Патенти на винахід

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Ливарний cплав на основі магнію з підвищеною пластичністю
  (Укрпатент, 2022) Лук'яненко, Олександр Сергійович; Lukianenko, Oleksandr; Наумик, Валерій Владиленович; Naumyk, Valerii; Клочихін, Володимир Валерійович; Klochykhin, Volodymyr; Касай, Павло Олександрович; Kasai, Pavlo; Балушок, Костянтин Брониславович; Balushok, Kostiantyn; Поліщук, Наталія Миколаївна; Polishchuk, Nataliia; Кирик, Дмитро Леонідович; Kyryk, Dmytro; Шаломєєв, Вадим Анатолійович; Shalomeev, Vadym
  UK: Винахід належить до металургії і стосується ливарних сплавів на основі магнію з підвищеною пластичністю та збереженими показниками міцності, які використовуються для виготовлення литих деталей машинобудівної промисловості. Крім того даний сплав може бути застосований у медичній галузі. Сплав містить, мас. %: цирконій - 1,1-1,8; неодим - 2,2- 2,8; цинк - 0,1-0,7; скандій - 0,03-0,1; магній - решта. EN: The invention relates to metallurgy and concerns magnesium-based casting alloys with increased ductility and preserved strength characteristics used for the manufacture of cast parts for the machine-building industry. In addition, this alloy can be used in the medical industry. The alloy contains, wt. %: zirconium - 1.1-1.8; neodymium - 2.2-2.8; zinc - 0.1-0.7; scandium - 0.03-0.1; magnesium - the rest
 • Item
  Спосіб роботи вітроенергетичної установки
  (Укрпатент, 2019) Алексієвський, Дмитро Геннадійович; Aleksiievskyi, Dmytro; Коцур, Михайло Ігорович; Kotsur, Mykhailo; Яримбаш, Дмитро Сергійович; Yarymbash, Dmytro; Безверхня, Юлія Сергіївна; Bezverkhnia, Yuliia; Туришев, Костянтин Олегович; Turyshev, Kostiantyn; Панкова, Ольга Олегівна; Pankova, Olha
  UK: Спосіб роботи вітроенергетичної установки полягає у тому, що кут встановлення лопатей вітротурбіни є некерованим та його розраховують на номінальну швидкість обертання вітротурбіни, здійснюють перетворення енергії вітротурбіни у електричну енергію та вітротурбіною здійснюють авторегулювання коефіцієнта відбору енергії вітру за допомогою гальмування електромагнітним моментом генератора наступним чином: визначають задану кутову швидкість обертання вітротурбіни за допомогою обчислювача статичної траєкторії керування, відповідно до сигналу від датчика швидкості вітрового потоку; визначають момент вітротурбіни за допомогою обчислювача моменту вітротурбіни, відповідно до сигналів з датчиків кутової швидкості та швидкості вітрового потоку; визначають заданий момент генератора за допомогою обчислювача динамічної траєкторії керування, відповідно до значень заданої і фактичної кутових швидкостей та моменту вітротурбіни, на підставі якого здійснюють авторегулювання. EN: The method of operation of the wind power installation is that the installation angle of the wind turbine blades is uncontrollable and it is calculated for the nominal speed of rotation of the wind turbine, the energy of the wind turbine is converted into electrical energy, and the wind energy selection coefficient is auto-regulated by the wind turbine by means of braking by the electromagnetic torque of the generator as follows: the angular speed of rotation of the wind turbine using a static control trajectory calculator, according to the signal from the wind flow speed sensor; determine the moment of the wind turbine with the help of the calculator of the moment of the wind turbine, according to the signals from the sensors of the angular speed and the speed of the wind flow; determine the set torque of the generator with the help of a dynamic control trajectory calculator, according to the values of the set and actual angular velocities and the torque of the wind turbine, on the basis of which auto-regulation is carried out.
 • Item
  Зносостійкий чавун з підвищеною корозійною стійкістю в середовищі, що містить хлор з pH 2,5-3,0
  (Укрпатент, 2019) Нетребко, Валерій Володимирович; Netrebko, Valeriy
  UK: Винахід належить до чорної металургії і стосується залізовуглецевого сплаву для виробництва виливків зносостійких деталей. Сплав містить, мас. %: вуглець 1,7-2,1, хром 22,0-24,5, марганець 1,1-2,0, кремній 0,8-1,3, нікель 1,1-1,5, залізо та домішки решта. Технічний результат: забезпечення зносостійкості та підвищення корозійної стійкості в середовищі, що містить хлор з pH 2,5-3,0.кості в середовищі, що містить хлор з pH 2,5-3,0. EN: The invention belongs to ferrous metallurgy and concerns an iron-carbon alloy for the production of castings of wear-resistant parts. The alloy contains, wt. %: carbon 1.7-2.1, chromium 22.0-24.5, manganese 1.1-2.0, silicon 0.8-1.3, nickel 1.1-1.5, iron and impurities rest. Technical result: ensuring wear resistance and increasing corrosion resistance in an environment containing chlorine with a pH of 2.5-3.0.
 • Item
  Гвинтовий прес
  (Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій, 2023) Обдул, Василь Дмитрович; Obdul, Vasyl; Матюхін, Антон Юрійович; Matiukhin, Anton; Широкобоков, Віталій Володимирович; Shyrokobokov, Vitalii; Обдул, Дмитро Васильович; Obdul, Dmytro; Матюхіна, Тетяна Геннадіївна; Matiukhina, Tetiana; Висоцька, Наталя Іванівна; Vysotska, Natalia
  UK: Винахід належить до галузі обробки металів тиском, а саме стосується конструкцій гвинтових пресів, та може бути використаний з комбінованим приводом. Гвинтовий прес має станину, між стійками якої на гвинтовому шпинделі встановлено повзун, гальмівний пристрій, головний привод та привод зворотного ходу. На цапфі гвинтового шпинделя закріплені основний та додатковий маховики. Додатковий маховик виконано з зовнішньої та внутрішньої частин, які з'єднані по радіусу поворотними шпонками коромислової форми, що додатково підпружинені пружинами та мають можливість жорстко фіксувати зовнішню та внутрішню частини додаткового маховика при прямому ходу і роз'єднувати їх при зворотному ходу. Співвідношення об'єму зовнішньої та внутрішньої частин додаткового маховика 5:1 Гальмівний пристрій виконано двоколодковим та змонтовано на станині з можливістю гальмування зовнішньої частини додаткового маховика. Винахід дозволяє зменшити обсяги накопичування кінетичної енергії в маховику, які необхідно гасити, і як наслідок зменшити зношування гальмівних вставок, що приводить до підвищення частоти ходів та продуктивності преса в цілому EN: The invention relates to the field of metal forming, in particular to the construction of screw presses, and can be used with a combined drive. The screw press has a bed with a slider, a braking device, a main drive and a reverse drive mounted on a screw spindle between the uprights. The main and additional flywheels are mounted on the screw spindle journal. The auxiliary flywheel is made of outer and inner parts, which are connected along the radius by rocker-type swivel keys, additionally sprung and able to rigidly fix the outer and inner parts of the auxiliary flywheel during forward travel and separate them during reverse travel. The ratio of the volume of the outer and inner parts of the additional flywheel 5:1 The brake device is made of two pads and mounted on the frame with the possibility of braking the outer part of the additional flywheel. The invention allows to reduce the amount of kinetic energy accumulation in the flywheel, which must be damped, and as a result, to reduce wear of the brake inserts, which leads to an increase in the stroke rate and productivity of the press as a whole
 • Item
  Спосіб оптимізації роботи автономного моторвагонного електротранспорту
  (Український інститут промислової власності (УКРПАТЕНТ), 2016) Кулагін, Дмитро Олександрович; Kulagin, Dmytro O.; Кулагин, Дмитрий Александрович
  UK: Винахід відноситься до галузі залізничного транспорту, конкретно – стосується частотно-керованих електропередач змінного струму автономного моторвагонного рухомого складу залізниць. В основу винаходу поставлено завдання створення способу оптимізації роботи автономного моторвагонного електротранспорту з можливістю врахування в процесі керування моторизованою ланкою процесу відбору загальної потужності всіма системами моторвагонного електротранспорту від тягового генератора моторизованої ланки для оптимізації керування моторизованою ланкою. Врахування в процесі керування моторизованою ланкою процесу відбору загальної потужності всіма системами моторвагонного електротранспорту від тягового генератора моторизованої ланки дозволяє оптимізувати керування моторизованою ланкою в залежності від загального навантаження на тяговий генератор і тим самим оптимізувати витрати первинного енергоносія при русі моторвагонного електротранспорту. EN: The invention relates to the field of rail transport, specifically - to frequency controlled power transmissions of alternating current of an autonomous motor-car rolling stock of railways. The basis of the invention is the task of creating a method for optimizing the operation of an autonomous motor-car electric vehicle with the possibility of taking into account in the process of controlling the motorized link of the process of selection of total power by all systems of motor-car electric motor from a traction generator of a motorized link for optimization of motorized link control. The consideration in the process of managing the motorized link of the process of selecting the total power of all motor-vehicle electric vehicle systems from the traction generator of the motorized link allows to optimize the control of the motorized link depending on the total load on the traction generator and thus optimize the costs of the primary energy carrier when driving motor-vehicle electric vehicles. RU: Изобретение относится к области железнодорожного транспорта, конкретно - касается частотно-управляемых электропередач переменного тока автономного моторвагонного подвижного состава железных дорог. В основу изобретения поставлена задача создания способа оптимизации работы автономного моторвагонного электротранспорта с возможностью учета в процессе управления моторизованной звеном процесса отбора общей мощности всеми системами моторвагонного электротранспорта от тягового генератора моторизованной звена для оптимизации управления моторизованной звеном. Учет в процессе управления моторизованной звеном процесса отбора общей мощности всеми системами моторвагонного электротранспорта от тягового генератора моторизованной звена позволяет оптимизировать управление моторизованной звеном в зависимости от общей нагрузки на тяговый генератор и тем самым оптимизировать расходы первичного энергоносителя при движении моторвагонного электротранспорта.
 • Item
  Спосіб керування потоком ротора тягових асинхронних двигунів моторвагонного електротранспорту
  (Український інститут промислової власності (УКРПАТЕНТ), 2015) Кулагін, Дмитро Олександрович; Kulagin, Dmytro O.; Кулагин, Дмитрий Александрович
  UK: Винахід відноситься до галузі електротехніки, конкретно – стосується частотно-керованих електропередач змінного струму моторвагонного рухомого складу залізниць. В основу винаходу поставлено завдання створення способу керування потоком ротора тягових асинхронних двигунів моторвагонного електротранспорту з можливістю керування потоком на основі параметрів руху моторвагонного електротранспорту та параметрів карт профілю залізничного шляху для кожного маршруту руху. Врахування в процесі керування потоком ротора тягового асинхронного двигуна параметрів руху моторвагонного електротранспорту та параметрів карт профілю залізничного шляху для кожного маршруту руху дозволяє оптимізувати витрати первинного енергоносія при русі моторвагонного електротранспорту та точно досягати заданих значень швидкостей руху. EN: The invention relates to the field of electrical engineering, specifically refers to frequency-controlled electric power transmissions of an alternating current of a motor-car rolling stock of railways. The object of the invention is to provide a method for controlling the rotor flow of traction asynchronous motors of motor-vehicle electric vehicles with the ability to control flow based on the parameters of the motor-vehicle electric transport and parameters of the profile maps of the railway path for each route. The consideration in the process of controlling the rotor flow of the traction asynchronous motor of the parameters of the motor-vehicle electric transport and parameters of the profile of the railroad route for each route of the route allows to optimize the expenses of the primary energy carrier during the movement of the motor-car electric vehicle and accurately achieve the given values of speed of motion. RU: Изобретение относится к области электротехники, конкретно - касается частотно-управляемых электропередач переменного тока моторвагонного подвижного состава железных дорог. В основу изобретения поставлена задача создания способа управления потоком ротора тяговых асинхронных двигателей моторвагонного электротранспорта с возможностью управления потоком на основе параметров движения моторвагонного электротранспорта и параметров карт профиля железнодорожного пути для каждого маршрута движения. Учет в процессе управления потоком ротора тягового асинхронного двигателя параметров движения моторвагонного электротранспорта и параметров карт профиля железнодорожного пути для каждого маршрута движения позволяет оптимизировать затраты первичного энергоносителя при движении моторвагонного электротранспорта и точно достигать заданных значений скоростей движения.
 • Item
  Спосіб керування рекуперацією енергії для тягових електропередач змінного струму моторвагонних автономних поїздів
  (Український інститут промислової власності (УКРПАТЕНТ), 2014) Кулагін, Дмитро Олександрович; Kulagin, Dmytro O.; Кулагин, Дмитрий Александрович
  UK: Винахід відноситься до галузі електротехніки, конкретно – стосується частотно-керованих електропередач змінного струму автономного рухомого складу залізниць. В основу винаходу поставлено завдання створення способу керування рекуперацією енергії для тягових електропередач змінного струму моторвагонних автономних поїздів з можливістю самонавчання або стороннього навчання системи керування на основі нейронних мереж або інших алгоритмів навчання, а також застосування способу при оптимальному співвідношенні повної енергії та швидкості рухомого складу. Введення системи керування з можливістю самонавчання або стороннього навчання на основі нейронних мереж або інших алгоритмів навчання, а також застосування способу при оптимальному співвідношенні повної енергії та швидкості рухомого складу дозволяє здійснювати рекуперацію енергії згідно оптимальних режимів руху поїзда на основі навчання на даній ділянці системи керування шляхом ведення поїзду досвідченим машиністом або на основі розрахункових карт руху. EN: The invention relates to the field of electrical engineering, specifically - for frequency controlled power transmissions of alternating current of an autonomous rolling stock of railways. The object of the invention is to create a method for controlling energy recovery for traction power transmissions of alternating current motor-powered autonomous trains with the possibility of self-study or third-party training of a control system based on neural networks or other learning algorithms, as well as the application of the method at an optimal ratio of total energy and rolling stock speed. The introduction of a control system with the possibility of self-study or third-party training on the basis of neural networks or other learning algorithms, as well as the application of the method at an optimal ratio of total energy and rolling stock velocity, allows the recovery of energy in accordance with optimal modes of train movement based on training in this area of the control system by conducting train by an experienced driver or on the basis of payment cards. RU: Изобретение относится к области электротехники, конкретно - касается частотно-управляемых электропередач переменного тока автономного подвижного состава железных дорог. В основу изобретения поставлена задача создания способа управления рекуперацией энергии для тяговых электропередач переменного тока моторвагонных автономных поездов с возможностью самообучения или стороннего обучения системы управления на основе нейронных сетей или других алгоритмов обучения, а также применение способа при оптимальном соотношении полной энергии и скорости подвижного состава. Введение системы управления с возможностью самообучения или стороннего обучения на основе нейронных сетей или других алгоритмов обучения, а также применение способа при оптимальном соотношении полной энергии и скорости подвижного состава позволяет осуществлять рекуперацию энергии согласно оптимальных режимов движения поезда на основе обучения на данном участке системы управления путем ведения поезда опытным машинистом или на основе расчетных карт движения.