Підручники, навчальні посібники кафедри ФБС та С

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Проектне фінансування
  (Запорізький національний університет, 2015) Андросова, Олена Федорівна; Androsova, Olena F.; Андросова, Елена Федоровна; Череп, Алла Василівна; Cherep, Alla V.; Череп, Алла Васильевна; Христофорова, І. Б.; Khristoforova, I. B.; Христофорова, И. Б.
  UK: Практичні заняття з дисципліни «Проектне фінансування» є важливим підсумком навчання студента протягом декількох тижнів. Вони закріплють теоретичні знання та надають оцінку проведеній роботі. В навчанні взагалому першим і основним кроком є засвоєння інформації, теоретичного матеріалу. Без цього кроку неможливо підкоряти слідуючий EN: Practical classes on discipline "Project Finance" is an important result of student training in a few weeks. They will consolidate the theoretical knowledge and evaluate the work done. In the study of general the first and main step is the assimilation of information, theoretical material. Without this step it is impossible to conquer the follower RU: Практические занятия по дисциплине «Проектное финансирование» является важным итогом обучения студента в течение нескольких недель. Они закрепят теоретические знания и предоставляют оценку проведенной работе. В обучении вообще первым и основным шагом является усвоение информации, теоретического материала. Без этого шага невозможно покорять следующий
 • Item
  Банківська система
  (Дніпро Пороги, 2017) Бабенко-Левада, Вікторія Геннадіївна; Babenko-Levada, Victoria G.; Бабенко-Левада, Виктория Геннадиевна; Катан, Л. І.; Katan, L. I.; Катан, Л. И.; Демчук, Н. І.; Demchuk, N. I.; Демчук, Н. И.; Журавльова, Т. О.; Zhuravlyova, T. O.; Журавлева, Т. А.
  UK: Навчальний посібник спрямований на формування необхідних теоретичних знань і набуття практичних навичок з дисципліни «Банківська система» та формування професійних компетенцій з банківської справи. У ньому розглянуто особливості та проблемні аспекти формування, еволюційного розвитку та функціонування сучасних банківських систем У навчальному посібнику послідовно викладено систему теоретичного,методологічного та практичного забезпечення дисципліни « Банківська система» . До кожної теми наведено теоретичний матеріал для поглибленого опрацювання , завдання для самостійної й індивідуальної роботи у формі питань для самоконтролю та практичних задач Запропонований навчальний посібник відповідає вимогам організації навчального процесу згідно з Болонською трансферною системою. Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів , які навчаються за за освітньо-прорфесійною програмою бакалаврів зі спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» 072-«Фінанси,банківська справа та страхування» EN: The training manual is aimed at forming the necessary theoretical knowledge and acquiring practical skills in discipline "Banking system" and formation of professional competences in banking. It deals with the features and problematic aspects of the formation, evolutionary development and functioning of modern banking systems The manual explicitly outlines the system of theoretical, methodological and practical provision of the discipline "Banking System". Each topic provides theoretical material for in-depth study, a task for independent and individual work in the form of questions for self-control and practical tasks. The proposed training manual meets the requirements of the organization of the educational process according to the Bologna transfer system. Recommended for students of higher education institutions studying for the educational-proffesional program of bachelors in the specialty 6.030508 "Finance and Credit" 072- "Finance, Banking and Insurance" RU: Учебное пособие направлено на формирование необходимых теоретических знаний и приобретение практических навыков по дисциплине «Банковская система» и формирование профессиональных компетенций по банковскому делу. В нем рассмотрены особенности и проблемные аспекты формирования, эволюционного развития и функционирования современных банковских систем В учебном пособии последовательно изложены систему теоретического, методологического и практического обеспечения дисциплины «Банковская система». К каждой теме приведены теоретический материал для углубленной проработки, задания для самостоятельной и индивидуальной работы в форме вопросов для самоконтроля и практических задач Предложенный учебное пособие соответствует требованиям организации учебного процесса в соответствии с Болонской трансферной системой. Рекомендуется для студентов высших учебных заведений, обучающихся по образовательно-прорфесийною программе бакалавров по специальности 6.030508 «Финансы и кредит» 072- «Финансы, банковское дело и страхование»
 • Item
  Банківські операції
  (Видавництво «Кондор», 2007) Андросова, Олена Федорівна; Андросова, Елена Федоровна; Androsova, Olena F.; Череп, Алла Василівна; Череп, Алла Васильевна; Cherep, Alla V.
  UK: В книзі розглянуто методику здійснення банківських операцій, пов’язаних із встановленням світової банківської системи, іноземних банків та банків України: формування ресурсів готівковими та безготівковими рохрахунками, кредитними та іпотечними операціями з цінними паперами, інвестиційною діяльністю валютними операціями, нетрадиційними банківськими операціями. EN: The book examines the methodology for carrying out banking operations related to the establishment of the world banking system, foreign banks and banks of Ukraine: the formation of resources by cash and non-cash rough accounts, credit and mortgage transactions with securities, investment activity by currency transactions, non-traditional banking operations. RU: В книге рассмотрена методика осуществления банковских операций, связанных с установлением мировой банковской системы, иностранных банков и банков Украины: формирование ресурсов наличными и безналичными рассчетами, кредитными и ипотечными операциями с ценными бумагами, инвестиционной деятельностью валютными операциями, нетрадиционными банковскими операциями.