Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 118
 • Item
  Бакалаврська робота на тему «Вдосконалення системи управління персоналом на металургійному підприємстві»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Романова, Валерія Михайлівна; Romanova, Valeria
  UK: Проведене системне дослідження, результатом чого став вибір перспективних стратегій управління на підприємстві, шляхом удосконалення системи управління персоналом , що забезпечує можливість його розвитку. EN: Conducted systematic research, the result of which was the choice of promising management strategies for the enterprise, by improving the personnel management system, which provides the possibility of its development.
 • Item
  Розроблення рекламної стратегії закладу вищої освіти
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Кошелєва, Софія Михайлівна; Koshelieva, Sofiia
  UK: Розглянуто теоретичні аспекти розроблення рекламної стратегії . проведено аналіз управління рекламної діяльності Національного Університету «Запорізька Політехніка». Розроблена рекламна стратегія Національного Університету «Запорізька Політехніка». EN: Theoretical aspects of advertising strategy development are considered. an analysis of the management of the advertising activity of the National University "Zaporizka Polytechnic" was carried out. The advertising strategy of National University "Zaporizka Polytechnic was developed.
 • Item
  Бакалаврська робота на тему «Вплив стилів керівництва на ефективність управління державним підприємством»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Нефьодова, Анастасія Віталіївна; Nefodova, Anastasiia
  UK: Розглянуто теоретичну характеристику стилів управління організацією, проведено аналіз ефективності стилю управління на підприємстві запропоновані рекомендації щодо вдосконалення стилю керівництва на ДП «Запоріжжястандартметрологія». EN: The theoretical characteristics are considered management styles of the organization, an analysis of the effectiveness of the style was carried out management at the enterprise proposed recommendations for improvement leadership style at SE "ZAPORIZHZHYASTANDARTMETROLOGY"
 • Item
  Державна регіональна політика формування та збереження людського капіталу в умовах військового стану
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Павлюченко, Владислав Вадимович; Pavliuchenko, Vladyslav
  UK: Дипломна робота: “Державна регіональна політика формування та збереження людського капіталу в умовах військового стану”: с. 128, рис. 28, табл. 5, 119 джерел. Об’єктом дослідження є процес визначення державної регіональної політики формування та збереження людського капіталу в умовах військового стану. Предметом дослідження є методи визначення завдань, механізмів і очікуваних результатів державної регіональної політики формування та збереження людського капіталу в умовах військового стану. Мета роботи – визначення державної регіональної політики формування та збереження людського капіталу в умовах військового стану. Методи дослідження: узагальнення й аналіз літератури з даної теми; метод системного підходу; метод порівнянь; абстрактно-логічні методи, метод побудови концептуальних моделей. Результати та їх новизна. Проведено аналіз динаміки змін трудового потенціалу і скорочення людського капіталу під впливом російської агресії. Визначено завдання, механізми і очікувані результати державної політики формування і збереження людського капіталу під впливом російської агресії. Основні положення роботи. Розглянуті теоретичні основи визначення державної політики формування людського капіталу. Досліджено нові фактори впливу на динаміку змін людського капіталу. Побудовано модель державної регіональної політики формування та збереження людського капіталу в умовах воєнного стану. Значимість роботи та висновки. Рекомендації, що надані роботі, дозволять визначити державну регіональну політику збереження людського потенціалу під впливом російської агресії. EN: Master's work: “ State regional policy of formation and preservation of human capital under martial law.”; 126 p., figures 28, tables 5, list of references - 119 titles. The object of study - the process of determining the state regional policy for the formation and preservation of human capital in the conditions of martial law. Subject - the methods of determining tasks, mechanisms and expected results of the state regional policy of human capital formation and preservation in the conditions of martial law. Purpose - to determine the state regional policy for the formation and preservation of human capital in the conditions of martial law. Research methods: generalization and analysis of the literature on this topic; system approach method; method of comparisons; abstract logical methods, the method of building conceptual models. Results and their novelty. An analysis of the changes dynamics in the labor potential and the reduction of human capital under the influence of Russian aggression was carried out. The tasks, mechanisms and expected results of human capital formation and preservation state policy under the influence of Russian aggression are defined. The main provisions of the work. The theoretical foundations of determining the state policy of human capital formation are considered. New factors influencing the dynamics of changes in human capital were studied. A model of the state regional policy for the human capital formation and preservation in the conditions of martial law has been built. Significance of the work and conclusions. The recommendations given to the work will allow to determine the state regional policy of preserving human potential under the influence of Russian aggression.
 • Item
  Управління людським капіталом підприємства
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Єрьоменко, Крістіна Андріївна; Yeromenko, Kristina
  UK: Дипломна робота бакалавра: «Управління людським капіталом підприємства»; 99 с., рисунки 3, таблиці 26, додаток 1, список джерел 65 найменувань. Навички, освіта та знання людей є прикладами того, як людський капітал сприяє успіху організації. Практика інвестування, сформовані політики та системи свідчать про те, чи справді компанія ставиться до людей як до свого найціннішого активу. Саме тому вказана тема дослідження є актуальною у сфері менеджменту організацій і адміністрування як самостійної наукової та освітньої галузі. Об'єкт дослідження – процес управління людським капіталом підприємства. Предмет дослідження – теоретичні, методичні і прикладні аспекти інвестування в людський капітал підприємства в сучасних умовах. Мета дипломної роботи – розробка рекомендацій щодо активізації інвестування в людський капітал підприємтва в сучасних умовах. Методи дослідження: порівняння, аналіз, синтез, узагальнення, математико-статистичні та графічні. Результати і їх новизна. Наукова новизна – подальшого розвитку отримав підхід до інвестування в людський капітал в умовах діджиталізації економіки. Основні положення роботи. Вивчено теоретичні основи інвестування в людський капітал; проведено аналіз стану інвестування в людський капітал АТ УКРЗАЛІЗНИЦЯ"; розроблено рекомендації щодо інвестування в розвиток людського капіталу підприємства сучасних в умовах. Значущість роботи і висновки. Запропоновано напрямки активізації інвестування в людський капітал АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ" EN: Bachelor's work: "Management of human capital of the enterprise"; 99 p., figures 3, tables 26, appendices 1, list of sources of 64 items. People's skills, education, and knowledge are examples of how human capital contributes to an organization's success. Investment practices, policies and systems in place indicate whether a company truly treats people as its most valuable asset. That is why the specified research topic is relevant in the field of organization management and administration as an independent scientific and educational field. The object of research is the process of human capital management of the enterprise. The subject of the study is the theoretical, methodical and applied aspects of investing in the human capital of the enterprise in modern conditions. The purpose of the diploma work is to develop recommendations for the activation of investment in the human capital of the enterprise in modern conditions. Research methods: comparison, analysis, synthesis, generalization, mathematical-statistical and graphic. Results and their novelty. Scientific novelty - the approach to investing in human capital in conditions of digitalization of the economy received further development. The main provisions of the work. The theoretical foundations of investing in human capital have been studied; an analysis of the state of investment in the human capital of “JSC UKRZALIZNYTSYA” was carried out; recommendations were developed for investing in the development of the human capital of the enterprise in modern conditions. Significance of work and conclusions. Directions for intensifying investment in human capital of “UKRZALIZNYTSYA JSC”
 • Item
  Управління оборотними коштами підприємства
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Борсенко, Владислав Віталійович; Borsenko, Vladyslav
  UK: Дипломна робота бакалавра: «Управління оборотними коштами підприємства»; 92 с., рисунки 10, таблиці 24, список джерел 52 найменування. Оборотний капітал - це загальновживаний показник для оцінки короткострокового здоров’я організації. Він також є показником операційної ефективності та короткострокового фінансового стану компанії. Саме тому виникає необхідність управління оборотним капіталом підприємства. Об'єкт дослідження – процес управління оборотними коштами підприємства. Предмет дослідження – теоретичні, методичні і прикладні аспекти управління оборотними коштами металургійного підприємства в сучасних умовах. Мета дипломної роботи – розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства. Методи дослідження: порівняння, аналіз, синтез, узагальнення, математико-статистичні та графічні. Результати і їх новизна. Наукова новизна – подальшого розвитку отримав підхід до підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства. Основні положення роботи. Вивчено теоретичні основи управління оборотним капіталом підприємства; проведено аналіз стану та ефективності використання оборотного капіталу на ПАТ Запорізький металургійний комбінат "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"; розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства. Значущість роботи і висновки. Обґрунтовано шляхи підвищення ефективності управління оборотними коштами підприємства та їх використання. EN: Bachelor's work "Management of working capital of an enterprise"; 92 p., figures 10, tables 24, bibliography of 52 references. Working capital is a commonly used metric to assess the short-term health of an organization. It is also an indicator of operational efficiency and the short-term financial condition of the company. That is why there is a need to manage the working capital of an enterprise. The object of research is the process of managing the working capital of an enterprise. The subject of the study is the theoretical, methodological and applied aspects of working capital management of a metallurgical enterprise in modern conditions. The purpose of the thesis is to develop recommendations for improving the efficiency of the use of working capital of the enterprise. Research methods: comparison, analysis, synthesis, generalization, mathematical, statistical and graphical. Results and their novelty. Scientific novelty - the approach to improving the efficiency of the use of working capital of the enterprise was further developed. The main provisions of the work. The theoretical foundations of enterprise working capital management were studied; the analysis of the state and efficiency of working capital use at PJSC "Zaporizhzhya Metallurgical Plant "ZAPORIZHSTAL" was carried out; recommendations for improving the efficiency of working capital use were developed. Significance of the work and conclusions. The ways to improve the efficiency of management of working capital of the enterprise and their use are substantiated.
 • Item
  Публічно-приватне партнерство комунальної установи «Запорізьке обласне бюро судово-медичної експертизи» в умовах війни
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Грошева, Юлія Володимирівна; Grosheva, Yulia
  UK: Дипломна робота: «Публічно-приватне партнерство комунальної установи «Запорізьке обласне бюро судово-медичної експертизи» в умовах війни; 112 с., рисунки 14, таблиці 13, список джерел 91 найменування. Об’єктом дослідження – є процес здійснення публічно-приватного партнерства комунальної установи «Запорізьке обласне бюро судово-медичної експертизи» в умовах війни. Предметом дослідження є нові завдання КУ «Запорізьке обласне бюро СМЕ» ЗОР що виникають під час війни і їх вирішення через механізм публічно-приватного партнерства. Мета роботи – формування методичних рекомендацій щодо застосування механізмів публічно-приватного партнерства для вирішення завдань КУ «Запорізьке обласне бюро СМЕ» ЗОР в умовах війни. Методи дослідження: узагальнення й аналіз літератури з даної теми; метод системного підходу; метод порівнянь; абстрактно-логічні методи, метод дослідження нормативної бази. Результати та їх новизна. Проведено аналіз і систематизацію нових завдань що виникають під час війни і відносяться до сфери судово-медичної експертизи. Визначено механізми їх вирішення. Визначено шляхи удосконалення взаємодії з суб’єктами публічно-приватного партнерства. Основні положення роботи. Розглянуті теоретичні основи формування публічно-приватного партнерства. Досліджено нові завдання що виникають під час війни. Визначено механізми і шляхи покращення публічно-приватного партнерства. Значимість роботи та висновки. Рекомендації, що надані роботі, дозволять визначити завдання що виникають під час війни та механізми їх вирішення через публічно-приватне партнерство. EN: Master's work: “Public-private partnership of the communal institution «Zaporizhia Regional Bureau of Forensic Medical Examination» in the conditions of war”: 112 p., figures 14, tables 13, list of references - 91 titles. The object of study - the process of the communal institution "Zaporizhia Regional Bureau of Forensic Medical Examination" public-private partnership implementation in the conditions of war. Subject - the new tasks of the "Zaporizhia Regional Bureau of SME" CU that arise during the war and their solution through the mechanism of public-private partnership. Purpose - the formation of methodological recommendations regarding the use of public-private partnership mechanisms to solve the tasks of the "Zaporizhia Regional Bureau of SME" CU in conditions of war. Research methods: generalization and analysis of the literature on this topic; system approach method; method of comparisons; abstract logical methods, the method of researching the regulatory framework. Results and their novelty. The analysis and systematization of new tasks arising during the war and related to the field of forensic medical examination was carried out. The mechanisms of their solution are defined. Ways to improve interaction with subjects of public-private partnership have been identified. The main provisions of the work. The theoretical foundations of determining the state policy of human capital formation are considered. New factors influencing the dynamics of changes in human capital were studied. A model of the state regional policy for the human capital formation and preservation in the conditions of martial law has been built. Significance of the work and conclusions. The theoretical foundations of public-private partnership formation are considered. New tasks arising during the war were studied. Mechanisms and ways to improve public-private partnership are defined.
 • Item
  Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування: проблеми та механізми оптимізації
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Андрієнко, Антон Анатолійович; Andrienko, Anton
  UK: Дипломна робота: «Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування: проблеми та механізми оптимізації»; 97 с., рисунки 4, таблиці 3, список джерел 101 найменування. Об’єктом дослідження – є процеси взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні. Предметом дослідження - є сукупність принципів, методів та механізмів, що застосовуються між гілками публічної влади в процесі урядування для налагодження їх взаємодії. Метою роботи є визначення оптимальної моделі розподілу компетенцій та повноважень між представництвом органів влади в особі місцевих адміністрацій і органів місцевого самоврядування та механізмів оптимізації взаємодії. Методи дослідження: описовий метод, порівняльний метод, аналіз, синтез, систематизація, узагальнення і групування. Результати і їх новизна. Новизна одержаних результатів полягає у розвитку механізмів взаємодії публічних органів влади. Основні положення роботи. Розглянуто теоретичні аспекти взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування. Проведено аналіз існуючої територіальної організації влади в Україні. Визначено шляхи покращення взаємодії державної влади з місцевим самоврядуванням. Значущість роботи і висновки. Розроблені та науково обґрунтовані в дипломній роботи бакалавра теоретичні положення, висновки та рекомендації можуть бути застосовані в практичній діяльності органів місцевого самоврядування. EN: Qualification work "Interaction of state authorities and Local Self-Government: problems and optimization mechanisms"; 97 P., Figures 4, Tables 3, list of sources of 101 titles. The object of the research - is the processes of interaction between state authorities and local self-government in Ukraine. The subject of the research is a set of principles, methods and mechanisms used between branches of public power in the governance process to establish their interaction. The purpose of the work is to determine the optimal model for the distribution of competences and powers between the representation of authorities in the form of local administrations and local self-government bodies and mechanisms for optimizing interaction. The research methods: descriptive method, comparative method, analysis, synthesis, systematization, generalization and grouping. Results and their novelty The novelty of the obtained results lies in the development of mechanisms of interaction of public authorities. Maint points of the work. The theoretical aspects of interaction between state authorities and local self-government are considered. An analysis of the existing territorial organization of power in Ukraine was carried out. Ways to improve the interaction of state power with local self-government have been identified. Significance of work and conclusions. The theoretical provisions, conclusions and recommendations developed and scientifically substantiated in the thesis can be applied in the practical activities of local self-government bodies.
 • Item
  Використання інформаційних технологій в системі управління підприємством
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Кожушаний, Сергій Ігорович; Kozhushanyi, Serhii I.
  UK: Магістерська робота «Використання інформаційних технологій в системі управління підприємством»: 121 с., 17 рис., 23 табл., 52 джерела, 4 додатки. EN: Master's work "Use of information technologies in the enterprise management system": 121 pages, 17 figures, 23 tables, 52 sources, 4 appendices.
 • Item
  Удосконалення організації оплати праці на підприємстві
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шинкаренко, Артем Валерійович; Shynkarenko, Artem V.
  UK: Розглянуто теоретичні основи організації оплати праці на підприємстві, проведено аналіз організації оплати праці на ПАТ «Мотор Січ», запропоновано шляхи удосконалення організації праці на підприємстві ПАТ «Мотор Січ». EN: The theoretical foundations of the organization of labor remuneration at the enterprise are considered, the analysis of the organization of labor remuneration at PJSC "Motor Sich" is carried out, and ways to improve the organization of labor at PJSC "Motor Sich" are proposed.
 • Item
  Удосконалення управління маркетинговою діяльністю торговельного підприємства
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Рибіна, Ганна Олександрівна; Rybina, Наnna O.
  UK: Розглянуто теоретичні основи маркетингової діяльності. Проаналізовано управління маркетинговою діяльностю підприємства на прикладі мережі магазинів «Єва». Знайдено шляхи удосконалення управління маркетинговою діяльністю торговельного підприємства EN: The theoretical foundations of marketing activity are considered. The management of the enterprise's marketing activities was analyzed using the example of the chain of stores "Eva". Ways to improve the management of the marketing activities of the trading enterprise have been found
 • Item
  Бакалаврська робота на тему «Розробка конкурентної стратегії підприємства»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Кабко, Даніл Романович; Kabko, Danil R.
  UK: Розглянуто теоретичні аспекти розробки конкурентної стратегії підприємства , проведено аналіз передумов розробки конкурентної стратегії АТ «Укрпошта» , наведено практичні рекомендації щодо розроблення конкурентної стратегії АТ «Укрпошта». EN: The theoretical aspects of the development of the company's competitive strategy were considered, the prerequisites for the development of the competitive strategy of JSC « Ukrposhta » were analyzed, and practical recommendations for the development of the c ompetitive strategy of JSC « Ukrposhta » were given.
 • Item
  Розробка комплексу заходів з підвищення ефективності діяльності сервісного підприємства
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Дерій, Вероніка Русланівна; Deriy, Veronika R.
  UK: Розглянуто теоретичні основи підвищення економічної ефективності діяльності підприємства, проведено аналіз ефективності діяльності підприємства ТОВ «Універсальне сервісне підприємство», запропоновано заходи з підвищення ефективності діяльності підприємства. EN: The theoretical foundations of increasing the economic efficiency of the enterprise's activity were considered, an analysis of the efficiency of the enterprise "Universal Service Enterprise" LLC was carried out, and measures to increase the efficiency of the enterprise's activity were proposed.
 • Item
  Розроблення стратегії розвитку підприємства
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Данилова, Анна Романівна; Danilova, Anna R.
  UK: Розглянуто теоретичні аспекти розроблення стратегії розвитку підприємства. Проведено аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища ПрАТ «ЗАВОД «ЗАПОРIЖАВТОМАТИКА». Розглянуто завдання стратегічного розвитку підприємства виходячі основних положень “Індустрії 4.0” та визначено шляхі розроблення стратегії розвитку. EN: The theoretical aspects of the working out of the enterprise development strategy are considered. An analysis of the internal and external environment of PrJSC "ZAPORIZHAVTOMATYKA PLANT " was carried out. The task of enterprise development strategy based on the main provisions of "Industry 4.0" was considered, and the ways of working out the development strategy were determined.
 • Item
  Персонал підприємства: ефективність управління та розвиток трудового потенціалу
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Гришньова, Вікторія Олександрівна; Hryshnova, Viktoriia
  UK: Розглянуто теоретичні аспекти ефективного управління персоналом промислового підприємства та розвитком його трудового потенціалу, проведено аналіз системи управління персоналом та розвитку трудового потенціалу ПАТ «Мотор-Січ», визначено шляхи підвищення ефективності управління персоналом підприємства та реалізації трудового потенціалу ПАТ «Мотор-Січ». EN: The theoretical aspects of effective personnel management of an industrial enterprise and the development of its labor potential were considered, an analysis of the personnel management system and the development of the labor potential of PJSC "Motor-Sich" was carried out, and ways of improving the efficiency of personnel management of the enterprise and realizing the labor potential of PJSC "Motor-Sich" were determined.
 • Item
  Формування системи стратегічного управління на підприємствах малого і середнього бізнесу
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Булат, Андрій Миколайович; Bulat, Andrii M.
  UK: Розглянуто теоретичні аспекти системи стратегічного управління на підприємствах малого та середнього бізнесу, проведено аналіз формування системи стратегічного управління на підприємстві, запропоновано шляхи вдосконалення системи стратегічного управління на підприємстві EN: The theoretical aspects of the strategic management system at small and medium-sized enterprises were considered, the formation of the strategic management system at the enterprise was analyzed, and ways of improving the strategic management system at the enterprise were proposed.
 • Item
  Стратегія вдосконалення іміджу підприємства
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шумелюк, Марія Юріївна; Shumeliuk, Mariia
  UK: Дипломна робота «Стратегія вдосконалення іміджу підприємства» 83 с., 10 рис., 18 табл., 41 джерело. Об’єктом дослідження є процес формування вдосконалення іміджу підприємства. Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти формування стратегії вдосконалення іміджу підприємства. Метою роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів формування стратегії вдосконалення іміджу підприємства. Методи дослідження: спостереження і узагальнення, аналіз і синтез, порівняння, структурно-логічний метод, графічний, розрахунково-аналітичний. Зокрема, метод спостереження використаний при дослідження підприємства на практиці, а саме вивчення системи формування іміджу. Висновки щодо фінансового стану на основі комплексу всіх розрахованих фінансових показників, а також загальні висновки були отримані за допомогою методу узагальнення. Результати і їх новизна. Елементом наукової новизни є формування удосконаленої системи управління розвитком іміджу підприємства, що дало змогу зробити висновки щодо зростання ролі іміджу підприємства у загальній системі розвитку підприємства на сучасному етапі. Основні положення роботи. Розглянуто теоретико-методичні основи управління іміджем підприємства, проведено аналіз управління іміджем ТОВ «Термопласт», розроблено стратегію вдосконалення іміджу ТОВ «Термопласт» на ринку. Значущість роботи і висновки. Практичне значення результатів проведенного дослідження полягае у тому, що обґрунтовані теоретичні положення, викладені у роботі, доведенні до рівня рекомендацій, які можуть бути реалізовані на підприємствах різних сфер і галузей. EN: Thesis "strategy for improving the image of the enterprise" 83 P., 10 fig., 18 tables., 41 sources. The object of research is the process of forming and improving the image of an enterprise. The subject of the research is theoretical and practical aspects of forming a strategy for improving the image of an enterprise. The aim of the work is to study the theoretical and practical aspects of forming a strategy for improving the image of an enterprise. Research methods: observation and generalization, analysis and synthesis, comparison, structural and logical method, graphic, calculation and analytical. In particular, the method of observation is used in the study of the enterprise in practice, namely, the study of the image formation system. Conclusions about the financial condition based on a set of all calculated financial indicators, as well as general conclusions, were obtained using the generalization method. Results and their novelty. An element of scientific novelty is the formation of an improved management system for the development of the company's image, which allowed us to draw conclusions about the growing role of the company's image in the overall system of enterprise development at the present stage. Main provisions of the work. The theoretical and methodological foundations of Enterprise image management are considered, the image management of Thermoplast LLC is analyzed, and the strategy for improving the image of Thermoplast LLC in the market is developed. Significance of the work and conclusions. The practical significance of the results of the study lies in the fact that the theoretical provisions set out in the work are justified, bringing them to the level of recommendations that can be implemented at enterprises of various spheres and industries.
 • Item
  Обґрунтування доцільності впровадження контролінгу на великому промисловому підприємстві
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Лосенко, Катерина Андріївна; Losenko, Katerina
  UK: Результати проведеного дослідження дали можливість оцінити доцільність впровадження системи контролінгу на великому промисловому підприємстві, а також визначити заходи вдосконалення системи контролінгу, які можуть бути використані у практичній діяльності ПАТ «Запоріжсталь». EN: The results of the investigation made it possible to evaluate the value of implementing a control system in a large industrial enterprise, as well as to identify steps to improve the control system that may interfere with practical activities. AT "Zaporizhstal"
 • Item
  Удосконалення управління запасами на торгівельному підприємстві
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Аржавіцина, Анастасія Дмитріївна; Arzhavitsina, Anastasia
  UK: Практична цінність результатів дослідження в тому, що визначені шляхи підвищення ефективності системи управління запасами торгівельного підприємства дозволяють підвищити конкурентоспроможність та поліпшити фінансово-економічні результати діяльності ПП «Еверест-меблі». EN: The practical value of the research results lies in the fact that the identified ways to improve the efficiency of the inventory management system of a retail enterprise allow one to increase competitiveness and improve financial and economic outcomes. results of the activities of the PP Everest Furniture.
 • Item
  Удосконалення управління рекламною діяльністю підприємства
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Ревтова, Катерина Андріївна; Revtova, Kateryna A.
  UK: Наведено актуальність теми дослідження, мета і завдання бакалаврської роботи, об’єкт дослідження, предмет дослідження, методи дослідження, практичне значення, інформаційна база дослідження, наукова новизна одержаних результатів, апробація результатів бакалаврської роботи, структура та обсяг дослідження. EN: The relevance of the research topic, the purpose and tasks of the bachelor's work, the object of research, the subject of research, research methods, practical significance, the information base of the research, the scientific novelty of the obtained results, the approval of the results of the bachelor's work, the structure and scope of the research are given.