Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри ІТЗ та МК

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 71
 • Item
  Розробка технології наплавлення робочої лопатки турбіни середнього тиску двигуна Д18
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Рижиков, Олександр Іванович; Ryzhykov, Oleksandr
  UK: Обєкт дослідження – робоча лопатка турбіни середнього тиску двигуна ТД-500. Мета роботи – вдосконалення технології ремонту бандажної полки робочої лопатки методом порошково-плазмового наплавлення. Метод дослідження – аналіз базової технології ремонту, а також сучасних технологій та устаткування, з метою розроблення оптимальної технології ремонту бандажної полки робочої лопатки. Розглянуто базову технологію ремонту бандажної полки робочої лопатки турбіни середнього тиску двигуна ТД-500 способом ручного плазмово-порошкового наплавлення. Досліджено характер і механізми зношування та руйнування лопатки в результаті її експлуатаційних умов. Вивчено основні труднощі при відновленні лопаток, що обумовлені її хімічним складом. Зважаючи на всі особливості базової технології ремонту бандажної полки робочої лопатки для поліпшення якості наплавних робіт та зменшення їх собівартості за рахунок мінімалізації людського фактору і зменшення витрат дорогих матеріалів було розроблену нову технологію ремонту, в основу якої увійшла базова технологія, але з заміною ручної праці на роботизовану. EN: The purpose of the work is to improve the technology of repair of the bandage shelf of the working blade by the method of powder-plasma surfacing. The research method is the analysis of basic repair technology, as well as modern technologies and equipment, in order to develop the optimal technology for repairing the shoulder blade of the working blade. The basic technology of repair of the turbine blades of the turbine blades of medium pressure of the TD-500 engine by the method of manual plasma-powder surfacing is considered. The nature and mechanisms of wear and destruction of the blade as a result of its operating conditions are investigated. The main difficulties in the restoration of the blades due to its chemical composition were studied. Taking into account all the features of the basic technology of repair of the bandage shelf of the working blade to improve the quality of surfacing works and reduce their cost by minimizing the human factor and reducing the cost of expensive materials, a new repair technology was developed, the basis of which was the basic technology, but with the replacement of manual labor.
 • Item
  Розробка технологічного процесу плазмового наплавлення бандажної полки лопатки авіадвигуна
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Свідзинський, Мар’ян Янович; Svidzynskyi, Marian
  UK: Об'єкт дослідження турбіни лопатка середнього тиску двигуна Д18-Т, яка піддається інтенсивному газоабразивному зношуванню і фретинг-корозії в процесі експлуатації. Мета роботи розробка технологічного процесу відновлення лопатки ТСТ. Метод дослідження аналіз літературних даних. Проаналізовані види зношування лопатки турбіни середнього тиску при експлуатації. Розроблений технологічний процес відновлення лопатки ТСТ двигуна Д18-Т і показано, що плазмово-порошкове наплавлення є оптимальним методом для наплавлення лопатки ТСТ. EN: A research object is a shoulder-blade of turbine of middle pressure of engine of D18-Т, that yields to the intensive gaseous wear and frettage of corrosion in the process of exploitation. An aim of work is development of technological process of proceeding in the shoulder-blade of TST. A research method is an analysis of literary data. The analysed types of wear of shoulder-blade of turbine of middle pressure are during exploitation. Worked out technological process of proceeding in the shoulder-blade of TST of engine of D18-Т and it is shown that powder-like for plasma surfacing is an optimal method for surfacing of shoulder-blade of TST.
 • Item
  Технологія складання зварювання молотків механізму струшування електрофільтрів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Самарський, Олександр Юрійович; Samarskyi, Oleksandr Yu.
  UK: Мета проекту – розробити технологію складання та зварювання молотків механізмів струшування електрофільтрів. В пояснювальній записці було описано виріб та матеріал виробу, обрано метод зварювання, розраховано режими зварювання, обрано обладнання для виробництва, спроектовано складально-зварювальне пристосування. Розглянуто умови роботи деталей ударного механізму струшування електрофільтра і зокрема молотків. Запропоновано шляхи підвищення ефективності роботи електрофільтра за рахунок покращення передачі енергії ударного імпульсу від молотка до осадових електродів. Розроблено заходи з охорони праці, техніки безпеки. EN: The goal of the project is to develop a technology for assembling and welding hammers of electrofilter shaking mechanisms. In the explanatory note, the product and product material were described, the welding method was chosen, the welding modes were calculated, the production equipment was selected, and the assembly and welding device was designed. The working conditions of the parts of the impact mechanism of the electrofilter shaking, and in particular the hammers, are considered. Ways to increase the efficiency of the electrostatic precipitator by improving the transfer of shock pulse energy from the hammer to the sediment electrodes are proposed. Measures for occupational health and safety have been developed.
 • Item
  Розробка технологічного процесу зварювання опорної балки коробчастого типу з проєктуванням дільниці
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Облогін, Владислав Дмитрович; Oblohin, Vladyslav D.
  UK: Об’єкт розробки – технологічний процес виготовлення опорної балки коробчатого типу. Мета роботи – розробити технологічний процес виготовлення виробу. Спроєктовано план ділянки складання та зварювання виробу. Передбачені заходи з охорони праці. EN: The object of development is the technological process of manufacturing a box-type support beam. Purpose - to develop a technological process for the manufacture of the product. A plan of the assembly and welding area of the product has been designed. Labor protection measures are provided.
 • Item
  Розробка технології складання і зварювання модульних блоків загального прольоту мостового переходу з проєктуванням дільниці
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Мирошниченко, Віталій Ігорович; Myroshnychenko, Vitalii I.
  UK: Об’єкт розробки – технологічний процес виготовлення модульних блоків загального прольоту мостового переходу. Мета роботи – розробити технологічний процес виготовлення виробу. Спроєктовано план ділянки складання та зварювання виробу. Передбачені заходи з охорони праці. EN: The object of development is the technological process of manufacturing modular blocks of the general span of the bridge crossing. Purpose - to develop a technological process for the manufacture of the product. A plan of the assembly and welding area of the product has been designed. Labor protection measures are provided.
 • Item
  Розробка технології складання і зварювання корпусу компресора авіадвигуна
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Кацай, Назар Юрійович; Katsai, Nazar Yu.
  UK: Об'єкт дослідження - корпус компресора авіадвигуна. Мета роботи - провести аналіз технологічного процесу складання і зварювання корпуса компресора. Результат роботи - розроблено технологічний процес складання і зварювання корпусу компресора авіадвигуна. Зварювання корпуса роблять зварюванням вольфрамовим електродом в аргоні з присадним прутком, точковим зварюванням на зварювальному пістолеті, машинах для точкового та шовного зварювання. Пропонується замінити подачу прутка вручну на подачу дроту напівавтоматом. Таке нововведення дозволить механізувати технологічний процес і збільшити продуктивність дільниці, полегшити роботу зварника. Також пропонується замінити зварювання на точковій машині на зварювання пістолетом, що зменшить витрати на коштовне обладнання. Для прискорення процесів позиціонування, збирання та зварювання пропонується застосовувати складальні пристрої. Для прискорення контролю герметичності пропонується спеціальна установка. Всі ці нововведення дозволять знизити собівартість виробництва. Результати роботи можуть бути використані на підприємствах. EN: Object of research - building aircraft engine compressor. Purpose - to analyze the process assembling and welding the hull compressor. The result - designed workflow assembly and welding of aircraft engine compressor casing. Welding of the hull makes welding tungsten electrode in argon with filler rods, spot welding gun for welding, machines for spot and seam welding. Proposed to replace the feed rod hand to supply semi-automatic wire. This innovation will allow mechanized production process and increase the productivity of land, facilitate the work of the welder. Also, replace welding in dotted-machine gun for welding to reduce the cost of expensive equipment. To speed up the process of positioning, assembly and welding assembly is proposed to use the device. To speed up the leak test is offered a special setting. All these innovations will reduce production costs by defining an adequate economic benefit. The results may be used in the business.
 • Item
  Розробка технології збирання і зварювання кожуху камери згорання газотурбінного двигуна
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Залозецький, Віталій Васильович; Zalozetskyi, Vitalii
  UK: Мета проекту – розробити технологію збирання та зварювання кожуха камери згорання газотурбінного двигуна. В пояснювальній записці було описано виріб та матеріал виробу, обрано метод зварювання, розраховано режими зварювання, обрано обладнання для виробництва, спроектовано складально-зварювальне пристосування, розраховано норми часу, кількість обладнання, кількість персоналу. EN: The goal of the project is to develop a technology for assembling and welding the casing of the combustion chamber of a gas turbine engine. The explanatory note described the product and the material of the product, selected the welding method, calculated the welding modes, selected the production equipment, designed the assembly and welding device, calculated the time standards, the number of equipment, and the number of personnel.
 • Item
  Розробка технології наплавлення витісняльної втулки турбіни першої ступені двигуна МС400
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Григоренко, Максим Станіславович; Hryhorenko, Maksym
  UK: Мета проекту – розробити технологію наплавлення витісняльної втулки турбіни першої ступені двигуна МС400. В пояснювальній записці було описано саму деталь, матеріал виготовлення було обрано технологію наплавлення та обладнання яке необхідно для наплавки, також було обрано режими при яких наплавлення виконувалось. Були передбачені заходи щодо охорони праці. EN: The goal of the project is to develop a technology for surfacing the displacement sleeve of the turbine of the first stage of the MC400 engine. In the explanatory note, the part itself was described, the manufacturing material was selected, the surfacing technology and the equipment necessary for surfacing, and the modes in which surfacing was performed were also selected. Labor protection measures were provided.
 • Item
  Розробка технології процесу зварювання розширювача для підтримки тиску в котлах
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Азорський, Вадим Федорович; Azorskyi, Vadym
  UK: Об’єкт розробки – технологія виготовлення зварювальної конструкції для зберігання пари в котлах та плавної подачі в циліндри. Мета роботи – розробка технологічного процесу зварювання парового котла. В пояснювальній записці було описано виріб та матеріал виробу, обрано обладнання для виробництва зварної конструкції, були підібрані оптимальні режими зварювання. Передбачені заходи з охорони праці. EN: The object of development is the manufacturing technology of a welding structure for steam storage and smooth supply to cylinders. The purpose of the work is to develop a technological process of welding a steam boiler. In the explanatory note, the product and the material of the product were described, the equipment for production was selected, welding modes, time standards, the number of equipment, and the number of personnel were calculated. Anticipated labor protection measures.
 • Item
  Розробка технології виготовлення зовнішньої камери згорання двигуну АІ-450 на базі адитивних технологій
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Урєкін, Данило Володимирович; Uriekin, Danylo
  UK: Об’єкт розробки – технологія виготовлення камери зовнішнього згоряння двигуна АІ-450. Мета роботи – розробка технології адитивного плазмового вирощування виробу з жароміцного матеріалу марки ВЖ98. Спроектовано план ділянки виготовлення виробу та технологію вирощування. Виготовлено зразки та проведено дослідження їх механічних властивостей та мікроструктури. Передбачені заходи з охорони праці. EN: Object of development - manufacturing technology of the external combustion chamber of the AІ-450 engine. The purpose of the work - development of the technology of additive plasma growth of a product made of heat-resistant material of the «ВЖ98» brand. The product manufacturing area’s plan and the growing technology were designed. Samples were produced, mechanical properties and microstructure of the samples were studied. Labor protection measures are provided.
 • Item
  Дослідження та розробка технологічного процесу відновлення робочого інструменту грейдера
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Суле, Рамат; Sule, Ramat
  UK: Об’єкт розробки – технологія відновлення ножа Грейдера. Мета роботи – розробка нової технології відновлення ріжучої кромки з використанням сучасних технологій. Проаналізовано план відновлення інструменту. Виготовлено зразки та проведено дослідження їх механічних властивостей та мікроструктури. EN: The object of development is the technology of restoring the Grader knife. The purpose of the work is to develop a new technology for restoring the cutting edge using modern technologies. The tool recovery plan was analyzed. Samples were made and their mechanical properties and microstructure were studied.
 • Item
  Розробка технологічного процесу плазмового напилення теплозахисного покриття ТЗП-3 на кільце внутрішнє камери згорання ГТД
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Мозгова, Ірина Володимирівна; Mozghova, Iryna
  UK: Об’єкт дослідження – технологічний процес плазмового напилення теплозахисного покриття (ТЗП-3) на кільце внутрішнє камери згоряння ГТД. Мета дипломного проекту – розробити технологію плазмового напилення на роботизованій установці теплозахисного покриття ТЗП-3 на кільце внутрішнє камери згорання ГТД; спроектувати дільницю плазмового напилення. Методи дослідження – аналіз літературних даних та серійних технологій плазмового напилення, їх застосування та удосконалення. Для роботизованого плазмового напилення була спроектована установка до складу якої входить: робота FANUC M-16iB, система для плазмового напилення AP-25i, універсальний маніпулятор. Розроблена маршрутна карта технологічного процесу. Спроектована дільниця плазмового напилення кільця внутрішнього. Проведено техніко – економічне обґрунтування розробленої технології. Розроблені загальні заходи з техніки безпеки і охорони навколишнього середовища EN: The object of research is the technological process of Plasma Spraying of a heat – protective coating (TZP-3) on the Inner Ring of the gas turbine engine combustion chamber. The purpose of the diploma project is to develop a technology for Plasma Spraying on a robotic installation of a thermal protection coating of the TZP-3 on the Inner Ring of the gas turbine engine combustion chamber; to design a Plasma Spraying site. Research methods-analysis of literature data and serial Plasma Spraying technologies, their application and improvement. For robotic Plasma Spraying, an installation was designed that includes: the FANUC M-16iB robot, the AP-25i Plasma Spraying system, and a universal manipulator. A route map of the technological process has been developed. The area of Plasma Spraying of the inner ring is designed. A feasibility study of the developed technology was carried out. General measures on safety and Environmental Protection have been developed.
 • Item
  Розробка технології збирання та зварювання бункеру стрічкової заправочної машини для мартенівської печі
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Гудін, Денис Сергійович; Hudin, Denys
  UK: Обєкт розробки – технологія збирання зварювання бункеру стрічкової заправочної машини. Мета роботи – розробка нової технології зварювання бункеру стрічкової заправочної машини з використанням сучасних технологій. Проаналізовано технологію збирання-зварювання бункеру стрічкової заправочної машини. Запропоновано нову технологію зварювання бункеру стрічкової заправочної машини. EN: The object of development is the technology of assembling and welding the band fettling machine for the open-hearth furnace. The purpose of the work is to develop a new technology for welding the band fettling machine for the open-hearth furnace. The band fettling machine for the open-hearth furnace assembly-welding plan was analyzed. Presented the new technology of welding the band fettling machine for the open-hearth furnace.
 • Item
  Розробка технології плазмового наплавлення на стальні вали зносостійкого матеріалу
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Білий, Роман Юрійович; Bilyi, Roman
  UK: Об’єкт дослідження – наплавка як процес відновлення та підвищення властивостей валів. Предмет дослідження – вплив наплавки на строк служби та ремонтопридатність валів. Методи дослідження – для розв’язання поставлених задач і отримання основних результатів дипломної роботи використовувались експериментальні методи дослідження з визначення міжремонтних періодів шляхом порівняльного характеру початкового матеріалу та матеріалів зі зміненими властивостями. Актуальність теми – підвищення та відновлення фізичних властивостей та геометрії деталі з точки зору економіки інколи цілком обґрунтовано. Серед інших нанесення покриттів наплавленням досі розповсюдженим процесом отримання поверхонь із спеціальними властивостями: корозійною стійкістю, зносостійкістю при різноманітних та швидкозмінних температурах, твердістю і т.д. Властивість нанесеного покриття визначається безпосередньо маркою дроту, який наплавляється, чіткістю та точністю технології нанесення, фізико-хімічними процесами. Відомо, що міцність покриття значною мірою залежить від енергетичних характеристик (струму, напруги, витрати плазмоутворюючого та транспортуючого газів) та стану поверхні напилюваної основи. EN: The object of research is surfacing as a process of restoring and improving the properties of shafts. The subject of the study is the effect of surfacing on the service life and maintainability of shafts. Research methods – to solve the tasks and obtain the main results of the thesis, experimental research methods were used to determine the inter-repair periods by comparing the nature of the initial material and materials with changed properties. Actuality of theme – increasing and restoring the physical properties and geometry of the part from the point of view of economy is sometimes quite justified. Among others, the application of coatings by surfacing is still a widespread process of obtaining surfaces with special properties: corrosion resistance, wear resistance at various and rapidly changing temperatures, hardness, etc. The property of the applied coating is determined directly by the brand of the surfacing wire, the clarity and precision of the application technology, physic-chemical processes. It is known that the strength of the coating largely depends on the energy characteristics (current, voltage, consumption of plasma-forming and transporting gases) and the state of the surface of the sprayed base.
 • Item
  Розробка технологічного процесу відновлення контактних кілець малого конусу доменої печі
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Авдєєва, Тетяна Василівна; Avdieieva, Tetiana
  UK: Об’єкт дослідження – підвищення технологічної ефективності відновлення контактних кілець малого конусу доменної печі. Мета дослідження - розробка технології зміцнення малого конуса доменної печі. Методи дослідження: аналіз літературних даних. Проаналізовано види зношування малого конуса доменної печі під час експлуатації. У даній роботі вирішено завдання підвищення технологічної ефективності відновлення контактних кілець малого конусу доменної печі шляхом зміцнення контактної поверхні малого конуса, за рахунок вдосконаленої технології пічного наплавлення з використанням форми багаторазового використання – кокіля. Розроблено технологічний процес зміцнення поверхні малого конуса доменної печі та показано, що пічне наплавлення є найоптимальнішим методом для зміцнення конуса доменної печі. EN: Object of research - increase of technological efficiency of restoration of contact rings of small cone of blast furnace. Purpose of the study - development of technology for strengthening the small cone of the blast furnace. Research methods: analysis of literature data. The types of wear of the small cone of the blast furnace during operation are analyzed. This work solved the problem of increasing the technological efficiency of the restoration of the contact rings of the small cone of the blast furnace by strengthening the contact surface of the small cone, due to the improved technology of furnace surfacing using a reusable form - kokil. The technological process of strengthening the surface of the small blast furnace cone is developed and it is shown that the furnace surfacing is the most optimal method for strengthening the blast furnace cone.
 • Item
  Удосконалення технології нанесення іонно-плазмових жаростійких покриттів на лопатки турбін авіадвигунів з проєктуванням дільниці
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Фетісов, Руслан Юрійович; Fetisov, Ruslan Yu.; Фетисов, Руслан Юрьевич
  UK: Мета дослідження – підвищення якості жаростійкого іонно-плазмового покриття за рахунок використання катоду виготовленого методом металургії гранул. Об’єкт дослідження – катод виготовлений металургією гранул та жаростійке покриття, що нанесене ним. У роботі виконано аналіз впливу технології виготовлення катодів на якість жаростійкого покриття робочої лопатки турбіни авіаційного двигуна нанесене методом фізичного осадження металів в вакуумі. Запропоновано використовувати катод виготовлений методом металургії гранул, що зменшує кількість дефектів покриття, які утворюються під час нанесення, та як наслідок зменшення кількості робочих лопаток, які потрібно доопрацьовувати. Розроблена маршрутна карта технологічного процесу. Спроектована дільниця нанесення жаростійкого покриття на робочу лопатку турбіни. Проведено техніко – економічне обґрунтування розробленої технології. Розроблені загальні заходи з техніки безпеки і охорони навколишнього середовища. EN: The purpose of the study - Improving the quality of heat-resistant ion-plasma coating through the use of the cathode made by the method of metallurgy of granules. The object of research is a cathode made of granular metallurgy and a heat-resistant coating applied by it. The analysis of the influence of cathode manufacturing technology on the quality of heat - resistant coating of the turbine blade of an aircraft engine caused by the method of physical deposition of metals in vacuum is performed. It is proposed to use a cathode made by the method of granular metallurgy, which reduces the number of coating defects that are formed during application, and as a consequence of reducing the number of blades that need to be refined. The route map of technological process is developed. The heat-resistant coating area on the turbine blade is designed. Feasibility study of the developed technology is carried out. General safety and environmental measures have been developed. RU: Цель исследования – повышение качества жаростойкого ионно-плазменного покрытия за счет использования катода, изготовленного методом металлургии гранул. Объект исследования – катод изготовленный металлургией гранул и нанесенное им жаростойкое покрытие. В работе выполнен анализ влияния технологии изготовления катодов на качество жаростойкого покрытия рабочей лопатки турбины авиационного двигателя, нанесенного методом физического осаждения металлов в вакууме. Предложено использовать катод, изготовленный методом металлургии гранул, что уменьшает количество дефектов покрытия, которые образуются при нанесении, и как следствие, уменьшение количества рабочих лопаток, которые нужно дорабатывать. Разработана маршрутная карта технологического процесса. Спроектирован участок нанесения жаростойкого покрытия на рабочую лопатку турбины. Проведено технико-экономическое обоснование разработанной технологии. Разработаны общие мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.
 • Item
  Розробка технології складання-зварювання внутрішнього корпусу авіаційного двигуна АІ-322 з проєктуванням дільниці
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Полєвой, Артем Сергійович; Polievoi, Artem S.; Полевой, Артем Сергеевич
  UK: Об’єкт дослідження – удосконалення технологічного процесу складання–зварювання внутрішнього корпусу авіадвигуна АІ – 322. Предмет дослідження – електронно-променеве зварювання сплаву ХН45МВТЮБР - ІД. Мета дослідження – впровадження нової технології зварювання для внутрішніх корпусів авіадвигунів АІ-322. Методи дослідження – порівняння автоматичного аргоно-дугового та електронно-променевого зварювання сплаву ХН45МВТЮБР – ІД на основі експериментів з літературних джерел. Обрано оптимальні параметри режимів електронно-променевого зварювання. Розроблено план дільниці для електронно-променевого зварювання внутрішніх корпусів авіадвигуна АІ-322. Визначено відмінні економічні показники обраного способу зварювання. EN: Object of research - Improving the technological process of assembly-welding of the inner body of the aircraft engine AI - 322. Subject of research - electron beam welding of alloy HN45MVTYUBR - ID. The purpose of the study is to introduce a new welding technology for the inner hulls of AI-322 aircraft engines. Research methods - comparison of automatic argon-arc and electron-beam welding of alloy HN45MVTYUBR - ID on the basis of experiments from literature sources. The optimal parameters of electron-beam welding modes are selected. A site plan for electron beam welding of the inner hulls of the AI-322 aircraft engine has been developed. Excellent economic indicators of the chosen welding method are determined. RU: Объект исследования – усовершенствование технологического процесса сборки – сварки внутреннего корпуса авиадвигателя АИ – 322. Предмет исследования – электронно-лучевая сварка сплава ХН45МВТЮБР – ИД. Цель исследования – внедрение новой технологии сварки для внутренних корпусов авиадвигателей АИ-322. Методы исследования – сравнение автоматической аргоно-дуговой и электронно-лучевой сварки сплава ХН45МВТЮБР – ИД на основе экспериментов из литературных источников. Выбраны оптимальные параметры режимов электронно-лучевой сварки. Разработан план участка для электронно-лучевой сварки внутренних корпусов авиадвигателя АИ-322. Определены отличающие экономические показатели выбранного способа сварки.
 • Item
  Розробка технології складання-зварювання риштування з проектуванням роботизованої дільниці
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Павлов, Денис Дмитрович; Pavlov, Denys D.; Павлов, Денис Дмитриевич
  UK: Об’єкт дослідження – технологічний процес зварювання в середовищі захисних газів риштування. Мета дипломного проекту – розробити технологію складання та роботизованого зварювання риштування; спроектувати дільницю складання та зварювання. Методи дослідження – аналіз літературних даних та серійних технологій виробництва риштування, її застосування та удосконалення. Для роботизованого зварювання риштування була спроектована установка до складу якої входить: робот YASKAWA MA1440, падаючий механізм Fronius WF 25iR, джерело живлення Fronius TPS320i. Розроблена маршрутна карта технологічного процесу. Спроектована дільниця складання та зварювання кінцевої балки. Проведено техніко – економічне обґрунтування розробленої технології. розроблені загальні заходи з техніки безпеки і охорони навколишнього середовища. EN: The object of research is the technological process of welding in the environment protective scaffolding gases. The purpose of the diploma project is to develop the technology of assembly and robotic welding of scaffolding; design the assembly and welding section. Research methods - analysis of literature data and serial technologies of scaffolding production, its application and improvement. An installation was designed for robotic welding of scaffolding, which includes: YASKAWA MA1440 robot, Fronius WF 25iR drop mechanism, Fronius TPS320i power supply. The route map of technological process is developed. The section of assembly and welding of the final beam is designed. Feasibility study of the developed technology is carried out. developed general measures for safety and environmental protection. RU: Объект исследования – технологический процесс сварки в среде защитных газов лесов. Цель дипломного проекта – разработать технологию сборки и роботизированной сварки лесов; спроектировать участок сборки и сварки. Методы исследования – анализ литературных данных и серийных технологий производства лесов, его применения и усовершенствования. Для роботизированной сварки лесов была спроектирована установка, в состав которой входит: робот YASKAWA MA1440, падающий механизм Fronius WF 25iR, источник питания Fronius TPS320i. Разработана маршрутная карта технологического процесса. Спроектирован участок сборки и сварки конечной балки. Проведено технико – экономическое обоснование разработанной технологии. Разработаны общие мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.
 • Item
  Розробка технології виготовлення кільця направляючого апарату турбіни з жароміцного сплаву ЕП-648ВІ з проєктуванням дільниці
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Котов, Микола Миколайович; Kotov, Mykola; Котов, Николай Николаевич
  UK: Об’єкт розробки – технологія виготовлення кільця ВНА двигуна Д-18Т. Мета роботи – розробка нової технології виготовлення виробу з використанням адитивних технологій, а саме плазмового вирощування. Спроєктовано план ділянки виготовлення виробу та технологію вирощування. Виготовлено зразки та проведено дослідження їх механічних властивостей та мікроструктури. Передбачені заходи з охорони праці. EN: Object of development is technology of production of a ring the directing device of D-18T engine. Purpose of work is development of new technology of manufacturing of a product with additive technologies, namely WAAM PAM. Planing area of manufacturing of a product ang technology of growing is developed. Samples were made and their mechanical properties and microstructure were studied. Labor protection measures are envisaged. RU: Объект разработки – технология изготовления кольца ВНА двигателя Д-18Т. Цель работы – разработка новой технологии производства изделия с использованием аддитивных технологий, а именно плазменного выращивания. Спроектирован план участка изготовления изделия и технология выращивания. Изготовлены образцы и проведены исследования их механических свойств и микроструктуры. Предусмотрены мероприятия по охране труда.
 • Item
  Дослідження роботи напилених графітованих електродів для руднотермічних печей з проектування дільниці для напилення
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Кідун, Роман Андрійович; Kidyn, Roman; Кидун, Роман Андреевич
  UK: Об’єкт дослідження – нанесення захисного покриття на поверхню графітованого електроду методом плазмового напилення. Предмет дослідження – робота захисного покриття в межі температурного інтервалу електроду. Мета дослідження – аналіз видів та способів нанесення захисних покриттів на графітований електрод, визначення їх стійкості до високотемпературної корозії, зміну фазового стану та можливості просочення до порового простору графіту. Методи дослідження – аналіз можливості просочення захисного покриття до порового простору графіту шляхом використання дослідницьких даних згідно вибраної теми; моделювання процесу при використанні програм типу САЕ та математичного методу; проведення експериментальних робіт за для перевірки теоретичного розрахунку; обробка та аналізування здобутих результатів. Обрано оптимальний спосіб нанесення захисного покриття на графітований електрод методом плазмового нанесення струмоведучим дротом марки АК-5, визначено параметри режиму напилення. Теоретично змодельований процес розтікання та просочення захисного покриття (Al2O3) до порового простору графіту. Експериментально визначений крайовий кут змочування оксиду алюмінії на графітованій підкладці, а також глибину його залягання. Розроблено план дільниці для нанесення захисного покриття на електроди. Визначено задовільні економічні показники обраного способу захисту електродів. EN: The object of research is the application of a protective coating on the surface of the graphitized electrode by plasma spraying. The subject of research is the work of the protective coating within the temperature range of the electrode. The purpose of the study is to analyze the types and methods of applying protective coatings on the graphite electrode, determining their resistance to high temperature corrosion, phase change and the possibility of impregnation to the pore space of graphite. Research methods - analysis of the possibility of impregnation of the protective coating to the pore space of graphite through the use of research data according to the selected topic; process modeling using CAE type programs and mathematical method; conducting experimental work to verify the theoretical calculation; processing and analysis of the obtained results. The optimal method of applying a protective coating on the graphite electrode by the method of plasma application with a current-carrying wire of the AK-5 brand is selected, the parameters of the sputtering mode are determined. The process of spreading and impregnation of the protective coating (Al2O3) to the pore space of graphite is theoretically modeled. The edge wetting angle of alumina on a graphite substrate, as well as the depth of its occurrence have been experimentally determined. A site plan for applying a protective coating on the electrodes has been developed. Satisfactory economic indicators of the chosen method of electrode protection are determined. RU: Объект исследования – нанесение защитного покрытия на поверхность графитированного электрода методом плазменного напыления. Предмет исследования – работа защитного покрытия в пределах температурного интервала электрода. Цель исследования – анализ видов и способов нанесения защитных покрытий на графитированный электрод, определение их устойчивости к высокотемпературной коррозии, изменение фазового состояния и возможности пропитки порового пространства графита. Методы исследования – анализ возможности пропитки защитного покрытия в поровое пространство графита путем использования исследовательских данных согласно выбранной теме; моделирование процесса при использовании программ типа САЭ и математического метода; проведение экспериментальных работ для проверки теоретического расчета; обработка и анализ полученных результатов. Выбран оптимальный способ нанесения защитного покрытия на графитированный электрод методом плазменного нанесения токоведущей проволокой марки АК-5, определены параметры режима напыления. Теоретически смоделирован процесс растекания и пропитки защитного покрытия (Al2O3) в поровое пространство графита. Экспериментально определен краевой угол смачивания окиси алюминия на графитированной подложке, а также глубину его залегания. Разработан план участка для нанесения защитного покрытия на электроды. Определены удовлетворительные экономические показатели выбранного способа защиты электродов.