Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри БВ та УП

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Впровадження офісу з управління проектами в благодійній організації
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Мірошніченко, Олексій Євгенович; Miroshnichenko, Oleksii Ye.; Мирошниченко, Алексей Евгеньевич
  UK: Робота являє собою наукове дослідження, в якому висвітлено теоретичні та практичні аспекти створення та впровадження офісу з управління проектами у неприбутковій організації, описано проект створення ОУП, висвітлено елементи впровадження проекту. Робота складається із вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних джерел, що складається з 67 джерел та додатків. Робота викладена на 105 листах друкованого тексту, містить 4 таблиці та 6 малюнків. EN: The work is a scientific study, which highlights the theoretical and practical aspects of the creation and implementation of a project management office in a non-profit organization, describes the project for creating a PMO, highlights the elements of project implementation.The work consists of introduction, 4 chapters, conclusion, list of sources used, consisting of 67 sources and applications. The work is presented on 105 sheets of printed text, contains 4 tables and 6 figures. RU: Работа представляет собой научное исследование, в котором освещены теоретические и практические аспекты создания и внедрения офиса управления проектами в неприбыльной организации, описан проект создания ОУП, освещены элементы внедрения проекта. Работа состоит из введения, 4 глав, заключения, списка использованных источников, состоящий из 67 источников и приложений. Работа изложена на 105 листах печатного текста, содержит 4 таблицы и 6 рисунков.
 • Item
  Управління проектом впровадження школи спортивної аеробіки у м. Дніпро
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Подопригора, Олександра Ігорівна; Podopryhora, Oleksandra I.; Подопригора, Александра Игоревна
  UK: Робота присвячена розробці концепції та планування проекту впровадження школи спортивної аеробіки, а також його реалізація у м. Дніпро. EN: The work is devoted to the development of a concept and planning for the implementation of a school for sports aerobics, as well as its implementation in the Dnieper. RU: Работа посвящена разработке концепции и планирование проекта внедрения школы спортивной аэробики, а также его реализация в г. Днепр.
 • Item
  Проект будівництва торгово-готельного комплексу у м. Запоріжжя
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Третьякова, Яна Олегівна; Tretiakova, Yana O.; Третьякова, Яна Олеговна
  UK: Робота являє собою наукове дослідження, в якому проведено аналіз впливу сейсмічних дій рівня МРЗ - максимальний розрахунковий землетрус і рівня ПЗ - проектній землетрус на напружено-деформований стан будівель у Запорізькому регіоні. А також включає в себе проект будівництва торгово-готельного комплексу, що містить основні прийняті архітектурно-будівельні та організаційно-технологічні рішення. EN: The work is a scientific study in which an analysis of seismic effects of the MEE level - maximum estimated earthquake and PE level - projected earthquake on the stress-strain state of buildings in the Zaporozhye region. It also includes a project for the construction of a shopping and hotel complex, which contains the basic architectural, construction and organizational-technological solutions. RU: Работа представляет собой научное исследование, в котором проведен анализ влияния сейсмических воздействий уровня МРЗ - максимальное расчетное землетрясение и уровня ПЗ - проектное землетрясение на напряженно-деформированное состояние зданий в Запорожском регионе. А также включает в себя проект строительства торгово-гостиничного комплекса, содержащего основные принятые архитектурно-строительные и организационно-технологические решения.
 • Item
  Проект будівництва 9-ти поверхового житлового будинку з офісними приміщеннями і паркінгом по пров. Бабкіна в м. Бориспіль Київської області
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Охрименко, Олексій Вячеславович; Okhrymenko, Oleksiy V.; Охрименко, Алексей Вячеславович
  UK: Робота являє собою наукове дослідження, в якому проведено аналіз та узагальнення методологічних підходів до визначення факторів, які необхідно враховувати для оптимізації організаційно-технологічних рішень при виконанні робіт з відновлення інженерних мереж житлових кварталів та промислових підприємств. А також включає в себе проект будівництва 9-ти поверхового житлового будинку з офісними приміщеннями та паркінгом, що містить основні прийняті архітектурно-будівельні та організаційно-технологічні рішення. EN: The work is a scientific study in which an analysis and generalization of methodological approaches to determining the factors that must be taken into account to optimize organizational and technological solutions when performing work on the restoration of utility networks of residential quarters and industrial enterprises is carried out. It also includes a project for the construction of a 9-storey residential building with office premises and a parking lot, which contains the main architectural, organizational and technological solutions adopted. RU: Работа представляет собой научное исследование, в котором проведен анализ и обобщение методологических подходов к определению факторов, которые необходимо учитывать для оптимизации организационно-технологических решений при выполнении работ по восстановлению инженерных сетей жилых кварталов и промышленных предприятий. А также включает в себя проект строительства 9-ти этажного жилого дома с офисными помещениями и паркингом, содержащий основные принятые архитектурно-строительные и организационно-технологические решения.
 • Item
  Аналіз та оцінка енергоефективних заходів при енергетичній сертифікації будівель на прикладі навчального корпусу НУ «Запорізька політехніка»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Волкова, Олександра Михайлівна; Volkova, Oleksandra M.; Волкова, Александра Михайловна
  UK: Робота являє собою наукове дослідження, а також включає в себе вирішення інженерних задач на прикладі навчального корпусу №5 НУ «Запорізька політехніка» в м. Запоріжжя. Робота складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел. EN: The work is a scientific research, and includes the solution of engineering problems on the example of the educational building # 3 of NU "Zaporizhia Polytechnic" in Zaporozhye. The work consists of an introduction, five sections, conclusions, a list of sources used. RU: Работа представляет собой научное исследование, а также включает в себя решение инженерных задач на примере учебного корпуса №3 НУ «Запорожская политехника» в г. Запорожья. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованных источников.
 • Item
  Методологічні основи організації та проведення енергетичного аудиту громадських будівель на прикладі навчального корпусу НУ «Запорізька політехніка»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Волкова, Анна Михайлівна; Volkova, Anna M.; Волкова, Анна Михайловна
  UK: Робота являє собою наукове дослідження, а також включає в себе вирішення інженерних задач на прикладі навчального корпусу №5 НУ «Запорізька політехніка» в м. Запоріжжя. Робота складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел. EN: The work is a scientific research, and includes the solution of engineering problems on the example of the educational building # 5 of NU "Zaporizhia Polytechnic" in Zaporozhye. The work consists of an introduction, five sections, conclusions, a list of sources used. RU: Работа представляет собой научное исследование, а также включает в себя решение инженерных задач на примере учебного корпуса №5 НУ «Запорожская политехника» в г. Запорожья. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованных источников.
 • Item
  Проект багатофункціональної офісної будівлі в умовах щільної забудови м. Запоріжжя
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Бєлих, Ярослава Сергіївна; Bielykh, Yaroslava; Белых, Ярослава Сергеевна
  UK: Структура та обсяг роботи. Робота являє собою наукове дослідження, а також включає в себе вирішення інженерних задач на прикладі проектування багатофункціональної офісної будівлі в умовах щільної забудови в м. Запоріжжі. Робота складається із вступу, п’яти розділів, висновків та списку використаних джерел. Методи дослідження – аналіз і узагальнення вітчизняних та зарубіжних наукових праць, законодавчих актів та нормативних документів, методологічних підходів до визначення факторів, що впливають на будівництво в умовах ущільненої історичної забудови. Об’єкт дослідження – будівництво багатофункціональних громадських будівель. Предмет дослідження – підходи та методи будівництва в умовах ущільненої історичної забудови. Актуальність теми. Проблема проектування нових об’ємів в умовах щільної забудови, що постійно склалася в місті, з вирішення проблем ії функціонального призначення, конструктивної міцності, а також доречне вписування нового об’єму в історичний містобудівний контекст Ключові слова: багатофункціональні громадські будівлі, будівельна продукція, щільна забудова, історична забудова. EN: Structure and scope of work. The work is a scientific research, and also involves the solution of engineering problems, such as the design of a multifunctional office building in a dense building in Zaporozhye. The paper consists of an introduction, five sections, conclusions and a list of sources used. Research methods - analysis and generalization of domestic and foreign scientific works, legislative acts and normative documents, methodological approaches to determining the factors that influence the construction in the conditions of compacted historical building. The object of the study is the construction of multifunctional public buildings. The subject of the study - approaches and methods of construction in conditions of compacted historical development. Actuality of theme. The problem of designing new volumes in the context of dense urban development, solving the problems of its functional purpose, structural durability, as well as the appropriate incorporation of new volume in the historical urban planning context Keywords: multifunctional public buildings, construction products, dense buildings, historical buildings. RU: Структура и объем работы. Работа представляет собой научное исследование, а также включает в себя решение инженерных задач на примере проектирования многофункциональной офисного здания в условиях плотной застройки в г.. Запорожье. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка использованной литературы. Методы исследования - анализ и обобщение отечественных и зарубежных научных трудов, законодательных актов и нормативных документов, методологических подходов к определению факторов, влияющих на строительство в условиях уплотненной исторической застройки. Объект исследования - строительство многофункциональных общественных зданий. Предмет исследования - подходы и методы строительства в условиях уплотненной исторической застройки. Актуальность темы. Проблема проектирования новых объемов в условиях плотной застройки, постоянно сложилась в городе, по решению проблем ии функционального назначения, конструктивной прочности, а также уместно вписывания нового объема в исторический градостроительный контекст Ключевые слова: многофункциональные общественные здания, строительная продукция, плотная застройка, историческая застройка.