Підручники, навчальні посібники кафедри ФМ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Металознавство для зварників: навчальний посібник
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Лисиця, Олена Володимирівна; Lysytsia, Olena V.
  UK: Посібник призначений для студентів навчальних закладів, в яких вивчають зварювання. Описані атомно-кристалічна будова металів та сплавів; діаграми стану та зв’язок типу подвійної діаграми з технологічними та механічними властивостями; процес первинної кристалізації; вплив хімічного та фазового складу, структури, будови на властивості матеріалів; основи теорії та технології термічного оброблення; будова зварного з’єднання; основні групи матеріалів на основі заліза, нікелю, алюмінію, титану, магнію, міді. EN: The textbook is intended for students of educational institutions studying welding. The book describes the atomic and crystalline structure of metals and alloys; diagrams of state and the relationship of the double diagram type to technological and mechanical properties; the process of primary crystallisation; the influence of chemical and phase composition, structure, and structure on the properties of materials; the basics of heat treatment theory and technology; the structure of a welded joint; the main groups of materials based on iron, nickel, aluminium, titanium, magnesium, and copper.
 • Item
  Новітні технології заготівельного виробництва: Навчальний посібник.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Грабовський, Володимир Якович; Hrabovs’kyy, Volodymyr; Грабовский, Владимир Яковлевич
  UK: В посібнику розглянуті основні сучасні технологічні процеси, що застосовують при виготовлені заготовок та виробів для газотурбінного устаткування. З урахуванням високих вимог до чистоти та вимог до службових характеристик виробів із жароміцних сплавів послідовно викладені методи рафінування при отримання виливків, способи створення спрямованої та монокристалічної структури виливків, особливості литва за витопними моделям, використання порошкової металургії, отримання дисперсно зміцнених композицій, особливості ізотермічного штампування. EN: The manual discusses the main modern technological processes that are used in the manufacture of blanks and products for gas turbine equipment. Taking into account the high requirements for cleanliness and performance characteristics of products made from heat-resistant alloys, refining methods for producing castings, methods for producing a directed and single-crystal structure of castings, features of investment casting, the use of powder metallurgy, production of dispersively hardened compositions, and features of isothermal stamping are consistently described. RU: В пособии рассмотрены основные современные технологические процессы, которые используются при изготовлении заготовок и изделий для газотурбинного оборудования. С учетом высоких требований к чистоте и к служебным характеристикам изделий из жаропрочных сплавов последовательно изложены методы рафинирования при получения отливок, способы получения направленной и монокристаллической структуры отливок, особенности литья по выплавляемым моделям, использование порошковой металлургии, получение дисперсно упрочненных композиций, особенности изотермической штамповки.