Наукові статті кафедри Т та ПМ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  On the mechanisms of sintering thermomechanical titanium powder
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Омельченко, Ольга Станіславівна; Omelchenko, Olga S.; Акімов, Іван Васильович; Аkimov, I.; Скребцов, Андрій Андрійович; Skrebtsov A.; Шалева, Наталія Валеріївна; Shaleva N.
  UK: В роботі сформульована мета дослідити механізми, по яким відбувається спечення порошків титанових сплавів несферичної форми, в залежності від режимів їх пресування, до дифузії атомів під час ізотермічної витримки зразків. EN: The aim of the work is to investigate the mechanisms by which the sintering of titanium alloy powders of nonspherical shape, depending on their pressing modes, leads to atomic diffusion during isothermal holding of samples.
 • Item
  Development of composition of working mixture of gases for upgrading of cathodes on basis of nickel for the ionic-plasma melting
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шалева, Наталія Валеріївна; Shaleva N.; Омельченко, Ольга Станіславівна; Omelchenko, Olga S.
  UK: Сучасні силові установки та авіаційні двигуни працюють при підвищених температурах, які іноді можуть перевищувати 1700 С. Для забезпечення роботи при високих температурах застосовують термостійкі покриття на основі нікелю. Ресурс лопаток, в першу чергу, залежить від показників якості нанесених покриттів (до рівності або відсутності пор, в тому числі, хімічної однорідності). Якість перекриття визначається режимами нанесення і якістю катода. Як правило, катоди - це сплави, яким надана спеціальна геометрія. Існує кілька технологій виготовлення катодів, кожна з яких має свої переваги і недоліки. Одним із способів є шарове сплавлення катодів у мідній водоохолоджуваній формі з використанням розплавленого або негнучкого електрода. EN: Modern power plants and aero-engines work at enhanceable temperatures, that on occasion can fold over 1700 С. For providing of work at high temperatures apply heat-resistant coverages on the basis of nickel. The resource of shoulder-blades first of all depends on the quality indexes of the inflicted coverages (to evenness of absence of pores, including, chemical homogeneity). Quality of overcoating is determined by the modes of causing and quality of cathode. As a rule, cathodes are alloys that is inflicted with the special geometry. There are a few technologies of making of cathodes, each of that has the advantages and defects. One of methods is a layer alloy of cathodes in copper water-cooled mold with the use of the melted or inflexible electrode.
 • Item
  Дослідження зміни зведеної маси у плоских багатоланкових механізмах
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Омельченко, Ольга Станіславівна; Omelchenko, Olga S.; Акімов, Іван Васильович; Аkimov, I.; Штанько, Петро Костянтиновичвич; Shtanko P.; Шалева, Наталія Валеріївна; Shaleva N.
  UK: Визначення рівняння руху кривошипно-шатунного механізму із застосуванням методів дослідження руху плоских багатоланкових механізмів. Розробка залежності за допомогою теореми про зміну кінетичної енергії механічної системи для визначення зведеної маси плоских механізмів при зміні кута повороту ведучої ланки плоского механізму. EN: Determination of the equation of motion of the crank-connecting mechanism using the methods of researching the motion of flat multi-link mechanisms. Development of the dependence using the theorem on the change in kinetic energy of the mechanical system for determining the total mass of flat mechanisms when the angle of rotation of the driving link of the flat mechanism changes
 • Item
  Визначення залежності впливу суміші газів на підвищення якості катодів для іонно-плазмового напилення
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Омельченко, Ольга Станіславівна; Omelchenko, Olga S.; Шалева, Наталія Валеріївна; Shaleva N.; Єфанов Володимир Сергійович; Yefanov V.
  UK: Удосконалення технологічних режимів виплавки катодів, що розпилюються, на основі нікелю системи Ni-Cr-Al-Y з метою підвищення їх якості, а саме – зменшення загальної кількості дефектів у вигляді несплошностей, пор, непроплавів і підвищення гомогенності структури і хімічного складу та використання у якості захисної атмосфери інертних газів, найбільш розповсюдженими з яких є гелій та аргон. EN: Improvement of the technological modes of smelting sputtering cathodes based on nickel of the Ni-Cr-Al-Y system in order to improve their quality, namely, to reduce the total number of defects in the form of discontinuities, pores, non-melts and increase the homogeneity of the structure and chemical composition and use in qualities of the protective atmosphere of inert gases, the most widespread of which are helium and argon.