книга содержит систематизированное изложение математических основ и методов описания, построения и применения моделей знаний в системах искусственного интеллекта и поддержки принятия решений. Рассмотрены семантические, фреймовые и нейро-нечеткие сети, продукционные и логические модели. Наряду с классическими методами и моделями предложены оригинальные авторские разработки, позволяющие оматизуваты построение блоков поддержки принятия решений интеллектуальных систем. Приведено описание программных средств, реализующих рассмотрены методы и модели.
 • Item
  Автоматизоване проектування електронних засобів в середовищах Creo та Altium Designer. Навчальний посібник (з грифом МОНУ)
  (Дике поле, 2016) Пархоменко, Анжеліка Володимирівна; Пархоменко, Анжелика Владимировна; Parkhomenko, Anzhelika V.; Притула, Анатолій Вікторович; Притула, Анатолий Викторович; Pritula, Anatoliy V.; Крищук, Володимир Миколайович; Крищук, Володимир Миколайович; Крищук, Володимир Миколайович
  EN: Розглянуто особливості програмної підтримки процесу системного інженерного проектування електронних засобів. Викладено основні принципи організації сучасних CAD/CAM/CAE – систем. Наведено практичний приклад створення та дослідження віртуального прототипу контрольно-вимірювального пристрою в середовищах Creo та Altium Designer. EN: Features of software support for the process of system engineering design of electronic devices are considered. The basic principles of organization of modern CAD / CAM / CAE systems are outlined. The practical example of creation and research of the virtual prototype of the control-measuring device in the environments Creo and Altium Designer is given. RU: Рассмотрены особенности программной поддержки процесса системного инженерного проектирования электронных средств. Изложены основные принципы организации современных CAD / CAM / CAE - систем. Приведены практический пример создания и исследования виртуального прототипа контрольно-измерительного устройства в средах Creo и Altium Designer.
 • Item
  Інженерія якості програмного забезпечення
  (Видавництво «Дике Поле», 2016) Табунщик, Галина Володимирівна; Tabunshchyk, Galyna V.; Табунщик, Галина Владимировна; Кудерметов, Равіль Камілович; Kudermetov, Ravil K.; Кудерметов, Равиль Камилович; Каплієнко, Тетяна Ігорівна; Kapliienko, Tetiana I.; Каплиенко, Татьяна Игоревна
  UK: Книга містить основні концепції керування якістю, зокрема якістю программного забезпечення, на протязі всього життєвого циклу. Розглянуті питання сертифікації та оцінки витрат на якість. Особливу увагу приділено метрикам якості інформаційних систем, та їх використанню. Видання призначене для студентів комп’ютерних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також може бути використани магістрантами, науковими та педагогічними працівниками, фахівцями-практиками. EN: The book contains basic concepts of quality management, including quality software throughout the life cycle. The questions of certification and evaluation of quality costs were described. Particular attention is paid to quality metrics information systems and their use. The publication is intended for students of computer specialties of higher educational institutions, and can be used by post-graduate students, scientific and pedagogical staff, practitioners. RU: Книга содержит основные концепции управления качеством, в частности качеством программного обеспечения, в течение всего жизненного цикла. Рассмотрены вопросы сертификации и оценки затрат на качество. Особое внимание уделено метрикам качества информационных систем и их использованию. Издание предназначено для студентов компьютерных специальностей высших учебных заведений, а также может быть использовано аспирантами, научными и педагогическими работниками, специалистами-практиками.
 • Item
  Remote and virtual tools in engineering. Textbook
  (Видавництво «Дике Поле», 2016) Tabunshchyk, Galyna V.; Табунщик, Галина Володимирівна; Табунщик, Галина Владимировна; Каплієнко, Тетяна Ігорівна; Kapliienko, Tetiana I.; Каплиенко, Татьяна Игоревна; Пархоменко, Анжеліка Володимирівна; Parkhomenko, Anzhelika V.; Пархоменко, Анжелика Владимировна; Гладкова, Ольга Миколаївна; Gladkova, Olga M.; Гладкова, Ольга Николаевна; Ларіонова, Тетяна Юріївна; Larionova, Tetuyna Y.; Ларионова, Татьяна Юрьевна; Поляков, Михайло Олексійович; Poliakov, Muhailo O.; Поляков, Михаил Алексеевич
  UK: Книга містить основні питання практичного вивчення віртуальних, керованих дистанційно пристроїв та розподілених віддалених лабораторій. Розглянуті можливості їх використання при проектуванні та оцінюванні якості вбудованих систем, а також розробці систем керування складними електротехнічними установками і комплексами. EN: The textbook highlights the basic issues of practical study of virtual, remotely controlled devices and distributed remote laboratories. The publication contains the possibilities of their application for design and quality evaluation of embedded systems, for development of control systems of complicated electrotechnical installations and complexes. RU: Книга содержит содержит основные вопросы практического изучения виртуальных, управляемых дистанционно устройств, а также распределенных удаленных лабораторий. Рассмотрены возможности их использования при проектировании и оценке качества встроенных систем, а также разработке систем управления сложными электротехническими установками и комплексами.
 • Item
  Проектування та моделювання програмного забезпечення сучасних інформаційних систем
  (Видавництво «Дике Поле», 2016) Табунщик, Галина Володимирівна; Tabunshchyk, Galyna V.; Табунщик, Галина Владимировна; Каплієнко, Тетяна Ігорівна; Kapliienko, Tetiana I.; Каплиенко, Татьяна Игоревна; Петрова, Ольга Анатоліївна; Petrova, Olga A.; Петрова, Ольга Анатольевна
  UK: Навчальний посібник містить підходи та засоби аналізу, проектування та моделювання програмного забезпечення сучасних інформаційних систем, зокрема вбудованих систем. Видання призначене для студентів комп’ютерних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також може бути використаним аспірантами, науковими та педагогічними працівниками, фахівцями-практиками. EN: The manual contains the approaches and tools for analysis, design and simulation software of modern information systems, including embedded systems.The publication is intended for students of computer specialties of higher educational institutions, and can be used by post-graduate students, scientific and pedagogical staff, practitioners. RU: Учебное пособие содержит подходы и средства анализа, проектирования и моделирования программного обеспечения современных информационных систем, в частности встраиваемых систем. Издание предназначено для студентов компьютерных специальностей высших учебных заведений, а также может быть использовано аспирантами, научными и педагогическими работниками, специалистами-практиками.
 • Item
  Практичне програмування мовою Visual Prolog
  (Запорізький національний технічний університет, 2016) Дейнега, Лариса Юрьевна; Дейнега, Лариса Юріївна; Deynega, Larysa Y.; Камінська, Жанна Костянтинівна; Каминская, Жанна Константиновна; Kaminska, Janna K.; Левада, Ірина Василівна; Левада, Ирина Васильевна; Levada, Iryna V.; Сердюк, Сергій Микитович; Сердюк, Сергей Никитович; Serdiuk, Serhii M.
  UK: Навчальний посібник розроблювався з метою розширення знань та практичних навиків програмування мовою Visual Prolog студентів після вивчення базового курсу «Функціональне та логічне програмування». Зміст навчального посібника орієнтований на теми розрахунково-графічних завдань, що виконуються студентами. Робота над книгою також пропонується тим, хто володіє елементарними знаннями з мови Visual Prolog і хоче застосувати їх практично для розробки програмних продуктів. Реалізація програм на Пролозі часто вимагає не тільки досвіду роботи, а і творчого підходу, кмітливості. EN: The manual has been developed to enhance knowledge and practical programming skills in Visual Prolog language students after studying the basic course "Functional and logic programming." The content is focused on benefits topics calculation and graphic tasks that are performed by students. Work on the book is also offered to those who own VisualProlog elementary knowledge of the language and want to use them practically for the development of software products. Implementation of Prolog programs chastotrebuet not only experience, but also creativity, ingenuity. RU: Пособие разрабатывалось с целью расширения знаний и практических навыков программирования на языке Visual Prolog студентов после изучения базового курса «Функциональное и логическое программирование». Содержание пособия ориентировано на темы расчетно-графических заданий, которые выполняются студентами. Работа над книгою также предлагается тем, кто владеет элементарными знаниями языка Visual Prolog и хочет использовать их практически для разработки программных продуктов. Реализация программ на Прологе часто требует не только опыта работы, а и творческого подхода, сообразительности.
 • Item
  Проектування інформаційного забезпечення автоматизованих систем
  (Запорізький національний технічний університет, 2015) Корнієнко, Сергій Костянтинович; Корниенко, Сергей Константинович; Korniienko, Serhii K.
  UK: У навчальному посібнику розглянуті питання проектування інформаційного забезпечення автоматизованих систем; архітектури та функціонування СКБД; використання технології клієнт-сервер; розподілені бази даних; інструментальні засоби та методика концептуального проектування, логічного проектування реляційних баз даних; адміністрування баз даних; використання мови SQL; захист інформації в системах баз даних. EN: In the book discussed the design of the automated systems information support; architecture and operation of the database; using client-server technology; distributed database; tools and methods of conceptual design, logical design of relational databases; database administration; use of language SQL; protection of information in databases systems. RU: В учебном пособии рассмотрены вопросы проектирования информационного обеспечения автоматизированных систем; архитектуры и функционирования СУБД; использование технологии клиент-сервер; распределенные базы данных; инструментальные средства и методика концептуального проектирования, логического проектирования реляционных баз данных; администрирования баз данных; использование языка SQL; защита информации в системах баз данных.