Звіти про НДР - 2021 рік

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Звіт про виконання кафедральної НДР 05038 «Математичне моделювання соціально-економічних процесів та систем»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Бакурова, Анна; Бахрушин, Володимир; Денисенко, Олександр; Діденко, Анастасія; Кондратов, Дмитро; Пасічник, Марія; Подковаліхіна, Олена; Рябенко, Антон; Ропало, Ганна; Савранська, Алла; Сластніков, Олександр; Терещенко, Еліна; Філей, Юрій; Шевчук, Марк; Широкорад, Дмитро; Юськів, Олеся; Bakurova, Anna; Bachrushin, Volodymyr; Denysenko, Oleksandr; Didenko, Anastasiya; Kondratov, Dmytro; Pasichnyk, Mariya; Podkovalihina, Olena; Riabenko, Anton; Ropalo, Hanna; Savranska, Alla; Slastnikov, Oleksandr; Tereschenko, Elina; Filei, Yurii; Shevchuk, Mark; Shirokorad, Dmytro; Yuskiv, Olesia; Бакурова, Анна; Бахрушин, Владимир; Денисенко, Александр; Диденко, Анастасия; Кондратов, Дмитрий; Пасичник, Мария; Подковалихина, Елена; Рябенко, Антон; Ропало, Анна; Савранская, Алла; Сластников, Александр; Терещенко, Элина; Филей, Юрий; Шевчук, Марк; Широкорад, Дмитрий; Юськив, Олеся
 • Item
  Анотований звіт про виконання кафедральної НДР 05018 «Математичне та комп’ютерне моделювання фізичних, технічних, природничих процесів та систем»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Корніч, Григорій Володимирович; Бажин, Анатолій Іванович; Денисенко, Олександр Іванович; Пархоменко, Лариса Олександрівна; Широкорад, Дмитро Вікторович; Дуда, Євген Вікторович; Kornich, Grygoriy V.; Denysenko, Oleksandr I.; Bazhyn, Anatolii I.; Parkhomenko, Larysa O.; Shyrokorad, Dmytro V.; Duda, Yevhen V.; Корнич, Григорий Владимирович; Бажин, Анатолий Иванович; Денисенко, Александр Иванович; Пархоменко, Лариса Александровна; Широкорад, Дмитрий Викторович; Дуда, Евгений Викторович
 • Item
  Пошук шляхів забезпечення інклюзивного розвитку промислового регіону з використанням сучасних інструментів маркетингу і логістики
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2021) Лифар, Владислава Віталіївна; Lyfar, Vladyslava V.; Лыфарь, Владислава Витальевна; Соколова, Юлія Олександрівна; Sokolova, Yuliya O.; Соколова, Юлия Александровна; Павлішина, Ніна Михайлівна; Pavlishyna, Nina M.; Павлишина, Нина Михайловна; Борисенко, Олена Євгенівна; Borisenko, Olena E.; Борисенко, Елена Евгеньевна; Кочнова, Ірина Валентинівна; Kochnova, Iryna V.; Кочнова, Ирина Валентиновна; Онуфрієнко, Наталія Леонідівна; Onufrienko, Nataliya L.; Онуфриенко, Наталья Леонидовна; Тіховська, Тетяна Миколаївна; Tikhovska, Tetiana M.; Тиховская, Татьяна Николаевна
  UK: В роботі проаналізовано теоретичне підґрунтя та розроблено комплекс способів, методів та прийомів для забезпечення інклюзивного розвитку промислового регіону з використанням сучасних інструментів маркетингу і логістики EN: The paper analyzes the theoretical basis and develops a set of methods and techniques to ensure the inclusive development of the industrial region using modern marketing and logistics tools. RU: В работе проанализирован теоретический базис и разработан комплекс способов, методов и приемов для обеспечения инклюзивного развития промышленного региона с использованием современных инструментов маркетинга и логистики