Наукові статті кафедри ДМ і ПТМ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Раціональний вибір параметрів та схем гарячої деформації при отриманні порошкових титанових матеріалів різного експлуатаційного призначення
  (Запорізький національний технічний університет, 2015) Носенко, Михайло Іванович; Nosenko, Mukhaylo I.; Носенко, Михаил Иванович
  UK: У статті наведено результати досліджень, узагальнення і оптимізації параметрів термомеханічних режимів, обґрунтування вибору способу гарячого штампування пористих заготовок порошкового титану (в закритому штампі та із елементами витікання), а також аналіз впливу схеми напружено-здеформованого стану при отриманні матеріалів і виробів різного призначення із потребуємими рівнем щільності, структурою та механічними властивостями, котрі визначаються умовами експлуатації EN: The article presents the results of research, synthesis and optimization of parameters of the thermomechanical regimes rationale for the selection method of hot forming porous preforms powdered titanium (in the closed die, and with elements of expiration), and an analysis of the impact of the scheme of the stress-strain state in the preparation of materials and products for various purposes with the required level of density, structure and mechanical properties, which are determined by operating conditions RU: В статье приведены результаты исследований, обобщения и оптимизации параметров термомеханических режимов, обоснование выбора способа горячей штамповки пористых заготовок порошкового титана (в закрытом штампе и с элементами истечения), а также анализ влияния схемы напряженно-деформированного состояния при получении материалов и изделий различного назначения с требуемыми уровнем плотности, структурой и механическими свойствами, которые определяются условиями эксплуатации
 • Документ
  Особливості формування структури порошкового титану в процесі гарячої деформації
  (Запорізький національний технічний університет, 2016) Носенко, Михайло Іванович; Nosenko, Mukhaylo I.; Носенко, Михаил Иванович
  UK: У статті наведено результати досліджень особливостей розподілу локальних деформацій, ущільнення та характеру формування структури порошкового титану по об’єму пористої заготовки в процесі гарячої деформації (при закритому штампуванні та із елементами витікання). Виявлено вплив схеми напружено-здеформованого стану та створення додаткових локальних зон деформації на формування заданої здеформованої однорідної, рівноущільненої структури металу по об’єму заготовки, що забезпечує отримання широкого класу порошкових титанових матеріалів і виробів при визначених властивостях деталей різного експлуатаційного призначення EN: The article presents the results of studies of the distribution of local strain, compression and character formation of the structure of titanium powder by volume of the porous preform in the process of hot deformation (with a closed and stamped with the expiration of the elements). The effect of the scheme of the stress-strain state and the creation of additional local deformation zones in the formation of a given deformed homogeneous well compacted metal structure in terms of harvesting, which provides a broad class of powdered titanium materials and products in certain properties of the details of various operational purposes RU: В статье приведены результаты исследований особенностей распределения локальных деформаций, уплотнения и характера формирования структуры порошкового титана по объему пористой заготовки в процессе горячей деформации (при закрытой штамповке и с элементами истечения). Выявлено влияние схемы напряженно-деформированного состояния и создания дополнительных локальных зон деформации на формирование заданной деформированной однородной, равноуплотненной структуры металла по объему заготовки, что обеспечивает получение широкого класса порошковых титановых материалов и изделий при определенных свойствах деталей различного эксплуатационного назначения
 • Документ
  Розширення функціональності промислових роботів
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Мартовицький, Леонід Максимович; Martovitsky, Leonid M.; Мартовицкий, Леонид Максимович; Сочава, Анатолій Іванович; Sochava, Anatoliy I.; Сочава, Анатолий Иванович; Глушко, Василь Іванович; Glushko, Vasiliy I.; Глушко, Василий Иванович; Шаніна, Зоя Михайлівна; Shanina, Zoja M.; Шанина, Зоя Михайловна; Клименко, Ганна Вікторівна; Klimenko, Anna V.; Клименко, Анна Викторовна; Фролов, Роман Олександрович; Frolov, Roman O.; Фролов, Роман Александрович
  UK: Функціональні можливості наявних та нових промислових роботів можна розширити за рахунок заміни старої системи керування із «жорсткою» логікою – сучасною, на базі мікроконтролерів, а також додаванням до маніпуляційної системи інших технологічних можливостей: виміру ваги та температури об’єкта маніпулювання, підвищення точності позиціювання та жорсткості маніпуляційної системи конструкційними методами, розширення рухомості за принципом «безопорності» робота. EN: The functionality of existing and new industrial robots can be expanded by replacing the old control system with «hard» logic-modern, based on microcontrollers, and adding to the manipulation system other technological capabilities: measuring the weight and temperature of the manipulation object, increasing the accuracy of positioning and rigidity of manipulation systems by constructive methods, expansion of mobility by the principle of «robustness» of the robot. RU: Функциональные возможности существующих и новых промышленных роботов можно расширить за счет замены старой системы управления с «жесткой» логикой – современной, на базе микроконтроллеров, а также добавлением в манипуляционную систему других технологических возможностей: измерения веса и температуры объекта манипулирования, повышение точности позиционирования и жесткости манипуляционной системы конструкционными методами, расширение подвижности по принципу «безопорности» робота.
 • Документ
  Особливості механіки подрібнення грунтового шару при обробці його зубчастим робочим органом
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Шаніна, Зоя Михайлівна; Shanina, Zoja M.; Шанина, Зоя Михайловна; Мартовицький, Леонід Максимович; Martovitsky, Leonid M.; Мартовицкий, Леонид Максимович; Глушко, Василь Іванович; Glushko, Vasiliy I.; Глушко, Василий Иванович
  UK: У статті розроблено математичні моделі механіки подрібнення ґрунту при його обробці зубчастим робочим органом. Процес подрібнення складається з двох послідовних фаз. У першій фазі шар ґрунту руйнується при проходженні лобної поверхні інструмента, яка виконана по логарифмічній спіралі. Руйнування ґрунтового пласта в першій фазу залежить від швидкості руху машини та від характерного кута логарифмічної спіралі, по якій виконана лобова поверхня ЗРО. Далі шар подрібнюється на хвилястій поверхні синусного циліндра. Після подрібнення на лобовій поверхні ЗРО ґрунт потрапляє на хвилясту поверхню вже значно розпушеним. EN: The article mathematical models of the mechanics of loosening of the soil have been developed during its processing by the working organ. The process of loosening consists of two successive phases. In the first phase, the soil layer collapses as the frontal surface of the instrument passes through a logarithmic spiral. Destruction of the soil layer in the first phase depends on the speed of the machine and on the characteristic angle of the logarithmic spiral along which the head of the GWO is executed. Further, the layer loosens on the undulating surface of the sinus cylinder. After loosening the soil on the frontal surface of the GWO, the soil falls on a wavy surface already considerably loosened. RU: В статье разработаны математические модели механики разрыхления почвы при ее обработке рабочим органом. Процесс разрыхления состоит из двух последовательных фаз. В первой фазе слой почвы разрушается при прохождении лобной поверхности инструмента, которая выполнена по логарифмической спирали. Разрушение почвенного пласта в первой фазе зависит от скорости движения машины и от характерного угла логарифмической спирали, по которой исполнена лобовая поверхность ЗРО. Дальше слой разрыхляется на волнистой поверхности синусного цилиндра. После разрыхления почвы на лобовой поверхности ЗРО почва попадает на волнистую поверхность уже значительно разрыхленной.
 • Документ
  Исследование экспериментальных характеристик привода промышленного транспорта
  (Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, 2014) Волков, Григорій Петрович; Volkov, Grigorii P.; Волков, Григорий Петрович; Камель, Георгій Іванович; Kamel, Georgij I.; Камель, Георгий Иванович; Івченко, Петро Сергійович; Ivchenko, Petro S.; Ивченко, Петр Сергеевич; Невойса, Ярослав Андрійович; Nevojsa, Jaroslav. A.; Невойса, Ярослав Андреевич
  UK: Авторами дана кількісна оцінка навантаження основних вузлів приводу роторного живильника високого тиску. Як показник було обрано крутний момент і моменти тертя в приводі живильника. Відзначено, що позапланові зупинки приводу живильника і його нестабільна робота пов'язані з різким зростанням моменту тертя і зносом робочих поверхонь ротора, що призводить до його просідання. В роботі наводяться рекомендації щодо оптимізації режиму роботи живильника і правильному співвідношенню навантажень в елементах його приводу. EN: The authors gave a quantitative estimate of the load on the main components of the high pressure rotary feeder drive. As an indicator were selected torque and friction moments in the drive of the feeder. It is noted that unplanned stopping of the feeder drive and its unstable operation are associated with a sharp increase in friction torque and wear of the working surfaces of the rotor, leading to its subsidence. The work provides recommendations for optimizing the mode of operation of the feeder and the correct ratio of loads in the elements of its drive. RU: Авторами дана количественная оценка нагрузки основных узлов привода роторного питателя высокого давления. В качестве показателя были выбраны крутящий момент и моменты трения в приводе питателя. Отмечено, что внеплановые остановки привода питателя и его нестабильная работа связаны с резким ростом момента трения и износом рабочих поверхностей ротора, приводящим к его просадке. В работе приводятся рекомендации по оптимизации режима работы питателя и правильному соотношению нагрузок в элементах его привода.
 • Документ
  Исследование трубопроводного гидротранспорта для транспортировки древесной щепы в варочный котел.
  (Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, 2017) Волков, Григорій Петрович; Volkov, Grigorii P.; Волков, Григорий Петрович; Камель, Георгій Іванович; Kamel, Georgij I.; Камель, Георгий Иванович; Гасило, Юрій Андрійович; Gasilo, Urij A.; Гасило, Юрий Андреевич; Косарев, Євген Олегович; Kosarev, Evgenii О.; Косарев, Евгений Олегович; Котляров, Микола Сергійович; Kotljarov, Mykola S.; Котляров, Николай Сергеевич
  UK: У статті автори на базі аналізу роботи сучасних технологічних виробництв в галузі виробництва целюлози проводять оцінку транспортні операції по переміщенню тріски деровини. Даются рекомендації по оптимізації транспортних операцій в гідросистемі. EN: In the article, the authors, based on an analysis of the causes of damage to the rollers of the rolling mill, suggest restoring their working surfaces by electroslag surfacing and using new alloyed steels. This will allow from 2 to 3 times to increase the service life of the rolls, reduce equipment downtime and at the same time improve the quality of rolling. RU: В статье авторы на основе анализа работы современных технологий производств в целюльозной промышленности оценивают транспортные операции по перемещению древесной щепы. Даются рекомендации по оптимизации транспортных операций в гидросистеме.
 • Документ
  Электрошлаковая наплавка порошковым электродом валков горячей прокатки
  (Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, 2015) Волков, Григорій Петрович; Volkov, Grigorii P.; Волков, Григорий Петрович; Камель, Георгій Іванович; Kamel, Georgij I.; Камель, Георгий Иванович; Макаренко, Петро Петрович; Makarenko, Petro P.; Макаренко, Петр Петрович; Бейчук, Евген Романович; Bejchuk, Evgen R.; Бейчук, Евгений Романович
  UK: У статті автори на основі аналізу причин пошкодження валків прокатного стану пропонують відновлювати їх робочі поверхні шляхом електрошлакової наплавки та використання нових легуючих сплавів. Це дозволить від 2 до 3 разів збільшити ресурс роботи валків, скоротити простої обладнання та водночас підвищивши якість прокатки. EN: In the article, the authors, based on an analysis of the causes of damage to the rollers of the rolling mill, suggest restoring their working surfaces by electroslag surfacing and using new alloyed steels. This will allow from 2 to 3 times to increase the service life of the rolls, reduce equipment downtime and at the same time improve the quality of rolling. RU: В статье авторы на основе анализа причин повреждения вальцев прокатного стана предлагают востанавливать их рабочие поверхности путем електрошлаковой наплавки и использования нових легированных сталей. Это позволит от 2 до 3 раз увеличить ресурс работы валков, снизить простои оборудования и одновременно повысить качество прокатки.
 • Документ
  Моделирование процесса нагрева плоских стеклопластиков радиационными методами облучения
  (Запорізький національний технічний університет, 2016) Задоя, Наталя Олександрівна; Zadoya, Natalya О.; Задоя, Наталья Александровна
  UK: У статті запропонована модель, яка дозволяє проаналізувати процес нагріву плоского склопластику КТ-11-ТОА з використанням енергії прискорених електронів. Встановлено, що модель полегшує вибір оптимальної температури і прискорює проведення експериментів EN: The article proposed a model that allows you to analyze the process of heating flat fiberglass KT-11-TOA using the energy of accelerated electrons. It is established that the model facilitates the selection of the optimal temperature and speeds up the experiments. RU: В статье предложена модель, которая позволяет проанализировать процесс нагрева плоского стеклопластика КТ-11-ТОА с использованием энергии ускоренных электронов. Установлено, что модель облегчает выбор оптимальной температуры и ускоряет проведение экспериментов
 • Документ
  Подовження ресурсу важкозавантажених прогiнних кранових балок
  (Полтавський національний технічний університет, 2018) Руднєв, Олександр Михайлович; Rudnev, Olexander M.; Руднев, Александр Михайлович; Мартовицький, Леонід Максимович; Martovitsky, Leonid M.; Мартовицкий, Леонид Максимович
  UK: У статті автори на основі аналізу методів подовження ресурсу роботи циклічно-завантажених деталей та практичних досліджень прогінних кранових балок важких кранів показують можливість подовження терміну експлуатації заміною знакопостійними циклічними напруженнями з протилежним знаком. При цьому сумарна довговічність деталі зросте. EN: In the article, the authors, based on the analysis of the methods of extending the life of the cyclically-loaded parts and the practical studies of the crane beams of heavy cranes, show the possibility of extending the service life by replacing the sign-constant cyclic stresses with the opposite sign. In this case, the overall longevity of the details will increase. RU: В статье авторы на основе анализа методов продления ресурса работы циклично-загруженных деталей и практических исследований пролетных крановых балок тяжелых кранов показывают возможность продления срока эксплуатации заменой знакопостоянными циклическими нагружениями с противоположным знаком. При этом суммарная долговечность детали возрастет.