Монографії кафедри ОП і НС

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Физико-химические основы получения металлизированных металлокомпозиций на основе молибдена, вольфрама, хрома и ниобия
  (Запорізька державна інженерна академія, 2014) Петрищев, Артем Станіславович; Петрищев, Артем Станиславович; Petryshchev, Artem S.
  UK: Розглянуті теоретичні питання і приведені результати розробки ресурсозберігаючих технологій виробництва тугоплавких легуючих сплавів з одночасною утилізацією відходів. Відображені напрями вдосконалення ресурсозберігаючих технологій отримання легуючих матеріалів з якісно новими властивостями як з рудних концентратів, так і при утилізації тугоплавких елементів з техногенних відходів. Монографія призначена для інженерно-технічних працівників, студентів і аспірантів, які зайняті дослідженнями і виробництвом легуючих матеріалів. EN: Theoretical questions are considered and results of working out resource-saving production technologies of high-melting doping alloys with simultaneous recycling are reduced Waste. Perfecting directions resource-savingtechniques of deriving of doping materials with qualitatively new properties both from ore concentrates are reflected, and at recycling of high-melting elements from a technogenic waste. The monography is intended for technical officers, students аnd post-graduate students who are occupied by probes and manufacture of doping materials. RU: Рассмотрены теоретические вопросы и приведены результаты разработки ресурсосберегающих технологий производства тугоплавких легирующих сплавов с одновременной утилизацией отходов. Отражены направления совершенствования ресурсосберегающих технологий получения легирующих материалов с качественно новыми свойствами как из рудных концентратов, так и при утилизации тугоплавких элементов из техногенных отходов. Монография предназначена для инженерно-технических работников, студентов и аспирантов, которые заняты исследованиями и производством легирующих материалов.
 • Item
  Губчатые и плавленные лигатуры из рудного и техногенного сырья (термодинамика, фазовые и структурные превращения, технологии получения и использования, повышение степени утилизации, экономика)
  (Запорізький національний технічний університет, 2013) Петрищев, Артем Станиславович; Петрищев, Артем Станіславович; Petryshchev, Artem S.
  UK: Розглянуті теоретичні питання і приведені результати розробки ресурсозберігаючих технологій виробництва тугоплавких легуючих сплавів з одночасною утилізацією відходів. Відображені напрями вдосконалення ресурсозберігаючих технологій отримання легуючих матеріалів з якісно новими властивостями як з рудних концентратів, так і при утилізації тугоплавких елементів з техногенних відходів. Монографія призначена для інженерно-технічних працівників, студентів і аспірантів, які зайняті дослідженнями і виробництвом легуючих матеріалів. EN: Theoretical questions are considered and results of working out resource-saving production technologies of high-melting doping alloys with simultaneous recycling are reduced Waste. Perfecting directions resource-savingtechniques of deriving of doping materials with qualitatively new properties both from ore concentrates are reflected, and at recycling of high-melting elements from a technogenic waste. The monography is intended for technical officers, students and post-graduate students who are occupied by probes and manufacture of doping materials. RU: Рассмотрены теоретические вопросы и приведены результаты разработки ресурсосберегающих технологий производства тугоплавких легирующих сплавов с одновременной утилизацией отходов. Отражены направления совершенствования ресурсосберегающих технологий получения легирующих материалов с качественно новыми свойствами как из рудных концентратов, так и при утилизации тугоплавких элементов из техногенных отходов. Монография предназначена для инженерно-технических работников, студентов и аспирантов, которые заняты исследованиями и производством легирующих материалов.
 • Item
  Инновационные подходы к развитию техники и технологий
  (КУПРИЕНКО СВ, 2015) Скуйбеда, Елена Леонидовна; Скуйбіда, Олена Леонідівна; Skuibida, Olena L.
  UK: Виробництво алюмінію з руди пов'язано з рядом недоліків - вичерпуванням природних ресурсів, професійною захворюваністю працівників алюмінієвої промисловості, шкідливими викидами в атмосферу, погіршенням здоров'я населення, накопиченням відходів виробництва і т.д. Багато в чому вирішити ці проблеми дозволяє рециклінг брухту та відходів виробництва. Найбільш ефективними методами підвищення якості вторинних алюмінієвих сплавів є рафінування, модифікування і термічна обробка з урахуванням вмісту заліза. Використання розробленої технології дозволило досягти вторинними алюмінієвими сплавами відповідності вимогам стандарту, що пред'являються до твердості, міцності і пластичності. EN: Aluminium production from ore is associated with a number of disadvantages - the depletion of natural resources, occupational diseases of workers of aluminum industry, harmful emissions into the atmosphere, deterioration of health of population, the accumulation of waste products, etc. The recycling of scrap and waste permits to solve these problems principally. The most effective methods to improve the quality of secondary aluminum alloys are refining, modification and heat treatment according to iron content. Use of designed technology has allowed secondary aluminum alloys to achieve the requirements of standard for hardness, strength and ductility. RU: Производство алюминия из руды связано с рядом недостатков – истощением природных ресурсов, профессиональной заболеваемостью работников алюминиевой промышленности, вредными выбросами в атмосферу, ухудшением здоровья населения, накоплением отходов производства и т.д. Во многом решить эти проблемы позволяет рециклинг лома и отходов производства. Наиболее эффективными методами повышения качества вторичных алюминиевых сплавов являются рафинирование, модифицирование и термическая обработка с учетом содержания железа. Использование разработанной технологии позволило достичь вторичными алюминиевыми сплавами соответствия требованиям стандарта, предъявляемым к твердости, прочности и пластичности.