Підручники, навчальні посібники кафедри математики

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Практикум з елементів теорії ймовірностей : Навчальний посібник
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Килимник, Ірина Михайлівна; Kylymnyk, Iryna
  UK: У посібнику викладено матеріал з теорії ймовірностей у обсязі, передбаченому програмою курсу вищої математики для студентів інженерно-технічних напрямів підготовки. Наводяться всі необхідні теоретичні відомості з курсу теорії ймовірностей для того, щоб студент міг виконати завдання без звернення до додаткової літератури. Теоретичний матеріал доповнено численними прикладами з докладним розв’язанням та завданнями для самостійної роботи з відповідями. Навчальний посібник «Практикум з елементів теорії ймовірностей» може бути корисним для студентів інженерно-технічних напрямів підготовки заочної (дистанційної) форми навчання та для самостійної роботи студентів денної форми навчання. EN: The manual contains material on the theory of probabilities to the extent provided by the program of the higher mathematics course for engineering and technical students. All the necessary theoretical information from the probability theory course is given so that the student can complete the task without referring to additional literature. The theoretical material is supplemented with numerous examples with detailed solutions and tasks for independent work with answers. The study guide "Practicum on elements of the theory of probability" can be useful for students of engineering and technical areas of correspondence (distance) training and for the independent work of full-time students.
 • Item
  Тримовний математичний словник
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Сніжко, Наталія Вікторівна; Snizhko, Nataliia
  UK: Словник містить біля 3000 загальнонаукових та математичних термінів і виразів, які використовуються в підручниках з математики для середніх і вищих навчальних закладів. Також містяться правила читання математичних формул, позначень, операцій та значна кількість відповідних прикладів. Видання призначене для студентів інженерно-технічних спеціальностей, які опановують курс вищої математики англійською мовою. EN: The dictionary contains about 3000 general scientific and mathematical terms and expressions used in mathematics textbooks for secondary and higher educational institutions. It also contains rules for reading math formulas, notations, operations and a significant number of relevant examples. The publication is intended for students of engineering and technical specialties who master the course of higher mathematics in English.
 • Item
  Ряди
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Сніжко, Наталія Вікторівна; Snizhko, Nataliia V.; Анпілогов, Дмитро Ігорович; Anpilohov, Dmytro I.
  UK: Посібник містить теоретичні відомості і значну кількість ілюстративних прикладів і розв'язаних задач з теми "Ряди" у відповідності до програми курсу "Вища математика" багатоступеневої підготовки фахівців технічних спеціальностей. В посібнику містяться також індивідуальні завдання та приклади їх розв'язку, які не потребують застосування обчислвальної техніки EN: The manual contains theoretical information and a large number of illustrative examples and solved problems on the topic "Series" in accordance with the program of the course "Higher Mathematics" for students majoring in technical specialties. The manual also contains individual tasks and examples of their solution, which do not require the use of computer technology
 • Item
  Інтегральне числення
  (Видавництво НУ "Запорізька політехніка", 2021) Анпілогов, Дмитро Ігорович; Anpilohov, Dmytro I.; Анпилогов, Дмитрий Игоревич; Сніжко, Наталія Вікторівна; Snizhko, Nataliia V.; Снижко, Наталия Викторовна
  UK: Посібник містить теоретичні відомості і значну кількість ілюстративних прикладів та розв’язаних задач з інтегрального числення у відповідності до програми курсу «Вища математика» багатоступеневої підготовки фахівців інженерно-технічних спеціальностей. В посібнику містяться також індивідуальні завдання в кількості 15 варіантів та приклади їх розв'язку, які не потребують застосування обчислювальної техніки. EN: The manual contains theoretical information and a large number of illustrative examples and solved problems on the topic " Integral Calculus" in accordance with the program of the course "Higher Mathematics" for students majoring in technical specialties. The manual also contains individual tasks and examples of their solution, which do not require the use of computer technology RU: Пособие содержит теоретические сведения и большое количество иллюстративных примеров и решенных задач по теме "Интегральное исчисление" в соответствии с программой курса "Высшая математика" многоступенчатой подготовки специалистов технических специальностей. В пособии содержатся также индивидуальные задания и примеры их решения, не требующие применения вычислительной техники
 • Item
  Диференціальне числення
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Сніжко, Наталія Вікторівна; Snizhko, Nataliia V.; Снижко, Наталия Викторовна; Анпілогов, Дмитро Ігорович; Anpilohov, Dmytro I.; Анпилогов, Дмитрий Игоревич
  UK:Посібник містить теоретичні відомості і значну кількість ілюстративних прикладів та розв’язаних задач з диференціального числення у відповідності до програми курсу «Вища математика» багатоступеневої підготовки фахівців інженерно-технічних спеціальностей. В посібнику містяться також індивідуальні завдання в кількості 15 варіантів та приклади їх розв'язку, які не потребують застосування обчислювальної техніки. EN: The manual contains theoretical information and a large number of illustrative examples and solved problems on the topic "Differential Calculus" in accordance with the program of the course "Higher Mathematics" for students majoring in technical specialties. The manual also contains individual tasks and examples of their solution, which do not require the use of computer technology RU: Пособие содержит теоретические сведения и большое количество иллюстративных примеров и решенных задач по теме "Дифференциальное исчисление" в соответствии с программой курса "Высшая математика" многоступенчатой подготовки специалистов технических специальностей. В пособии содержатся также индивидуальные задания и примеры их решения, не требующие применения вычислительной техники
 • Item
  Практикум з інтегрування функції однієї змінної: Навчальний посібник
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Килимник, Ірина Михайлівна; Kylymnyk, Iryna M.; Килимник, Ирина Михайловна
  UK: У навчальному посібнику «Практикум з інтегрування функції однієї змінної» викладено основні теоретичні положення за темами «Невизначений інтеграл» і «Визначений інтеграл», методи інтегрування та застосування інтегрального числення при розв’язуванні прикладних задач. Всі теоретичні положення супроводжуються великою кількістю прикладів з докладним розв’язанням. Для більш повного засвоєння матеріалу запропоновані завдання для самостійної роботи з відповідями. Навчальний посібник «Практикум з інтегрування функції однієї змінної» призначений для студентів інженерно-технічних напрямів підготовки заочної (дистанційної) форми навчання та для самостійної роботи студентів денної форми навчання. EN: The textbook "Workshop on the Integration of a Function of One Variable" sets out the basic theoretical provisions on the topics "Indefinite integral" and "Definite integral", methods of integration and application of integral calculus in solving applied problems. All theoretical provisions are accompanied by a large number of examples with detailed solutions. For a more complete assimilation of the material, tasks for independent work with answers are proposed. The textbook "Workshop on the Integration of the Function of One Variable" is intended for students of engineering and technical areas of training correspondence (distance) forms of education and for independent work of students of full-time education. RU: В учебном пособии «Практикум по интегрированию функции одной переменной» изложены основные теоретические положения по темам «Неопределенный интеграл» и «Определенный интеграл», методы интегрирования и применения интегрального исчисления при решении прикладных задач. Все теоретические положения сопровождаются большим количеством примеров с подробным решением. Для более полного усвоения материала предложены задания для самостоятельной работы с ответами. Учебное пособие «Практикум по интегрированию функции одной переменной» предназначен для студентов инженерно-технических направлений подготовки заочной (дистанционной) формы обучения и для самостоятельной работы студентов дневной формы обучения.
 • Item
  Диференціальні рівняння
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Сніжко, Наталія Вікторівна; Snizhko, Nataliia V.; Снижко, Наталия Викторовна; Анпілогов, Дмитро Ігорович; Anpilohov, Dmytro I.; Анпилогов, Дмитрий Игоревич
  UK: Посібник містить теоретичні відомості і значну кількість ілюстративних прикладів і розв'язаних задач з теми "Диференціальні рівняння" у відповідності до програми курсу "Вища математика" багатоступеневої підготовки фахівців технічних спеціальностей. В посібнику містяться також індивідуальні завдання та приклади їх розв'язку, які не потребують застосування обчислювальної техніки EN: The manual contains theoretical information and a large number of illustrative examples and solved problems on the topic "Differential Equations" in accordance with the program of the course "Higher Mathematics" for students majoring in technical specialties. The manual also contains individual tasks and examples of their solution, which do not require the use of computer technology RU: Пособие содержит теоретические сведения и большое количество иллюстративных примеров и решенных задач по теме "Дифференциальные уравнения" в соответствии с программой курса "Высшая математика" многоступенчатой подготовки специалистов технических специальностей. В пособии содержатся также индивидуальные задания и примеры их решения, не требующие применения вычислительной техники
 • Item
  Ряди
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Сніжко, Наталія Вікторівна; Snizhko, Nataliia V.; Снижко, Наталия Викторовна; Анпілогов, Дмитро Ігорович; Anpilohov, Dmytro I.; Анпилогов, Дмитрий Игоревич
  UK: Посібник містить теоретичні відомості і значну кількість ілюстративних прикладів і розв'язаних задач з теми "Ряди" у відповідності до програми курсу "Вища математика" багатоступеневої підготовки фахівців технічних спеціальностей. В посібнику містяться також індивідуальні завдання та приклади їх розв'язку, які не потребують застосування обчислвальної техніки EN: The manual contains theoretical information and a large number of illustrative examples and solved problems on the topic "Series" in accordance with the program of the course "Higher Mathematics" for students majoring in technical specialties. The manual also contains individual tasks and examples of their solution, which do not require the use of computer technology RU: Пособие содержит теоретические сведения и большое количество иллюстративных примеров и решенных задач по теме "Ряды" в соответствии с программой курса "Высшая математика" многоступенчатой подготовки специалистов технических специальностей. В пособии содержатся также индивидуальные задания и примеры их решения, не требующие применения вычислительной техники
 • Item
  Інженерна математика. Бакалаврський мінімум. Частина 1.
  (Запорізький національний технічний університет, 2019) Сніжко, Наталія Вікторівна; Snizhko, Nataliia V.; Снижко, Наталия Викторовна; Онуфрієнко, Володимир Михайлович; Onufriyenko, Volodymyr M.; Онуфриенко, Владимир Михайлович; Антоненко, Ніна Миколаївна; Antonenko, Nina M.; Антоненко, Нина Николаевна; П'янков, Володимир Павлович; Pyankov, Volodymyr; Пьянков, Владимир Павлович; Зіненко, Ігор Іванович; Zinenko, Ihor I.; Зиненко, Игорь Иванович
  UK: У навчальному посібнику методично реалізовано компетентністну тріаду ("знання", "уміння", "отриманий досвід") двовимірною (зліва – направо і згори – донизу) побудовою викладу мінімального матеріалу з елементарної математики: за темою, тезаурусом, розкриттям змісту термінів, прикладами практичного застосування, задачами для самостійної роботи EN: The manual methodologically implements a competent triad ("knowledge", "ability", "gained experience") by two-dimensional (from left to right and from top to bottom) constructing of presentation of minimal material in elementary mathematics: topic, thesaurus, revealing the content of terms, application, tasks for unsupervised activities RU: В учебном пособии методически реализована компетентностная триада ( «знание», «умение», «полученный опыт») двумерным (слева - направо и сверху - вниз) построением изложения минимального материала по элементарной математике: тема, тезаурус, раскрытие содержания терминов, примеры практического применения, задачи для самостоятельной работы
 • Item
  Диференціальні рівняння. Навчальний посібник
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Килимник, Ірина Михайлівна; Kylymnyk, Iryna M.; Килимник, Ирина Михайловна; Яримбаш, Дмитро Сергійович; Yarymbash, Dmytro S.; Ярымбаш, Дмитрий Сергеевич
  UK: У посібнику «Диференціальні рівняння» стисло викладений теоретичний матеріал: наведено основні типи диференціальних рівнянь, вказані способи їх розв’язування, детально розібрані відповідні приклади, приведено варіанти завдань для самостійної роботи з відповідями. Посібник призначений для студентів інженерно-технічних напрямів підготовки заочної (дистанційної) форми навчання та для самостійної роботи студентів денної форми навчання. EN: The manual "Differential Equations" summarizes the theoretical material: the main types of differential equations are listed, the methods for their solution are indicated, the relevant examples are analyzed in detail, the variants of the tasks for independent work with the answers are given. The manual is intended for students of the engineering and technical direction of training in correspondence (distance) forms of training and for independent work of full-time students. RU: В пособии «Дифференциальные уравнения» кратко изложен теоретический материал: приведены основные типы дифференциальных уравнений, указаны методы их решения, детально разобраны соответствующие примеры, приведены варианты заданий для самостоятельной работы с ответами. Пособие предназначено для студентов инженерно-технического направления подготовки заочной (дистанционной) формы обучения и для самостоятельной работы студентов дневной формы обучения.