Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри КС та М

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 163
 • Item
  Інтелектуальна система тестування водіїв
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шмигля, Катерина Вікторівна; Shmyhlia, Kateryna V.
  UK:" Інтелектуальна системи тестування водіїв, щоб допомогти підвищити рівень знань кандидатів у водії. Інтелектуальність системи полягатиме у виборі питань для тестів базуючись на попередніх тестах, за якими можливо провести аналіз і визначити проблемні теми, за якими надалі буде більше питань у тестах, що має заповнити прогалини в знання водіїв. Для досягнення мети необхідно використовувати семантичну мережу, що полегшує побудову логіки для створення запитів до бази даних і визначення необхідної інформації. Головними перевагами розробленої системи є доступність - можливість проходження у будь-який час та у будь-якому місці, де є доступ до інтернету, та автоматизація - перевіркою та аналізом тестів займається машина, а не фахівець. EN: An intelligent driver testing system to help improve the knowledge of driver candidates. The intelligence of the system will consist in selecting questions for tests based on previous tests, which can be used to analyze and identify problematic topics that will be covered in future tests, which should fill in the gaps in the drivers' knowledge. To achieve this goal, it is necessary to use a semantic network, which facilitates the construction of logic for creating database queries and determining the necessary information. The main advantages of the developed system are accessibility - the ability to take the test at any time and in any place where there is Internet access and automation - the tests are checked and analyzed by a machine, not a specialist.
 • Item
  Вебсайт гімназії №55 із інтелектуальним чат-ботом
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Швець, Григорій Костянтинович; Shvets, Hryhorii
  UK: Функція розпізнавання об’єктів зацікавленості є важливою задачею у сфері комп’ютерного зору. Щоб У дипломній роботі розглянуто процес розробки вебсайту Запорізької гімназії №55 із інтелектуальним чат-ботом. У першій частині роботи проведено порівняльний аналіз інструментів для створення вебсайтів, таких як конструктори, CMS та фреймворки. Визначено, що для розробки вебсайту із інтелектуальним чат-ботом найбільш підходять фреймворки, оскільки вони надають широкий набір інструментів для створення вебсайтів з інтегруванням штучного інтелекту. У другій частині роботи проаналізовано предметну область, визначено вимоги до розроблюваного сайту. На основі висунутих вимог розроблено його структуру та макет. Аналіз предметної області дозволив визначити основні цільові аудиторії вебсайту. У третій частині роботи описано реалізацію вебсайту, як з точки зору бекенда, так і фронтенда. У четвертій частині роботи наведено результати реалізації сайту та проведено дослідження його сприняття користувачами. Високий рівень зручності та інформативності був визнаний користувачами, які оцінили сайт та інтелектуального чат-бота як ефективний інструмент для отримання інформації. EN: The function of recognizing objects of interest is an important task in the field of computer vision. To This thesis describes the process of developing a website for Zaporizhzhia gymnasium #55 with an intelligent chatbot. In the first part of the work, a comparative analysis of tools for creating websites, such as builders, CMS, and frameworks, was conducted. It is determined that frameworks are the most suitable for developing a website with an intelligent chatbot, as they provide a wide range of tools for creating websites with artificial intelligence integration. In the second part of the paper, we analyze the subject area and define the requirements for the website under development. Based on the requirements, we developed its structure and layout. The analysis of the subject area allowed us to identify the main target audiences of the website. The third part of the paper describes the implementation of the website, both in terms of backend and frontend. The fourth part of the paper presents the results of the website implementation and analyzes its user acceptance. The high level of convenience and information content was recognized by users who rated the website and the intelligent chatbot as an effective tool for obtaining information.
 • Item
  Комп'ютерна система банку на основі платформи .NET
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Черевко, Антон Ігорович; Cherevko, Anton I.
  UK: Метою роботи є розробка та дослідження комп'ютерної системи на основі технології доступу до баз даних ADO.NET, для підвищення ефективності процесу обслуговування банківських мікротранзакцій. EN: The purpose of the work is the development and research of a computer system based on the ADO.NET database access technology to improve the efficiency of the process of servicing bank microtransactions.
 • Item
  Комп'ютерна система визначення придатності клітин для лікування опіків
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Ходус, Євген Костянтинович; Yevhen, Khodus
  UK: Мета дослідження – підвищення ефективності процесу визначення придатності клітин для лікування опіків шляхом розроблення та вивчення комп'ютерної системи для обробки біомедичних зображень кератиноцитів EN: The purpose of the study is to increase the efficiency of the process of determining the suitability of cells for the treatment of burns by developing and studying a computer system for processing of biomedical images of keratinocytes
 • Item
  Система моніторингу серверного обладнання і застосунків
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Хілько, Катерина Володимирівна; Khilko, Kateryna
  UK: У першій частині розглядаються основні існуючі рішення для моніторингу, виявляються їх позитивні та негативні сторони, у тому числі з погляду конкретних вимог певних проектів. У другій частині роботи описуються методи створення власного моніторингу з урахуванням обраної системи, аргументується її вибір. У третьій частини роботи докладно розглянуто практичну реалізацію найважливіших частин системи: базові скриптові алгоритми стеження станом, використання сторонніх бібліотек. В останнії частини описані механізми та наслідки впровадження розробленої системи моніторингу у реальні функціонуючі проекти компанії. У висновку підбиваються підсумки про досягнуті під час виконання роботи результати. EN: The first part discusses the main existing monitoring solutions, identifying their positive and negative aspects, including in terms of the specific requirements of certain projects. The second part of the paper describes the methods of creating your own monitoring, taking into account the chosen system, and provides arguments for its choice. The third part of the paper discusses in detail the practical implementation of the most important parts of the system: basic scripted algorithms for monitoring the state, the use of third-party libraries. The last part describes the mechanisms and consequences of implementing the developed monitoring system in real operating projects of the company. The conclusion summarizes the results achieved in the course of the work.
 • Item
  Інтелектуальна система управління платним паркуванням з комп’ютерним зором
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Трубичина, Діана Василівна; Trubychyna, Diana V.
  UK: В умовах сучасних міст, де ефективне управління паркуванням має ключове значення для зниження транспортних проблем і підвищення комфорту міського середовища, розробка інтелектуальних систем управління платним паркуванням стає дедалі актуальнішою. Ці системи не тільки спрощують процес управління паркувальними місцями, а й сприяють оптимізації міського руху, скороченню часу, що витрачається на пошук вільного місця, а також зменшенню забруднення навколишнього середовища. Інтеграція з наявною інфраструктурою та застосування сучасних апаратних й програмних технологій, зокрема комп'ютерного зору, робить такі системи гнучкими та економічно вигідними. EN: In the conditions of modern cities, where effective parking management is of key importance for reducing traffic problems and increasing the comfort of the urban environment, the development of intelligent paid parking management systems is becoming more and more relevant. These systems not only simplify the process of managing parking spaces, but also contribute to the optimization of city traffic, reducing the time spent searching for a free space, as well as reducing environmental pollution. Integration with the existing infrastructure and the use of modern hardware and software technologies, in particular computer vision, makes such systems flexible and cost-effective.
 • Item
  Система моніторингу та відображення кліматичних умов навколишнього середовища із звуковим оповіщенням.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Суханов, Роман Андрійович; Sukhanov, Roman A.
  UK: Об'єктом дослідження є клас інформаційних систем для автоматизації роботи екологічних станцій. Предметом дослідження є інформаційно-керуюча система для швидкого, безперервного, дистанційного та економічного контролю якості повітря робочої зони. Метою дослідження: розробка програмно-апаратного комплексу для екологічного моніторингу, що складається з датчиків для визначення стану повітря робочої зони та користувацької програми. Практична значимість роботи полягає у: забезпеченні автоматизованого вимірі параметрів середовища, бездротовій прийомопередачі, зберіганні, статистичній обробці та графічному поданні результатів вимірювань, що дозволяють контролювати якість повітря у промисловості; застосовності розробленої системи для навчально-методичних та науково-практичних завдань, на підприємствах легкої промисловості для контролю якості повітряного середовища, оцінки ефективності інженерно-технічних заходів, спрямованих на покращення якості повітря робочої зони; забезпечення виробничої безпеки, зниження травматизму за рахунок своєчасного оповіщення про перевищення параметрів оцінки повітря, у зоні дихання робітника. EN: The object of research is a class of information systems for automating the work of ecological stations. The subject of the study is an information and control system for fast, continuous, remote and economical control of the air quality of the working area. The purpose of the research: the development of a hardware and software complex for environmental monitoring, consisting of sensors for determining the state of the air in the working area and a user program. The practical significance of the research lies in: automated measurement of environmental parameters, wireless reception and transmission, storage, statistical processing and graphical presentation of measurement results that allow monitoring air quality in industry; the applicability of the developed system for educational, methodological and scientific-practical tasks, at light industry enterprises to control the quality of the air environment, to assess the effectiveness of engineering and technical measures aimed at improving the air quality of the working area; ensuring industrial safety, reducing injuries due to timely notification of exceeding the air assessment parameters in the worker's breathing zone.
 • Item
  Система розгортання застосунків у хмарі з використанням контейнерних технологій
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Смірнов, Владислав Вікторович; Smirnov, Vladyslav V.
  UK: Хмарна інфраструктура забезпечує основні фізичні елементи для розгортання контейнерів, включаючи сервери, мережі та сховища. Розробники та адміністратори можуть використовувати будь-яку хмарну інфраструктуру, що підтримує контейнери, для отримання доступу до цих ресурсів та ефективного управління розгортанням контейнеризованих застосунків. Це надає їм можливість легко масштабувати ресурси, забезпечуючи гнучкість та швидкість реагування на зміни в обсязі робочих навантажень. Інструменти розгортання допомагають розробникам та адміністраторам у процесі розгортання контейнерів і можуть включати скрипти, інструменти командного рядка та веб-інтерфейси. Контейнери відіграють центральну роль у розгортанні додатків у хмарі за допомогою контейнеризації. Вони дають змогу розробникам та адміністраторам швидко та без зусиль створювати, розгортати та масштабувати додатки в хмарних середовищах. Контейнери, як стандартизовані одиниці виконання, можуть працювати на будь-якому хмарному або фізичному сервері, який підтримує контейнери, забезпечуючи розробникам та адміністраторам гнучкість та масштабованість. EN: Cloud infrastructure provides the basic physical elements for deploying containers, including servers, networks, and storage. Developers and administrators can use any cloud infrastructure that supports containers to access these resources and effectively manage the deployment of containerized applications. This gives them the ability to easily scale resources, providing flexibility and responsiveness to changes in workloads. Deployment tools assist developers and administrators in the process of deploying containers and can include scripts, command line tools, and web interfaces. Containers play a central role in deploying applications to the cloud through containerization. They enable developers and administrators to quickly and easily build, deploy, and scale applications in cloud environments. Containers, as standardized units of execution, can run on any cloud or physical server that supports containers, providing developers and administrators with flexibility and scalability.
 • Item
  Інтелектуальна система класифікації тестових завдань
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Сірко, Катерина Михайлівна; Sirko, Kateryna M.
  UK: Мета магістерської роботи – розробити систему класифікації тестових завдань з оцінки якості на підставі результатів дослідження можливостей нейронних мереж. Проведено аналіз основних форм та принципів композиції тестових завдань, а також основних показників якості тестових завдань. Проведено дослідження існуючих методів оцінки якості тестових завдань. Розроблено метод оцінки якості тестових завдань на базі нейронних мереж. У ході дослідження було спроєктовано три нейронні мережі, проведено навчання та тестування. За результатами тестування було обрано одношаровий персептрон, на базі якого розроблено та реалізовано на практиці систему класифікації тестових завдань з оцінки якості. EN: The purpose of the master's thesis is to develop a system of classification of test tasks for quality assessment based on the results of research on the capabilities of neural networks. The master's work analyzed the main forms and principles of the composition of test tasks, as well as the main indicators of the quality of test tasks. A study of existing methods of assessing the quality of test tasks was conducted. A method for assessing the quality of test tasks based on neural networks has been developed. In the course of the study, three neural networks were designed, trained and tested. According to the test results, a single-layer perceptron was chosen, on the basis of which a system of classification of test tasks for quality assessment was developed and implemented in practice.
 • Item
  Інтелектуальна система ідентифікації порушень використання засобів індивідуального захисту
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Рибаченко, Наталія Анатоліївна; Rybachenko, Nataliya A.
  UK: Мета роботи – підвищити рівень безпеки робітників на підприємствах за рахунок розробки системи ідентифікації порушень використання засобів індивідуального захисту. В результаті проведених експериментів відповідно до поставлених завдань було проведено дослідження різних алгоритмів виявлення осіб та розпізнавання об'єктів. Було проведено аналіз актуальності проєкту, аналіз найбільш поширеного набору даних зображенні осіб у захисних окулярах та захисних шоломах (касках), досліджені та вивчені різні ефективні методи та підходи, що дозволяють визначити правильність одержуваних результатів, а також була спроєктована система розпізнавання осіб та виявлення захисних окулярів та каски через відеопотік. Об'єктом дослідження є методи комп'ютерного зору для виявлення облич з відеопотоку, та використання нейронних мереж для розпізнавання на обличчі засобів індивідуального захисту (захисні окуляри, робітнича каска), далі ідентифікація особи, яка порушила правила безпеки на підприємстві. EN: Meta robots – improve the level of safety of robot workers in enterprises for Development of the identification system individual protection. As a result of the experiments, it was confirmed that the specifications were research was carried out on various algorithms for identifying and recognizing objects. An analysis of the relevance of the project was carried out, an analysis of the most extensive a set of data depicting the features of zahisny eyepieces and zahisny sholoms (helmets), Various effective methods and approaches have been studied and developed that allow for significant the correctness of the results obtained, and the system was designed character recognition and detection of dry eyepieces and helmets through video streaming. The object of investigation is computer surveillance methods for identifying video stream, and the use of neural networks for recognition of individual abilities individual protection (protective eyepieces, military helmet), further identification of the individual, for breaking the safety rules at the enterprise.
 • Item
  Система аналізу, обробки та візуалізації даних
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Погосов, Артем Альбертович; Pohosov, Artem A.
  UK: Метою роботи є розробка інформаційної системи аналізу, обробки та візуалізації даних. Завдяки цій системі медичні науковці зможуть краще візуалізувати медичну інформацію за допомогою методі презиційної медицини. EN: The goal of the work is to develop an information system for data analysis, processing and visualization. Thanks to this system, medical scientists will be able to better visualize medical information using the method of precision medicine.
 • Item
  Комп’ютерна система з використанням хмарних технологій
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Печений, Родіон Юрійович; Pechenyi, Rodion
  UK: У цій роботі описано загальна характеристика проблеми тестування систем інтернету речей. Аналізуються особливості таких систем, типові вимоги до них. Розглядаються можливі підходи до їхнього тестування. Надається обґрунтування використання імітаційного моделювання. Аналізується роль парадигми потокового програмування та натхненного їй інструменту розробки Node-RED, а також хмарних технологій на прикладі AWS Cloud та сервісу AWS IoT Core у сфері інтернету речей, потенційні можливості та причини їх використання для імітаційного моделювання. Дається більш детальна характеристика використання домашньої автоматизації для управління енергоспоживанням - прикладної області в рамках сфери інтернету речей. Розглядається середовище їхньої роботи, основні компоненти. Описуються типові вимоги та показники якості для таких систем. Аналізуються існуючі підходи. Описується процес розробки системи тестування та моделювання систем інтернету речей з використанням Node-RED та AWS IoT Core, включаючи математичну модель процесів, що відбуваються, та способи її реалізації. Також описує приклад використання розробленої системи для проведення експериментів, що дозволяють порівняти кілька підходів, на основі яких робляться рекомендації щодо їх використання. Проводиться аналіз використання Node-RED та AWS IoT Core. EN: This paper describes the general characteristics of the problem of testing IoT systems. The features of such systems and typical requirements for them are analysed. Possible approaches to their testing are considered. The use of simulation modelling is justified. The role of the streaming programming paradigm and the Node-RED development tool inspired by it, as well as cloud technologies on the example of AWS Cloud and AWS IoT Core service in the field of the Internet of Things, potential opportunities and reasons for their use for simulation modelling are analysed. A more detailed description of the use of home automation for energy management, an application area within the IoT sphere, is given. The environment of their operation and the main components are considered. Typical requirements and quality indicators for such systems are described. Existing approaches are analysed. Describes the process of developing a system for testing and modelling IoT systems using Node-RED and AWS IoT Core, including a mathematical model of the processes involved and how to implement it. It also describes an example of using the developed system to conduct experiments that allow comparing several approaches, on the basis of which recommendations are made for their use. The article analyses the use of Node-RED and AWS IoT Core.
 • Item
  Система серверного обладнання для об’єкту критичної інфраструктури
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Осипенко, Олександр Вікторович; Osypenko, Oleksandr V.
  UK: Об’єктом дослідження є система серверного обладнання для об’єкту критичної інфраструктури. Предметом дослідження є засоби для підвищення надійності серверних установок та технології для створення ефективного резерву. Метою роботи є підвищення надійності серверної у складі системи відповідального призначення. Основними задачами розробки є розрахунок і використання резерву для підвищення відмовостійкості серверів; проведення аналізу сучасних технологій резервування серверних систем та систем моделювання та дослідження надійності у вигляді структурно-автоматних моделей; налаштування резерву у системі поєднання великої кількості серверів для постійного контролю відмовостійкості та виводу з ладу. В першій главі розглядається об’єкт критичної інфраструктури та система серверного обладнення. В другій главі розглядається характеристика об’єкта серверної для об’єкту критичної інфраструктури. В третій главі розглядається структура обладнення серверної а також компьютерна і електрична мережа. В четвертій главі розглядається підвищення надійності серверної системи та вибір резерву. EN: The object of the study is a system of server equipment for a critical infrastructure facility. The subject of research is the means to increase the reliability of server installations and the technology for creating an effective reserve. The purpose of the work is to increase the reliability of the server as part of the responsible destination system. The main tasks of the development are the calculation and use of the reserve to increase the fault tolerance of servers; analysis of modern server system backup technologies and modeling systems and reliability research in the form of structural-automatic models; redundancy settings in a system combining a large number of servers for continuous monitoring of fault tolerance and failover. The first chapter examines the object of critical infrastructure and the system of server equipment. The second chapter considers the characteristics of the server object for the critical infrastructure object. The third chapter examines the structure of server room equipment, as well as the computer and electrical network. The fourth chapter deals with increasing the reliability of the server system and choosing a reserve.
 • Item
  Касова система на FPGA
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Найдьонов, Микита Юрійович; Naidonov, Mykyta Y.
  UK: В першому розділі здійснено класифікацію та огляд існуючих касових систем, включаючи електронні касові апарати, програмні касові системи, мобільні касові системи, касові системи самообслуговування та хмарні касові системи. Розглянуто основні принципи функціонування цих систем та наведено приклади. В другому розділі описано розроблювану систему, її апаратне та програмне забезпечення, з акцентом на використанні FPGA. Представлено різні види FPGA, такі як Intel Stratix, Arria, Microchip PolarFire та інші, і їх застосування у касових системах. Третій розділ охоплює практичні аспекти розробки системи, включаючи налаштування середовища, компіляцію, тестування та аналіз результатів. EN: In the first chapter, classification and review of existing cash register systems were conducted, including electronic cash registers, software-based systems, mobile cash systems, self-service systems, and cloud-based cash systems. The basic principles of operation of these systems were considered and examples were provided. In the second chapter, the system under development, its hardware and software, with an emphasis on the use of FPGA, is described. Various types of FPGA, such as Intel Stratix, Arria, Microchip PolarFire, and others, and their application in cash register systems are presented. The third chapter covers practical aspects of system development, including environment setup, compilation, testing, and analysis of results.
 • Item
  Дослідження впливу зміни параметрів на продуктивність бездротових мереж стандарту IEEE 802.11
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Мороз, Юрій Анатолійович; Moroz, Yurii A.
  UK: Метою роботи є аналіз експлуатаційних параметрів мереж стандарту IEEE 802.11 при розгортанні в сучасних умовах EN: The purpose of the work is to analyze the operational parameters of the IEEE 802.11 standard networks when deployed in modern conditions
 • Item
  Система керування тепличним господарством на базі мікроконтролерів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Лиска, Денис Миколайович; Lyska, Denys
  UK: У цій роботі описано процес і результати проєктування та реалізації програмно-апаратного комплексу управління тепличним господарством, а також вебсайту, що входить до його складу. Комплекс реалізовано на базі клієнт-серверної архітектури, де сервер реалізовано на базі ОС Raspbian. У комплексі застосовано програмні продукти Arduino IDE, Apache 2.4, Mosquitto, СУБД MariaDB, протокол MQTT, а також мови програмування Python з набором бібліотек, С, мови розмітки HTML5 і CSS3, а також використовується мікрофреймворк flask [6]. Цей програмно-апаратний комплекс створювався для спрощення вирощування рослин і може автоматизувати процес підтримання температурного режиму (відчинення вікон на провітрювання, обігрів) і процес поливу. Також реалізовано ручне керування теплицями на сайті та виведення поточної температури і вологості та збереження їх у базі даних для кожної теплиці. Додатково налаштовано роботу освітлення для денного та нічного часу за рухом і вручну. Однак, ця конфігурація також підійде для акваріумів, тераріумів та інших місць, де необхідно підтримувати температурний режим і/або керувати будь-яким навантаженням. Реалізований програмно-апаратний комплекс повністю відповідає технічному завданню на розробку. EN: This paper describes the process and results of designing and implementing a software and hardware greenhouse management system, as well as the website that is part of it. The complex is implemented on the basis of a client-server architecture, where the server is based on the Raspbian OS. The complex uses Arduino IDE, Apache 2.4, Mosquitto, MariaDB, MQTT protocol, as well as Python programming language with a set of libraries, C, HTML5 and CSS3 markup languages, and the flask microframework [6]. This hardware and software complex was designed to simplify plant cultivation and can automate the process of maintaining the temperature regime (opening windows for ventilation, heating) and the watering process. The system also allows for manual control of greenhouses on the site, as well as displaying the current temperature and humidity and storing them in a database for each greenhouse. Additionally, the lighting is configured for day and night time by motion and manually. However, this configuration is also suitable for aquariums, terrariums and other places where it is necessary to maintain the temperature and/or control any load. The implemented hardware and software complex fully complies with the technical specifications for the development.
 • Item
  Комп'ютерна система ТОВ «ПродІнвест» з використанням технології інтернету речей.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Кучеренко, Олексій Олександрович; Kucherenko, Oleksiy O.
  UK: Об’єкт дослідження - система моніторингу та керування елементами IoT. Предмет - засоби передачі даних та управління в IoT. Методи дослідження. Використовуються теоретико-емпіричний, системний аналіз та проектування комп'ютерних мереж для розробки системи. Наукова новизна: порівняльний аналіз сучасних протоколів та засобів IoT дозволив виявити оптимальні для впровадження в систему ТОВ "ПродІнвест"; визначено, що одноплатні комп'ютери найкраще підходять для систем моніторингу та управління IoT; за допомогою інженерії програмного забезпечення розроблено систему моніторингу та управління. Практичне значення: Налаштовано обладнання та створено програмне забезпечення для ефективного моніторингу та управління IoT в рамках потреб ТОВ "ПродІнвест". EN: The object of research is a system for monitoring and controlling IoT elements. The subject is means of data transmission and management in IoT. Research methods. Theoretical-empirical, system analysis and design of computer networks are used for system development. Scientific novelty: a comparative analysis of modern protocols and IoT tools allowed to identify the optimal ones for implementation in the system of LLC "ProdInvest"; it is determined that single-board computers are best suited for IoT monitoring and control systems; with the help of software engineering, a monitoring and control system was developed. Practical significance: The equipment has been configured and the software has been created for effective monitoring and management of IoT within the needs of ProdInvest LLC.
 • Item
  Комплекс рекомендацій та інструментів для оптимізації конфігурацій комп’ютерних систем
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Кудерметов, Андрій Равільєвич; Kudermetov, Andrii R .
  UK: Об’єкт дослідження – конфігурування комп’ютерних систем. Предмет дослідження – методи та засоби оптимізації вибору комп’ютерних компонентів та конфігурування комп’ютерних систем з урахуванням уподобань користувача. Мета роботи – розробка рекомендацій щодо конфігурування, пошук та розробка інструментів для підтримки рішень вибору оптимальних конфігурацій комп’ютерних систем. Виконано аналіз вимог до конфігурації комп’ютерних систем, огляд багатокритеріальних методів прийняття рішень та сформульована задача оптимізації конфігурації комп’ютерної системи. Розглянуто застосування Методу Аналітичної Ієрархії та поняття парето-оптимальной множини для вибору оптимальної альтернативи компоненту комп’ютерної системи. Апробовані інструменти реалізації системи оптимального конфігурування комп’ютерної системи. Розроблено систему оптимального конфігурування комп’ютерної системи та продемонстровано її працездатність на конкретному прикладі. EN: The object of study is the configuration of computer systems. The subject of study is methods and means of optimizing the selection of computer components and configuring computer systems following user preferences. The purpose of the work is the development of configuration recommendations, search and development of tools to support decisions on selecting the optimal computer system configurations. The requirements for the configuration of computer systems were analysed, the multi-criteria decision-making methods were reviewed, and the problem of the computer system configuration optimisation was formulated. The application of the Analytical Hierarchy Process method and the Pareto frontier concept for selecting the optimal computer component alternative are discussed. The tools for implementing a system for computer system optimal configuration are tested. A system for computer system optimal configuration selection was developed and demonstrated using a specific example.
 • Item
  Система відображення спрацювання вибухонебезпечних пристроїв засобами доповненої реальності
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Кинчев, Віталій Ігорович; Kyncev, Vitaly I.
  UK: Метою роботи є підвищити поінформованість людей щодо небезпечних предметів та об'єктів через наочне відображення наслідків взаємодії з ними у доповненій реальності. EN: The purpose of the work is to increase people's awareness of dangerous objects and objects through a visual display of the consequences of interaction with them in augmented reality
 • Item
  Інтелектуальна система регулювання руху на перехрестях
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Карнаух, Дмитро Миколайович; Karnaukh, Dmytro M.
  UK: У першій частині проаналізовано існуючі системи регулювання руху, виявлено переваги застосування інтелектуальних систем та особливості їх впровадження. У другій частині визначено вимоги до розроблюваної системи, спроєктовано структуру системи та описано її функціонування. У третій частині надано покроковий алгоритм реалізації інтелектуальної системи регулювання руху, обрано та розроблено модель нейронної мережі, обрано для використання набір зображень дорожніх сцен Cityscapes. У четвертій частині проведено тестування та дослідження розробленої системи. У результаті розроблено нейронну мережу для аналізу трафіку та регулювання сигналами світлофора на перехресті. Досліджено залежності параметрів і якості моделі від умов навчання. Показано здатність системи ефективно адаптувати роботу світлофора під поточний транспортний потік. EN; In the first part, the existing traffic control systems are analyzed, the advantages of using intelligent systems and the features of their implementation are revealed. In the second part, the requirements for the developed system are defined, the structure of the system is designed and its functioning is described. In the third part, a step-by-step algorithm for the implementation of an intelligent traffic control system is provided, a neural network model is selected and developed, and a set of Cityscapes road scene images is selected for use. In the fourth part, testing and research of the developed system was carried out. As a result, a neural network was developed for traffic analysis and traffic signal regulation at the intersection. The dependence of model parameters and quality on learning conditions was studied. The ability of the system to effectively adapt the operation of the traffic light to the current traffic flow is shown.